Hotărârea nr. 498/2019

Modificarea HCL nr. 132/28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Inlocuire inel apa pentru alimentare Spitalul clinic de urgenta pentru copii Sf. Ioan"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 498

din 21.11.2019

pentru modificarea HCL nr. 132/28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Înlocuire inel apă pentru alimentare Spitalul clinic de urgență pentru copii Sf. Ioan”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 548/05.11.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 21.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1342620/05.11.2019, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1342622/05.11.2019, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la HCL nr. 132/28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Inlocuire inel apă pentru alimentare Spitalul clinic de urgență pentru copii Sf. Ioan” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA LA H.C.L. NR. 498/21.11.2019

În prezent, alimentarea cu apa a spitalului se realizeaza printr-o rețea exterioară montată ingropat si în canale vizitabile, intalația fiind prevăzută cu un rezervor de apă cu rolul de înmagazinare a apei in caz de incediu.

Alimentarea cu apa se face direct din rețeaua orasului, iar apa din rezervorul din beton de 500mc stagnează multe luni fără sa fie consumată, ccea ce duce la dezvoltarea microorganismelor și o face nepotabilă. În caz de incendiu, la pornirea pompelor această apa este introdusa in retea si in instalatia interioară de apă, infestând cu o probabilitate mare tot sistemul de alimentare cu apă a spitalului care cu greu se poate decontamina.

În urma inspectării instalațiilor existente de către specialiști s-a constatat degradarea acestora deoarece au durata de viata de peste 30 de ani.

Prin proiect se prevăd urmatoarele lucrări:

  • a) Refacerea integrală a inelului de alimentare cu apă pentru incendiu

  • b) Realizarea unei soluții în care apa din rezervorul de apa existent sa fie potabilă continuu

În vederea eliminarii acestui neajuns se propune a se pompa o parte din consumul de apa al spitalului din rezervor și de a decontamina apa cu ozon. Pentru realizarea acestui deziderat se vor monta 2 pompe centrifugale noi care vor fi folosite pentru pomparea apei din rețea, iar pompele existente se vor folosi in caz de incendiu.

  • c) Refacerea intregii instalații de canalizare de la subsolul spitalului întrucât sunt dese infundari ale conductelor cu diverse materiale; se va avea in vedere și soluția de spălare periodică a conductelor orizontale.

Principalii indicatori tehnico-economici stabiliți de proiectant la faza de proiect tehnic sunt:

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 860.267,846 lei Din care C+M:          584.087,879 lei

Capacități:   -retea apa L=5i3,50ml

-retea canalizare-L=319 ml

-grup 2 pompe 2x8mc/h

-instalatie generare ozon

Durata de realizare a investitiei: 6 luni Sursa de finanțare: buget local

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții : ÎNLOCUIRE INEL DE APA PENTRU ALIMENTARE SPITALUL CLINIC DE URGRNTA PENTRU COPII SF. IOAN -GALAȚI

CONFORM ACT ADIȚIONAL

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tară IV A)

"".....TVA" T9%

Valoare (inclusiv 1 VA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

b

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PTR.OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.2,1 Demontări rețele

-

-

1,2,2 Lucrări de sistematizare verticală

-

-

1.3

Amenajări ptr protecția mediului și aducerea la starea inițială

-

&

Cheltuieli pentru relocare /proiecția utilităților

-

TOTAL CAPITOL 1.

-

-

-

CAPITOLUL 2.CHELTUIELI PTR.ASIGIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Branșament apă rece

-

2.2

Racord canalizare

-

2.3

Taxe avizare

-

Taxă racordare alim.en.electrica

-

TcH'al CAPITOL 2.

