Hotărârea nr. 508/2019

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 508

din 21.11.2019

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 559/11.11.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 21.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1347098/11.11.2019, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1347104/11.11.2019, al Direcției Patrimoniu, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), art. 354, art. 357, alin. (1) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Poziția 23 din Anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015, privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Cod de clasificări

Denumire bun

Date de identificare

23.

Teren

Strada Română nr. 214

Suprafață = 357 mp

Art. II - Poziția 77 din Anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015, privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

99

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumire bun

Date de identificare

77.

Teren

Strada Grădina Veche nr. 75 Suprafață =139 mp

99

Art. III Se completează anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. V - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 508/21.11.2019

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

446.

Teren

Strada Dogăriei nr. 88

Suprafață = 312 mp

447.

Teren

Strada Stadionului nr. 29

Suprafață = 337 mp

448.

Teren

Strada Stadionului nr. 29 Ă

Suprafață = 1.351 mp

449.

Teren

Strada Vasile Lupu nr. 30 Ă

Suprafață = 214 mp

450.

Construcție

Strada Siderurgiștilor nr. 45, bloc M3Ă, parter Suprafață utilă = 62,05 mp

451.

Teren

Strada Busuiocului nr. 1 Suprafață = 2.587 mp

452.

Teren

Strada Răsăritului nr. 1 B

Suprafață = 117 mp

453.

Teren

Mun. Galați, T. 183, P. 1296

Suprafață = 366 mp

454.

Teren

Strada Sindicatelor nr. 9 C

Suprafață = 115 mp

455.

Teren

Strada Zimbrului nr. 1

Suprafață = 39 mp

456.

Teren

Strada Zimbrului nr. 1 Â

Suprafață = 336 mp

457.

Teren

Bulevardul Marii Uniri, aferent Complex Comercial

Conventry, Vila B, ap. 1

Suprafață = 336 mp

458.

Teren

Strada Aviatorilor nr. 2 - E21

Suprafață = 21 mp

459.

Teren

Strada Nucului nr. 3 - S3

Suprafață = 30,60 mp

460.

Teren

Strada Vlad Țepeș nr. 1 - E4

Suprafață = 12,54 mp

461.

Teren

Aleea Emil Racoviță nr. 17 A

Suprafață = 247 mp

462.

Teren

Strada Fi Iești nr. 2

Suprafață = 8.283 mp

463.

Teren

Strada Tecuci nr. 58

Suprafață = 79 mp

464.

Teren

Strada Oțelarilor nr. 29 - E269

Suprafață = 11 mp

465.

Teren

Strada Furnaliștilor nr. 8 - E110

Suprafață = 12 mp

466.

Teren

Strada Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 80

Suprafață = 284 mp

467.

Teren

Strada Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 80 - A Suprafață = 283 mp

468.

Teren

Bulevardul Milcov nr. 25 - A

Suprafață = 4.473 mp

469.

Teren

Strada Brăilei nr. 189 - E123

Suprafață = 28 mp

470.

Teren

Strada Regiment 11 Șiret nr. 43 Bis

Suprafață = 242 mp

471.

Teren

Aleea Trestiilor nr. 6 A

Suprafață = 1.314 mp

472.

Teren și construcție

Strada Frunzei nr. 32

Suprafață teren= 383 mp

Suprafață utilă locuință = 78,34 mp

473.

Teren

Strada Regiment 11 Șiret nr. 45 - E9 Suprafață = 8 mp

474.

Teren

Strada Brăilei nr. 165 B, aferent bl. A2-A3 Suprafață = 214 mp

475.

Teren

Strada Brăilei nr. 58 - E126

Suprafață = 10 mp

476.

Teren

Micro 18, str. Brăilei nr. 252, bloc G3, scara 1, ap. 2 Suprafața teren în indiviziune = 11,68 mp

477.

Teren

Strada Brăilei nr. 17, Complex Comercial Potcoava de Ăur Suprafața teren în indiviziune = 72,48 mp

478.

Teren

Aleea Bazinul Nou nr. 7

Suprafața = 763 mp

479.

Teren

Strada Tecuci nr. 172

Suprafață = 1.547 mp

480.

Teren

Strada Vultur nr. 17 Ă

Suprafața = 48 mp

481.

Teren

Strada Grai loan Dragalina nr. 4 - E1 Suprafața = 9 mp

482.

Teren

Calea Smîrdan nr. 6 C Suprafață = 3.895 mp

483.

Teren

Strada Brăilei nr. 155 S8

Suprafața = 17,23 mp

484.

Teren

Țiglina I, Strada Brăilei, aferent spațiu comercial Suprafața = 15 mp

485.

Teren

Calea Smîrdan nr. 6 B

Suprafață = 2.670 mp

486.

Teren și construcție

Strada Nămoloasa nr. 10

Suprafață teren= 428 mp

Suprafață utilă locuință = 18,21 mp

Președinte de ședință,