Hotărârea nr. 51/2019

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 34, str. Iasomiei nr. 18

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 51 din 27.02.2019

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, strada Iasomiei nr. 18

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 56/08.02.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7842/08.02.2019, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7844/08.02.2019, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 69394/21.08.2018, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, strada Iasomiei nr. 18, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, strada Iasomiei, nr. 18, în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuință, pe terenul proprietate, beneficiari, Jufă Dănuț și Jufă Cristina, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și a echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioarei, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Planului urbanistic general, ale Regulamentului local de urbanism și ale Strategiei de dezvoltare spațială a municipiului Galați, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 62/26.02.2015.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,

sc EUMETRIA srl

Punct de lucru: Galați, str.Bălcescu Nicolae, Nr.17A, Bl.V3A, Mezanin e-mail: eumetria@yahoo.com

tel: 0723236819

OBIECTIVUL:

LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

ADRESA:

MUN. GALAȚI, STR. IASOMIEI, NR. 18

BENEFICIAR:

JUFĂ DĂNUȚ ȘI JUFĂ CRISTINA

PROIECTANT GENERAL:

SC EUMETRIA SRL

NR. PROIECT:

23/1/2017

FAZA:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - (P.U.D.)

EX. NR. 1

- iunie 2018 -

BORDEROU

PIESE SCRISE SI PIESE DESENATE

I. PIESE SCRISE:

Pagina de titlu

Borderou

Memoriu de prezentare PUD

II. PIESE DESENATE:

A0 - Plan de încadrare în zonă

SC. 1:500

SC. 1:500

SC. 1:500

SC. 1:500


A1 - Situația existentă

A2 - Reglementări urbanistice

A3 - Reglementări edilitare

A4 - Obiective de utilitate publică

A5 - Posibilități de mobilare urbanistică

Întocmit:

ARH. FLORIN VOICILĂ


MEMORIU DE PREZENTARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU

1. DATE GENERALE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

- Denumirea investitiei:

LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

- Amplasament:

Mun. Galati, Str. Iasomiei, nr. 18

- Beneficiar:

Jufă Dănuț și Jufă Cristina

- Proiectant general:

Societatea EUMETRIA S.R.L.

- Identificare:

Proiect nr. 23/1/2017

- Faza:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

1.2. Obiectul lucrării

- prevederile temei program, conditiile de amplasare si realizare a obiectivului

Conform temei de proiectare, soții Jufă Dănuț și Jufă Cristina doresc să realizeze o investiție de tip rezidențial - locuința individuala - pe un teren amplasat în partea de sud - vest a municipiului Galati, pe str. Iasomiei nr. 18. Odata cu realizarea locuintei, se vor amenaja suprafete destinate accesului auto si pietonal, un spatiu destinat parcarii auto, respectiv spatii plantate.

Locuinta proiectata va fi amplasata într-o zonă preponderent rezidențială, ocupată de locuințe individuale, aflată în vecinătatea imediată a țesutului de locuințe colective. Alaturi de functiunea principala - locuirea - s-au dezvoltat, in proximitate, serviciile și comertul.

Țesutul existent este specific lotizărilor din perioada extinderii orașului în partea de vest, face parte din sistematizarea veche, anterioară construirii locuințelor colective, cu loturi de dimensiuni medii, cu deschideri de peste 12m în cea mai mare parte, ocupate de locuinte unifamiliale, amplasate aleatoriu în cadrul incintelor. Evolutia modului de locuire si de utilizare a terenului a condus la alterarea locala a tesutului, prin dezmembrari si alipiri dictate de cerintele proprietarilor sau de cele generate de noile functiuni inserate.

Relieful zonei este plat, fără denivelări importante. Lotul studiat prezintă mici diferențe de nivel, cu caracter local.

Lotul studiat se afla pe strada Iasomiei la nr. 18 si este de forma dreptunghiulara, cu latura scurta la strada, cu deschiderea de 12,81m. Adancimea lotului este de cca. 20m.

Situare in perimetrul urban: terenul studiat se afla in municipiul Galati, in zona sud - vestică a acestuia, pe str. Alexandru cel Bun, nr. 18. Acest teren este in suprafata totala de 250,0 mp -conform intabulare, respectiv 268mp conform titlu de proprietate.

Regimul juridic: lotul studiat se afla in intravilanul municipiului Galati, are suprafata de 250mp si este proprietatea beneficiarilor, Jufă Dănuț și Jufă Cristina, in baza contractului de vanzare -cumparare cu incheiere de autentificare nr. 2714/ 25.08.2016.

Regimul economic:

 • - folosinta actuala: teren curti constructii;

 • - destinatia admisa: U.T.R.34 - poli urbani principali, zonă locuire individuală/ colectivă în clădiri cu înălțime mică.

LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

Mun. Galati, Str. Iasomiei, nr. 18

2. ÎNCADRAREA in zona

2.1. Concluzii din documentații deja elaborate:

 • -  situarea obiectivului in cadrul localitatii, cu prezentarea caracteristicilor zonei/ subzonei in care acesta este inclus;

Pentru obiectivul studiat exista documentantații de urbanism de nivel superior, PUG Municipiul Galați, aprobata cu Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 62/2015, respectiv PUZ Restructurare urbană cartiere Micro 18, 19, 20, 21, aprobată cu hotărârea Consiliului Local Galați, nr. 370/ 30.09.2015.

Caracterul zonei: arealul studiat a cunoscut o dezvoltare dictata de cerintele de moment, de resursele financiare ale proprietarilor, fara o orientare reala spre crearea unui peisaj urban coerent, confortabil locuirii. Strada Iasomiei delimitează țesutul vechi, cu locuințe individuale, de cel format ulterior, în anii 1980, cu blocuri dense, cu regim de înăl/ime P + 4E. Modul de construire este extrem de divers, adaptat condiționărilor loturilor. Se manifestă tendința de retragere a construcțiilor față de front, o căutare a intimității, fără să se contureze însă o aliniere generală.

