Hotărârea nr. 490/2019

Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate pentru proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 490 din 31.10.2019

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 543/29.10.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1337501/29.10.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1337513/29.10.2019, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice și al Direcției Financiar-Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea numărului de depozite neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 - Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 291, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Studiul defezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați” în valoare totală de 441.619.409,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 168.998.723,00 lei (inclusiv TVA), conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă Documentul de poziție pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se împuternicește Viceprimarul municipiului Galați, domnul Cristian-Sorin Enache, având calitatea de reprezentant al Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, să voteze documentele anexă din prezenta hotărâre, în Adunarea Generală a Asociației.

Art. 5 - Prezenta hotărâre se va comunica Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați.

Art. 6 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

ANEXA 1 la HCL nr. 490/31.10.2019

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea standardului de viață al populației și îmbunătățirea calității mediului din județul Galați, prin realizarea unui sistem durabil de gestionare al deșeurilor conform cu cerințele legislative din sector, cu prevederile pachetului economiei circulare și cu angajamente asumate prin sectorul de mediu, în contextul Axei Prioritare 3 POIM / Obiectiv Tematic 3.1.

Obiective specifice pentru județul Galați și indicatorii de rezultat sunt:

 • •  Toată populația județului este conectată la serviciu de salubrizare începând cu anul 2021 (data delegării de către ADI a contractului de salurbizare);

 • •  Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare la:

o 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice - anul 2021;

o  50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate - anul 2025;

o  55% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate - anul 2030;

o  60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate - anul 2035;

 • •  Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale la 35% din

cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 - anul 2023 ( data estimată pentru operarea noii instalații de tratare mecano-biologică propusă a se realiza prin proiect);

 • •  Depozitarea deșeurilor municipale este permisă numai dacă acestea sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic - anul 2023 (data estimată pentru operarea noii instalații de tratare mecano-biologică propusă a se realiza prin proiect);

 • •  Depozitarea a maxim 10% din deșeurile municipale - anul 2040;

 • •  Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere și a deșeurilor voluminoase - anul 2021 (data delegării de către ADI a contractului de salubrizare);

 • •  Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor (compostare și digestie anaerobă).

Analiza cererii

Prognoza cererii, respectiv a cantității de deșeuri de municipale generate în județul Galați s-a determinat pe baza: situației existente, a proiecției populației, a gradului de conectare a populației la serviciile de salubrizare și a ipotezelor privind evoluția indicatorilor de generare a deșeurilor.

Situația actuală - în anul 2017 s-a generat o cantitate de 149.600 tone deșeuri municipale din care 127.754 tone deșeuri colectate de către operatorii de salubrizare, 4.000 tone deșeuri reciclabile predate de populație direct reciclatorilor și 17.845 tone sunt deșeuri generate dar neraportate/necolectate. Din totalul deșeurilor colectate 74% reprezintă deșeuri menajere, 20% deșeuri similare și 6% deșeuri din servicii publice (deșeuri din parcuri și grădini, deșeuri din piețe și deșeuri stradale). Deși 98% din UAT-uri au încheiate contracte de salubrizare, din analiza datelor a rezultat că populația deservită de servicii de salubrizare și pentru care se raportează date este de 100% în urban și de doar 45% în rural. Infrastructura de deșeuri cuprinde:

Echipamente pentru colectare și transport deșeuri,

2 stații de sortare: una la Galați (ISPA), capacitate 6.000 t/an și una la Tecuci nefuncțională (Phare), dar în curs de retehnologizare din fonduri locale pentru tratare deșeuri reciclabile colectate separat și deșeuri în amestec,

2 stații de compostare: una la Galați (ISPA), capacitate de 10.000 tone și una la Tg. Bujor, capacitate 1.000 tone (Phare), dar nefuncțională ca urmare a defectării utilajelor,

2 depozite: 1 depozit conform la Tirighina, capacitate 920.000 m3 (prima celulă) care deservește Mun. Galați și 5 comune limitrofe și 1 depozit neconform la Tecuci care a sistat activitatea în iulie 2017.

În anul 2017, din totalul cantităților colectate doar 7% au fost reciclate material și

93% depozitate. Principalele deficiențe identificate:

Lipsa infrastructurii pentru colectarea separată și tratarea deșeurilor reciclabile,

 • •  În județ nu există instalații de compostare care să permită tratarea biodeșeurilor din parcuri și grădini colectate din toate localitățile urbane,

 • •  Deșeurile municipale sunt depozitate fără o pretratare prealabilă conform prevederilor legale,

 • •  Depozitul existent de la Tirighina deservește exclusiv Mun. Galați și 5 comune limitrofe, pentru restul localităților neexistând în prezent o soluție pentru depozitarea deșeurilor.

Proiecția populației județului Galați s-a realizat pe baza următoarelor elemente:

 • •  Populația rezidentă la 01.01.2017, furnizată de către INS pe medii de rezidență;

 • •  Populația de domiciliu, la 01.01.2017, pe localități, pentru orașele și municipiile din județ;

 • •  Lucrarea Institutului Național de Statistică Proiectarea_populatiei_Romaniei_in_profil_teritorial_la_orizontul_2060, publicată în 2017, varianta optimistă.

