Hotărârea nr. 5/2019

Infiintarea Consortiului scolar intre Liceul Tehnologic "Paul Dimo" Galati si Scoala Gimnaziala nr. 20 Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 5 din 31.01.2019

privind înființarea Consorțiului școlar între Liceul Tehnologic “Paul Dimo” Galați și Școala Gimnazială nr. 20 Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 1/09.01.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 822/09.01.2019, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 824/09.01.2019, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 122127/18.12.2018, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați;

Având în vedere Contractul de parteneriat nr. 28/27.09.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 62 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 8 din anexa la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5488/29.09.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a) pct. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - Se aprobă înființarea Consorțiului școlar între Liceul Tehnologic “Paul Dimo” Galați și Școala Gimnazială nr. 20 Galați, începând cu anul școlar 2018-2019.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,