 • -  concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona/ subzona/ ansamblul care include obiectivul studiat;

Studiul geotehnic realizat evidentiaza urmatoarele:

La data efectuării studiului, s-au constatat mici diferențe de nivel între partea de nord a lotului și cota străzii, fiind formulate recomandări privitoare la sistematizarea verticala a incintei.

Terenul studiat este situat pe zona de terasa medie a Siretului, constituita in suprafata din depozite cuaternare recente de natura eoliana (loess), ce reazema in adancime pe depozite aluvionare prafoase - argiloase.

Succesiunea litografică a terenului de fundare de pe amplasament este următoarea:

 • - în suprafață întalnim până la adâncimi variabile cuprinse în intervalul 0,8 - 0,9m un strat de umplutură de pământ negru, puțin umezită;

 • - urmează până la adâncimea executării forajelor - cca. 5,00m - un orizont eolian loessoid galben, puțin umezit, vartos în suprafață, mai umed în bază, galben - cafeniu, ușor argilos, consistent.

Nivelul hidrostatic al panzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate, aceasta aflându-se la adâncimi mai mari de 5,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de pe amplasamentul și funcție de acestea.

Amplasamentul cercetat se încadrează în zona cu gradul 8 de intensitate macroseismică, situându-se în apropierea liniei de fractură tectonică majoră Focșani - Nămoloasa - Galați.

Investiția propusă va avea un sistem de fundare direct, la adâncimea impusă constructiv si de cota de îngheț de 1,00m pe orizontul eolian loessoid, ce se întalnește imediat sub stratul de umplutură de pământ negru din suprafața terenului de fundare, strat ce se va îndepărta în totalitatea lui. Zonele în care grosimile acestuia vor fi mai mari decât cota de fundare - dacă și acolo unde va fi cazul, vor fi considerate accidente subterane, se vor elimina în totalitatea optima de compactare (Woc = 12,0-16,0%) compactat manual/ semimecanic în straturi elementare cu grosimea de 15-20 cm. La fel se va proceda dacă la cota de fundare se vor întâlni eventuale zone cu umidități excesive (mai mari decât a celor din jur).

Fundarea se va face ținandu-se cont de:

-adâncimea de fundare: minim -1,50m pentru fundații exterioare și de 1,00 m pentru cele interioare;

-sistemul constructiv al construcției proiectate va fi astfel ales și calculat, încat să micșoreze sensibilitatea construcției la deformațiile terenului de fundare și să fie capabil să preia

LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Mun. Galati, Str. Iasomiei, nr. 18 eventualele tasări neuniforme și diferentiate în timp ale terenului de fundare și, implicit, ale construcției proiectate.

Presiunea convențională de calcul maxim admisă, pe terenul eolian loessoid vârtos -consistent, descris anterior, va fi de 100 kPa.

- prescriptiile si reglementarile din documentatiile de urbanism elaborate/ aprobate anterior;

Pentru terenul studiat se vor respecta reglementarile din documentatia PUG - Municipiul Galați, respectiv PUZ Restructurare urbană cartiere Micro 18, 19, 20, 21, aprobată cu hotărârea Consiliului Local Galați, nr. 370/ 30.09.2015, specificate în certificatul de urbanism nr. 874 din 27.06.2017.

Imobilul se afla in UTR 34 - poli urbani principali. Reglementările aplicabile investiției proiectate sunt1:

Utilizăre funcțională: Utilizări admise:

- locuinte individuale si semicolective cu regim de înălțime maxim P+2+M

(...)

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

-suprafața minimă a parcelelor este de 250 mp pentru construcții realizate în regim izolat

 • - front minim: 12m in cazul constructiilor izolate.

 • - adâncimea minimă a lotului: 16m AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Construcțiile vor fi dispuse pe aliniament dacă se păstrează distanța minimă de 5,5m față de axul străzii. În caz contrar, construcțiile se vor amplasa la distanța de minim 5,5m față de axul străzii.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Amplasarea construcNiilor se face respectând următoarele condiții:

-Dacă parcela se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente, viabile realizate din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică și retrase față de limitele laterale ale parcelelor, noua clădire se va amplasa în regim de construire izolat.

 • - Dacă pe una dintre limitele de proprietate cu parcela vecină se găsește calcanul unei construcții viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, noua clădire se va amplasa în regim de construire cuplat alipindu-se la calcanul clădirii existente.

 • (2) Prevederile alin. (1) se vor corobora cu prevederile art. 5 privitoare la caracteristicile parcelelor. În cazul unor contradicții determinate de condițiile locale specifice, amplasarea construcțiilor în raport cu limitele laterale și posterioare ale parcelelor se va stabili printr-o documentație de urbanism de tip P.U.D..

 • (3) Distanța minimă față de oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi de % din înălNimea la cornișă a clădirii, dar nu mai puțin de 3,0m. Această prevedere nu se aplică limitelor de proprietate pe care se realizează cuplarea construcNiilor.

 • (4) Distanța minimă față de limita posterioară a parcelei va fi de % din înălțimea la cornișă a clădirii, dar nu mai puțin de 5,0m.

 • (5) Prevederile alin. (3) - (4) pot suferi derogări, în limitele impuse de prevederile Noului Cod Civil, prin elaborarea și aprobarea uneidocumentații de urbanism de tip P.U.D.

 • (6) În cazul existenței, pe limita posterioară a parcelei, a calcanului unei construcții viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, clădirea se va putea cupla la acest calcan, cu condiția aprobării unei documentații de urbanism de tip P.U.D. care să valideze această amplasare.

(8)În cazul alipirii construcției la limita de proprietate, se vor respecta sarcinile impuse de servitutea zidului comun și art. 612 din Codul Civil.

CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Mun. Galati, Str. Iasomiei, nr. 18

Sunt construibile numai parcelele care au asigurată posibilitatea unui acces carosabil cu o lățime de min. 3,5m direct din drumul public.

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelelor, asigurându-se un minimum de 1 loc de parcare / locuință (apartament) sub 100mp suprafața utila, 2 locuri de parcare / locuință (apartament) peste 100mp suprafața utilă.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

 • (2) Înălțimea maximă a construcțiilor noi va fi de 10,0m la cornișă, echivalentul a 3(trei) niveluri supraterane P+2+M.

 • (3) Pentru clădirile noi poate fi adăugat suplimentar maxim 1(unu) nivel, cu o retragere de la aliniere egală cu plusul de înălțime, dar nu mai puțin de 3,0m. Nu se pot prevala de prevederile acestui articol construcțiile care beneficiază de mansardarea prevăzuta la alineatul urmator -alin(4).

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura noilor clădiri se va subordona cerințelor de coerență a secvențelor particulare de țesut urban și va participa la punerea în valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va ține seama de caracterul zonei și de caracteristicile clădirilor învecinate, în ceea ce privește:

 • - volumetria : simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate direcțiile din care volumul este perceput în relație cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidențierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice, etc.;

 • - arhitectura fațadelor: armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forță verticale și orizontale și ca frecvență a elementelor-accent, armonizarea cu vecinătățile imediate ca proporții ale elementelor arhitecturale, ca relief al fațadei, ca transparență a balustradelor balcoanelor și logiilor, etc.;

 • - materiale de construcție: armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, respectarea materialelor construcției inițiale în caz de refacere și extindere;

 • - culoare: armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianței cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului fațadelor etc.;

 • - în vederea autorizării se vor prezenta studii suplimentare de inserție pentru noile clădiri sau pentru intervenții asupra clădirilor existente ( ilustrări grafice, fotomontaje, machete);

 • - se interzic imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, realizarea unor false mansarde, imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare;

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

1)Este obligatorie racordarea construcțiilor noi la toate utilitățile disponibile în zonă.

(2)Autorizarea construcțiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, iar capacitatea acestora permite racordarea de noi consumatori. În mod excepțional, este permisă asigurarea utilităților în sistem local, cu condiția asigurării posibilității viitoare de racordare la rețeaua publică.

(12)Lucrările de racordare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar. SPATII LIBERE SI SPAȚII PLANTATE

1)Spațiile libere vizibile din circulațiile publice se tratează ca grădini de fațadă.

 • (2) Spațiile neconstruite și neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. se înierbează și se plantează.

 • (3) Procentul minim obligatoriu de spațiu verde plantat în interiorul parcelei este de 20%.

 • (4) Pentru siguranța clădirii, arborii se plantează la o distanNă de cel puNin 3,0m de aceasta.

 • (5) Suprafețele mineralizate vor fi concepute astfel încât să se evite sigilarea solului pe suprafețe mari și să se permită scurgerea dirijată a apelor meteorice.

ÎMPREJMUIRI

LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Mun. Galati, Str. Iasomiei, nr. 18

Împrejmuirea construită pe limita de proprietate că

tre vecini va respecta prevederile

Noului Cod Civil cu privire la zidul comun.

(2)Se interzice realizarea de împrejmuiri opace către domeniul public. Se va menține caracterul existent al împrejmuirilor, astfel:

- împrejmuirile dinspre stradă vor avea înălțimea maximă de 2,00 metri, din care un soclu opac de 0,60 m, partea superioară fiind realizată din stâlpi de susținere și din panouri, realizate din elemente care permit vizibilitatea în interiorul parcelei. Împrejmuirile vor putea fi dublate cu vegetație. Prin excepție, poate fi autorizată o înălțime diferită în cazurile reconstrucției sau restaurării unei împrejmuiri existente sau pentru apermite racordarea la o împrejmuire existentă;

 • - în cazul în care nu sunt metalici, stâlpii de susținere se vor armoniza cu finisajul clădirii principale și al împrejmuirilor alăturate;

 • - împrejmuirile construite pe limitele laterale sau posterioare ale parcelelor vor putea fi opace și vor avea înălțimea maximă de 2,00 m.

(3)Se interzice folosirea la împrejmuiri a sârmei ghimpate, a plasei metalice, a tablei, a suprafețelor din policarbonat, PVC și alte materiale plastice, și a oricărui material care imită materiale naturale.

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI: PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT%), COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) TIP UTR                                     POT   CUT

U.T.R. 34 - poli urbani principali                        45%   1,1

2.2 Concluzii din documentatii realizate concomitent cu P.U.D.:

Nu este cazul.

 • 3.     SITUATIA EXISTENTA____________________________________________________________

-   accesibilitate la c ăile de circula ții

Terenul studiat este accesibil din strada Iasomiei (domeniu public). Amplasamentul se afla pe o artera cu cate o banda pe sens, care face parte din trama rectangulară a unui țesut mai vechi, afectat de expansiunea locuințelor colective. Strada Iasomiei are calea de rulare cu imbracaminte definitiva, din dale de beton, este bordata de trotuare foarte înguste si spatii verzi de aliniament, de asemenea, foarte înguste.

- suprafata ocupata, limite si vecinatati Terenul este liber de constructii si amenajari (s-a obținut autorizația de desființare) si are suprafața de 268mp - real masurat, respectiv conform titlu de proprietate.

Vecinatati:

 • -  la N: proprietate privată: Anghel Nina

 • -   la E: proprietate a municipiului Galați

 • -  la S: proprietate privată: Cotârlă Tincuța

 • -   la V: drum public: str. Iasomiei.

- suprafete de teren construite si suprafete de teren libere

In momentul de fata intreaga suprafata de teren este libera de constructii si amenajari.

