Hotărârea nr. 514/2019

Modificarea HCL nr. 454/22.10.2019 privind aprobarea realizarii proiectului "Anvelopare unitati de invatamant - Scoala Gimnaziala Gheorghe Munteanu" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 514 din 21.11.2019

pentru modificarea HCL nr. 454 din 22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului <Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială “Gheorghe Munteanu” Galați> și a cheltuielilor necesare implementării proiectului

Inițiator: Consilier Local, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 565/12.11.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 21.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1348120/12.11.2019, al inițiatorului -Consilier Local, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1348133/12.11.2019, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Solicitarea de clarificare 5 a Agenției pentru Dezvoltare regională Centru, înregistrată sub nr. 1343609/05.11.2019;

Având în vedere Ordinul MDRAP nr. 7188/19.12.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Art. 2 din HCL nr. 454/22.10.2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă valoarea totală a proiectului <Anvelopare unități de învățământ -Școala Gimnazială „Gheorghe Munteanu” Galați> în cuantum de 1.929.774,52 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă 1.844.974,20 lei și valoarea totală neeligibilă de 84.800,32 lei.”

Art. II - Art. 3 din HCL nr. 454/22.10.2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă contribuția proprie în proiect a municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 36.899,49 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului <Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială „Gheorghe Munteanu” Galați>”.

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,