Hotărârea nr. 509/2019

Modificarea si completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in municipiul Galati incheiat cu Societatea Transurb SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 509

din 21.11.2019

privind modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 560/11.11.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1347465/11.11.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1347469/11.11.2019, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „a”, lit. „b”, lit. „c”, lit. „i” și lit. „n”, art. 18 și art. 43, din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (7), lit. „n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează Secretar General,

Anexa la HCL 509/21.11.2019

ACT ADIȚIONAL

NR. 21 /________2019

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII

SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 49.304/03.05.2016

Nr. __________ / __________

Municipiul Galati, persoana juridica, cu sediul in Galați, str. Domnească nr. 38, avand cod fiscal nr. 3814810 cont nr RO62TREZ30621300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin Ionuț Florin Pucheanu, având functia de Primar in calitate de delegatar, pe de o parte, denumit in continuare Autoritatea Contractanta;

si

Operatorul de transport SC Transurb SA, cu sediul in Galați, str. Basarabiei nr. 4, inregistrat sub nr. J17 / 684 / 1998 la Registrul comertului Galați, avand contul RO50RNCB0141032879600001, deschis la BCR codul unic de inregistrare RO 10890801, reprezentat legal prin Mihai Cadinoiu, avand functia de Director General, in calitate de delegant, denumit in continuare Operatorul, pe de alta parte,

Articolul 1

Se modifică și se completează Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 conform Anexei la prezentul Act Adițional;

Articolul 2

Toate celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 rămân neschimbate.

Municipiul Galați                                  Operator

Președinte de ședință,

Lucian-Valeriu Andrei

Anexa la Actul Adițional nr. 21/

Anexa 2 - Program de Transport al Operatorului

Anexa 2.1 Programul de transport al Operatorului

Programul anual de transport al Operatorului S.C. Transurb S.A.

Program de Transport in functie de gradele de mobilitate se prezintă astfel:

1. Program normal: de la data de 01 ianuarie - 31 decembrie cu excepția vacanței de vară

2 Program redus: pe perioada vacanței de vară

 • 3. Program de noapte : nu există

 • 4. Curse suplimentare asigurate conform diagramei : nu există

 • 5. Program la evenimente speciale: in vederea suplimentarii mijloacelor de transport pentru evenimente administrative si socio culturale se va face notificare scrisa catre S.C. Transurb S.A. de catre U.A.T. cu cel putin 2 zile inainte (ex.: 31dec - 1 ianuarie, Noaptea de Inviere, Ziua Marinei, Serbarile Galatiului etc.).

  Linia

  Km. efectiv Planificați

  Tramvai

  1.184.850,60

  Troleibuz

  862.491,30

  Autobuz

  6.597.432,96

  Total Km planificați

  8.644.774,86

Anexa 4.1.1 - Bunuri concesionate

Anexa 5.2 - Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea PSO

Anexa 2.1 Programul de transport al operatorului

Anexa 2.1.1. Program de transport al operatorului pentru rețeaua de tramvaie

DIAGRAMA DE CIRCULATIE a tramvaielor de in zile de Sambata- Duminica si Sărbători Legale - PROGRAM NORMAL

TRASEUL

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu

[km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE

IN

CURSA

DURATA

cursa

[min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:30

20:30 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

7

MICRO 19

28

17,6

05:17

22:27

74

2

37

4

19

4

19

4

19

2

37

2

37

PIATA CENTRALA

05:19

22:28

MICRO 19

39

MICRO 19

39

18

05:00

22:27

74

4

19

6

12

6

12

6

12

6

12

4

19


7*

1


DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a tramvaielor de LUNI pana VINERI - PROGRAM NORMAL

TRS.

ITINERAR

NR.

STATII

LUNGIME traseu

[km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE

IN

CURSA

DURATA

cursa

[min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

7

MICRO 19

28

17,6

05:17

22:27

74

2

37

4

19

4

19

4

19

2

37

2

37

PTA. CENTRALA

05:19

22:28

MICRO 19

39

MICRO 19

39

18

05:00

22:27

74

6

12

9

8

8

9

9

8

6

12

4

19

CIM. ISRAELIT

04:59

22:26

MICRO 19

44

COMAT

22

13,9

05:25

21:56

62

2

31

2

31

2

31

2

31

2

31

1

62

PTA CENTRALA

05:25

22:27

COMAT

TOTAL CAPACITATI:

10

15

14

15

10

7

CIMITIR ISRAELIT

05:00

22:26

MICRO 19

44

COMAT

22

13,9

06:58

21:56

62

2

31

2

31

2

31

2

31

1

62

1

62

PIATA CENTRALA

06:58

22:27

COMAT

TOTAL CAPACITATI:

8

12

12

12

9

7

Anexa 2.1.2. Program de transport al operatorului pentru rețeaua de troleibuze

DIAGRAMA DE CI]

RCULAT]

E a tro

leibuzelor de LUNI până VINETI program NORM

\IAL

ITINERAR

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE

IN

CURSA

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

102

29

16,8

80

8

10

16

5

14

6

14

6

6

13

6

13

PARC C.F.R.

05:06

22:22

MICRO 19

104

TIGLINA III

29

14,1

05:12

22:12

72

4

18

4

18

4

18

4

18

4

18

4

18

PARC C.F.R.

05:12

22:12

TIGLINA III

TOTAL CAPACITATI TROLEIBUZE:

12

20

18

18

10

10

DIAGRAMA DE CIRCULATIE a troleibuzelor SAMBATA-DUMINICA si in SARBATORILE RELIGIOASE

PROGRAM NORMAL

TRS.

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu

[km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE

IN

CURSA

DURATA

cursa

[min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

102

MICRO 19

29

16,8

05:06

22:33

80

8

10

8

10

8

10

8

10

6

13

6

13

PARC C.F.R.

05:06

22:33

MICRO 19

104

TIGLINA III

29

14,1

05:18

22:06

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

PARC

05:18

22:06

Anexa 2.1.3.

rețeaua de autobuze

de

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a autobuzelor de LUNI pana VINERI -PROGRAM

NORMAL

TRS.

ITINERAR

NR.

STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA

cursa

[min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

11

MICRO 13

36

16,6

05:06

22:26

80

8

10

12

6

10

10

10

10

6

13

4

20

PTA. CENTRALA

05:06

22:26

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22,3

05:03

22:31

96

6

16

6

16

6

16

6

16

4

24

4

24

B. TRAIAN

05:03

22:31

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19,1

05:00

22:10

90

2

45

4

22,5

2

45

2

45

2

45

2

45

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16,9

05:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

05:00

22:30

MICRO 13

25

TASTROM 2

13

9

05:30

21:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

MICRO 40

05:30

21:00

TASTROM 2

26

MICRO 13

23

14,2

05:00

22:12

70

4

18

6

12

4

18

4

18

2

35

2

35

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 13

36

COMAT

23

15,4

05:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

05:16

23:20

COMAT

9

TIGLINA III

27

14

05:00

22:24

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:00

23:20

TIGLINA III

19

C. ȘIRETUL

30

14,4

05:15

22:03

72

2

32

4

18

2

36

4

18

2

36

2

36

G. PUBLICA

05:15

22:03

C. ȘIRETUL

20

C. ȘIRETUL

24

13

05:05

22:29

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:05

23:20

C. ȘIRETUL

10

D. CANTEMIR

39

25,6

05:00

22:36

96

4

24

4

24

4

24

4

24

2

48

2

48

DAMEN

05:00

22:36

D. CANTEMIR

17

D. CANTEMIR

48

27,6

05:22

22:02

100

2

50

4

25

2

50

4

25

2

50

2

50

METRO

05:22

22:02

D. CANTEMIR

27

D. CANTEMIR

27

19

05:14

22:12

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

B. TRAIAN

05:14

22:12

D. CANTEMIR

28

MICRO 19

43

21,63

05:00

22:33

100

10

10

10

10

10

10

10

10

8

13

6

17

B. TRAIAN

05:00

22:33

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20,6

04:56

22:11

90

2

45

4

23

2

45

2

45

2

45

2

45

GARA C.F.R.

04:56

23:20

MICRO 19

31

MICRO 19

10

6,3

05:00

22:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BARBOSI

05:15

22:30

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

05:03

22:23

80

6

13

8

10

6

13

6

13

6

13

6

13

G. PUBLICA

05:03

22:23

MICRO 19

12

PTA. CENTRALA

27

16,9

05:17

21:37

70

2

35

2

35

2

35

2

35

1

70

1

70

METRO

05:17

22:12

PTA. CENTRALA

13

PTA. CENTRALA

16

11.8

(16.2)

06:00

21:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

BAZIN/BADALAN

06:30

20:30

PTA. CENTRALA

15

PTA. CENTRALA

15

9,2

05:20

21:35

50

2

25

2

25

2

25

2

25

2

25

2

25

GARA C.F.R.

05:20

21:35

PTA. CENTRALA

16

PTA. CENTRALA

21

11,3

06:20

20:20

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

TRECERE BAC

06:20

20:50

PTA. CENTRALA

35

PTA. CENTRALA

27

11,1

05:15

22:15

60

2

30

3

20

3

20

3

20

2

30

2

30

METRO

05:05

23:15

PTA. CENTRALA

23

CARREFOUR

34

17,1

05:18

22:38

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

AUCHAN

05:18

22:38

CARREFOUR

30

MICRO 19

8

6,7

06:30

18:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BORCAN

07:00

18:00

MICRO 19

24

CARREFOUR

43

22,4

05:00

22:12

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

DAMEN

05:12

22:24

CARREFOUR

37

LEVADITTI

10

6

05:00

22;00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

TIG 2

LEVADITTI

05:00

22:00

TOTAL CAPACITATI AUTOBUZE:

78

95

71

85

66

62

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a autobuzelor SAMBATA-DUMINICA si in SĂRBĂTORILE RELIGIOASE

PROGRAM NORMAL

TRS.

ITINERAR

NR.

LUNGIME

PRIMA

ULTIMA

DURATA

05:00 -

07:00 -

09:00 -

13:00 -

18:00 -

20

:00 -

STATII

traseu

PLECARE

PLECARE

cursa

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

[km]

IN CURSA

IN CURSA

[min]

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

11

MICRO 13

36

16,6

05:06

22:33

80

6

13

6

13

6

13

6

13

4

20

4

20

PTA. CENTRALA

05:06

22:33

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22,3

05:03

21:51

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

2

48

B. TRAIAN

05:03

21:51

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19,1

05:00

22:10

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16,9

05:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

05:00

22:30

MICRO 13

25

TASTROM 2

18

9

05:30

21:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

MICRO 40

05:30

21:00

TASTROM 2

26

MICRO 13

23

14,2

05:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 13

36

COMAT

23

15,4

05:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

05:16

23:20

COMAT

9

TIGLINA III

27

14

05:00

22:24

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:00

23:20

TIGLINA III

19

C. ȘIRETUL

30

14,4

05:15

22:03

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

G. PUBLICA

05:15

22:03

C. SIRETUL

20

C. SIRETUL

20

13

05:05

22:29

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:05

23:20

C. SIRETUL

10

D. CANTEMIR

39

25,6

05:00

22:36

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

05:00

22:36

D. CANTEMIR

17

D. CANTEMIR

48

27,6

05:22

22:02

100

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

METRO

05:22

22:02

D. CANTEMIR

27

D. CANTEMIR

27

19

05:14

22:34

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

B. TRAIAN

05:14

22:34

D. CANTEMIR

28

MICRO 19

43

21,63

05:00

22:30

100

8

13

8

13

8

13

8

13

8

13

6

17

B. TRAIAN

05:00

22:30

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20,6

04:56

22:11

90

2

45

2

45

2

45

2

45

2

45

2

45

GARA C.F.R.

04:56

23:20

MICRO 19

31

MICRO 19

10

6,3

05:15

22:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BARBOSI

05:00

22:00

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

05:03

22:30

80

6

13

6

13

6

13

6

13

4

20

4

20

G. PUBLICA

05:03

22:30

MICRO 19

12

PTA. CENTRALA

27

16,9

05:17

21:37

70

2

35

2

35

2

35

2

35

1

70

1

70

METRO

05:17

22:12

PTA. CENTRALA

13

PTA. CENTRALA

16

11.8

(16.2)

06:30

21:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

BAZIN/BADALAN

06:30

21:00

PTA. CENTRALA

15

PTA. CENTRALA

15

9,2

05:20

21:35

50

2

25

2

25

2

25

2

25

2

25

2

25

GARA C.F.R.