Astfel, se așteaptă ca populația județului să scadă cu 26,41% de la 514.429 locuitori în anul 2017 la 378.579 în anul 2047.

Evoluția ratei de conectare a populației la serviciile de salubrizare - rata de conectare va crește de la 75% în anul 2017 la 100% în anul 2021, dată la care se estimează că va fi atribuit contractul pentru noul operator de colectare și transport delegat de ADI ECOSERV.

Evoluția indicatorilor de generare a deșeurilor municipale:

 • •  Indicatorii de generare deșeuri menajere din anul de referință, respectiv 0,82 kg/loc în Municipiul Galați, 0,70 kg/loc/zi în Tecuci, Tg. Bujor și Berești și 0,50 kg/loc/zi în mediul rural, rămân constanți pe perioada de planificare. Conform PNGD, indicatorii de generare se estimează că vor scade cu cca 10% ca urmare a aplicării măsurilor de prevenire. Însă, având în vedere prognoza de creștere economică în județul Galați, este de așteptat că indicatorul de generare deșeuri menajere să crească. Prin urmare, considerând impactul cumulat a celor două ipoteze, se apreciază că indicatorii de generare vor rămâne constanți pe perioada de planificare;

 • •  Deșeurile similare - având în vedere că deșeurile similare sunt colectate împreună cu deșeurile menajere și că nu sunt disponibile date distincte, bazate pe măsurători, s-a utilizat ipoteza din PNGD conform căreia totalul deșeurilor similare reprezintă 25% din deșeurile menajere pe întreaga perioadă de planificare, procentul având valori diferite în funcție de mediul de rezidență astfel: 30% în Municipiul Galați, 25% în restul localităților urbane (Tecuci, Tg. Bujor și Berești) și 20% în mediul rural;

 • •  Deșeurile din parcuri și grădini, deșeurile din piețe și deșeurile stradale - conform ipotezei din PNGD se estimează că pe perioada planificării cantitatea din anul de referință rămâne constantă.

Prin urmare cantitatea de deșeuri municipale va avea un o evoluție ușor descrescătoare (ca urmare a scăderii populației), scăzând de la 164.881 tone în anul 2018 la 148.857 tone în anul 2030 (cu 10% față de 2018) și la 130.531 în anul 2047 (cu 20% față de 2018).

Analiza de opțiuni

Analiza alternativelor s-a realizat din trei perspective diferite și anume:

 • •  Analiza alternativelor pentru fiecare componentă a sistemului de gestionare a deșeurilor municipale - în cadrul acestei analize sunt prezentate opțiunile disponibile și opțiunea identificată a fi optimă pentru județul Galați în ceea ce privește colectarea și transportul/transferul, sortare, tratarea biodeșeurilor, tratarea deșeurilor colectate în amestec și depozitarea,

 • •  Analiza alternativelor pentru sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați - în cadrul acestei analize s-au studiat două alternative considerând un concept integrat al componentelor sistemului de gestionare a deșeurilor de la colectare și tratare până la eliminare care să asigure îndeplinirea prevederilor legale și a obiectivelor stabilite pentru județul Galați. Cele două alternative integrează soluțiile propuse în prima analiză,

 • •  Alternative de amplasament pentru viitoarele instalații de deșeuri.

Soluțiile propuse în cadrul proiectului se fundamentează pe analize de opțiuni în raport cu criterii tehnice, operaționale, economice (costul total al investiției și costul unitar dinamic), sociale, mediu și schimbări climatice. Alternativele pentru sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Galați au avut în vedere conformarea cu cerințele Directivei 2008/98/CE modificată de Directiva 2018/851/CE, Directivei 1999/31/CE modificată de Directiva 2018/850/CE, Directivei 94/62/CE modificată de Directiva 2018/852/CE, a legislației naționale și cu prevederile PNGD.

Prin urmare, s-au analizat 2 alternative ale căror măsuri principale sunt detaliate mai jos. Evaluarea alternativelor pentru SMID Galați

Alternativa 1

Alternativa 2

Colectare

separată

Rate capturare:

 • - deșeuri reciclabile: 60% în 2021 și 70% din 2025 până la sfârșitul perioadei

 • - biodeșeuri menajere și similare în mediul urban: 53% în 2025, 63% în 2030 și 70% începând cu 2035

 • - biodeșeuri din piețe: 55% în

Rate capturare:

 • - deșeuri reciclabile: 60% în

2021, 70% în 2025 și 80% în

2030 și 85% începând cu 2035

 • - biodeșeuri menajere în mediul urban: 67% în 2025, 72% în 2030 și 80% începând cu 2035

Alternativa 1

Alternativa 2

2025, 63% în 2030 și 70% începând cu anul 2035

 • - biodeșeuri din parcuri și grădini: 100% din 2021

 • - deșeuri voluminoase și menajere periculoase: 90% din 2021

Colectare separată la sursă și compostarea individuală a biodeșeurilor în mediul rural -din 2021

