Hotărârea nr. 502/2019

Modificarea H.C.L. nr. 245/30.05.2019 privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a spatiilor - sala de spectacole, foaier si gradina Leonard - aflate in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Teatrului National de Opera si Opereta Nae Leonard" Galati, catre institutiile publice din municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 502 din 21.11.2019

pentru modificarea H.C.L. nr. 245/30.05.2019 privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a spațiilor - sală de spectacole, foaier și grădina Leonard - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă“ Nae Leonard” Galați, către instituțiile publice din municipiul Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 553/06.11.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 21.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1343749/06.11.2019, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1343753/06.11.2019, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea Teatrului Național de Operă și Operetă ”Nae Leonard” Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1332462/22.10.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (1), pct. 39 coroborate cu cele ale art. 20, lit. ”e” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”d ” și ale art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Titlul H.C.L. nr. 245/30.05.2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

”H.C.L. nr. 245/30.05.2019 privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a spațiilor - sală de spectacole, foaier și grădina Leonard - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați, către instituțiile publice din municipiul Galați și unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aflate pe raza municipiului Galați.”

Art. II - Art. 1 al H.C.L. nr. 245/30.05.2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 1 - Se aprobă darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a spațiilor -sală de spectacole, foaier și grădina Leonard - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați, către instituțiile publice din municipiul Galați și unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aflate pe raza municipiului Galați, in vederea organizării și desfășurării unor manifestări de interes public la nivel local, fără a afecta activitatea teatrului.”

Art. III - Directorul General al Teatrului Național de Operă și Operetă ”Nae Leonard” Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,