05:45

21:35

PTA. CENTRALA

16

PTA. CENTRALA

21

11,3

06:20

20:20

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

TRECERE BAC

06:20

20:20

PTA. CENTRALA

35

PTA. CENTRALA

27

11,1

05:15

22:15

60

2

30

3

20

3

20

3

20

2

30

2

30

METRO

05:05

23:15

PTA. CENTRALA

23

CARREFOUR

34

17,1

05:18

22:38

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

AUCHAN

05:18

22:38

CARREFOUR

30

MICRO 19

8

6,7

06:30

18:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BORCAN

07:00

18:00

MICRO 19

24

CARREFOUR

43

22,4

05:12

22:00

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

05:12

22:00

CARREFOUR

37

LEVADITTI

10

6

05:00

22:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

TIGLINA 2

LEVADITTI

05:00

22:00

TOTAL CAPACITATI AUTOBUZE:

66

67

67

67

60

56

Anexa 2.2 Program de circulație

Anexa 2.2.1 Program de circulație tramvaie

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI LEGALE

PROGRAM NORMAL

Tramvaie TRASEUL 7

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Interva

ul de succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

5:00

7:00

9:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

7:00

9:00

13:00

18:00

20:00

22:30

7

TUR

2/37'

4/19'

4/19'

4/19'

2/37'

1/74'

5:17

22:27

46.5

TUR

Micro 19

IREG

Liceul Nr. 9 Piata Centrala

4

17.6 km

RETUR

2/37'

4/19'

4/19'

4/19'

2/37'

1/74'

5:19

22:28

RETUR

Piata Centrala

4

Liceul Nr. 9

IREG

Micro 19

Numar kilometri

818.4

31.2

46.5 curse x 17.6 km = 818.4 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

2 trv. capat de linie 1 => 2 x 4.5 km = 9 km

2 trv. capat de linie 2 => 2 x 3.3 km = 6.6 km

TOTAL TUR: 15.6 km

TOTAL RETUR: 15.6 km

TOTAL KM DISLOCARI: 31.2 km

Numar TOI

AL kilometri planificati

pentru TRASEUL 7 intr-o ZI NELUCRATOARE

849.6

km/zi

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 7 in ZILE NELUCRATOARE: 849.6 km/zi x 9 ZN = 7646.4 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICAȚI PENTRU TRASEUL 7: ZL + ZN = 26337.6 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE - PROGR

AM NORMAL

TRASEUL 39

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de ca

pacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

39

TUR

6/12'

9/8'

8/9'

9/8'

6/12'

4/19'

05:00

22:27

104

TUR

Micro 19

IREG

Micro 39

Cim. Israelit

9

18 km

RETUR

6/12'

9/8'

8/9'

9/8'

6/12'

4/19'

04:59

22:26

RETUR

Cim. Israelit

Micro 39

9

IREG

Micro 19

Numar kilometri

1872

97,2

104 curse x 18 km = 1872 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

5 trv. capat de linie 1 => 5 x 4.5 km = 22.5 km; 22.5 km + 4.5 km = 27 km

4 trv. capat de linie 2 => 4 x 5.3 km = 21.2 km; 21.2 km + 5.3 km = 26.5 km

TOTAL TUR: 27 km + 21.2 km = 48.2 km

TOTAL RETUR: 26.5 km + 22.5 km = 49 km

TOTAL KM DISLOCARI: 97.2 km

Numar TOT

rAL kilometri planificati pentru TRASEUL 39 intr-o ZI LUCRATOARE

1969.2 km/zi

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 39 in ZILE LUCRATOARE: 1969.2 km/zi x 22 ZL = 43322.4 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SARBAT

ORI LEGALE - PROGRAM

NORMAL

TRASEUL 39

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

39

TUR

4/19'

6/12'

6/12'

6/12'

6/12'

4/19'

05:00

22:27

79

TUR

Micro 19

IREG

Micro 39

Cim. Israelit

6

18 km

RETUR

4/19'

6/12'

6/12'

6/12'

6/12'

4/19'

05:00

22:26

RETUR

Cim. Israelit

Micro 39 IREG

Micro 19

6

Numar kilometri

1422

78,4

79 curse x 18 km = 1422 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

3 trv. capat de linie 1 => 3 x 4.5 km = 13.5 km

3 trv. capat de linie 2 => 3 x 5.3 km =15.9 km

Tur: 1 trv. X 5.3 km = 5.3 km ; 1 trv. X 4.5 km = 4.5 km // Retur: 1 trv. X 5.3 km = 5.3 km ; 1 trv. X 4.5 km = 4.5 km

TOTAL TUR: 29.4 km + 9.8 km = 39.2 km // TOTAL RETUR: 29.4 km + 9.8 km = 39.2 km

TOTAL KM DISLOCARI: 78.4 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 39 intr-o ZI NELUCRATOARE

1500.4 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 39 in ZILE NELUCRATOARE: 1500.4 km/zi x 9 ZN = 13503.6 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 39: ZL + ZN = 56826 km efectivi/luna

ZILE LUCRATOARE

PROGRAM NORMAL

Tramvaie TRASEUL 44

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

5:00

7:00

9:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

7:00

9:00

13:00

18:00

20:00

22:30

44

TUR

2/31'

2/31'

2/31'

2/31'

2/31'

1/62'

5:25

21:56

33

TUR

Comat

Liceul Nr. 9

Baia Comunala

Piata Centrala

2

13.9 km

RETUR

2/31'

2/31'

2/31'

2/31'

2/31'

1/62'

5:25

22:27

RETUR

Piata Centrala

Baia Comunala Liceul Nr. 9

Comat

2

Numar kilometri

458.7

11.2

33 curse x 13.9 km = 458.7 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

1 trv. capat de linie 1 => 1 x 3.3 km = 3.3 km

1 trv. capat de linie 2 => 1 x 2.3 km = 2.3 km

TOTAL TUR: 5.6 km

TOTAL RETUR: 5.6 km

TOTAL KM DISLOCARI: 11.2 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 44 intr-o ZI LUCRATOARE

469.9

km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 44 in ZILE LUCRATOARE: 469.9 km/zi x 22 ZL = 10337.8 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI LEGALE

Tramvaie TRASEUL 44

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

5:00

7:00

9:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

7:00

9:00

13:00

18:00

20:00

22:30

44

TUR

2/31'

2/31'

2/31'

2/31'

2/31'

1/62'

6:58

19:52

26.5

TUR

Comat

Liceul Nr. 9

Baia Comunala

Piata Centrala

2

13.9 km

RETUR

2/31'

2/31'

2/31'

2/31'

2/31'

1/62'

6:58

22:27

RETUR

Piata Centrala

Baia Comunala Liceul Nr. 9

Comat

2

Numar kilometri

368.35

11.2

26.5 curse x 13.9 km = 368.35 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

1 trv. capat de linie 1 => 1 x 3.3 km = 3.3 km

1 trv. capat de linie 2 => 1 x 2.3 km = 2.3 km

TOTAL TUR:5.6 km

TOTAL RETUR: 5.6 km

TOTAL KM DISLOCARI: 11.2 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 44 intr-o ZI NELUCRATOARE

379.55 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 44 in ZILE NELUCRATOARE: 379.55 km/zi x 9 ZN = 3415.95 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 44: ZL + ZN = 13753.75 km efectivi/ luna

Anexa 2.2.2 Program de circulație troleibuze

ZILE LUCRATOARE

TRASEUL 102

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

102

TUR

8/10'

14/5'

14/5'

14/5'

6/13'

6/13'

05:06

22:55

151

TUR

Micro 19

14

Tiglina I

Direcția Agricola

Parc C.F.R.

16.8 km

RETUR

8/10'

14/5'

14/5'

14/5'

6/13'

6/13'

05:06

22:18

RETUR

Parc C.F.R.

14

Liceul de Arta

Tiglina II

Micro 19

Numar kilometri

2536,8

68

151 curse x 16.8 km = 2536.8 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

10 tbz. capat de linie 1 => 10 x 1.5 km = 15 km // 4 tbz. capat linie 2 => 4 x 8.0 km = 32 km

14 tbz. capat de linie 1 => 14 x 1.5 km = 21 km

TOTAL TUR: 47 km

TOTAL RETUR: 21 km

TOTAL KM DISLOCARI: 68 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 102 intr-o Z LUCRATOARE

2604.8 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 102 in ZILE LUCRATOARE: 2604.8 km/zi x 22 ZL = 57305.6 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI LEGALE

TRASEU

L 102

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

102

TUR

8/10'

8/10'

8/10'

8/10'

6/13'

6/13'

05:06

22:46

99

TUR

Micro 19 Tiglina I Directia Agricola Parc C.F.R.

8

16.8 km

RETUR

8/10'

8/10'

8/10'

8/10'

6/13'

6/13'

05:06

22:06

RETUR

Parc C.F.R. Liceul de Arta Tiglina II

Micro 19

8

Numar kilometri

1663,2

50

99 curse x 16.8 km = 1663.2 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

4 tbz. capat de linie 1 => 4 x 1.5 km = 6 km // 4 tbz capat linie 2 => 4 x 8.0 km = 32 km

8 tbz. capat de linie 1 => 8 x 1.5 km = 12 km

TOTAL TUR: 38 km

TOTAL RETUR: 12 km

TOTAL KM DISLOCARI: 50 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 102 intr-o ZI NELUCRATOARE

1713.2 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 102 in ZILE NELUCRATOARE: 1713.2 km/zi x 9 ZN = 15418.8 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 102: ZL + ZN = 72724.4 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE

TRASEU

L 104

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

104

TUR

4/18'

4/18'

4/18'

4/18'

4/18'

4/18'

05:12

22:48

59

TUR

Tiglina III Tiglina I Directia Agricola Parc C.F.R.

4

14.1 km

RETUR

4/18'

4/18'

4/18'

4/18'

4/18'

4/18'

05:12

22:12

RETUR

Parc C.F.R. Liceul de Arta Tiglina II Tiglina III

4

Numar kilometri

831,9

21

59 curse x 14.1 km = 831.9 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

2 tbz. capat de linie 1 =>2 x 1.5 km = 3 km // 2 tbz capat de linie 2 => 2 x 6.0 km = 12 km

4 tbz. capat de linie 1 => 4 X 1.5 km = 6 km

TOTAL TUR: 15 km

TOTAL RETUR: 6 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 21 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 104 intr-o Z

LUCRATOARE

852.9 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 104 in ZILE LUCRATC = 18763.8 km/luna

ARE: 852.9 km/zi x 22 ZL

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI LEGALE

TRASEU

L 104

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

104

TUR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:18

22:42

29,5

TUR

Tiglina III Tiglina I Directia Agricola Parc C.F.R.

2

14.1 km

RETUR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:18

22:06

RETUR

Parc C.F.R. Liceul de Arta Tiglina II Tiglina III

2

Numar kilometri

415,95

10,5

29.5 curse x 14.1 km = 415.95 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 tbz. capat de linie 1 => 1 x 1.5 km = 1.5 km // 1 tbz capat de linie 2 => 1 x 6.0 km = 6.0 km

2 tbz. capat de linie 1 => 2 x 1.5 km = 3 km

TOTAL TUR: 7.5 km

TOTAL RETUR: 3 km

TOTAL KM DISLOCARI: 10.5 km

C.F.R.

TIGLINA III

TOTAL CAPACITATI TROLEIBUZE:

10

10

10

10

8

8

al


Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 104 intr-o ZI NELUCRATOARE

426.4

15 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 104 in ZILE NELUCRATOARE: 426.45 km/zi x 9 ZN = 3838.05 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 104: ZL + ZN = 22601.85 km efectivi / luna

Anexa 2.2.3 Program de circulație autobuze

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr.

iesiri/intrari garaj

9

TUR

05:00 -

07:00

07:00 - 09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

30,5

TUR

Cim. Sf. Lazar

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:00

22:24

2

C. Francezi

Potcoava de aur

Gara C.F.R.

14

RETUR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

2

Albatros

C. Francezi

Cim. Sf. Lazar

Numar km traseu:

14

x

30,5

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

6

427

21

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

448,00

Numar total km planificati lunar in ZILE LUCRATOARE =

9.856,00

ZILE

NELUCRATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime

Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

9

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

30,5

TUR

Cim. Sf. Lazar C. Francezi

Potcoava de

aur

Gara C.F.R.