- caracterul zonei, aspectul arhitectural, urbanistic

Zona studiata are un caracter eterogen, fiind constituita, initial, conform sistematizarii vechi, specifice locuințelor individuale; ulterior, parcelarul a evoluat sub presiunea generată de constuirea de locuințe colective (cu densitate mare), cu loturi ce au fost dezmembrate si alipite

LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Mun. Galati, Str. Iasomiei, nr. 18 de-a lungul timpului, ajungandu-se la formele si dimensiunile actuale. Loturile au acces din strada Iasomiei si din srăzile perpendiculare pe aceasta, iar configuratia lor nu respecta prevederile din normativele specifice. In cea mai mare parte, s-au construit locuinte de dimensiuni reduse, amplasate in regim cuplat sau izolat. Cladirile sunt dispuse, de regulă, retras față de strada, iar inaltimea acestora este variabila, intre ”parter” si ”parter+1”, dictata de preferintele beneficiarilor. Cladirile vechi, dispuse la front, sunt intr-o stare precara si au sistem constructiv nedurabil (zidarie de caramida cu planseu din lemn). Sistemul de acoperire este de tip sarpanta.

Constructiile nou realizate in zona sunt construite in regim izolat si retrase de la front, avand un regim de inaltime de max. P+2E.

- destinatia cladirilor

Zona studiata cuprinde o varietate restransa de functiuni si constructii, dominand locuintele unifamiliale, alături de cele colective. In vecinatatea acestui areal se află cartiere de locuinte colective, dar si institutii publice si servicii.

În conformitate cu PUG municipiul Galați și cu PUZ - Restructurare urbană cartiere Micro 18, 19, 20, 21, amplasamentul studiat se află in zona L1, destinată locuirii individuale/ colective în clădiri cu înălțime mică.

Pe amplasamentul studiat nu exista, in momentul de fata, constructii sau amenajari. Urmeaza a se realiza o constructie cu functiunea de locuință.

- tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafetelor ocupate

Terenul pe care se va realiza locuinta individuala este proprietate privată a beneficiarilor, Jufă Dănuț și Jufă Cristina. Terenul este liber de constructii (au fost desființate construcțiile aflate inițial în incintă) si este alcatuit dintr-un lot cu suprafata de 268,0mp.

- concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare

În cadrul studiului geotehnic se arata următoarele:

 • - la data executării studiului, terenul avea cote mai mici decât cele ale străzii Iasomiei (zona de sud). Odată cu sistematizarea verticala a incintei se va lua în calcul realizarea unei umpluturi controlate în cadrul acesteia, în vederea ridicării cotei terenului final sistematizat la o înălțime cel puțin egală cu cea a străzii.

 • - în prezent, în zona cercetată, nivelul freatic al apelor subterane se regăsește la adâncimi de cca. 14,0m.

 • - parametri seismici caracteristici zonei (zona, grad Ks, Tc)

Conform cod de proiectare seismica a municipiului Galati, zona are urmatoarele caracteristici macrosesimice:

-perioada de control (de colt) Tc=1,0 sec -acceleratia terenului ag= 0,30 g

 • - din punct de vedere meteo - climatic, zona mun. Galați aparține sectorului de climă temperat continentală cu nuanțe excessive (ierni geroase și veri călduroase și secetoase). Temperatura medie anuală = 10,7oC.

 • - adâncimea de îngheț a zonei, conform STAS 6054/1977 este de 1m.

 • - încărcările de zăpadă încadrează arealul cercetat în zona de calcul a valorii caracteristice sk=2,5kN/mp.

 • - încărcările date de vânt: qb=0,60kPa

 • - succesiunea litologică a terenului de fundare:

LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Mun. Galati, Str. Iasomiei, nr. 18

 • - în suprafață: până la adâncimea de 0,8 - 0,9m - un strat de umplutură din pământ negru, puți umezit

 • - până la adâncimea de 5m: un orizont eolian loessoid galben, sensibil la umezire, puțin umezit, vârtos în suprafață, mai umed în bază, galben - cafeniu, ușor argilos, consistent.

Condiții de fundare și recomandări:

 • - se recomandă fundarea direct, la adâncimea impusă constructive și cu respectarea adâncimii limită de îngheț (1,0m), pe orizontul eolian loessoid galben. Fundarea se va face ținându-se cont de adâncimea de fundare min. -1,5m pentru fundațiile exterioare și -1,0m pentru fundațiile interioare.

 • - presiunea convențională maxim admisă va fi de 100kPa.

 • - structura de rezistență a construcției proiectate va fi astfel aleasă și calculate, încât să micșoreze sensibilitatea construcției la deformațiile terenului de fundare și să fie capabilă să preia eventualele tasări neuniforme și diferentiate în timp, ale construcției.

 • - prin sistematizarea verticală și orizontală, se va asigura îndepărtarea apelor pluviale din zona fundațiilor construcției și evacuarea acestora către un emisar în funcțiune.

- analiza fondului construit existent (inaltime, structura stare, etc)

La momentul elaborarii PUD terenul este liber de constructii.

Dat fiind ca lotul studiat se afla in zona de juxtapunere a țesutului vechi, cu lotizări specifice locuirii individuale cu cel constituit în anii 1980, specific locuințelor colective, se constată formarea unei zone mixte, eterogene, cu construcții aparținând ambelor tipologii. Spre vest există blocuri cu regim de înălțime P+4, iar spre est sunt locuințe individuale mici, de vechime variabilă, realizate potrivit necesităților proprietarilor și mai puțin corelate cu condițiile urbanistice.

