Hotărârea nr. 501/2019

Aprobarea cuantumului si numarului de burse care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati, pentru anul scolar 2019-2020

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 501 din 21.11.2019

privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați, pentru anul școlar 2019-2020

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Pucheanu Ionuț-Florin; Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 552/06.11.2019;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 21.11.2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1343740/06.11.2019 al inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Pucheanu Ionuț-Florin;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 1343745/06.11.2019 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere avizul Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând Adresa nr. 13538/29.10.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 1338024/30.10.2019;

Având în vedere prevederile art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile articolului unic alin. (1) din Hotărârea nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019-2020 , cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 3 - art. 15 și art. 17 - art. 19 din Anexa la Ordinul nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul educației, cercetării, tineretului și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă acordarea cuantumului lunar al unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați, astfel:

  • a) 215 lei /elev/ lună pentru bursa de performanță care se încadrează în prevederile art. 6, art. 17 și art. 18 din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • b) 57 lei /elev/ lună pentru bursa de merit care se încadrează în prevederile art. 8 art. 17 și art. 18 din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • c) 50 lei /elev/ lună pentru bursa de studiu care se încadrează în prevederile art. 9, art. 10, art. 15, art. 17 și art. 18 din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • d) 50 lei /elev/ lună pentru bursa de ajutor social care se încadrează în prevederile art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15 și art. 19 din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 2 - Se aprobă acordarea unui număr de 7969 de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați, astfel:

  • a) 277 burse de performanță;

  • b) 7186 burse de merit;

  • c) 28 burse de studiu;

  • d) 478 burse de ajutor social.

Art. 3 - Se aprobă numărul și tipul de bursă pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Finanțarea cheltuielilor prevăzute de prezenta hotărâre se face din bugetul local, Cap. 65.02. „Învățământ”.

Art. 5 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

Numărul și tipul de bursă pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați Anul școlar 2019 - 2020

Nr

Denumire unitate de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8,

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din

Număr burse de performanț

ă conf. art.6 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de performan ță conf. art.6 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanț

ă conf. art.6 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din

Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf.

Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf.

Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf. Art.13 lit.a din Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf. Art.13 lit. c din Ordin 5576/2011

1

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GH. MARINESCU"

0

0

1

107

0

0

1

0

1

2

2

SCOALA GIMNAZIALA NR.3

1

0

2

73

0

0

0

0

1

3

SCOALA GIMNAZIALA NR.5

0

0

0

82

0

0

0

0

4

13

SCOALA GIMNAZIALA NR.9

0

0

0

46

0

0

0

0

0

16

SCOALA GIMNAZIALA NR.7

3

0

0

114

0

0

0

0

3

15

SCOALA GIMNAZIALA NR.10

0

0

0

63

0

5

0

0

7

8

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU"

0

0

4

297

1

0

0

0

3

2

SCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN"

0

0

0

241

0

0

3

0

6

7

SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE"

0

0

2

250

0

0

0

0

4

7

SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA"

0

0

0

11

0

0

0

0

0

30

SCOALA GIMNAZIALA NR.16

0

0

0

13

0

0

0

0

0

10

SCOALA GIMNAZIALA NR.17

0

0

0

57

0

0

0

0

14

19

SCOALA GIMNAZIALA NR.18

1

0

0

85

0

0

0

0

20

21

Nr

Denumire unitate de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8,

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din

Număr burse de performanț

ă conf. art.6 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de performan ță conf. art.6 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanț

ă conf. art.6 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din

Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf.

Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf.

Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf. Art.13 lit.a din Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf. Art.13 lit. c din Ordin 5576/2011

SCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA"

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

SCOALA GIMNAZIALA NR.22

0

0

2

101

0

0

0

0

7

12

SCOALA GIMNAZIALA NR.24

0

0

0

28

0

0

0

0

0

14

SCOALA GIMNAZIALA NR.25

0

0

0

135

0

0

1

0

14

20

SCOALA GIMNAZIALA NR.26

0

0

3

88

0

0

0

0

0

2

SCOALA GIMNAZIALA NR.28

0

0

0

289

0

0

0

0

1

1

SCOALA GIMNAZIALA NR.29

19

0

0

313

19

0

9

0

16

6

SCOALA GIMNAZIALA NR.33

0

0

6

117

0

0

0

0

1

9

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL"

0

0

1

46

0

0

0

0

6

2

SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"

0

0

1

150

0

0

0

0

0

6

SCOALA GIMNAZIALA "IULIA HASDEU"

0

0

0

69

0

0

0

0

6

7

SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL"

0

0

0

94

0

0

0

0

2

13

SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII IMPARATI"

0

0

1

73

0

0

0

0

4

3

Nr

Denumire unitate de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8,

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din

Număr burse de performanț

ă conf. art.6 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de performan ță conf. art.6 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanț

ă conf. art.6 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din

Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf.

Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf.

Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf. Art.13 lit.a din Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf. Art.13 lit. c din Ordin 5576/2011

SCOALA GIMNAZIALA "DAN BARBILIAN"

0

0

1

133

0

0

0

0

0

0

COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"

21

1

11

749

0

0

0

0

0

0

COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU"

0

0

5

588

1

0

0

2

9

1

COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA"

0

0

4

447

2

0

1

1

4

0

LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIȚĂ" GALAȚI

5

0

5

390

1

3

0

0

0

4

LICEUL TEORETIC "DUNAREA"

1

4

2

277

2

0

0

2

2

0

COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI"

4

0

11

618

36

0

0

2

11

3

LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN"

115

0

5

185

0

0

0

0

2

2

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

0

0

7

74

0

0

0

0

0

0

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI"

2

0

1

69

0

0

0

4

7

0

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

13

0

3

73

0

0

0

0

12

2

LICEUL TEHNOLOGIC "General de Marină

Nicolae Dumitrescu Maican"

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

Nr

Denumire unitate de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8,

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din

Număr burse de performanț

ă conf. art.6 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de performan ță conf.

art.6 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanț

ă conf. art.6 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din

Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. c din Ordin 5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf.

Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf.

Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf. Art.13 lit.a din Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf. Art.13 lit. c din Ordin 5576/2011

LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU"

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU"

0

0

0

19

0

0

0

0

1

0

LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO"

0

0

0

24

1

0

0

0

0

0

LICEUL de Transporturi Auto "TRAIAN VUIA"

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

LICEUL TEHNOLOGIC ”CAROL I” GALAȚI

0

0

0

21

0

0

0

1

9

0

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA

2

0

1

55

3

0

0

0

6

1

"ELENA DOAMNA"

LICEUL de Turism și Alimentație "DUMITRU

2

0

0

13

0

0

0

0

2

0

MOTOC"

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"

0

0

2

230

1

0

0

0

19

8

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

0

0

0

28

0

0

0

0

0

2

LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA"

0

0

1

130

0

0

0

0

0

2

190

5

82

7111

67

8

15

13

204

274

277

7186

28

478

Președinte de ședință