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:00

22:24

2

14

RETUR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

Albatros

C. Francezi Cim. Sf. Lazar

2

Numar km traseu:

14

x

30,5

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

6

427

21

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

448,00

Numar total km planificati lunar in Z

LE NELUCRATOARE =

4.032,00

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

13.888,00

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

10

TUR

05:00 -

07:00

07:00 - 09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

39

TUR

Cart.Cantemir

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

2/48'

2/48'

05:00

22:36

4

Sala Sporturilor

Tiglina I

Damen

25,6

RETUR

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

2/48'

2/48'

05:00

22:36

RETUR

Damen

4

C.E.C. Tiglina II

Sala Sporturilor

Cart. Cantemir

Numar km traseu:

25,6

x

39

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

6,7

Numar km iesiri/intrari capat 2=

11,2

998,4

71,6

Numar iesiri/intrari capat 1=

4

Numar iesiri/intrari capat 2=

4

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

1.070,00

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

23.540,00

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr.

iesiri/intrari garaj

TUR

05:00 -

07:00 -

09:00 -

13:00 -

18:00 -

20:00 -

Prima

Ultima

TUR

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

Cart.Cantemir

10

Sala Sporturilor

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

05:00

22:36

2

Tiglina I

Damen

RETUR

23

RETUR

Damen

25,6

C.E.C. Tiglina II

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

05:00

22:36

Sala Sporturilor

2

Cart. Cantemir

Numar km traseu:

25,6

x

23

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

6,7

Numar km iesiri/intrari capat 2=

11,2

588,8

35,8

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

624,60

Numar total km planificati lunar in Z

ILE NELUCRATOARE =

5.621,40

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

29.161,40

ZILE LUCRATOARE

Autobuze TRASEUL 11

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari

traseului

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

garaj

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

11

16.6 km

TUR

8/10'

12/6'

10/10'

10/10'

6/13'

4/20'

05:06

22:26

115

TUR

Micro 13 Casa Rosie Parfumul Teilor Piata Centrala

10

RETUR

8/10'

12/6'

10/10'

10/10'

6/13'

4/20'

05:06

22:26

RETUR

Piata

Centrala

Centru

Casa Rosie

Micro 13

10

Numar kilometri

115 curse x 16.6 km = 1909 km/zi

1909 km/zi

116 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

7 abz. capat de linie 1 =>9 x 4.50 km =40,5km

5 abz. capat de linie 2 => 7 x 2.50 km =17.50 km

TOTAL TUR:58 km

TOTAL RETUR: 58 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 116 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 11 intr-o ZI LUCRATOARE

2025

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 11 in ZILE LUCRATOARE: 2025 km/zi x 22 ZL = 44.550km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI LEGALE                                           Autobuze TRASEUL 11

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/I

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

11

16.6 km

TUR

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

4/20'

4/20'

05:06

22:33

73

TUR

Micro 13

Casa Rosie

Parfumul

Teilor

Piata Centrala

6

RETUR

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

4/20'

4/20'

05:06

22:33

RETUR

Piata Centrala

Centru

Casa Rosie

Micro 13

6

Numar kilometri

73 curse x 16.6 km = 1211.80 km/zi

1211,8

km/zi

42 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

3 abz. capat de linie 1 => 3 x 4.5 km = 13.50 km

3 abz. capat de linie 2 => 3 x 2.5 km = 7.5 km TOTAL TUR: 21 km

TOTAL RETUR: 21 km

TOTAL KM DISLOCARI: 42 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 11 intr-o ZI NELUCRATOARE

1253.8 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 11 in ZILE NELUCRATOARE: 1253.8 km/zi x 9 ZN = 11284.2 km/luna TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 11 ZL + ZN =55.834,2m efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

12

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

27,5

TUR

Piata Centrala

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

1/70'

05:17

21:37

2

Patinoar

Bariera Traian

Metro

16,9

RETUR

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

1/70'

05:17

22:12

RETUR

Metro

2

Bariera Traian

Patinoar

Piata Centrala

Numar km traseu:

16,9

x

27,5

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4

Numar km iesiri/intrari capat 2=

3

464,75

14

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

478,75

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

10532,5

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime

Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

TUR

05:00 -

07:00 -

09:00 -

13:00 -

18:00 -

20:00 -

Prima

Ultima

TUR

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

12

Piata Centrala

Patinoar

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

1/70'

05:17

21:37

2

Bariera Traian

Metro

27,5

RETUR

RETUR

Metro

Bariera

16,9

Traian

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

1/70'

05:17

22:12

2

Patinoar

Piata Centrala

Numar km traseu:

16,9

x

27,5

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4

Numar km iesiri/intrari capat 2=

3

464,75

14

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

478,75

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

4308,75

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

14841,25

ZILE LUCRATOARE PROGRAM NORMAL

Traseul/

Numar de ca

pacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr

Lungimea

Itinerariul

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

iesiri/intrari

traseului

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

garaj

TUR

06:30

21:00

TUR

13

Piata Centrala Calea Prutului Bazinul Nou Agrogal

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

30

2

14.4 km

RETUR

06:30

21:00

RETUR

Agrogal Bazinul Nou Calea Prutului Piata Centrala

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2

Numar kilometri

432

23

30 curse x 14.4 km =432 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1abz. capat de linie 1 =>1 x 4.00 km

=4.00 km

1Abz. capat de linie2 =>1 x 7,50 km

7,50 km

TOTAL TUR:8,00 km

TOTAL RETUR:15,0 km

TOTAL KM DISLOCARI: 23 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 13 intr-o ZI LUCRATOARE

455 KM/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 13 in ZILE LUCRATOARE: 455 km/zi x 22 ZL =10.010 km/luna

ZILE NELUCR

ATOARE si SARBA PROGRAM NORM

TORI LEGALE

AL

---------------------------------------------------1---------------------------------------------------

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

1

Numar de c<

apacitati

/Interval

ul de succ

edare

Plecari de

la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

13

TUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

06:30

21:00

30

TUR

Piata Centrala

2

Calea Prutului

Bazinul Nou

Agrogal

14.4 km

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

06:30

21:00

RETUR

Agrogal Bazinul Nou Calea Prutului Piata Centrala

2

Numar kilometri

432

23

30curse x 14.4 km = 432 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

1 abz. capat de linie 1 =>1 x 4.00 km =4.00 km

2 abz.capat linie 2 => 1x7,5 km=7,5 km

TOTAL TUR: 8.00 km

TOTAL RETUR: 15.00 km

TOTAL KM DISLOCARI: 23km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 13 intr-o ZI NELUCRATOARE

455 km/zi

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 13 in ZILE NELUCRATOARE:455 km/zi x 9 ZN = 4.095km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 13: ZL + ZN = 14.105 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

15

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

40

TUR

Piata Centrala

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

05:20

21:35

2

Intfor

Spitalul

C.F.R.

Gara C.F.R.

9,2

RETUR

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

05:20

21:35

RETUR

Gara C.F.R.

Navrom

Universitate Piata

Centrala

2

Numar km traseu:

9,2

x

40

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4

Numar km iesiri/intrari capat 2=

4,5

368

17

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

385,00

Numar total km planificati lunar in ZILE LUCRATOARE =

8.470,00

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

TUR

05:00 -

07:00 -

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00 -

20:00 -

Prima

Ultima

TUR

07:00

09:00

18:00

20:00

22:30

15

Piata Centrala

Intfor

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

05:20

21:35

40

2

Spitalul

C.F.R.

Gara C.F.R.

9,2

RETUR

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

2/25'

05:20

21:35

RETUR

Gara C.F.R.

2

Navrom Universitate Piata Centrala

Numar km traseu:

9,2

x

40

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4

Numar km iesiri/intrari capat 2=

4,5

368

17

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

385,00

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

3.465,00

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

11.935,00

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime

Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

16

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

29,5

TUR

Piata Centrala

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

06:20

20:20

2

Centru

C. Francezi

Trecere Bac

11,3

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

06:20

20:50

RETUR

Trecere Bac

2

C. Francezi

Potcoava de

Aur

Piata Centrala

Numar km traseu:

11,3

x

29,5

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4

Numar km iesiri/intrari capat 2=

6

333,35

20

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

353,35

Numar total km planificati lunar in ZILE LUCRATOARE =

7.773,70

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

TUR

05:00 -

07:00 -

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00 -

20:00 -

Prima

Ultima

TUR

07:00

09:00

18:00

20:00

22:30

16

Piata Centrala

Centru

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

06:20

20:20

2

C. Francezi

Trecere Bac

29,5

RETUR

RETUR

Trecere Bac

11,3

C. Francezi

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

06:20

20:50

Potcoava de

Aur

2

Piata

Centrala

Numar km traseu:

11,3

x

29,5

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4

Numar km iesiri/intrari

capat 2=

6

333,35

20

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

353,35

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

3.180,15

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

10.953,85

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungi

me Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse trase u/zi

Nr. iesiri/intra ri garaj

17

TUR

05:00 -

07:00

07:00 - 09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prim

a

Ultim a

31

TUR

Cart.

Cantemir

2/50'

4/25'

2/50'

4/25'

2/50'

2/50'

05:22

22:02

6

Spitalul Judetean

Micro 39

Metro

27,6

RETUR

2/50'

4/25'

2/50'

4/25'

2/50'

2/50'

05:22

22:02

RETUR

Metro

6

Micro 39

Spitalul Judetean

Cart. Cantemir

Numar km traseu:

27,6

x

31

Km Trase u

Km intrari+iesi ri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

3

Numar km iesiri/intrari capat

2=

11,2

855,6

85,2

Numar iesiri/intrari capat 1=

6

Numar iesiri/intrari capat 2=

6

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

940,80

Numar total km planificati lunar in ZILE LUCRATOARE =

20.697,60

ZILE NELUCRATOARE

(ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungi

me Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/z i

Nr. iesiri/i ntrari garaj

17

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prim

a

Ultim a

21

TUR

Cart. Cantemir

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

05:22

22:02

2

Spitalul Judetean

Micro 39

Metro

27,6

RETUR

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

05:22

22:02

RETUR

Metro

2

Micro 39

Spitalul Judetean

Cart. Cantemir

Numar km traseu:

27,6

x

21

Km Traseu

Km intrari +iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

3

Numar km iesiri/intrari

11,2

579,6

28,4

capat 2=

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat

2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

608,00

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

5.472,00

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

26.169,60

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime

Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

18

TUR

05:00 -

07:00

07:00 - 09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

61

TUR

Micro 13

6/16'

6/16'

6/16'

6/16'

4/24'

4/24'

05:03

22:31

6

Tiglina 1

Universitate

Bariera Traian

22,3

RETUR

6/16'

6/16'

6/16'

6/16'

4/24'

4/24'

05:03

22:31

RETUR

Bariera Traian

6

Universitate

Tiglina 1

Micro 13

Numar km traseu:

22,3

x

61

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

2,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

0,6

1360,3

18,6

Numar iesiri/intrari capat 1=

6

Numar iesiri/intrari capat 2=

6

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

1.378,90

Numar total km planificati lunar in ZILE LUCRATOARE =

30.335,80

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

18

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

41

TUR

Micro 13

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

2/48'

05:03

21:51

4

Tiglina 1

Universitate

Bariera Traian

22,3

RETUR

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

2/48'

05:03

21:51

RETUR

Bariera Traian

4

Universitate

Tiglina 1

Micro 13

Numar km traseu:

22,3

x

41

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

2,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

0,6

914,3

12,4

Numar iesiri/intrari capat 1=

4

Numar iesiri/intrari capat 2=

4

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

926,70

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

8.340,30

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

38.676,10

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lun

Plecari de la capete

Nr curse

Nr.

gime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

traseu/z i

iesiri/intra ri garaj

TUR

05:00 -

07:00 - 09:00

09:00 -

13:00 -

18:00 -

20:00 -

Prim

Ultim

TUR

07:00

13:00

18:00

20:00

22:30

a

a

Complex Siret

19

C. Francezi

Parfumul Teilor

2/36'

4/18'

2/36'

4/18'

2/36'

2/36'

05:15

22:03

6

Gradina Publica

42

RETUR

RETUR

14,4

Gradina Publica

2/36'

4/18'

2/36'

4 /18'

2/36'

2/36'

05:15

22:03

Centru

6

C. Francezi

Complex Siret

Numar km traseu:

14,4

x

42

Km Traseu

Km intrari+iesi ri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

3

Numar km iesiri/intrari capat 2=

6

604,8

54

Numar iesiri/intrari capat 1=

6

Numar iesiri/intrari capat 2=

6

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

658,80

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

14.493,60

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime

Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

19

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

29

TUR

Complex

Siret

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:15

22:03

2

C. Francezi

Parfumul

Teilor

Gradina Publica

14,4

RETUR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:15

22:03

RETUR

Gradina Publica

2

Centru

C. Francezi

Complex Siret

Numar km traseu:

14,4

x

29

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

3

Numar km iesiri/intrari capat 2=

6

417,6

18

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

435,60

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

3.920,40

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

18.414,00

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime

Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

20

TUR

05:00 -

07:00

07:00 - 09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

30,5

TUR

Complex

Siret

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:05

22:29

2

Tiglina 1

Piata Centrala

Gara CFR

13

RETUR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:05

23:20

RETUR

Gara CFR

2

Piata Centrala

Tiglina 1

Complex

Siret

Numar km traseu:

13

x

30,5

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat

2=

6

396,5

21

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

417,5

Numar total km planificati lunar in ZILE LUCRATOARE =

9185

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

Tfl

TUR

05:00 -

07:00 -

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00 -

20:00 -

Prima

Ultima

30,5

TUR

07:00

09:00

18:00

20:00

22:30

Complex

Siret Tiglina 1

Piata Centrala

Gara CFR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:05

22:29

2

13

RETUR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:05

23:20

RETUR

Gara CFR

Piata Centrala

Tiglina 1

Complex

Siret

2

Numar km traseu:

13

x

30,5

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

6

396,5

21

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

417,5

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

3757,5

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

12.942,50

ZILE LUCRATOARE PROGRAM NORMAL

Autobuze T

RASEUL 22

Traseul/

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse

Nr

Lungimea traseului

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

traseu/zi

iesiri/intrari garaj

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

22

TUR

2/40'

4/20'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:00

22:10

27,5

TUR

Micro 40 Tiglina I C. Francezi Gara C.F.R.

