Hotărârea nr. 510/2019

Modificarea H.C.L. 44/28.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina Barbosi", cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 510

din 21.11.2019

pentru modificarea H.C.L. 44/28.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina Barboși”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Consilier Local, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 561/12.11.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1348761/12.11.2019, al inițiatorului -Consilier Local, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1348764/12.11.2019, al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. „e”, art. 5, alin. (1), lit. „b” și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. „b” alin. (4), lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la H.C.L. 44/28.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina Barboși”, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 510/21.11.2019

Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina Barboși

Situl arheologic Barboși, este înscris în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2010 a județului Galați la pozițiile 9-12 având indicativul GL- I-s -A -02971 (monument istoric de importanță națională.). În zona relativ centrală a acestui sit aheologic de importanță națională cuprinzind dealul Tirighina cu urmele davei si a Castellum roman, o portiune a laturii mari a Castrului roman (la nord vest de dealul Tirighina), precum si o mica parte a așezarii deschise dacice si a necropolei romane (la vest si la sud de dealul Tirighina), se vor desfășura interventii de conservare-restaurare și valorificare a vestigiilor arheologice,construcții noi-muzeu, punct de informare, construcții de protecție, amenajări exterioare.

Pentru prezentul proiect se va solicita finantare europeana în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5 Conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1-Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural cultural.

Se propun următoarele obiective de intervenție pentru reabilitarea și punerea in valoare a sitului arheologic:

a) Lucrări de arhitectură si rezistență:

-punct de informare-prezentare

-construcție muzeu (P+1)

-amenajare lapidarium (la parter)

-amenajare zona accesului carosabil și a zonei de parcare

-amenajare alei înierbate

-realizare acces în clădiri de pe taluzul de pamânt prin intermediul unor trepte din bârne de lemn aflate in conexiune cu o pasarelă metalică la cota nivelului de călcare în clădirile propuse ; pentru persoanele cu dizabilități se va prevedea un acces cu un lift-o platformă hidraulică cu închideri din sticlă, iar legatura dintre cele două corpuri se va realiza printr-o pasarelă descoperită, din zona de expoziție a muzeului în zona de punct de informare și prezentare a sitului;

-pentru zona Castelum se vor realiza două accese pe alei cu vegetație

-realizare împrejmuire pentru protejarea sitului

  • b. Lucrări de instalații electrice:

-instalatii electrice interioare de iluminat normal si de siguranță;

-instalatii electrice pentru sistemul de încălzire-racire (panouri radiante, ventiloconvectoare, recuperatoare de cladură

-instalații de legare la pământ

-instalații de paratrăsnet

-instalații electrice exterioare

-instalații curenți slabi

  • c. Lucrări de instalații hidroedilitare:

- realizare puț forat

-branșamente ce se va realiza din tuburi PEID 0iio,respectiv 0 40-25mm -racorduri de la clădiri din PVC-KG0iiomm-SN4,pana la primele camine de vizitare.

  • d. Instalații sanitare:

-instalatii interioare de alimentare cu apa rece si caldă pentru consum menajer -instalatii interioare de canalizare menajeră

-dotare cu obiecte sanitare

  • e. Sistem de ventilații

  • f. Lucrari de sistematizare verticala

-lucrări de sistematizare pe verticală a terenului acces rutier, spații de parcare, platforme funcționale.

Principalii indicatori tehnico-economici stabiliți de proiectant sunt:

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 19.668.481,82 lei Din care C+M:            16.084.521,27 lei

Capacități : - suprafata teren - 29.927 mp

  • - alei, alee acces, ramblee, pavaje - 2.767 mp mp

  • - constructii muzeu si punct informare , P+1 - Sc = 613,90 mp; Sd=1.273,10 mp.

  • - bănci din metal pe taluz natural

- plantații pomi

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Sursa de finanțare: buget local , bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile Anexăm Devizul general al acestui proiect.

Președinte de ședință,DEVflZ GENERAL

(HG 907/29.11.2016)

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Punerea în valoare a Sitolui Arheologic Tirighina-Barboși Municipiul Galați, județul Galați str. Brăilei nr. 231

Date întocmirii: 30 august 2010


Nr

cri

Denumirea capitolelor Și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE

PARA TVA

TVA

VALOARE CU

TVA

1

2

3

5

CAPITOLUL 1 CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

232.384,70

44.153,09

276.537,79

1.2.1.

Cercetări arheologice

257.000,00

48.830,00

305.830,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

489.384,70

92.983,09

582.367,79

CAPITOLUL 2 » CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1.

Utilități - alimentare cu apă rece, canalizare locală

420.905,72

79.972,08

500.877,80

2.2.

Taxă avizare

2.000,00

2.000,00

5T“

Taxă racordare alimentare cu energie electrica

390.000,00

74.100,00

464.100,00

TOTAL CAPITOL 2

. 812.905,72

154.072,08

966.977,80

CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNIC)

3.1.

Studii

445.400,00

84.626,00

530.026,00

3.1.1.

Studii de teren - geotehnic, topografic, arheologic

445.400,00

84.626,00

530.026,00

3.1.2.