 • - biodeșeuri similare și din piețe: 70% în 2025 și 80% din 2035

 • - biodeșeuri din parcuri și grădini: 100% din 2021

 • - deșeuri voluminoase și menajere periculoase: 90% din 2021

Colectare separată la sursă și compostarea individuală a biodeșeurilor în mediul rural -din 2021

Stații

Transfer (ST)

ST Galați, 23.000 t/an (în primii 12 ani va funcționa în 1,5 schimburi, ulterior într-un schimb) - investiție nouă

ST Tecuci, 22.500 t/an (în primii 10 ani va funcționa 10 ore, ulterior într-un schimb) -investiție nouă

ST Tg. Bujor, 10.000 t/an (va funcționa pe întreaga perioadă de operare într-un schimb) - investiție nouă

ST Galați, 19.000 t/an

(în primii 7 ani va funcționa în 1,5 schimburi, ulterior într-un schimb) - investiție nouă

ST Tecuci, 21.000 t/an (în primii 10 ani va funcționa 10 ore, ulterior va funcționa într-un schimb) - investiție nouă

ST Tg. Bujor, 10.000 t/an (în primii 10 ani va funcționa pe întreaga perioadă de operare într-un schimb) -investiție nouă

Tratare deșeuri

J reciclabile -stații de sortare (SS)

SS Galați, 6.000 t/an (va funcționa pe întreaga perioadă de planificare în 2,5 schimburi) - investiție existentă SS Tecuci, 2.000 t/an (în perioada 2020-2023, până la darea în operare a instalației TMB, în stație vor fi tratate mecanic circa 9.000 t/an deșeuri municipale în amestec) -investiție existentă SS Valea Mărului, 6.000 t/an (va funcționa pe întreaga perioadă de planificare în 1,5 schimburi - investiție nouă

SS Galați, 6.000 t/an (în primii 4 ani va funcționa în 2,5 schimburi, ulterior în 3 schimburi) - investiție existentă SS Tecuci, 2.200 t/an (în perioada 2020-2023, până la darea în operare a instalației TMB, în stație vor fi tratate mecanic și circa 9.000 t/an deșeuri municipale în amestec) -investiție existentă SS Valea Mărului, 6.000 t/an (va funcționa pe întreaga perioadă de planificare în 1,5 schimburi) - investiție nouă

Tratare biodeșeuri

J

din parcuri și grădini -stații de compostare

SC Galați, 10.000 t/an -existentă

SC Tg. Bujor, 200 t/an (stație existentă dar nefuncțională. Va redeveni operațională prin

SC Galați, 10.000 t/an -existentă

SC Tg. Bujor, 200 t/an (stație existentă dar nefuncțională. Va redeveni operațională prin proiect) - existentă

Alternativa 1

Alternativa 2

(SC)

proiect) - existentă

SC Tecuci, 700 t/an - investiție

nouă

SC Tecuci, 700 t/an - investiție nouă

Tratare

biodeșeuri J menajere, similare și

J

din piețe

Nu sunt necesare investiții suplimentare. Biodeșeurile colectate separat vor fi tratate în treapta biologică a instalației TMB prevăzută cu digestie anaerobă

Instalație de digestie anaerobă, capacitate 45.000 t/an - investiție nouă

Tratare deșeuri reziduale

Instalație TMB cu digestie anaerobă la Galați, capacitate maximă 120.000 t/an (reprezentând total intrări în anul 2023). Capacitate proiectată 60.000 t/an linia mecanică și 85.000 t/an linia biologică -investiție nouă

Incinerator cu recuperare de energie la Galați, capacitate 120.000 t/an (reprezentând total intrări în anul 2023) -investiție nouă

Depozitare

Depozit conform la Valea Mărului, capacitate 1 mil m3 -investiție nouă

Depozit conform la Valea Mărului, capacitate 1 mil minvestiție nouă

Alternativa 1 - presupune realizarea unei instalații de tratare mecanico-biologică cu digestie anaerobă care va trata atât deșeuri municipale colectate în amestec (inclusiv reziduurile de la stațiile de sortare/compostare), cât și biodeșeuri menajere, similare și din piețe colectate separat (acestea vor fi introduse direct în instalația de digestie anaerobă din treapta biologică a instalației TMB). Treapta mecanică a instalației TMB este prevăzută cu o stație de sortare semi-automată cu ajutorul căreia se vor recupera circa 10% deșeuri reciclabile (în vederea valorificării materiale) din totalul deșeurilor în amestec tratate. Această cantitate contribuie, pe lângă cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și tratate în stațiile de sortare, la îndeplinirea țintelor de reciclare.

Tratarea deșeurilor în instalația TMB va duce atât la stabilizarea biologică a deșeurilor (în proporție de 70%), cât și la reducerea cantității depozitate.

Valoarea actualizată a costurilor totale pentru această opțiune este de 364,072 mil. euro. Costul unitar dinamic total este de 123,95 euro/tonă, din care 36,68 euro/tonă pentru investiție și 87,27 euro/tonă pentru operare.