4

19.1 km

RETUR

2/50'

4/25'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R. C. Francezi Tiglina II Micro 40

4

Numar kilometri

525,25

42

27,5 curse x 19.1 km =525,25 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

2 abz. capat de linie 1 => 2 x 4.5 km = 9 km

2 abz. capat de linie 2 => 2 x 2.5 km = 5 km

Tur: 1 abz x 4.5 km = 4.5 km ; 1 abz x 2.5 km = 2.5 km // Retur: 1 abz x 4.5 km = 4.5 km ; 1 abz x 2.5 km = 2.5 km

TOTAL TUR: 14 km + 7 km = 21 km // TOTAL RETUR: 14 km + 7 km = 21 km

TOTAL KM DISLOCARI: 42 km

Numar TOT

rAL kilometri planificati pentru TRASEUL 22 intr-o ZI LUCRATOARE

567,25

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 22 in ZILE LUCRATOARE: 567.25 km/zi x 22 ZL = 12.479.5 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI L

EGALE

Autobuze TRASEUL 22

Traseul/

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr

Lungimea

Itinerariul

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

iesiri/intrari

traseului

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

garaj

22

TUR

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:00

22:10

24,5

TUR

Micro 40 Tiglina I C. Francezi Gara C.F.R.

2

19.1 km

RETUR

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

2/50'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R. C. Francezi Tiglina II Micro 40

2

Numar kilometri

467,95

14

24,5 curse x 19.1 km = 467,95 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.5 km = 4.5 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 2.5 km = 2.5 km

TOTAL TUR: 7 km

TOTAL RETUR: 7 km

TOTAL KM DISLOCARI: 14 km

Numar TOTAL kilometri plani

:icati pentru TRASEUL 22 intr-o Z

NELUCRATOARE

481,95

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 22 in ZILE NELUCRATOARE:481,95 km/zi x 9 ZN = 4337,55 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 22: ZL + ZN =16.817,05 km efectivi/luna

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

TUR

05:00 -

07:00 - 09:00

09:00 -

13:00 -

18:00 -

20:00 -

Prima

Ultima

TUR

07:00

13:00

18:00

20:00

22:30

23

Carrefour

27

Tiglina I

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:18

22:38

2

Micro 19

Auchan

17,1

RETUR

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:18

22:38

RETUR

Auchan Micro 19 Tiglina II Carrefour

2

Numar km traseu:

17,1

x

27

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat

1=

1,9

Numar km iesiri/intrari capat

2=

9

461,7

21,8

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

483,50

Numar total km planificati lunar in ZILE LUCRATOARE =

10.637,00

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

TUR

05:00 -

07:00 -

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00 -

20:00 -

Prima

Ultima

TUR

07:00

09:00

18:00

20:00

22:30

23

Carrefour

Tiglina I

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:18

22:38

2

Micro 19

Auchan

27

RETUR

RETUR

Auchan

17,1

Micro 19

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:18

22:38

2

Tiglina II

Carrefour

Numar km traseu:

17,1

x

27

Km

Traseu

Km

intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat

1=

1,9

Numar km iesiri/intrari

capat 2=

9

461,7

21,8

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat

2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

483,50

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE

4.351,50

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

14.988,50

ILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime

Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

TUR

05:00 -

07:00 -

09:00 -

13:00 -

18:00 -

20:00 -

Prima

Ultima

TUR

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

24

Carrefour

Cin Cin

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

05:12

22:24

4

Romtelecom

Damen

44

RETUR

RETUR

Damen

22,4

Parcare

Banci

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

05:12

22:24

4

Cin Cin

Carrefour

Numar km traseu:

22,4

x

44

Km

Traseu

Km

intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

1,9

Numar km iesiri/intrari

capat 2=

6,7

985,6

34,4

Numar iesiri/intrari capat 1=

4

Numar iesiri/intrari capat

2=

4

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

1.020,00

Numar total km planificati lunar in ZILE LUCRATOARE =

22.440,00

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

24

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

22

TUR

Carrefour

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

05:12

22:00

2

Cin Cin

Romtelecom

Damen

22,4

RETUR

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

2/48'

05:12

22:00

RETUR

Damen

2

Parcare

Banci

Cin Cin

Carrefour

Numar km traseu:

22,4

x

22,5

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

1,9

Numar km iesiri/intrari capat 2=

6,7

492,8

17,2

Numar iesiri/intrari capat

Numar iesiri/intrari capat 1=       2

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

510

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

4.590

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

27.030,00

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime

Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

25

TUR

05:00 -

07:00

07:00 - 09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

31

TUR

Pista Betonata -Filesti

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

05:30

21:00

2

Micro 40

9

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

05:30

21:00

RETUR

Micro 40

2

Pista Betonata -Filesti

Numar km traseu:

9

x

31

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

2,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

3,7

279

12,4

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat

2

2=

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

291,40

Numar total km planificati lunar in ZILE LUCRATOARE =

6.410,80

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

25

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

31

TUR

Pista Betonata -Filesti

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

05:30

21:00

2

Micro 40

9

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

05:30

21:00

RETUR

Micro 40

2

Pista Betonata -Filesti

Numar km traseu:

9

x

31

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

2,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

3,7

279

12,4

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

291,40

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

2.622,60

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

9.033,40

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

26

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

57,5

TUR

Micro 13

4/18'

6/12'

4/18'

4/18'

2/35'

2/35'

05:00

22:12

6

Bariera

Traian

Liceul de

Arta

Gara C.F.R.

14,2

RETUR

4/18'

6/12'

4/18'

4/18'

2/35'

2/35'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

6

Gradina Publica

Bariera Traian

Micro 13

Numar km traseu:

14,2

x

57,5

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

2,5

816,5

42

Numar iesiri/intrari capat 1=

6

Numar iesiri/intrari capat 2=

6

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

858,50

Numar total km planificați lunar in ZILE LUCRATOARE =

18.887,00

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SĂRBĂTORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

26

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

31,5

TUR

Micro 13

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

05:00

22:30

2

Bariera

Traian

Liceul de

Arta

Gara C.F.R.

14,2

RETUR

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

2

Gradina Publica

Bariera Traian

Micro 13

Numar km traseu:

14,2

x

31,5

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

2,5

447,3

14

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

461,30

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

4.151,70

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

23.038,70

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime

Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

27

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

27

TUR

Cart.

Cantemir

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:14

22:34

2

Sala

Sporturilor

Parfumul

Teilor

Centru

19

RETUR

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:14

22:34

RETUR

Centru

2

Tiglina 2

Sala

Sporturilor

Cart.

Cantemir

Numar km traseu:

19

x

27

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

11,2

Numar km iesiri/intrari capat 2=

5,5

513

33,4

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

546,40

Numar total km planificati lunar in ZILE LUCRATOARE =

12.020,80

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime

Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

27

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

27

TUR

Cart.

Cantemir

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:14

22:34

2

Sala

Sporturilor

Parfumul

Teilor

Centru

19

RETUR

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

2/40'

05:14

22:34

RETUR

Centru

2

Tiglina 2

Sala

Sporturilor

Cart.

Cantemir

Numar km traseu:

19

x

27

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

11,2

Numar km iesiri/intrari capat 2=

5,5

513

33,4

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

546,40

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

4.917,60

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

16.938,40

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime

Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

28

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

98

TUR

Micro 19

10/10'

10/10'

10/10'

10/10'

8/13'

6/17'

05:00

22:33

10

Lidl

Spitalul Militar

Bariera

Traian

21,63

RETUR

10/10'

10/10'

10/10'

10/10'

8/13'

6/17'

05:00

22:33

RETUR

Bariera

Traian

10

Spitalul Militar

Lidl

Micro 19

Numar km traseu:

21,63

x

98

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

0,6

Numar km iesiri/intrari capat 2=

8

2119,74

86

Numar iesiri/intrari capat 1=

10

Numar iesiri/intrari capat 2=

10

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

2.205,74

Numar total km planificati lunar in ZILE LUCRATOARE =

48.526,28

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime

Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

28

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

82

TUR

Micro 19

8/13'

8/13'

8/13'

8/13'

8/13'

6/17'

05:00

22:30

8

Lidl

Spitalul Militar

Bariera

Traian

21,63

RETUR

8/13'

8/13'

8/13'

8/13'

8/13'

6/17'

05:00

22:30

RETUR

Bariera

Traian

8

Spitalul Militar

Lidl

Micro 19

Numar km traseu:

21,63

x

82

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

0,6

Numar km iesiri/intrari capat 2=

8

1773,66

68,8

Numar iesiri/intrari capat 1=

8

Numar iesiri/intrari capat 2=

8

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

1.842,46

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

16.582,14

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

65.108,42

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime

Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

29

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

27,5

TUR

Micro 19

2/45'

4/23'

2/45'

2/45'

2/45'

2/45'

04:56

22:11

4

C.

Francezi

Navrom

Gara

C.F.R.

20,6

RETUR

2/45'

4/23'

2/45'

2/45'

2/45'

2/45'

04:56

23:20

RETUR

Gara

C.F.R.

4

Navrom

C.

Francezi

Micro 19

Numar km traseu:

20,6

x

27,5

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat

1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

8

566,5

50

Numar iesiri/intrari capat 1=

4

Numar iesiri/intrari capat 2=

4

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

616,50

Numar total km planificati lunar in ZILE LUCRATOARE =

13.563,00

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

7Q

TUR

05:00 -

07:00 -

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00 -

20:00 -

Prima

Ultima

24,5

TUR

07:00

09:00

18:00

20:00

22:30

Micro 19 C.

Francezi Navrom Gara C.F.R.

2/45'

2/45'

2/45'

2/45'

2/45'

2/45'

04:56

22:11

2

20,6

RETUR

2/45'

2/45'

2/45'

2/45'

2/45'

2/45'

04:56

23:20

RETUR

Gara

C.F.R.

Navrom C. Francezi Micro 19

2

Numar km traseu:

20,6

x

24,5

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat

1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

8

504,7

25

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

529,70

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE

4.767,30

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

18.330,30

ZILE LUCRATOARE PROGRAM NORMAL

Autobuze TRASEUL 30

Traseul/

Numar de capacitati/

Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse

Nr

Lungimea

Itinerariul

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

traseu/zi

iesiri/intrari

traseului

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

garaj

30

TUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

06:30

18:30

12,5

TUR

Micro 19

1

Borcan

6,7 km

RETUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

07:00

18:00

RETUR

Borcan

1

Micro 19

Numar kilometri

83,75

18

12,5 curse x6,7km =83,75 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 8,00 km =8,00 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x10,00 km =10,00 km

TOTAL TUR:8,00km

TOTAL RETUR:10,00 km

TOTAL KM DISLOCARI:18,00 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 30 intr-o ZI LUCRATOARE

101,75 km/zi

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 30 in ZILE LUCRATOARE:101,75 km/zi x 22 ZL = 2.238,5 km/luna

ZILE NELUCR PROGRAM N

ATOARE si SARBA ORMAL

TORI LEGALE

---------------------------------------------------1---------------------------------------------------

Autobuze T

RASEUL 30

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

1

Numar de c<

apacitati

/Interval

ul de succ

edare

Plecari de

la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

30

TUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

06:30

18:30

12,5

TUR

Micro 19

1

Borcan

6,7 km

RETUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

07:00

18:00

RETUR

Borcan

1

Micro 19

Numar kilometri

87,5

18

12,5 curse x6,7km =83,75 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 8,00 km =8,00 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x10,00 km =10,00 km

TOTAL TUR:8,00km

TOTAL RETUR:10,00 km

TOTAL KM DISLOCARI:18,00 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 30 intr-o ZI NELUCRATOARE

101,75km/zi

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 30 in ZILE NELUCRATOARE:101,75 km/zi x 9 ZN =915,75 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 30: ZL + ZN =3.154,25 km efectivi/luna

ZILE LUCR PROGRA

ATOARE (ZL) NORMAL

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

31

TUR

05:00 -

07:00

07:00 - 09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

26

TUR

Micro 19

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

05:00

22:00

1

Barbosi

6,3 km

RETUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

05:15

22:30

RETUR

Barbosi

Micro 19

1

Numar km traseu:

6,3 km

x

26

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat

1=

8

Numar km iesiri/intrari capat 2=

8

163,8

16

Numar iesiri/intrari capat 1=

1

Numar iesiri/intrari capat 2=

1

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

179,80

Numar total km planificati lunar in ZILE LUCRATOARE =

3.955,60

ZILE NELUCRATOARE ( PROGRAM NO

ZN) si SARBATORI LEGALE RMAL

Nr.Traseu/Lungime

Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

31

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

26

TUR

Barbosi

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

05:15

22:30

1

Micro 19

6,3 km

RETUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

05:00

22:00

RETUR

Micro 19

1

Barbosi

Numar km traseu:

6,3 km

x

26

Km

Traseu

Km

intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat

1=

8

Numar km iesiri/intrari

capat 2=

8

163,8

16

Numar iesiri/intrari capat 1=

1

Numar iesiri/intrari capat

2=

1

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

179,80

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE

1.618,20

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

5.573,80

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime

Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

34

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

31

TUR

Micro 13

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

05:00

22:30

2

Liceul

C.F.R.