Raport privindimpactul asupra mediului ..

.0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

20.000,00

0,00

20.000,00

3.3?"

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirii

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

343.550,00

65.274,50

408.824,50

3.5.1.

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

d.oo

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de investiții si DG

119.000,00

22.610,00

141.610,00

3.5.4.

Documentațiile tehnice în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

22.455,00

4.266,45

26.721,45

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

202.095,00

38.398,05

240.493,05

Sr                      -z V

x^U-ATEUEFWE

U ARHITECTURA*/'


|3.5,6.

Proiect Tehnic

179.640,00

34.131,60

213.771,60

3.5.6.

Detalii de execuție

22.455,00

4.266,45

26.721,45

[3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

|3.7.

Consultanță

129.403,00

24.586,57

153.989,57

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

74.403,00

14.136,57

88.539,57

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.7.3.

Studiu de marketing

55.000,00

10.450,00

65.450,00

3.8.

Asistenta tehnică

116.592*00

22.152,48

138.744,48

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

24.950,00

4.740,50

29.690,50

3.8.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

22.455,00

4.266,45

26.721,45

3.8.1.:

pentru participarea la fazele incluse în programul de control

2.495,00

474,05

2.969,05

3.8.2.

Dirigenție de șantier

91.642,00

17.411,98

109.053,98

TOTAL CAPITOL 3

1,054.945,00

196.639,55

1,251.584,55

CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BÂZA

4.1.

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

12.291.903,55

I 2.335.461,67

14.627.365,21

4.1.1.

OB. 1. Conservare-restaurare vestigii arheologice

1.740.059,95

330.611,39

2.070.671,34

4.1.2.

OB. 2. Construcții de protecție vestigii arheologice

1.223.991,69

232.558,42

1.456.550,11

4.1.3.

OB. 3. Amenajări exterioare - sugestii configurații istorice

389.313,45

73.969,56

463.283,01

4.1.4.

OB. 4. Consolidare teren - monument arheologic -Castellum

233.309,37

44.328,78

277.638,15

4.1.5.

OB. 5. Amenajări exterioare - acces la monumentele arheologice

193.155,55

36.699,55

229.855,10

4.1.6.

OB. 6. Muzeu - Punct de informare și prezentare a sitului

7.937.478,82

1.508.120,97

9.445.599,79

4.1.7.

OB. 7. Iluminat exterior arhitectural-peisagistic

158.923,07

30.195,38

189.118,45

[4.1.8.

OB. 8. Amenajări exterioare - parc - scenă, bănci, împrejmuire

415.671,65

78.977,61

494.649,26

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

40.379,41

7.672,09

48.051,50

4.2.1:

Montaj - Alimentare cu apă rece

5.340,22

1.014,64

6.354,86

4.2.2.

Montaj - Utilaje Muzeu-punct informare și prezentare

35.039,19

6.657,45

41.696,64

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

525.688,77

99.880,86

625.569,63

4.3.1.

Utilaje - alimentare cu apă - grup pomoare+apom.

58.065,13

11.032,37

69.097,50

4.3.2.

Utilaje muzeu-punct informare

197.453,76

37.516,21

234.969,97

4.3.3.

Echipamente prezentarea patrimoniului

149.117,56

28.332,34

177.449,90

4.3.4.

Echipamente muzeu - lift

121.052,32

22.999,94

144.052,26

4.4.

Utilaje care nu necesită montaj și echipamente de

0,00

0,00

0,00

pTsT

[DOTĂRI

335.396,92

63.725,41

399.122,33

4.5.1.

Dotări - prezentarea patrimoniului

229.773,92

43.657,04

273.430,96

4.5.2.

Dotări - PSI, colectarea deșeurilor

6.900,00

1.311,00

8.211,00

4.5.3.

Dotări - curente

42.000,00

7.980,00

49.980,00

4.6.

Active necorporale

56.723,00

10.777,37

67.500,37

TOTÂ

L CAPITOL 4

13.193.368,64

2.506.740,03

15.700.108,67

^CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI       __________________

5.1.

Organizare de șantier

185.304,19

35.207,79

220.511,98

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

139.150,39

26.438,57

165.588,96

15.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

46.153,80

8.769,22

54.923,02

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

141.925,60

iti-—■ 11 r—|- - ir i i 1

0,00

141.925,60

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2-

Cota aferentă ISC pentru controlul calității

67.583,62

0.00

67.583,62

5.2:3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului

0,00

"W

0,00

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

67.583.62

0,00

. 67,583,62

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire - Taxa OAR

6.758,36

0,00

6.758,36

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

'659.668,43

125.337,00

“785.005,43

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16.806,72

3.193,28

20.000,00

TOTAL CAPITOL 5

1.003.704,94

163.738,07

1.167.443,01

CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

o.ool

6.2.

Probe tehnologice

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

total

16.554.309,00

3114.172,82

19.668,481,82

Din care C+M

13.516.723,77

2.567.797,50

16.084.521,27

întocmit: S.C. OPUS-ÂTELIER DE ARHITECTURA S.R.L. Beneficiar: UAT MUNICIPIUL GALAȚI