-

-

CAPITOLUL 3. CHELTU1L1 PTR. PROIECTARE Șl ASISTENȚA TEHNICA

3.1

STUDII

152,000

3.1.1

Studii teren :GEO, TOPO, HIDRO

-

-

-

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3

Alte studii specjflce

3.2

DOCUMENTAȚII -SUPORT si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

800,000

152,000

952,000

Autorizație de construcție

-

-

Avize

-

-

3.3

Expertiza tehnica

3.4

certificarea pertormantei energetice si aucutul energetic ai clădirilor

3.5j

Proiectare

23.989,000

4.557,910

28,546,910

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2 studiul de prefezabilitate

-

-

3,5.3 studiul de fezabilitate /DALI

12.250,000

2.327,500

14.577,500

3,5.4 Documentațiile tehnice necesare in vedera obținerii avizelor / acordurilor/ autoriza fiilor

3.5.5 verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.5,6 - Proiect tehnic și detalii de execuție

11.739,000

2.230,410

13.969,410

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7

Consultanță

5.997,000

1,139,430

7.136,430

3.7.1 managementul de proiect ptr. Obiectivul de investiții

3/.7.2Auditul financiar

3.8

Asistență tehnică

8.996,000

1.709,240

10.705,240

3.8.1. din partea proiectantului 0,5%

2.265,155

430,379

2.695,534

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

3.8.1,2. pentru paticiparea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție , avizat de către ISC

3.8.2, Diriginte de șantier

6.730,845

1,278,861

8,009,706

TOTAL CAPITOL 3.

39.782,000

7.558,580

47.346,336

CAPITOLUL 4.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE

BAZA

4.1

Construcții și instalații

OB. 1 ALIMENTARE CU APA

394.600,150

74.974,029

469.574,179

OB. 2 REȚELE CANALIZARE SUB5OL SPITAL

42,543,670

8.083,297

50.626,967

OB.3 INSTALAȚII SPALARE CONDUCTE CANAL1ZATR

53.686,330

10.200,403

63.886,733

cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tără i'VA’

TVA---

Valoare (inclusiv 1 VA)

lei

lei

lei

1

'2

3

4

5

-

-

TOTAL 4.1

490.830,150

93.257,729

584.087,879

4.2

Montaj utilaj tehnologic

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL 4.2

-

-

-

4,3

Utilaje,echipamente tehnologice și funcționale cu montaj ;

UTILAJE AFERENTE investiției

155.585,000

29,561,150

185.146,150

-

-

-

-

-

-

TOTAL 4.3

155.585,000

29.561,150

185.146,150

4.4

Utilaj fără montaj și echipamente de transport

-

-

TOTAL 4.4

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

-

TOTAL 4.5

-

-

-

4.6

Active necorporale

TOTAL 4.6

TOTAL CAPITOL 4.

646.415,150

122.818,879

769.234,029

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier:

-

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții 1,5%

-

-

-

5.1,2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 1%

-

-

-

5.2

Comisioane ,cote,taxe,costul creditului

5.399,132

-

5.399,132

5.2.1.Comisioanele si dobinzile aferente creditului băncii finanțatoare

5,2.2 cota aferenta 15C pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0,5%)

2.454,151

2.454,151

0.2.5 cota aferenta isc pentru controlul statului in amenajarea teritoriului urbanism pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1%

490,830

490,830

5.2,4, cota aferenta Casei Socia;le a constructorilor CSC 0,5%

2.454,151

2.454,151

““bULâ'.'Tăke ptHirrii aconturi , 3V12& C6iV0rih^,-8T'ătit0i‘02âtlS de construire /desființare

-

-

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10 %

30.915,076

5.873,864

36.788,940

5.4

cheltuieli ptr. Informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5.

36.314,208

5.873,864

42.188,072

CAPITOLUL 6 . CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

6.2

Probe tehnologice și teste

1.264,85

240,321

1.505,166

TOTAL CAPITOL 6

1.264,85

240,32

1.505,17

TOTAL GENERAL

723.776,203

136.491,643

860.267,846

din care: C+M

490.830,150

93.257,729

584.087,879

CONSTRUCTOR

SC. MOVILAND

Beneficiar / InvestitorÎNTOCMIT

ING. DARIE O