Navrom

Intfor

16,9

RETUR

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

05:00

22:30

RETUR

Intfor

2

Navrom

Liceul

C.F.R.

| Micro 13

Numar km traseu:

16,9

x

31

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat

1=

6

Numar km iesiri/intrari

capat 2=

2,5

523,9

17

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

540,90

Numar total km planificati lunar in ZILE LUCRATOARE =

11.899,80

ZILE NELUC

RATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime

Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

34

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

31

TUR

Micro 13

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

05:00

22:30

2

Liceul

C.F.R.

Navrom

Intfor

16,9

RETUR

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

2/35'

05:00

22:30

RETUR

Intfor

2

Navrom

Liceul

C.F.R.

Micro 13

Numar km traseu:

16,9

x

31

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat

1=

6

Numar km iesiri/intrari

capat 2=

2,5

523,9

17

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat

2=

2

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

540,90

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE

4.868,10

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

16.767,90

ZILE LUCRATOARE PROGRAM NORMAL

Autobuze T

RASEUL 35

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

16:30

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

16:30

20:00

22:30

35

TUR

2/20'

3/20'

3/20'

3/20'

2/30'

2/30'

05:15

22:15

46

TUR

Piata Centrala Spitalul Militar Bariera Traian Metro

3

11.1 km

RETUR

2/40'

3/20'

3/20'

3/20'

2/30'

2/30'

05:05

23:15

RETUR

Metro Bariera Traian Spitalul

Militar

Piata Centrala

3

Numar kilometri

510,6

22

46 curse x 11.1 km =510,6 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 2 x 4.0 km =8.0 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 3.0 km = 3.0 km

TOTAL TUR:11.0 km

TOTAL RETUR:11.0 km

TOTAL KM DISLOCĂRI: 22 km

Numar TOTAL kilometri planificați pentru TRASEUL 35 intr-o ZI LUCRATOARE

532,6km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 35 in ZILE LUCRATOARE: 532,6km/zi x 22 ZL =11.717,2 km/luna

ZILE NELUCR

ATOARE si SARBATORI LEGALE PROGRAM NORMAL

Autobuze T

RASEUL 35

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

16:30

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

16:30

20:00

22:30

35

TUR

2/20'

3/20'

3/20'

3/20'

2/30'

2/30'

05:15

22:15

46

TUR

Piata Centrala Spitalul Militar Bariera Traian Metro

3

11.1 km

RETUR

2/40'

3/20'

3/20'

3/20'

2/30'

2/30'

05:05

23:15

RETUR

Metro

Bariera Traian Spitalul Militar Piata Centrala

3

Numar kilometri

510,6

22

46 curse x 11.1 km = 510,6km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 2 x 4.0 km = 8.0 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 3.0 km = 3.0 km

TOTAL TUR: 11.0 km

TOTAL RETUR:11.0 km

TOTAL KM DISLOCARI: 22 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 35 intr-o ZI NELUCRATOARE

532,6

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 35 in ZILE NELUCRATOARE: 532,6 km/zi x 9 ZN =4.793,4 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICAȚI PENTRU TRASEUL 35: ZL + ZN = 16.510,6 km efectivi/luna

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

36

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 -

13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

33,5

TUR

Comat

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

22:20

2

I.C.Frimu

Str.

Domneasca

Gara C.F.R.

14,5

RETUR

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

2

Str.

Domneasca

I.C.Frimu

Comat

Numar km traseu:

14,5

x

33,5

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

1,5

485,75

12

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificati intr-o ZI LUCRATOARE =

497,75

Numar total km planificati lunar in ZILE LUCRATOARE =

10.950,50

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SĂRBĂTORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

36

TUR

05:00 -

07:00

07:00 -

09:00

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00

18:00 -

20:00

20:00 -

22:30

Prima

Ultima

33,5

TUR

Comat

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

22:20

2

I.C.Frimu

Str.

Domneasca

Gara C.F.R.

14,5

RETUR

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

2

Str.

Domneasca

I.C.Frimu

Comat

Numar km traseu:

14,5

x

33,5

Km Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

4,5

Numar km iesiri/intrari capat 2=

1,5

485,75

12

Numar iesiri/intrari capat 1=

2

Numar iesiri/intrari capat 2=

2

Numar total km planificati intr-o ZI NELUCRATOARE =

497,75

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

4.479,75

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

15.430,25

ZILE LUCRATOARE PROGRAM NORMAL

Autobuze T

RASEUL 37

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de ca

pacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

37

TUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

05:00

22:00

35

TUR

Levaditti

2

Tiglina II

6,00

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

05:00

22:00

RETUR

Tiglina II

2

Levaditti

Numar kilometri

210

23

35 curse x6,00 km =210,00km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x7 km = 7 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x4.5 km =4.5 km

TOTAL TUR: 14 km

TOTAL RETUR: 9 km

TOTAL KM DISLOCARI: 23.00 km

Numar TOT

rAL kilometri planificati pentru TRASEUL37intr-o ZI LUCRATOARE

233,00km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL37 in ZILE LUCRATOARE:233 km/zi x 22 ZL =5.126 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI L

EGALE

Autobuze T

RASEUL37

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

traseului

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

garaj

37

TUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

05:00

22:00

35

TUR

Levaditti

2

Tiglina II

6,00

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

05:00

22:00

RETUR

Tiglina II

2

Levaditti

Numar kilometri

210

23

35 curse x 6 km =210,00km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrări garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x7km =7 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 4,5 km =4,5 km

TOTAL TUR: 14 km

TOTAL RETUR: 9 km

TOTAL KM DISLOCARI: 23.00 km

Numar TOTAL kilometri plani

ficati pentru TRASEUL37 intr-o ZI NELUCRATOARE

233,00km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL37 in ZILE NELUCRATOARE:233,00 km/zi x 9 ZN =2097,00 km/luna

TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 9: ZL + ZN = 7.223,00km efectivi /

Luna

ZILE LUCRATOARE (ZL)

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

_

TUR

05:00 -

07:00 -

09:00 -

13:00 -

18:00 -

20:00 -

Prima

Ultima

80

TUR

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

Micro 19 Zenner Directia Agricola Gradina Publica

6/13'

8/10'

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

05:03

22:23

8

17

RETUR

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

05:23

22:23

RETUR

Gradina Publica Liceul de Arta Zenner Micro 19

8

Numar km traseu:

17

x

80

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

3

Numar km iesiri/intrari capat 2=

8

1360

88

Numar iesiri/intrari capat 1=

8

Numar iesiri/intrari capat 2=

8

Numar total km planificați intr-o ZI LUCRATOARE =

1.448,00

Numar total km planificati lunar in ZILE LUCRATOARE =

31.856,00

ZILE NELUCRATOARE (ZN) si SARBATORI LEGALE

Nr.Traseu/Lungime Traseu[km]

Itinerariu

Numar de capacitati/Interval de succedare[minute]

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr. iesiri/intrari garaj

TUR

05:00 -

07:00 -

09:00 - 13:00

13:00 -

18:00 -

20:00 -

Prima

Ultima

TUR

07:00

09:00

18:00

20:00

22:30

105

Micro 19

73

Zenner

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

4/20'

4/20'

05:03

22:30

6

Directia

Agricola

Gradina Publica

17

RETUR

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

4/20'

4/20'

05:23

22:30

RETUR

Gradina Publica Liceul de Arta Zenner Micro 19

6

Numar km traseu:

17

x

73

Km

Traseu

Km intrari+iesiri garaj

Numar km iesiri/intrari capat 1=

3

Numar km iesiri/intrari capat 2=

8

1241

66

Numar iesiri/intrari capat 1=

6

Numar iesiri/intrari capat 2=

6

Numar total km planificați intr-o ZI NELUCRATOARE =

1.307,00

Numar total km planificati lunar in ZILE NELUCRATOARE =

11.763,00

Numar total km planificati lunar (ZL + ZN) =

43.619,00

Anexa 2.3 Traseele și stațiile aferente

Anexa 2.3.3 Traseele de autobuz și stațiile aferente

Nr. traseu

Tur/Retur

Stăzile traseului

Stații

Traseu 16

Tur

Trecere Bac

Trecere Bac

Bld. Cloșca

Gamacris

Saturn

Piata Tiglina I

Brăilei

Orășelul copiilor

Regiment 11 Siret

Complex Francezi

Prel. Cosbuc

Bloc E6

Brăilei

Centrul de recoltare a sangelui

Traian

Romtelecom

Piata Centrala

Mazepa

Potcoava de Aur

Piata Centrala

Retur

Piata Centrala

Piata Centrala

Traian

Bloc Albatros

Eroilor

Centru

Balcescu

Agentia CFR

Brailei

Parcare bănci

Prel. Cosbuc

Tribunal

Regiment 11 Siret

Bloc E6

Brailei

Complex Francezi

Saturn

Orășelul copiilor

Bld. Cloșca

Piata Tiglina I

Trecere Bac

Gamacris

Trecere Bac

Nr. traseu

Tur/Retur

Stăzile traseului

Stații

Traseu 20

Tur

Complex Siret

Complex Siret

Lebedei

Casa Roșie

Gh. Asachi

Țiglina I

Siderurgiștilor

Romtelecom

Brailei

Mazepa

Traian

Potcoava de Aur

Basarabiei

Piața Centrală

Mihai Bravu

Baia Comunală

Garii

Domnească

Gara CFR

Autogara

Gara CFR

Retur

Gara CFR

Gara CFR

Garii

Autogara

Mihai Bravu

Domnească

Basarabiei

Baia Comunală

Traian

Piața Centrală

Brailei

Agenția CFR

Siderurgiștilor

Parcare bănci

Gheorghe Doja

Țiglina II - CEC

Brândușei

Țiglina II

Complex Siret

Casa Roșie

Gheorghe Doja

Școala nr. 10

Complex Siret

Nr. traseu

Tur/Retur

Stăzile traseului

Stații

Traseu 27

Tur

Cartier Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir

Galați

Bloc S13

Oțelarilor

Univ. Danubius

Stadionului

Facultatea de Medicină (Cozamin)

Brăilei

Micro 19 - capăt tramvai

Domnească

Oțelarilor

Gării

Bloc D19

Nicolae Bălcescu

Sala Sporturilor

Centru

Privillege

Țiglina I

Romtelecom

Mazepa

Potcoava de Aur

Galeria de Artă Nicolae Mantu

Universitatea Dunărea de Jos

Parfumul Teilor

Gării

FSEA

CVA

Bloc Albatros

Centru

Retur

Centru

Centru

Nicolae Bălcescu

Agenția CFR

Brăilei

Parcare bănci

Stadionului

Țiglina II - CEC

Oțelarilor

Țiglina II

Galați

Privillege

Cartier Dimitrie Cantemir

Sala Sporturilor

Bloc O

Oțelarilor

Micro 19 - capăt tramvai

Bd. Galați

Danubius (spre Selgros)