- echiparea existenta:

Conform avizelor obtinute, in zona exista retele de utilitati astfel:

-reteaua de alimentare cu apa și reteaua de canalizare: în momentul de față, pe str. Iasomiei, APA-CANAL S.A. are în exploatare conductele de distribuție apa potabilă, PAFSIN Dn 300mm si colectorul de canalizare din fontă ductilă Dn 125 mm. Amplasamentul studiat are branșament apă potabilă și racord de canalizare. In condițiile în care obiectivul implică debite de apă potabilă și de ape uzate/pluviale mărite, asigurarea utilităților se va face prin redimensionarea branșamentului de apă și dimensionarea racordului de canalizare, după obținerea noului aviz de branșare/ racordare.

-reteaua de alimentare cu energie electrica existenta în zonă este în proprietatea Electrica S.A. Pe planul anexa la aviz sunt figurate retele de alimentare cu energie electrica, in lungul strazii exista retele aeriene de joasa tensiune, la care sunt racordate locuintele invecinate (lea 0,4kv).

- alimentare cu gaze naturale: in lungul strazii Iasomiei exista o retea subterana de gaze naturale PE 63 RP, fiind posibila racordarea locuintei proiectate.

Locuinta individuala va fi racordata la retelele existente in zonă: apă, canalizare, alimentare cu energie electrica și gaze naturale.

 • 4. REGLEMENTARI

obiectivele noi solicitate prin tema - program

Obiectivele solicitate prin tema si analizate in prezentul PUD sunt:

- realizarea a unei constructii cu functiunea de locuinta individuala.

LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Mun. Galati, Str. Iasomiei, nr. 18

- configurarea accesurilor carosabile si pietonale ce vor deservi investitia

- realizarea amenajarilor exterioare cu circulatii pietonale si carosabile in incinta, trotuare, spatii verzi, imprejmuire.

- functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor

Prin tema formulata de beneficiar se solicita realizarea a unei constructii cu functiunea de locuinta. Cladirea cu destinatia de locuinta individuala va beneficia de spatiile specifice: camera de zi, bucatarie, dormitoare, bai si spatii de depozitare. Volumul va fi independent, realizat in regim izolat, amplasat retras spre latura de nord a incintei, lasand partea sudică și cea estică a incintei pentru a fi amenajate ca gradină.

Locuinta se va desfasura pe parter si 1 etaj, iar podul va fi neamenajat. Accesul se va realiza dinspre vest. Organizarea functionala:

- la parter: spre nord și vest sunt amplasate spații tehnice, de depozitare și scara; spre sud și est se află camera de zi, locul de luat masa și bucătăria.

- la etaj: 3 dormitoare si o baie, un spațiu de tip seră, un hol de distributie ce conține și circulatie verticala.

Corp - locuința individuala

Regim de inaltime: P + 1 Etaj

Categoria de importanță: D

Imprejmuirea se va desfasura pe limita de proprietate si va fi realizata din panouri opace, cu inaltimea de 2m, catre incintele invecinate, respectiv din panouri transparente cu soclu plin, cu inaltimea de 60cm si inaltimea totala de maxim 2m, spre strada Iasomiei.

capacitatea, suprafata desfasurata

Corp - locuința individuala

Ac (mp)

82mp (perimetru parter) + 15,15mp (proiecție etaj) = 97,15mp

Ad(mp)

175,60mp (perimetru construit) + 18,75mp (terase acoperite) = 194,35mp

Regim de înălțime

P + 1 Etaj

Hmax la coama

9,50m fata de cota terenului

- principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi (distante fata de constructiile existente, accese pietonale si auto, accese pentru utilajele de stingere a incendiilor etc.) Cladirea proiectata va fi amplasata in sistem izolat, data fiind existenta unui front discontinuu spre latura de vest - spre calea de acces.

Distante fata de limitele de proprietate - se propun urmatoarele retrageri minime (edificabil propus):

- fata de limita de proprietate dinspre sud: retragerea este variabilă, de minim 2,85m

- fata de limita de proprietate dinspre nord: minim 60cm

- fata de limita de proprietate dinspre vest: retragerea minima este de 2,45m

- fata de limita de proprietate dinspre est: minim 5,30m

Avand in vedere prevederile Codului Civil, pe latura de nord a constructiei nu se va permite vederea directa spre fondul invecinat. Prin urmare, se va permite doar ventilarea spatiilor orientate spre nord. Spre sud, vest și est sunt orientate ferestrele care asigură luminarea și ventilarea spațiilor de locuit.

LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Mun. Galati, Str. Iasomiei, nr. 18

Imprejmuirea se va desfasura pe limita de proprietate si va fi realizata din panouri opace, cu inaltimea de 2m, catre incintele invecinate, respectiv din panouri transparente cu soclu plin, cu inaltimea de 60cm si inaltimea totala de maxim 2m, spre strada Iasomiei, unde se vor amplasa portile de acces pentru persoane si autovehicule.

Accesul in incinta studiata se va face dinspre strada Iasomiei. Accesul pietonal si auto in incinta se vor face pe latura de vest a acesteia, din strada Iasomiei. In partea de nord - vest a terenului se va amenaja o platforma dalata pentru 1 loc de parcare.

- Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente mentinute

Pe lotul studiat nu exista alte constructii, prin urmare nu se stabilesc relatii spatiale sau functionale cu cladiri in aceeasi incinta.

Mediul construit existent este dominat de locuinte individuale, cu regim mic de inaltime (parter, parter+mansarda), cu acoperis tip sarpanta, amplasate variabil în cadrul proprietatilor.

In imediata vecinatate a lotului studiat se afla, spre nord, o constructie de data recenta, cu destinatie rezidentiala, cu 2 niveluri supraterane (parter și mansardă), cu acoperiș tip șarpantă, amplasata spre limitele de nord si vest ale proprietatii. Spre sud exista o locuință, tot de dată recentă, cu regim de înălțime parter + 2 etaje, cu acoperiș tip șarpantă, amplasată spre latura de nord a proprietății.