Alternativa 2 - presupune realizarea unei instalații de incinerare cu recuperare de energie care va trata deșeuri municipale colectate în amestec și reziduurile de la stațiile de sortare și compostare. Spre deosebire de alternativa 1, din instalația de reciclare se vor recupera doar deșeurile de metal (circa 1% din total deșeuri tratate în instalație), ceea ce explică ratele de capturare a deșeurilor reciclabile mai mari în cazul acestei alternative, pentru a asigura îndeplinirea țintelor de reciclare. De asemenea, spre deosebire de alternativa 1, pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat este necesară construirea unei instalații de digestie anaerobă cu o capacitate de circa 45.000 t/an. Tratarea deșeurilor în instalația de incinerare va duce atât la stabilizarea biologică a deșeurilor (în proporție de 95%), cât și la reducerea cantității depozitate, asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru județul Galați.

Valoarea actualizată a costurilor totale pentru această opțiune este de 447,808 mil. euro. Costul unitar dinamic total este de 159,82 euro/tonă, din care 48,81 euro/tonă pentru investiție și 111,01 euro/tonă pentru operare.

Implementarea măsurilor descrise mai sus asigură îndeplinirea obiectivelor și țintelor descrise la începutul secțiunii în ceea ce privește reciclarea, reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, pre-tratarea deșeurilor municipale înaintea depozitării și reducerea cantității de deșeuri depozitate.

Informații privind avantajele/dezavantajele celor două alternative sunt prezentate în Capitolul 7.2 al Studiului de fezabilitate.

Riscurile au fost analizate pentru fiecare alternativă. Analiza opțiunilor și dezvoltarea soluțiilor tehnice s-a realizat în paralel cu parcurgerea procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului (procedura EIA) și evaluarea riscurilor la dezastre naturale și la schimbările climatice (CCVRA).

În ceea ce privește emisiile de GES, opțiunile s-au analizat în principal din perspectiva emisiilor directe rezultate de la procese și surse fizice aferente activităților proiectului și emisiile indirecte rezultate de la activități care nu aparțin proiectului (ex. producerea de energie electrică). Informații privind emisiile GES în valori absolute și relative generate ca urmare a implementării proiectului sunt detaliate în Capitolul 12.

Opțiunile pentru sistemul de management al deșeurilor au fost evaluate pe baza unui sistem decizional multicriterial cuprinzând următoarele seturi de criterii:

 • •  criterii tehnice:

o riscul de piață - alternativele sunt analizate din punct de vedere al preluării materialului rezultat în urma tratării în instalațiile de tratate mecano biologică și incinerare cu valorificare energetică,

o flexibilitatea tehnologică - respectiv tipul deșeurilor acceptate pentru a fi tratate în instalațiile de tratate mecano biologică și incinerare cu valorificare energetică,

o folosirea la maxim a capacitaților instalațiilor realizare prin proiect - având în vedere creșterea pe perioada de planificare a cantităților de deșeuri colectate separat și scăderea cantităților de deșeuri colectate în amestec.

 • •  criterii de mediu: impactul asupra factorilor de mediu apă, sol/subsol, aer, biodiversitate/Natura 2000,

 • •  criterii privind schimbările climatice, respectiv: emisii GES și sensibilitatea la efectele schimbărilor climatice și riscuri naturale și

 • •  criterii economice: costuri de investiție, costuri de operare si cost financiar unitar dinamic.

Rezultatele evaluării sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Evaluarea alternativelor pentru SMID Galați

Alternativa 1

Alternativa 2

Criterii tehnice

Riscul de piață

Justificare

ridicat

scăzut

Punctaj

0

2

Flexibilitatea tehnologică

Justificare

ridicat

scăzut

Punctaj

2

0

Folosirea la capacitate maximă a instalațiilor

Justificare

Instalația TMB: linia mecanică va funcționa la 100% din capacitate pe întreaga periodă de planificare

Instalația de incinerare va funcționa la 50% în anul 2035

Punctaj

2

0

Criterii economice

Costuri unitare dinamice investiție

Punctaj

2

1

Justificare

39,68

48,81

Costuri unitare dinamice nete operare

Punctaj

2

1

Justificare

84,27

111,01

Costuri unitare dinamice totale

Punctaj

2

1

Justificare

123,95

159,82

Criterii de mediu

Apa

Punctaj

0

2

Justificare

Pentru funcționarea instalației TMB este necesar un debit mare de apă. Din proces rezultă apă uzată

Pentru funcționarea instalației NU este necesară apă. Din proces rezultă apă uzată, însă în cantitate mai mică comparativ cu alt. 1

Aer

Punctaj

2

1

Justificare

Emisii reduse

Emisii mai mari comparativ cu Alternativa 1

Sol

Punctaj

1

1

Justificare

Ocupare teren

Ocupare teren

Biodiversitate/

Natura 2000

Punctaj

2

1

Justificare

Impact redus

Potențial impact cauzat de emisiile de la incinerare

Schimbări climatice

GES

Justificare

-38.567 t CO2e în 2023

-41.754 t CO2e în 2025

-20.736 t CO2e în 2023

-20.954 t CO2e în 2025

Punctaj

2

0

Alternativa 1

Alternativa 2

Rezistența la schimbările climatice

Justificare

În cazul ambelor alternative amplasamentele sunt identice. Sunt propuse și integrate măsuri de adaptare în ceea ce privește riscul la disponibilitatea apei, inundații, incendii și cutremure

Punctaj

2

2

PUNCTAJ TOTAL

19

12

Rezultatul analizei de alternative arată că punctajul cel mai mare îl are alternativa 1, care va fi cea propusă spre a fi implementată.