Bloc S13

Dimitrie Cantemir

Nr. traseu

Tur/Retur

Stăzile traseului

Stații

Traseu 37

Circular

Levaditti

Levaditti

Constantin Levaditti

Bl. Bujor/Nufăr

Prelungirea Brăilei

Cimitir Sf. Lazăr

Brăilei

Țiglina III

Țiglina I/II

Minion

Brăilei

Kaufland

Prelungirea Brăilei

Țiglina I

Constantin Levaditti

Țiglina II

Levaditti

Kaufland

Minion

Țiglina III

Cimitir Sf. Lazăr

Bl. Bujor/Nufăr

Levaditti

Anexa 2.4 Grafice de circulație

>

Anexa 2.4.1 Grafice de circulație tramvaie


TRASEUL 7

Program normal - zile lucrătoare

Plecări Micro 19

Plecări P-ta Centrala

5.17

14.13

5.19

14.12

5.57

14.31

5.53

14.30

6.31

14.50

6.33

14.49

6.50

15.08

6.51

15.07

7.11

15.27

7.07

15.26

7.29

15.45

7.26

15.44

7.48

16.04

7.47

16.03

8.06

16.22

8.05

16.21

8.25

16.41

8.24

16.40

8.43

17.07

8.42

16.48

8.58

17.33

9.01

17.17

9.17

18.10

9.19

17.33

9.35

18.47

9.34

18.09

9.54

19.24

9.53

18.46

10.12

20.01

10.11

19.23

10.31

20.38

10.30

20.00

10.49

21.15

10.48

20.37

11.08

21.52

11.07

21.14

11.26

22.27

11.25

21.51

11.45

11.44

22.28

12.03

12.02

12.22

12.21

12.40

12.39

12.59

12.58

13.17

13.16

13.36

13.35

13.54

13.53

46

47

46,5

PLECARI TRASEUL 7

Program normal - zile nelucrătoare

Plecări Micro 19

Plecări P-ta Centrala

5.17

14.13

5.19

14.12

5.57

14.31

5.53

14.30

6.31

14.50

6.33

14.49

6.50

15.08

6.51

15.07

7.11

15.27

7.07

15.26

7.29

15.45

7.26

15.44

7.48

16.04

7.47

16.03

8.06

16.22

8.05

16.21

8.25

16.41

8.24

16.40

8.43

17.07

8.42

16.48

8.58

17.33

9.01

17.17

9.17

18.10

9.19

17.33

9.35

18.47

9.34

18.09

9.54

19.24

9.53

18.46

10.12

20.01

10.11

19.23

10.31

20.38

10.30

20.00

10.49

21.15

10.48

20.37

11.08

21.52

11.07

21.14

11.26

22.27

11.25

21.51

11.45

11.44

22.28

12.03

12.02

12.22

11.21

12.40

12.39

12.59

12.58

13.17

13.16

13.36

13.35

13.54

13.53

46

47

46,5

PLECĂRI TRASEUL 39

Program normal - zile lucrătoare

Plecări Micro 19

Plecări IPL

5.00

10.57

16.20

4.59

10.56

16.22

5.12

11.06

16.28

5.10

11.05

16.31

5.24

11.15

16.36

5.23

11.14

16.40

5.37

11.25

16.44

5.36

11.23

16.48

5.48

11.34

16.52

5.48

11.33

16.56

6.01

11.43

17.00

6.00

11.42

17.04

6.14

11.52

17.09

6.16

11.51

17.12

6.22

12.01

17.18

6.24

12.01

17.20

6.30

12.11

17.26

6.33

12.10

17.28

6.39

12.20

17.34

6.41

12.19

17.36

6.47

12.29

17.42

6.50

12.28

17.45

6.55

12.39

17.50

6.58

12.37

17.54

7.03

12.48

18.01

7.06

12.47

18.02

7.12

12.57

18.12

7.15

12.56

18.18

7.20

13.06

18.24

7.23

13.05

18.26

7.28

13.15

18.37

7.31

13.15

18.38

7.36

13.25

18.52

7.39

13.24

18.50

7.44

13.34

19.04

7.48

13.33

19.03

7.55

13.43

19.16

7.56

13.42

19.18

8.04

13.51

19.28

8.04

13.53

19.30

8.14

14.00

19.41

8.12

14.01

19.40

8.23

14.08

19.59

8.22

14.10

19.58

8.32

14.16

20.18

8.31

14.19

20.17

8.42

14.24

20.36

8.40

14.27

20.35

8.51

14.32

20.55

8.50

14.36

20.54

9.00

14.41

21.13

8.59

14.44

21.12

9.09

14.50

21.32

9.08

14.52

21.31

9.18

14.58

21.50

9.18

15.00

21.49

9.28

15.06

22.09

9.27

15.08

22.08

9.37

15.14

22.27

9.36

15.17

22.26

9.46

15.22

9.45

15.26

9.56

15.30

9.54

15.34

10.07

15.38

10.04

15.42

10.20

15.46

10.13

15.50

10.29

15.55

10.22

15.58

10.38

16.04

10.32

16.06

10.47

16.12

10.44

16.14

104

104

104

PLECĂRI TRASEUL 39

Program normal - zile nelucrătoare

Plecări Micro 19

Plecări IPL

5.00

11.12

16.48

5.00

11.11

16.46

5.18

11.25

17.00

5.18

11.23

16.59

5.38

11.37

17.12

5.36

11.35

17.12

5.56

11.49

17.24

5.54

11.48

17.24

6.14

12.01

17.37

6.14

12.01

17.36

6.32

12.13

17.50

6.32

12.13

17.48

6.45

12.26

18.02

6.50

12.25

18.00

6.57

12.39

18.14

7.02

12.37

18.13

7.09

12.51

18.26

7.14

12.49

18.26

7.28

13.03

18.38

7.26

13.02

18.38

7.40

13.15

18.51

7.38

13.15

18.50

7.52

13.27

19.04

7.51

13.27

19.02

8.04

13.40

19.16

8.04

13.39

19.14

8.16

13.53

19.28

8.16

13.51

19.27

8.29

14.05

19.40

8.28

14.03

19.40

8.42

14.17

19.52

8.40

14.16

19.52

8.54

14.29

20.05

8.52

14.29

20.04

9.06

14.41

20.18

9.05

14.41

20.16

9.18

14.54

20.36

9.18

14.53

20.35

9.30

15.07

20.54

9.30

15.05

20.54

9.43

15.19

21.13

9.42

15.17

21.12

9.57

15.31

21.32

9.54

15.30

21.30

10.11

15.45

21.50

10.06

15.43

21.49

10.23

15.58

22.08

10.19

15.55

22.08

10.35

16.10

22.27

10.33

16.07

22.26

10.47

16.23

10.47

16.21

10.59

16.36

10.59

16.34

79

79

79

TRASEUL 44

Program normal - zile lucrătoare

Plecări COMAT

Plecări P-ta Centrala

5.25

14.58

5.25

14.58

5.56

15.29

5.56

15.29

6.27

16.00

6.27

16.00

6.58

16.31

6.58

16.31

7.29

17.02

7.29

17.02

8.00

17.33

8.00

17.33

8.31

18.04

8.31

18.04

8.43

18.20

9.02

18.35

9.17

18.50

9.16

18.51

9.48

19.21

9.48

19.21

10.19

19.52

10.19

19.52

10.50

20.23

10.50

20.23

11.21

20.54

11.21

21.25

11.53

21.56

11.53

22.27

12.23

12.23

12.54

12.54

13.25

13.25

13.56

13.56

14.27

14.27

33

33

33

TRASEUL 44

Program normal - zile nelucrătoare

Plecări COMAT

Plecări P-ta Centrala

6.58

6.58

7.29

7.29

8.00

8.00

8.31

8.31

9.17

9.02

9.48

9.48

10.19

10.19

10.50

10.50

11.21

11.21

11.53

11.53

12.23

12.23

12.54

12.54

13.25

13.25

13.56

13.56

14.27

14.27

14.58

14.58

15.29

15.29

16.00

16.00

16.31

16.31

17.02

17.02

17.33

17.33

18.04

18.04

18.50

18.35

19.52

19.21

20.54

20.23

21.56

21.25

22.27

26

27

26,5

Anexa 2.4.2 Grafice de circulație troleibuze

TRASEUL

102

PROGRAM NORMAL

Plecări MICRO 19

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

1

2

9

3

14

4

10

5

6

11

7

12

8

13

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:02

07:06

07:16

07:22

07:26

07:31

07:36

07:42

07:46

07:56

08:02

08:06

08:11

08:16

08:22

08:26

08:36

08:42

08:46

08:51

08:56

09:02

09:06

09:16

09:22

09:26

09:31

09:36

09:42

09:46

09:56

10:02

10:06

10:11

10:16

10:22

10:26

10:36

10:42

10:46

10:51

10:56

11:02

11:06

11:16

11:22

11:26

11:31

11:36

11:42

11:46

11:56

12:02

12:06

12:11

12:16

12:22

12:26

12:36

12:42

12:46

12:51

12:56

13:02

13:06

13:16

13:22

13:26

13:31

13:36

13:42

13:46

13:56

14:02

14:06

14:11

14:16

14:22

14:26

14:36

14:42

14:46

14:51

14:56

15:02

15:06

15:16

15:22

15:26

15:31

15:36

15:42

15:46

15:56

16:02

16:06

16:11

16:16

16:22

16:26

16:36

16:42

16:46

16:51

16:56

17:02

17:06

17:16

17:22

17:26

17:31

17:36

17:42

17:46

17:56

18:02

18:09

18:11

18:16

18:22

18:26

18:36

18:49

19:02

19:16

19:32

19:42

19:56

20:12

20:22

20:36

20:55

21:02

21:16

21:35

21:42

21:56

22:18

22:22

22:36

22:55

Numar total de curse planificate: 151 curse

Gr.1 - 10.5 curse Gr.2 - 13.5 curse Gr.3 - 13.5 curse Gr.4 - 9.5 curse

Gr.5 - 10 curse Gr.6 - 13 curse Gr.7 - 13 curse Gr.8 - 10 curse

Gr.9 - 8 curse Gr.10 - 12 curse Gr.

11 - 9 curse Gr.12 -9 curse

Gr.13 - 12 curse Gr.14 - 8 curse

TRASEUL 102

Plecări Parc CFR

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

5

6

11

7

12

8

13

1

2

9

3

14

4

10

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:22

06:26

06:36

06:42

06:46

06:51

06:56

07:02

07:06

07:16

07:22

07:26

07:31

07:36

07:42

07:46

07:56

08:02

08:06

08:11

08:16

08:22

08:26

08:36

08:42

08:46

08:51

08:56

09:02

09:06

09:16

09:22

09:26

09:31

09:36

09:42

09:46

09:56

10:02

10:06

10:11

10:16

10:22

10:26

10:36

10:42

10:46

10:51

10:56

11:02

11:06

11:16

11:22

11:26

11:31

11:36

11:42

11:46

11:56

12:02

12:06

12:11

12:16

12:22

12:26

12:36

12:42

12:46

12:51

12:56

13:02

13:06

13:16

13:22

13:26

13:31

13:36

13:42

13:46

13:56

14:02

14:06

14:11

14:16

14:22

14:26

14:36

14:42

14:46

14:51

14:56

15:02

15:06

15:16

15:22

15:26

15:31

15:36

15:42

15:46

15:56

16:02

16:06

16:11

16:16

16:22

16:26

16:36

16:42

16:46

16:51

16:56

17:02

17:06

17:16

17:22

17:26

17:31

17:36

17:42

17:46

17:56

R

18:09

R

R

18:22

R

18:36

R

18:49

R

R

19:02

R

19:16

19:32

19:42

19:56

20:12

20:22

20:36

20:55

21:02

21:16

21:35

21:42

21:56

22:18

R

R

R

R

R

R

Nota:

Numar total de curse planificate: 151 curse

Gr.1 - 10.5 curse Gr.2 - 13.5 curse Gr.3 - 13.5 curse Gr.4 - 9.5 curse

Gr.5 - 10 curse Gr.6 - 13 curse Gr.7 - 13 curse Gr.8 - 10 curse

Gr.9 - 8 curse Gr.10 - 12 curse Gr. 11 - 9 curse Gr.12 -9 curse

Gr.13 - 12 curse Gr.14 - 8 curse

TRASEUL 102

Plecari MICRO 19

ZILE de Sambata -

Duminica si Sărbători Legale

1

2

3

4

5

6

7

8

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:06

07:16

07:26

07:36

07:46

07:56

08:06

08:16

08:26

08:36

08:46

08:56

09:06

09:16

09:26

09:36

09:46

09:56

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

10:56

11:06

11:16

11:26

11:36

11:46

11:56

12:06

12:16

12:26

12:36

12:46

12:56

13:06

13:16

13:26

13:36

13:46

13:56

14:06

14:16

14:26

14:36

14:46

14:56

15:06

15:16

15:26

15:36

15:46

15:56

16:06

16:16

16:26

16:36

16:46

16:56

17:06

17:16

17:26

17:36

17:46

17:56

18:06

18:20

18:33

18:36

18:46

18:59

19:13

19:26

19:40

19:53

20:06

20:19

20:33

20:46

21:00

21:13

21:26

21:39

21:53

22:06

22:20

22:33

22:46

Nota:

Numar total de curse planificate:

99 curse

Gr.1 - 13.5 curse Gr.2 - 10.5 curse Gr.3 - 13.5 curse Gr.4 -12.5 curse

Gr.5 - 13 curse Gr.6 - 10 curse

Gr.7 - 13 curse Gr.8 - 13 curse

TRASEUL 102

Plecari Parc CFR

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

5

6

7

8

1

2

3

4

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:06

07:16

07:26

07:36

07:46

07:56

08:06

08:16

08:26

08:36

08:46

08:56

09:06

09:16

09:26

09:36

09:46

09:56

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

10:56

11:06

11:16

11:26

11:36

11:46

11:56

12:06

12:16

12:26

12:36

12:46

12:56

13:06

13:16

13:26

13:36

13:46

13:56

14:06

14:16

14:26

14:36

14:46

14:56

15:06

15:16

15:26

15:36

15:46

15:56

16:06

16:16

16:26

16:36

16:46

16:56

17:06

17:16

17:26

17:36

17:46

17:56

18:06

18:20

18:33

R

18:46

18:59

19:13

R

19:26

19:40

19:53

20:06

20:19

20:33

20:46

21:00

21:13

21:26

21:39

21:53

22:06

R

R

R

R

R

R

Numar total de curse planificate: 99 curse

Gr.1 - 13.5 curse Gr.2 - 10.5 curse Gr.3 - 13.5 curse Gr.4 - 12.5 curse

Gr.5 - 13 curse Gr.6 - 10 curse Gr.7 - 13 curse Gr.8 - 13 curse

TRASEUL 104

Plecări Parc CFR

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

3

4

1

2

05:12

05:24

05:48

06:00

06:24

06:36

07:00

07:12

07:36

07:48

08:12

08:24

08:48

09:00

09:24

09:36

10:00

10:12

10:36

10:48

11:12

11:24

11:48

12:00

12:24

12:36

13:00

13:12

13:36

13:48

14:12

14:24

14:48

15:00

15:24

15:36

16:00

16:12

16:36

16:48

17:12

17:24

17:48

18:00

18:24

18:36

19:00

19:12

19:36

19:48

20:12

20:24

20:48

21:00

21:24

21:36

22:00

22:12

R

R

R

R

Numar total de curse planificate:

59 curse

Gr. 1: 14.5 curse Gr. 2: 14.5 curse

Gr. 3: 15 curse Gr. 4: 15 curse

TRASEUL 104

Plecări TIGLINA III

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

1

2

3

4

05:12

05:24

05:48

06:00

06:24

06:36

07:00

07:12

07:36

07:48

08:12

08:24

08:48

09:00

09:24

09:36

10:00

10:12

10:36

10:48

11:12

11:24

11:48

12:00

12:24

12:36

13:00

13:12

13:36

13:48

14:12

14:24

14:48

15:00

15:24

15:36

16:00

16:12

16:36

16:48

17:12

17:24

17:48

18:00

18:24

18:36

19:00

19:12

19:36

19:48

20:12

20:24

20:48

21:00

21:24

21:36

22:00

22:12

22:36

22:48

Numar total de curse planificate:

59 curse

Gr. 1: 14.5 curse Gr. 2: 14.5 curse

Gr. 3: 15 curse Gr. 4: 15 curse

TRASEUL 104

Plecări Parc CFR

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

2

1

05:18

05:54

06:30

07:06

07:42

08:18

08:54

09:30

10:06

10:42

11:18

11:54

12:30

13:06

13:42

14:18

14:54

15:30

16:06

16:42

17:18

17:54

18:30

19:06

19:42

20:18

20:54

21:30

22:06

R

R

Numar total de curse planificate:29.5 curse

Gr.1:14.5 curse Gr.2:15 curse

Anexa 2.4.3 Grafice de circulație autobuze

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,_________________2____________________________________________________________________

TRASEUL

9

Plecări Gara CFR

ZILE de Luni - Duminica si Sărbători Legale

Grafic

2

1

05:00

05:36

06:12

06:48

07:24

08:00

08:36

09:12

09:48

10:24

11:00

11:36

12:12

12:48

13:24

14:00

14:36

15:12

15:48

16:24

17:00

17:36

18:12

18:48

19:24

20:00

20:36

21:12

21:48

22:24

23:20

Numar total de curse planificate: 30,5 curse

Gr.1 = 15 curse

Gr.2 = 15,5 curse

TRASEUL

9

Plecări Tiglina III

ZILE de Luni - Duminica si Sărbători Legale

Grafic

1

2

05:00

05:36

06:12

06:48

07:24

08:00

08:36

09:12

09:48

10:24

11:00

11:36

12:12

12:48

13:24

14:00

14:36

15:12

15:48

16:24

17:00

17:36

18:12

18:48

19:24

20:00

20:36

21:12

21:48

22:24

Numar total de curse planificate: 30,5 curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 - 15.5 curse

TRASEUL 10

Plecari DIMITRIE CANTEMIR -

ZILE de Luni pana

Vineri

Grafic

1

2

3

4

05:00

05:24

05:48

06:12

06:36

07:00

07:24

07:48

08:12

08:36

09:00

09:24

09:48

10:12

10:36

11:00

11:24

11:48

12:12

12:36

13:00

13:24

13:48

14:12

14:36

15:00

15:24

15:48

16:12

16:36

17:00

17:24

17:48

18:36

19:24

20:12

21:00

21:48

22:36

Numar total de curse planificate: 39 curse

Gr.1 - 11,5 curse

Gr.2 - 8 curse

Gr.3 - 11,5 curse

Gr.4 - 8 curse

TRASEUL 10

Plecări Damen

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

3

4

1

2

05:00

05:24

05:48

06:12

06:36

07:00

07:24

07:48

08:12

08:36

09:00

09:24

09:48

10:12

10:36

11:00

11:24

11:48

12:12

12:36

13:00

13:24

13:48

14:12

14:36

15:00

15:24

15:48

16:12

16:36

17:00

17:24

17:48

18:36

19:24

20:12

21:00

21:48

22:36

Numar total de curse planificate: 45 curse

39 curse

Gr. 1 - 11,5 curse

Gr.2 - 8 curse

Gr. 3 - 11,5 curse

Gr.4- 8

curse

TRASEUL 10

Plecări Dimitrie Cantemir

ZILE de sambata-duminica si sarbatori legale

Grafic

1

2

05:00

05:48

06:36

07:24

08:12

09:00

09:48

10:36

11:24

12:12

13:00

13:48

14:36

15:24

16:12

17:00

17:48

18:36

19:24

20:12

21:00

21:48

22:36

Numar total de curse planificate: 23 curse

Gr. 1 - 11,5 curse

Gr.2 -

11.5 curse

TRASEUL 10

Plecări Damen

ZILE de sambata-duminica si sarbatori legale

Grafic

2

1

05:00

05:48

06:36

07:24

08:12

09:00

09:48

10:36

11:24

12:12

13:00

13:48

14:36

15:24

16:12

17:00

17:48

18:36

19:24

20:12

21:00

21:48

22:36

Numar total de curse planificate: 23 curse

Gr. 1 - 11,5 curse

Gr.2 -

11.5 curse

TRASEUL 11

TRASEUL 11


Plecări MICRO 13

ZILE de Luni pana Vineri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:01

07:04

07:20

07:06

07:16

07:26

07:36

07:41

07:46

07:56

08:06

08:16

08:21

08:24

08:40

08:26

08:36

08:46

08:56

09:01

09:06

09:16

09:26

09:36

09:41

09:46

09:56

10:06

10:16

10:21

10:26

10:36

10:46

10:56

11:01

11:06

11:16

11:26

11:36

11:41

11:46

11:56

12:06

12:16

12:21

12:26

12:36

12:46

12:56

13:01

13:06

13:16

13:26

13:36

13:41

13:46

13:56

14:06

14:16

14:21

14:26

14:36

14:46

14:56

15:01

15:06

15:16

15:26

15:36

15:41

15:46

15:56

16:06

16:16

16:21

16:26

16:36

16:46

16:56

17:01

17:06

17:16

17:26

17:36

17:41

17:46

17:56

18:06

18:20

18:33

18:46

19:00

19:13

19:26

19:40

19:53

20:06

20:26

20:46

21:06

21:26

21:46

22:06

22:26

Numar total de curse planificate: 115curse

Gr. 1: 13,5 curse Gr.2: 10 curse Gr. 3: 13 curse Gr.4: 11 curse Gr.5: 13,5 curse

Gr. 6: 10 curse Gr.7:13 curse Gr.8: 11 curse Gr.9: 8,5 curse Gr.10- 8,5 curse

Gr. 11: 1.5 curse Gr. 12: 1.5 curse

TRASEUL 11

Plecari

PIATA

CENTRALA

ZILE de Luni pana Vineri

5

6

12

7

8

10

1

2

3

4

9

11

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:01

07:11

07:16

07:26

07:36

07:41

07:44

07:46

07:56

08:00

08:06

08:16

08:21

08:31

08:36

08:46

08:56

09:01

09:06

09:16

09:26

09:36

09:41

09:51

09:56

10:06

10:16

10:21

10:26

10:36

10:46

10:56

11:01

11:11

11:16

11:26

11:36

11:41

11:46

11:56

12:06

12:16

12:21

12:31

12:36

12:46

12:56

13:01

13:06

13:16

13:26

13:36

13:41

13:51

13:56

14:06

14:16

14:21

14:26

14:36

14:46

14:56

15:01

15:11

15:16

15:26

15:36

15:41

15:46

15:56

16:06

16:16

16:21

16:31

16:36

16:46

16:56

17:01

17:06

17:16

17:26

17:36

17:41

17:51

17:56

18:06

18:20

18:33

18:46

19:00

19:13

19:26

19:40

19:53

20:06

20:26

20:46

21:06

21:26

21:46

22:06

22:26

Numar total de curse planificate: 115 curse

Gr. 1: 13,5 curse Gr.2: 10 curse Gr. 3: 13 curse Gr.4: 11 curse Gr.5: 13,5 curse

Gr. 6: 10 curse Gr.7:13 curse Gr.8: 11 curse Gr.9: 8,5 curse Gr.10- 8,5 curse Gr. 11:1.5 curse Gr. 12:15 curse

TRASEUL 11

Plecări MICRO 13

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

1

2

3

4

5

6

05:06

05:19

05:32

05:45

05:59

06:13

06:26

06:39

06:52

07:05

07:19

07:33

07:46

07:59

08:12

08:25

08:39

08:53

09:06

09:19

09:32

09:45

09:59

10:13

10:26

10:39

10:52

11:05

11:19

11:33

11:46

11:59

12:12

12:25

12:39

12:53

13:06

13:19

13:32

13:45

13:59

14:13

14:26

14:39

14:52

15:05

15:19

15:33

15:46

15:59

16:12

16:25

16:39

16:53

17:06

17:19

17:32

17:45

17:59

18:13

18:33

18:53

19:13

19:33

19:53

20:13

20:33

20:53

21:13

21:33

21:53

22:13

22:33

Numar total de curse planificate: 73 curse

TRASEUL 11

Plecari Piata Centrala

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

4

5

6

1

2

3

05:06

05:19

05:32

05:45

05:59

06:13

06:26

06:39

06:52

07:05

07:19

07:33

07:46

07:59

08:12

08:25

08:39

08:53

09:06

09:19

09:32

09:45

09:59

10:13

10:26

10:39

10:52

11:05

11:19

11:33

11:46

11:59

12:12

12:25

12:39

12:53

13:06

13:19

13:32

13:45

13:59

14:13

14:26

14:39

14:52

15:05

15:19

15:33

15:46

15:59

16:12

16:25

16:39

16:53

17:06

17:19

17:32

17:45

17:59

18:13

18:33

18:53

19:13

19:33

19:53

20:13

20:33

20:53

21:13

21:33

21:53

22:13

22:33

TRASEUL

12

Plecari METRO

ZILE de Luni - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

2

1

05:17

05:52

06:27

07:02

07:37

08:12

08:47

09:22

09:57

10:32

11:07

11:42

12:17

12:52

13:27

14:02

14:37

15:12

15:47

16:22

16:57

17:32

18:07

18:42

19:52

21:02

22:12

23:15*

Numar total de curse planificate:27.5 curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 - 12.5 curse

TRASEUL

12

Plecări PIATA CENTRALA

ZILE de Luni - Duminica si Sărbători Legale

Grafic

1

2

05:17

05:52

06:27

07:02

07:37

08:12

08:47

09:22

09:57

10:32

11:07

11:42

12:17

12:52

13:27

14:02

14:37

15:12

15:47

16:22

16:57

17:32

18:07

19:17

20:27

21:37

22:12*

Numar total de curse planificate: 27.5 curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 - 12.5 curse