Date fiind conditionarile generate de configuratia lotului si de prezenta calcanului spre sud, pentru a obtine insorirea favorabila a cladirii si a curtii, s-a optat pentru realizarea unei locuințe in regim izolat, organizata pe 2 niveluri supraterane - parter și etaj, cu acoperire traditionala, cu sarpanta. Locuinta proiectata se inscrie in tendintele locale actuale.

- principii de interventie asupra constructiilor existente

Nu este cazul.

- modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale

Circulatia carosabila si cea pietonala se realizeaza pe strada Iasomiei. Aceasta strada are cate o banda pe sens si este bordata de spatii verzi si trotuare înguste, deficitar configurate, in zona studiata.

Accesul pietonal in incinta se va face distinct fata de cel auto, prin porti si alei configurate si dimensionate in mod specific. Accesul auto se va face direct pe platforma destinata parcarii. Accesul pietonal se face prin intermediul unui trotuar.

- principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei

Configuratia volumetrica, organizarea functiunilor interioare si exterioare, modul de amplasare a constructiei pe parcela s-au realizat astfel incat sa se obtina un volum integrat in tesutul existent, optim pentru desfasurarea activitatilor de tip locuire. Constructia de tip punct, cu accente verticale, ritmata, cu acoperis sarpanta, cu pante mici se incadreaza in mediul existent, fiind in acord cu relieful zonei.

- conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de acesta

Nu este cazul.

- solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii (dupa caz)

Nu sunt necesare interventii pentru diminuarea poluarii sau pentru reabilitarea ecologica a sitului.

LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Mun. Galati, Str. Iasomiei, nr. 18

- prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului

Nu este necesara prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului studiat.

- solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi

Pe amplasamentul studiat se vor amenaja suprafete plantate in suprafata de 79,90mp, un procent de 31,96% din suprafata terenului.

- profiluri transversale caracteristice

Profil existent: in zona lotului studiat, strada Iasomiei are latimea de cca. 8,50m si este compusa din suprafata rutiera de 5,80m cu cate o banda pe sens si suprafata pietonala de 1,45m latime pe partea estică (spre lotul studiat) și 1,25m pe partea opusă, fără aliniament de arbori. În momentul de față drumul are imbracaminte definitiva din dale de beton, iar trotuarele sunt foarte degradate.

Profil propus: se vor aplica măsurile prevăzute prin PUZ Restructurare urbană Micro 18, 19, 20, 21. Prin PUZ nu se propune modificarea profilului existent, strada Iasomiei fiind considerată de categoria a III-a.

- lucrari necesare de sistematizare verticala

Lucrarile de sistematizare verticala prevazute sunt determinate de configuratia terenului, cu o usoara cadere de nivel spre sud:

- amenajarea suprafetelor dalate/ asfaltate cu pante pentru scurgerea si directionarea apelor pluviale catre receptori

- realizarea unui sistem de preluare a apelor pluviale si deversare catre sistemul centralizat existent

- amenajarea spatiilor plantate

- realizarea trotuarelor pietonale si a trotuarelor de protectie. Se va amenaja o platforma dalata pentru parcarea unui autovehicul.

- regimul de construire (alinierea si inaltimea constructiilor, procentul de ocupare a terenurilor)

Regim de aliniere: fata de limita de vest (aliniament) se va practica o retragere de minim 2,0m. S-a optat pentru amplasarea constructiei in partea nord - vestica a incintei datorita conditiilor impuse de vecinatati, de configuratia terenului si de cerintele locuirii:

- Existenta unei locuinte masive, la o distanta relativ mica fata de latura latura de sud si a calcanului ce acopera partial latura de sud au condus catre retragerea locuintei dinspre această latură.

- Nevoia de intimitate, de retragere fata de strada tot mai circulata, de creare a unei zone de tranziție intre spațiul public - strada si cel privat - locuința, se manifesta tot mai accentuat in cadrul societatii actuale. Aglomerarea continua a spatiului public, intensificarea circulatiei auto, cresterea gradului de insecuritate, odata cu modificarea radicala a profilului activitatilor din cadrul unei gospodarii, conduc la adoptarea unui mod de construire adaptat noilor conditii.

Dispunerea constructiei se va face paralel cu limita nordică a lotului, respectand directia dominanta a zonei.

Regimul de inaltime: parter +1 etaj, podul fiind neamenajat. Inaltimea maxima la coama va fi de 9,5m față de cota trotuarului.

POT efectiv realizat = 38,86%

- coeficientul de utilizare a terenurilor:

CUT efectiv realizat = 0,77

- asigurarea utilitatilor (surse, retele, racorduri)

Corpul de cladire propus va fi racordat la utilitatile existente in zona in urma autorizarii si executarii lucrarilor de constructii. Locuinta va beneficia de racorduri la utilitati: apa prin intermediul unui camin apometru amplasat la marginea proprietatii, canalizare prin intermediul unui camin, gaze naturale prin intermediul unui post de reglare masura, amplasat la limita proprietatii, electrice prin intermediul unui tablou general, amplasat la limita proprietatii.

In lungul străzii Iasomiei exista retele necesare - apa, canalizare, energie electrica, aflate in proprietatea detinatorilor de retele. Este necesar doar a se realiza bransamentele aferente.

- bilant teritorial, in limita amplasamentului studiat (existent si propus)

Suprafața teren - 250mp

Existent

Propus - locuinta

Ac (mp)

0

97,15mp

Ad(mp)

0

194,35mp

Suprafete plantate in incinta

-

79,90mp

Suprafete dalate

-

88,10mp

POT efectiv realizat

0

38,86%

POT maxim admis

45%

45%

CUT efectiv realizat

0

0,77

CUT maxim admis

1,1

1,1

Regim de inaltime

-

Parter + 1Etaj

Nota: in calculul Ac si POT au fost luate in considerare suprafetele de terase acoperite (incluzand proiectia la sol a etajului).