Descrierea alternativei recomandate

Măsurile care fac obiectul sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Galați sunt grupate în 2 categorii în funcție de sursa de finanțare și anume:

Grupa 1 Investiții finanțate prin POIM: investiții necesare a se realiza (Proiectul) pe termen scurt pentru a asigura îndeplinirea prevederilor legale,

Grupa 2        Investiții finanțate de autorități publice locale/operatori de

salubrizare, necesare a se realiza pe termen scurt pentru a asigura îndeplinirea prevederilor legale.

Grupa 1 cuprinde investiții propuse a se finanțate prin POIM, respectiv:

 • •  Achiziționarea de echipamente de colectare pentru deșeurile menajere colectate în amestec pentru tot județul, mai puțin municipiile Tecuci și Galați;

 • •  Achiziționarea de echipamente pentru colectarea separată și transportul deșeurilor reciclabile menajere pentru tot județul, mai puțin municipiul Tecuci;

 • •  Realizarea a 3 stații de transfer la Tecuci, Tg. Bujor și Galați;

 • •  Realizarea a 2 centre pentru stocarea temporară a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase în incinta stațiilor de transfer de la Tecuci și Tg. Bujor;

 • •  Realizarea unei stații de compostare la Tecuci. Echipamentele prevăzute a se achiziționate pentru ST Tecuci vor fi utilizate și pentru stația de compostare existentă la Tg. Bujor astfel încât aceasta să devină funcțională;

 • •  Realizarea unei noi stații de sortare la Valea Mărului;

 • •  Realizarea unei instalațiii TMB cu digestie anaerobă, la Galați, care va asigura începând cu anul 2025 și tratarea biodeșeurilor colectate separat;

 • •  Realizarea unui noi depozit de deșeuri nepericuloase la Valea Mărului;

 • •  Închiderea depozitului neconform de la Rateș-Tecuci.

Grupa 2 cuprinde investiții, necesare a fi realizare pe termen scurt, care nu sunt finanțate prin POIM și care vor fi puse la dispoziție de către autoritățile publice locale fie din fonduri publice, fie prin fonduri private (operatori de salubrizare), respectiv:

 • •  Echipamente de transport pentru deșeurile menajere colectate în amestec din mediul rural și orașele Tg. Bujor și Berești;

 • •  Echipamente de colectare și transport pentru deșeurilor similare și din piețe colectate în amestec din mediul rural și orașele Tg. Bujor și Berești;

 • •  Echipamente de colectare și transport pentru deșeurile reciclabile menajere în Municipiul Tecuci;

 • •  Echipamente de colectare și transport pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile similare și din piețe la nivelul întregului județ;

 • •  Echipamente de colectare și transport pentru colectarea separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe;

 • •  Recipiente pentru colectarea și stocarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase;

 • •  Vehicule specializate pentru transportul deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase;

 • •  Realizarea instalației de tratare (compostare) a digestatului rezultat din tratarea biodeșeurilor colectate separat astfel încât să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea în agricultură.

În continuare sunt prezentate investițiile POIM (grupa 1). Pentru ușurința în parcurgerea documentului, acestea sunt împărțite în mai multe componente, și anume:

 • •  Componenta 1 Colectarea și transportul/transferul deșeurilor municipale;

 • •  Componenta 2 Tratarea deșeurilor municipale (stații de compostare, stații de sortare și instalație de tratare mecano-biologică);

 • •  Componenta 3 Depozitarea deșeurilor municipale (depozit nou și închiderea depozitelor neconforme);

 • •  Componenta 4 Drumuri de acces și utilități;

 • •  Componenta 5 Asistență tehnică, Publicitate, supervizare și alte cheltuieli.

Componenta 1. Colectarea și transportul/transferul deșeurilor municipale

Prin proiect este prevăzută atingerea unei rate de colectare de 100% (în anul 2021), extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile la nivelul întregului județ (din anul 2021) și implementarea sistemului de colectarea separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe în zona urbană (din anul 2025).

Sistemul de colectare a deșeurilor menajere colectare în amestec va fi:

 • •   În mediul urban:

o în zona blocurilor: colectare prin aport voluntar în puncte de colectare stradală în containere de 1,1 m3 sau pubele de 360 l,

o în zona caselor: colectare din poartă din poartă cu pubele de 120 l,

 • •  În mediul rural, colectare din poartă în poartă în pubele de 80 l. Având în vedere indicatorul redus de generare a deșeurilor în mediul rural, precum și creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile, a rezultat ca fiind optimă utilizarea unor pubele cu volum mai mic. În zonele în care nu există drum accesibil colectarea deșeurilor în amestec se va realiza prin aport voluntar în puncte de precolectare stradale.