TRASEUL 13

Plecări: AGROGAL */ BAZINUL NOU

G2

G1

06:30

7:00*

07:30

8:00*

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30*

15:00

15:30

16:00*

16:30

17:00

17:30*

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

Nota:Numar total de curse planificate: 30 curse

25 curse: Piata

Centrala - Bazinul

Nou

*5 curse: Piata Centrala - Agrogal

TRASEUL 13

Plecări PIATA CENTRALA

G1

G2

06:30*

07:00

07:30*

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00*

14:30

15:00

15:30*

16:00

16:30

17:00*

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

Nota:Numar total de curse planificate: 30 curse

25 curse: Piata

Centrala - Bazinul

Nou

*5 curse: Piata Centrala - Agrogal

TRASEUL 15

PLECĂRI GARA

Zile: de Luni pana Duminica si

Sărbători Legale

GRAFIC

1

2

5:20

5:45

6:10

6:35

7:00

7:25

7:50

8:15

8:40

9:05

9:30

9:55

10:20

10:45

11:10

11:35

12:00

12:25

12:50

13:15

13:40

14:05

14:30

14:55

15:20

15:45

16:10

16:35

17:00

17:25

17:50

18:15

18:40

19:05

19:30

19:55

20:20

20:45

21:10

21:35

NR TOTAL CURSE 40

GR 1 -20 CURSE GR2-20 CURSE

TRASEUL 15

PLECĂRI PIATA CENTRALA

Zile: de Luni pana Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

2

1

5:20

5:45

6:10

6:35

7:00

7:25

7:50

8:15

8:40

9:05

9:30

9:55

10:20

10:45

11:10

11:35

12:00

12:25

12:50

13:15

13:40

14:05

14:30

14:55

15:20

15:45

16:10

16:35

17:00

17:25

17:50

18:15

18:40

19:05

19:30

19:55

20:20

20:45

21:10

21:35

Numar total de curse planificate: 40

curse

TRASEUL 16

ZILE de Luni pana Duminica si Sarbatori Legale

Plecari din Piata Centrala

Grafic

1

2

6:20

6:50

7:20

7:50

8:20

8:50

9:20

9:50

10:20

10:50

11:20

11:50

12:20

12:50

13:20

13:50

14:20

14:50

15:20

15:50

16:20

16:50

17:20

17:50

18:20

18:50

19:20

19:50

20:20

Numar total de curse planificate: 29,5 curse

Graficul 1=15curse

Graficul 2=14,5 curse

TRASEUL 16

ZILE de Luni pana Duminica si Sarbatori Legale

Plecari de la Trecere Bac

Grafic

2

1

6:20

6:50

7:20

7:50

8:20

8:50

9:20

9:50

10:20

10:50

11:20

11:50

12:20

12:50

13:20

13:50

14:20

14:50

15:20

15:50

16:20

16:50

17:20

17:50

18:20

18:50

19:20

19:50

20:20

20:50

Numar total de curse planificate: 29,5 curse

Graficul 1=15 curse

Graficul 2= 14,5 curse

TRASEUL

17

ZILE de

Luni -Vineri

Plecari: CARTIER DIMITRIE CANTEMIR

Grafic

1

2

3

4

05:22

06:12

07:02

07:18

07:52

08:17

08:42

08:58

09:32

10:22

11:12

12:02

12:52

13:17

13:42

14:07

14:32

14:57

15:22

15:47

16:12

16:37

17:02

17:27

17:52

18:17

18:42

19:32

20:22

21:12

22:02

Numar total de curse planificate: 31curse

Gr. 1 - 10,5 curse

Gr. 2 - 5 curse

Gr.3 - 10,5 curse

Gr. 4 - 5 curse

ZILE de

Luni -Vineri

Plecări: METRO

Grafic

3

4

1

2

05:22

06:12

07:02

07:27

07:52

08:08

08:42

09:07

09:32

10:22

11:12

12:02

12:52

13:17

13:42

14:07

14:32

14:57

15:22

15:47

16:12

16:37

17:02

17:27

17:52

18:17

18:42

19:32

20:22

21:12

22:02

Numar total de curse planificate: 31 curse

Gr. 1 - 10,5 curse

Gr.2 - 5 curse

Gr.3 - 10,5 curse

Gr.4 - 5 curse

TRASEUL

17

ZILE de

Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Plecări: Cart. DIMITRIE CANTEMIR

Grafic

1

2

05:22

06:12

07:02

07:52

08:42

09:32

10:22

11:12

12:02

12:52

13:42

14:32

15:22

16:12

17:02

17:52

18:42

19:32

20:22

21:12

22:02

Numar total de curse planificate: 21curse

21 curse

Gr. 1 - 10,5 curse

Gr. 2 -

10,5 curse

TRASEUL

17

ZILE de

Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Plecări: Metro

Grafic

2

1

05:22

06:12

07:02

07:52

08:42

09:32

10:22

11:12

12:02

12:52

13:42

14:32

15:22

16:12

17:02

17:52

18:42

19:32

20:22

21:12

22:02

Numar total de curse planificate: 21curse

Gr. 1 - 10,5 curse

Gr. 2 -

10,5 curse

TRASEUL 18

Plecari Bariera Traian

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

4

5

6

1

2

3

05:03

05:19

05:35

05:51

06:07

06:23

06:39

06:55

07:11

07:27

07:43

07:59

08:15

08:31

08:47

09:03

09:19

09:35

09:51

10:07

10:23

10:39

10:55

11:11

11:27

11:43

11:59

12:15

12:31

12:47

13:03

13:19

13:35

13:51

14:07

14:23

14:39

14:55

15:11

15:27

15:43

15:59

16:15

16:31

16:47

17:03

17:19

17:35

17:51

18:07

18:31

18:55

19:19

19:43

20:07

20:31

20:55

21:19

21:43

22:07

22:31

Numar total de curse planificate:61 curse

Gr. 1: 8.5 curse Gr.2: 11 curse Gr. 3: 11 curse Gr. 4: 8.5 curse

Gr.5: 11 curse Gr.6: 11 curse

TRASEUL 18

Plecări MICRO 13

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

1

2

3

4

5

6

05:03

05:19

05:35

05:51

06:07

06:23

06:39

06:55

07:11

07:27

07:43

07:59

08:15

08:31

08:47

09:03

09:19

09:35

09:51

10:07

10:23

10:39

10:55

11:11

11:27

11:43

11:59

12:15

12:31

12:47

13:03

13:19

13:35

13:51

14:07

14:23

14:39

14:55

15:11

15:27

15:43

15:59

16:15

16:31

16:47

17:03

17:19

17:35

17:51

18:07

18:31

18:55

19:19

19:43

20:07

20:31

20:55

21:19

21:43

22:07

22:31

Numar total de curse planificate:61 curse

Gr. 1: 8.5 curse Gr.2: 11 curse Gr. 3: 11 curse Gr. 4: 8.5 curse

Gr.5: 11 curse Gr.6: 11 curse

TRASEUL 18

Plecări Bariera Traian

ZILE de Sambata -Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

3

4

1

2

05:03

05:27

05:51

06:15

06:39

07:03

07:27

07:51

08:15

08:39

09:03

09:27

09:51

10:15

10:39

11:03

11:27

11:51

12:15

12:39

13:03

13:27

13:51

14:15

14:39

15:03

15:27

15:51

16:15

16:39

17:03

17:27

17:51

18:15

18:39

19:03

19:27

19:51

20:15

21:03

21:51

Numar total de curse planificate: 41 curse

Gr.1 - 11 curse Gr.2 - 9.5 curse Gr.3 - 11 curse Gr4 - 9.5 curse

TRASEUL 18

Plecari Micro 13

ZILE de Sambata -Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

1

2

3

4

05:03

05:27

05:51

06:15

06:39

07:03

07:27

07:51

08:15

08:39

09:03

09:27

09:51

10:15

10:39

11:03

11:27

11:51

12:15

12:39

13:03

13:27

13:51

14:15

14:39

15:03

15:27

15:51

16:15

16:39

17:03

17:27

17:51

18:15

18:39

19:03

19:27

19:51

20:15

21:03

21:51

Numar total de curse planificate: 41 curse

Gr.1 - 11 curse Gr.2 - 9.5 curse Gr.3 - 11 curse

Gr4 - 9.5 curse

TRASEUL 19

Plecari COMPLEX

SIRET

ZILE de luni pana vineri

Grafic

1

3

2

4

5:15

5:51

6:27

7:03

7:21

7:39

7:57

8:15

8:33

8:51

9:09

9:27

10:03

10:39

11:15

11:51

12:27

13:03

13:21

13:39

13:57

14:15

14:33

14:51

15:09

15:27

15:45

16:03

16:21

16:39

16:57

17:15

17:33

17:51

18:09

18:27

19:03

19:39

20:15

20:51

21:27

22:03

Numar total de curse planificate:42 curse

Gr.1 - 14,5 curse Gr.2 -

14,5 curse

Gr.3 - 6,5 curse Gr.4

6,5 curse

TRASEUL 19

TRASEUL 19

Plecări GRADINA PUBLICA

ZILE de luni pana vineri

Grafic

2

4

1

3

5:15

5:51

6:27

7:03

7:21

7:39

7:57

8:15

8:33

8:51

9:09

9:27

10:03

10:39

11:15

11:51

12:27

13:03

13:21

13:39

13:57

14:15

14:33

14:51

15:09

15:27

15:45

16:03

16:21

16:39

16:57

17:15

17:33

17:51

18:09

18:27

19:03

19:39

20:15

20:51

21:27

22:03

Numar total de curse planificate: 42 curse

Gr.1 - 14,5 curse Gr.2 - 14,5 curse

Gr.3 - 6,5 curse Gr.4 6,5 curse

TRASEUL 19

Plecări COMPLEX SIRET

ZILE de Sambata - Duminica si Sărbători Legale

Grafic

1

2

5:15

5:51

6:27

7:03

7:39

8:15

8:51

9:27

10:03

10:39

11:15

11:51

12:27

13:03

13:39

14:15

14:51

15:27

16:03

16:39

17:15

17:51

18:27

19:03

19:39

20:15

20:51

21:27

22:03

Numar total de curse planificate:29 curse

Gr. 1 -14,5 curse Gr.2 -

14,5 curse

TRASEUL 19

Plecări Gradina Publica

ZILE de Sambata - Duminica si

Sărbători Legale

Grafic

2

1

5:15

5:51

6:27

7:03

7:39

8:15

8:51

9:27

10:03

10:39

11:15

11:51

12:27

13:03

13:39

14:15

14:51

15:27

16:03

16:39

17:15

17:51

18:27

19:03

19:39

20:15

20:51

21:27

22:03

Numar total de curse planificate:29 curse

Gr. 1 - 14,5 curse Gr.2 -

14,5 curse

TRASEUL 20

Plecari COMPLEX SIRET -

ZILE de Luni - Duminica si Sărbători Legale

1

2

5:05

5:41

6:17

6:53

7:29

8:05

8:41

9:17

9:53

10:29

11:05

11:41

12:17

12:53

13:29

14:05

14:41

15:17

15:53

16:29

17:05

17:41

18:17

18:53

19:29

20:05

20:41

21:17

21:53

22:29

Numar total de curse planificate: 30,5 curse

TRASEUL 20

Plecari Gara CFR

ZILE de Luni - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

2

1

5:05

5:41

6:17

6:53

7:29

8:05

8:41

9:17

9:53

10:29

11:05

11:41

12:17

12:53

13:29

14:05

14:41

15:17

15:53

16:29

17:05

17:41

18:17

18:53

19:29

20:05

20:41

21:17

21:53

22:29

23:20

Numar total de curse planificate: 30,5 curse

Gr. 1 - 15 curse

Gr.2 - 15,5 curse

TRASEUL 22

Plecări GARA CFR -

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

2

4

1

3

05:00

05:50

06:30

07:20

07:40

08:00

08:25

08:50

09:10

09:30

10:20

11:00

11:50

12:30

13:20

14:00

14:50

15:30

16:20

17:00

17:50

18:30

19:20

20:00

20:50

21:30

22:20

23:20

Numar total de curse planificate: 27,5 curse

Gr.1 - 12,5curse Gr.2 - 12 curse

Gr.3 - 1,5 curse Gr.4 - 1,5 curse

TRASEUL 22

Plecări DIMITRIE CANTEMIR -

MICRO 40

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

1

3

2

4

05:00

05:40

06:30

07:10

07:35

08:00

08:20

08:40

09:05

09:30

10:10

11:00

11:40

12:30

13:10

14:00

14:40

15:30

16:10

17:00

17:40

18:30

19:10

20:00

20:40

21:30

22:10

Nota:

Numar total de curse planificate: 27,5 curse

Gr.1 - 12 curse Gr.2 - 12,5 curse

Gr.3 - 1,5 curse Gr. 4 - 1,5 curse

TRASEUL 22

Plecări GARA CFR

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

2

1

05:00

05:50

06:30

07:20

08:00

08:50

09:30

10:20

11:00

11:50

12:30

13:20

14:00

14:50

15:30

16:20

17:00

17:50

18:30

19:20

20:00

20:50

21:30

22:20

23:20

Numar total de curse planificate:23,5 curse

Gr.1 -11,5 curse Gr.2 -

12 curse

TRASEUL 22

Plecări DIMITRIE CANTEMIR -

MICRO 40

ZILE de Sambata - Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

1

2

05:00

05:40

06:30

07:10

08:00

08:40

09:30

10:10

11:00

11:40

12:30

13:10

14:00

14:40

15:30

16:10

17:00

17:40