 • 5. CONCLUZII

 • -   consecintele realizarii obiectivelor propuse

Intrucat investitia priectata se incadreaza in tesutul existent atat ca functiune, cat si ca gabarit construit, consecintele realizarii sale, ca obiect singular, nu vor fi remarcabile. Insa, adoptarea acestui mod de realizare si amplasare a constructiilor, intr-un ritm diferit fata de cel al modificarii parcelarului, va conduce treptat la inlocuirea tipologiei traditionale, specifice periferiilor urbane de secol XIX - XX, cu tipologia actuala, mulata pe conditia economico - sociala a comunitatii.

 • -   măsuri ce decurg in continuarea P.U.D.

 • - asigurarea echiparii tehnico - edilitare

 • - reconfigurarea căii de acces.

 • -   punctul de vedere al elaboratorului asupra solutiei

Solutia propusa prin prezentul PUD satisface cerintele temei - program, astfel:

 • -  cladirea propusa va fi amplasată retras față de aliniament, în concordantă cu alte cladiri existente noi si in stare bună.

- Retragererile fata de limitele laterale si posterioare ale lotului s-au stabilit cu respectarea cerintelor din Codul Civil si PUG municipiul Galați, PUZ Restructurare urbană Micro 18, 19, 20, 21;

- clădirea propusa se va amplasa în regim izolat, așa cum sunt cele noi, în zonă.

- clădirea va avea regimul de înalțime P + 1E, cu înălțimea maximă la coama de 9,5m față de cota trotuarului.

- locuința va avea un volum simplu, cu finisaje exterioare ce răspund cerintelor actuale de calitate;

- se va asigura echiparea edilitară a construcției propuse, prin branșamente de la rețelele existente în zonă.

Intocmit: sef proiect

ARH. FLORIN VOICILĂ


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT SEF BIROU PLANIFICARE URBANA, COMPARTIMENT PLANURI DE URBANISM

Tel: +40 0236 307.708 Email: arhitectsef@primariagalati.ro


RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, intocmim prezentul “raport al informării si consultării publicului” a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

“P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ”, STR. IASOMIEI, NR.18, GALAȚI BENEFICIAR: JUFĂ DANUT SI JUFĂ CRISTINA 9

Elaborator: arh. Voicilă Florin, S.C. Eumetria S.R.L., punct de lucru in Galați, str. Nicolae Balcescu, nr. 17A, Bl. V3A, mezanin, telefon: 07232368191

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat prin grija beneficiarului, care a notificat vecinii directi al parcelei: Cotarla Tincuta si Anghel Nina. Proprietarul din partea de est a fost identificat de către Instituția Ahitect Sef, respectiv in răspunsul Direcției Patrimoniu nr. 76635/21.08.2018 se menționează ca imobilul din str. Vadeni nr. 43 este proprietatea municipiului Galați.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați

ARHITECT SEF,

Dr.Arh. DRAGOS HORIA BUHOCIU

Raportul informării si consultării publicului cf. H.C.L. nr. 238 / 2011, cu modificările si completările ulterioare

Str. Domnească, Nr.54, Cam. 103, Et. 1, Galați, România www.primariagalati.ro


Jud. Galați

U.A.T: Galați

Cod S1RUTA.


3,00

c

120

5,50


Limita de proprietate


Limita de proprietate


BENEFICIAR:

JUFA DANUT SI JUFA CRISTINÂS

CONTRACTOR;/

JUFA DANUT SI JUFA CRISTINA


SC ElipsoicfSRt


ing. Vasiliu Cr/s^ăn


ing. Turcu C^ina A


440220


Plan Topografic


Mun.Galati, Str. Iasomiei, nr. 18, Jud. Galați scara : 1 : 200


LEGENDA


Punct de statie


Punct de cota


Stâlp de beton

Canalizare

Contor gaz

Contor electric

Țeava subterana de gaz

Gard metalic

Gard de beton

Gard de lemn

Limita de proprietate conform CF

Perete construcție


Construcții propuse pentru desființare


Suprafața rezultata din măsurători a imobilului studiat este de 250 mp.


Construcții:

C1(P) - Construcție cu destinația locuința cu 1 camera, Sc - 14 mp

C2(P) - Construcție cu destinația WC, intr-un stadiu avansat de degradare, Sc - 4 mp


PREZENTUL DOCUMENT ESTE

VALABIL ÎNSOȚIT DE PROCESUL

____VERBAL DE RFCFPTIF

/ -r                                         ’


........

(nr. do Înu^dl‘?-tr«r6 / oota) 6E&-E7IQBĂI I Sing. ANDREEA CORINA FOCȘ ș      SEMNĂTURA,PROIECT:

PLAN TOPOGRAFIC - ÎNTOCMIT IN SCOPUL "OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE PENTRU: DESFIINȚARE IMOBILE - CORP CI, C2"


AMPLASAMENT:

Mun. Galați, Strada Iasomiei, nr. 18. Jud. Galați


Planșa:

1


Notă: conform PUZ Restructurare urbană Micro 18, 19, 20, 21, nu se propune modificarea profilului stradal existent.ERTltluAT DE/

Ltor/zake

jm.