Sistemul propus pentru colectarea deșeurilor reciclabile menajere este:

 • •  În mediul urban:

o Zona blocurilor: colectare prin aport voluntar în puncte de colectare stradală. Fiecare punct de colectare va fi echipat cu câte trei recipiente de tip igloo pentru Municipiul Galați și containere de 1.100 l pentru restul localităților pentru: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă,

o Zona caselor:

 • colectare din poartă în poartă: în pubele de 120 l pentru deșeurile de plastic și metal și în saci de 60 l pentru deșeurile de hârtie,

 • puncte de colectarea stradală pentru deșeurile de sticlă. Punctele de colectare vor fi dotate cu câte un recipient pentru deșeurile de sticlă, de tip igloo pentru Municipiul Galați și containere de 1.100 l pentru restul localităților urbane.

 • •  În mediu rural:

o În zonele cu acces accesibil:

 • colectare din poartă în poartă în pubele de 80 l pentru deșeurile de hârtie/plastic/metal/plastic și

 • puncte de colectarea stradală pentru deșeurile de sticlă, dotate cu containere de 1.100 l.

o În zonele cu acces dificil - colectare prin aport voluntar, cu puncte de colectare stradale dotate cu câte 3 containere de 1.100 l - unul pentru hârtie/carton, unul pentru plastic/metal și unul pentru sticlă. Identificarea zonelor cu acces dificil din mediul rural și a infrastructurii de colectare și transport aferentă va intra în responsabilitatea viitorului operator de salubrizare delegat de ADI.

Colectarea biodeșeurilor menajere se va implementa exclusiv în mediul urban astfel:

 • •  În zona blocurilor din Municipiul Galați: colectare prin aport voluntar în puncte de colectare stradală (comune cu cele pentru colectarea deșeurilor menajere în amestec) în containere de 1.100 l,

 • •  În zona caselor din Municipiile Galați și Tecuci și orașele Tg. Bujor și Berești: colectare din poartă în poartă în pubele de 80 l.

Prin proiect nu sunt prevăzute investiții (cu finanțare POIM) pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase, menajere periculoase și a deșeurilor similare și din piețe. Acestea vor fi asigurate de către operatorii de salubrizare. Sistemele de colectare prevăzute a se introduce după implementarea SMID sunt descrise în detaliu în secțiunea 8.2. a Studiului de Fezabilitate.

Aplicarea instrumentului economic "plătește pentru cât arunci”

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, generatorilor de deșeuri municipale li se va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”. Rolul implementării acestui instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea generării deșeurilor și, pe de altă parte, stimularea colectării separate a deșeurilor reciclabile.

Prin proiectul POIM se vor achiziționa:

 • •  echipamente pentru colectare deșeuri menajere în amestec din zona deservită de noul operator, respectiv:

o 80.883 pubele de 80 l (pentru zona caselor din mediul rural),

o 2.677 pubele de 120 l (pentru zona caselor din Tg. Bujor și Berești),

o 20 pubele de 360 l (pentru zona blocurilor din Tg. Bujor și Berești),

 • •  echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile menajere din zona deservită de noul operator și suplimentarea echipamentelor existente în Municipiul Galați, respectiv:

o 95.252 pubele 80 l (din care 80.883 ppentru zona caselor mediul rural, 2677 pentru zona caselor din Tg. Bujor și Berești și 11.692 pentru zona caselor din Municipiul Galați),

o 319 containere 1.100 l (din care 243 pentru mediul rural și 76 pentru Tg. Bujor și Berești),

o 800 igloo 2.500 l (pentru zona blocurilor din Municipiul Galați),

o 17 mașini colectare cu un volum cuprins între 6 și 18 m3 (din care 10 pentru mediul rural, 5 pentru Municipiul Galați și 2 pentru M. Tg. Bujor și Berești).

Stații de transfer

Prin proiectul POIM este prevăzută realizarea a 3 stații de transfer în vederea eficientizării transportului deșeurilor colectate în amestec și separat de la generatori la instalațiile de tratare, precum și a reziduurilor rezultate de la instalația TMB Galați la depozit.

În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile principalele ale celor 3 stații de transfer.

Caracteristici stații de transfer

Denumire

Capacitate proiectată

Tipuri de deșeuri transferate

Instalația unde    sunt

transferate deșeurile

Distanța

Tip stație transfer

Galați (zona 1)

23.000 t/an

(cantitatea medie anuală deșeuri transferate pe perioadă de planificare) In primii 12 ani stația va funcționa în 1,5 schimburi, ulterior va funcționa într-un schimb.

Reciclabile Reziduuri

TMB

SS Valea /depozit Mărului

62 km

Cu compactare

Tecuci

(zona 2)

22.500 t/an (cantitatea medie de deșeuri transferată pe perioadă de planificare) În primii 10 ani de funcționare stația va funcționa 10 ore, ulterior va funcționa într-un schimb.

Deșeuri în amestec

Și biodeșeuri /Reciclabile

TMB Galati/

SS Valea Mărului

78/25 km

Cu compactare

Tg. Bujor (zona 3)

10.000 t/an (cantitatea medie de deșeuri transferată pe a perioadă de planificare) Stație va funcționa într-un singur schimb.

Deșeuri în amestec și biodeșeuri /Reciclabile

TMB Galati / SS Valea Mărului

66/30 km

Fără compactare

Astfel, în funcție de tipul deșeurilor transferate, au rezultat două zonări diferite, respectiv:

o zonare pentru a asigura transportul deșeurilor reciclabile de la generator la stația de sortare Valea Mărului prin intermediul stațiilor de transfer de le Tecuci, Tg. Bujor și Galați;

 • •  o zonare pentru a asigura transportul deșeurilor colectate în amestec (și după anul 2025 a biodeșeurilor) de la generator la instalația de tratare mecano-biologică de la Galați.

Centre de stocare temporară

În Municipiul Galați există 2 centre de stocare temporară.

Prin proiectul POIM este prevăzută operarea a două noi centre pentru stocarea temporară a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase. Acestea sunt proiectate în incinta stațiilor de transfer de la Tg. Bujor și Tecuci și vor deveni operaționale în anul 2021.

Componenta 2. Tratarea deșeurilor

Stații de sortare

În prezent în județul Galați există o stație de sortare la Galați, finanțată prin programul ISPA și care deservește exclusiv Municipiul Galați și o stație de sortare la Tecuci realizată prin programul PHARE CES și care deservește exclusiv Municipiul Tecuci.

Prin proiectul POIM este prevăzută realizarea unei noi stații de sortare la Valea Mărului, construită pe același amplasament cu noul depozit conform. Capacitatea proiectată a stației este de 6.000 t/an și se estimează că va deveni operațională în anul 2021.

În stație vor fi sortate deșeurile reciclabile colectate separat din întreg județul, mai puțin municipiile Galați și Tecuci. Pentru a prelua întreaga cantitatea de deșeuri reciclabile stația va funcționa pe întreaga perioadă de funcționare în 1,5 schimburi.

Stații de compostare

În prezent, în județul Galați există două stații de compostare, respectiv:

 • •  Stația de compostare de la Galați, realizată prin măsura ISPA, are o capacitate de 10.000 t/an. Stația deservește exclusiv Municipiul Galați și este proiectată pentru a trata deșeurile verzi din parcuri și grădini;

 • •  Stația de compostare de la Tg. Bujor, realizată prin programul Phare CES, are o capacitate de 1.000 t/an. Stația în prezent nu este funcțională.

Prin proiectul POIM este prevăzută realizarea unei noi stații de compostare la Tecuci pentru tratarea deșeurilor verzi din parcuri și grădini, care să deservească Municipiul Tecuci. Capacitatea stației este de 700 t/an și data la care se estimează a deveni operațională este anul 2021.

Echipamentele achiziționate pentru stația de compostare Tecuci vor deservi și stația de compostare existentă de la Tg. Bujor, astfel încât aceasta să devină operațională. Având în vedere cantitățile mici de deșeuri verzi estimate a fi tratate în stație (de circa 200 tone) nu se justifică achiziționarea de noi echipamente. Stație de compostare Tg. Bujor va deservi și orașul Berești.

Instalația de tratare mecano-biologică

În județul Galați nu există instalații pentru pre-tratarea deșeurilor înaintea depozitării.

Prin proiectul POIM este prevăzută construirea unei instalații de tratare mecano-biologică la Galați care va asigura atât pre-tratarea deșeurilor mixte (colectate în amestec) înaintea depozitării, cât și tratarea biodeșeurilor colectate separat (începând cu anul 2025). Instalația se estimează că va deveni operațională în anul 2023.

Capacitatea instalației MBT:

 • •  Linia mecanică: 60.000 t/an - în perioada 2023-2024 va opera în 2 schimburi, ulterior se va trece progresiv spre funcționarea într-un schimb (ca urmare a reducerii cantității de deșeuri colectate în amestec și tratate în instalație);

 • •  Linia biologică: 85.000 t/an (1 schimb), din care 37.000 t/an biodeșeuri colectate separat (capacitatea medie de biodeșeuri care trebuie tratată pe întreaga perioadă de planificare).

Linia mecanică este prevăzută cu o instalație de sortare semi-automată pentru recuperarea fracției reciclabile din deșeurile în amestec și cu o linie pentru producerea de RDF din deșeurile reciclabile care nu pot fi recuperate material.

În linia biologică, prevăzută cu o instalația de digestie anaerobă semi-uscată, vor fi tratate atât deșeurile organice rezultate din tratarea mecanică a deșeurilor în amestec, cât și biodeșeuri colectate separat. În urma procesului de digestie rezultă digestat din rezidual (spre depozitare), digestat din biodeșeuri (valorificat în agricultură), reziduuri (spre depozitare), RDF (co-incinerare) și gaz (stocat și folosit la producerea energiei electrice și termice utilizate pentru consumul propriu al instalației).

Componenta 3. Depozitare

În județul Galați există un depozit conform la Tirighina care deservește exclusiv Municipiul Galați și 5 comune limitrofe.

Prin proiectul POIM este prevăzută construirea unui nou depozit conform la Valea Mărului cu o capacitate de 1.000.000 m3 și o suprafață ocupată de 8,5 ha. Depozitul se estimează că va deveni operațional în anul 2021.