. ^TEFA FLaDRIN andreiPLAN:


SCARA:

1:200


DATA:

Ianuarie 2018


Proprietari: JUFA DANUT SI JUFA CRISTINA


Nr.CAD: 111138; Nr.CF: 111138

Plan de referința: MAREA NEAGRA '75O AMPLASAMENT STUDIAT


LEGENDA


LIMITA ZONEI STUDIATE

limita zona studiata

limita de proprietate - teren ce face obiectul PUD


CONSTRUCTII EXISTENTE MENTINUTE

Nu este cazul (în cadrul lotului studiat)


DESTINATIA OBIECTIVELOR PROPUSE

locuinta individuala platforme betonate/ dalaj terasa

trotuar de protectie/alei

zone verzi


ALINIEREA CONSTRUCTIILOR

aliniere propusa


INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

inaltime locuinta propusa max. 9,5 la coama - față de cota trotuarului


INDICI DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI (POT și CUT) - POT =38,86%, CUT= 0,77


CIRCULATIA CAROSABILA PROPUSA, inclusiv parcaje - garaje cu accesele respective


PARCAJ - 1 LOC

ACCESURI PIETONALE SI AUTO


CIRCULATIA PIETONALA circulatii pietonale exterioare


ZI


VERIFICATOR\ EXPERT


SPATII PLANTATE EXISTENTE MENTINUTE SI PROPUSE spatii plantate propuse


BILANT TERITORIAL(existent - propus


Ar (mp)___________________

Ad(mp)__________________

Suprafețe plantate in incinta Suprafețe dalate___________

POT efectiv realizat_________

POT maxim admis________

CUT efectiv realizat_________

CUT maxim admis________

Regim de inaltime


Existent 0______

0


0___

45%

0___

Xl


Propus - locuința

97,15mp_______

194,35mp

79,90mp_______

88,10 mp_______

38,86%________

45%_________

0,77____________

XI________

Parter + lEtaj


NUME


SEMNATURA


CERINTA


PROIECTANT GENERAL

Reg. Com:J09/954/2006

CU I :RO 19275258

Punct de lucru:

str. Balcescu Nicolae, nr.!7A, Galați


EUMETRIA S.R.L


BENEFICIAR:

JUFĂ DĂNUȚ ȘI JUFĂ CRISTINA

TITLUL PROIECT:
PR. NR.: 23/2017


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNATURA

SEF PROIECT

ARH. VOICILA F.

PROIECTAT

ARH. VOICILA F.

DESENAT

ARH. VOICILA F.

SCARA:

1:200

DATA:

IULIE 2018


LOCUINTA INDIVIDUALA

JUD. GALATI, STR. IASOMIEI, NR. 18


TITLUL PLANSEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE


FAZA:

P.U.D.Jud. Galați

U.A.T: Galați

Cod S1RUTA:


440240


Plan Topografic


Mun.Galați, Str. Iasomiei, nr. 18, Jud. Galați

scara : I : 200


LEGENDA


O Punct de statie

131

/2956 Punct de cota

H

■0-


LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ


Stâlp de beton

Canalizare

Contor gaz

Contor electric

Țeava subterana de gaz

Gard metalic

Gard de beton

Gard de lemn

Limita de proprietate conform CF

Perete construcție
440220y—A-


y—a—


Construcții propuse pentru desființare


Suprafața rezultata din măsurători a imobilului studiat este de 250 mp.


Construcții:

C1(P) - Construcție cu destinația locuința cu 1 camera, Sc - 14 mp

C2(P) - Construcție cu destinația WC, intr-un stadiu avansat de degradare, Sc - 4 mp


PREZENTUL DOCUMENT ESTE

VALABIL ÎNSOȚIT DE PROCESUL VERBAL DE RFCFPTiF


NRDATA


Parafa


Semnătură si data


Stampila OCPICONTRACTORSUi

JUFA DANUTSI JUFA CRISTINA


SC Elipsoid SRL-iZX

-------77----

ing. Vasiliu Cri^jXh

--

ing. Turcu CriJ?inaLEGENDA:


Instalatii existente


- Retea apa rece existenta


-C—

----1-

-c—  -

— E—

—#-

—E—

-

—H—

•G---

—y-

•G---


Conducta canalizare existenta


Retea electrica existenta


Conducta gaze existenta


Instalații propuse


A-


A—


- Conducta apă potabilă proiectată în incintă


E—


: CAfiAST* ! $ ? <M!TÂÎc IM08IUARA ,


( nr. ds              / oota)

Sing. ANDREEA CORINAFOCȘ

:      SEMNĂTURA,PROIECT:

PLAN TOPOGRAFIC - ÎNTOCMIT IN SCOPUL "OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE PENTRU: DESFIINȚARE IMOBILE - CORP Cl, C2"


AMPLASAMENT:

Mun. Galați, Strada Iasomiei, nr. 18. Jud. Galați


ERflFIuAT '

DEJ


PLAN:


- Conductă canalizare proiectată


- Rețea electrică

5


- FB - Firidă bransament electric


- Conductă gaze proiectat


Planșa:

1CBA


- Post reglare masura


- Camin apometru

- Camin canalizare


jtorkake hjț

rq^L-F Nr.(133 1| ing. Andrei &<5an|nJj. SW EFA|N *


X\

PLAN TOPOGRAFIC


SCARA:

1:200


DATA:

Ianuarie 2018


Proprietari: JUFA DANUT SI JUFA CRISTINA


1- SeriaNr.CAD: 111138; Nr.CF: 111138

Plan de referința: MAREA NEAGRA '75


VERIFICATOR\ EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

PROIECTANT GENERAL                      M~     w.

EUMETRIA S.R.L.

Punct de lucru:

str. Balcescu Nicolae, nr.!7A, Galați

BENEFICIAR:

JUFĂ DĂNUȚ ȘI JUFĂ CRISTINA

PR. NR.: 23/2017

TITLUL PROIECT:

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNATURA

SCARA:

1:200

LOCUINTA INDIVIDUALA

JUD. GALATI, STR. IASOMIEI, NR. 18

FAZA:

P.U.D.

SEF PROIECT

ARH. VOICILA F.

PROIECTAT

ARH. VOICILA F.

DATA:

DEC. 2017

TITLUL PLANSEI:

REGLEMENTARI EDILITARE

PL. A3

DESENAT

ARH. VOICILA F.


1

Conform PUG municipiul Galati, PUZ restructurare urbană cartierele Micro 18, 19, 20, 21.