Zona deservită - depozitul va deservi întreg județul Galați, mai puțin Municipiul Galați, în perioada 2021-2022 și întreg județul Galați începând cu anul 2023.

Tipuri de deșeuri acceptate - la depozit vor fi eliminate deșeuri municipale reziduale (reziduuri de la instalația TMB și 10% din deșeurile stradale, cu excepția primilor doi ani până la punerea în funcționare a instalației TMB (anul 2023) cand deșeurile reziduale vor fi depozitate fără o pretratare prealabilă), nămoluri de la stațiile de epurare orășenești și deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora (fracția care nu poate fi valorificată).

Durata de viața a depozitului (o celulă) este de 30 ani (perioada 2021-2050). Însă, având în vedere că întreaga cantitatea de deșeuri municipale depozitate este stabilizată din punct de vedere biologic în MBT (70%), cât și faptul că depozitul va fi operat în minim 5 sub celule, cantitatea de emisii GES și levigat generată va fi minimă asigurând astfel protecția factorilor de mediu.

De asemenea, una din investițiile POIM o reprezintă închiderea depozitului neconform Rateș-Tecuci.

Componenta 4. Drumuri de acces și utilități

Prin proiectul POIM este prevăzută realizarea inclusiv a:

 • •  drumurilor de acces către amplasamentele de la Galați (unde este propusă realizarea stației de transer și a instalației TMB), Valea Mărului (unde este propusă realizarea stației de sortare și a depozitului de deșeuri), Tg. Bujor (unde este propusă realizarea stației de transfer) și Tecuci (unde este propusă realizarea stației de transfer și compostare, precum și închiderea depozitului neconform) și

racordării la utilitățile publice, respectiv alimentarea cu apă, canalizare și energie electrică.

Componenta 5. Asistență tehnică, publicitate, supervizare și alte servicii

Proiectul mai prevede servicii suport pentru UIP, respectiv AT pentru managementul proiectului (ce include și cheltuielile de informare și publicitate) și supervizarea lucrărilor și Servicii pentru auditul anual al proiectului.

De asemenea în vederea implementării în bune condiții a proiectului, este prevăzut a se atribui alte două contracte de servicii și anume: Studii pentru determinarea compoziției deșeurilor menajere, similare și din piețe și Studiu privind posibilitatea colectării separate a biodeșeurilor din deșeurile similare.

În tabelul de mai jos sunt prezentate investițiile aferente SMID pentru județul Galați, atât cele finanțate prin POIM (grupa 1), cât și cele care intră în responsabilitatea autorităților publice locale ( grupa 2).

Costuri investiționale privind sistemul de gestionare a deșeurilor solide în județul Galați

Descriere măsură

Total investiții prioritare

Investitii POIM

Grupa 1

Investitii

Grupa 2

An

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli non-eligibile

Total

Colectare și transport deșeuri menajere în amestec, similare și din piețe

Containere și pubele

2.171.242

1.678.021

0

1.678.021

493.222

2020

Camioane

1.975.521

0

0

0

1.975.521

2020

Colectare și transport deșeuri menajere reciclabile menajere, similare și piețe

Containere și pubele

3.080.431

2.866.638

0

2.866.638

213.793

2020

Camioane

3.573064

2.334.499

0

2.334.499

1.238.566

2020

Colectare și transport biodeșeuri menajere, similare și piețe

Camioane, containere și pubele

2.031.061

2.031.061

2024

Colectare și transpot deșeuri voluminoase și periculoase

Camioane (pentru voluminoase) și mașini specializate (pentru periculoase)

1.244.100

0

0

0

1.244.100

2020

Stații de transfer

Stație transfer Tecuci

1.999.901

1.999.901

1.999.901

0

2020

Stație transfer

Tg. Bujor

1.637.626

1.637.626

1.637.626

0

2020

Stație transfer

Galati

1.532.488

1.532.488

1.532.488

0

2022

Stații de sortare

Stație sortare Valea Mărului

1.719.481

1.719.481

1.719.481

0

2020

Descriere măsură

Total investiții prioritare

Investitii POIM

Grupa 1

Investitii

Grupa 2

An

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli non-eligibile

Total

Stații compostare

Tecuci

1.636.282

1.636.282

1.636.282

0

2020

Tg. Bujor

(existentă,

retehnologizare)

0

0

0

0

2020

Tratare mecano-

biologică

Instalație TMB*

34.410.826

33.470.826

0

33.470.826

940.000

2022, respectiv

2024

Depozitare

Depozit Valea Mărului

12.735.336

12.735.336

12.735.336

0

2020

Închidere depozit neconform Tecuci Rateș

4.719.420

4.719.420

4.719.420

0

2020

Drumuri de acces și utiliățti

Drumuri de acces si utilități aferente amplasamentelo r Valea Mărului, Galati, Tecuci și Tg. Bujor

5.879.104

5.879.104

5.879,104

0

2022

SUB - TOTAL INVESTIȚII

80.345.884

72.209.622

0

72.209.622

8.136.262

Planificare (studii teren, EIA, studiu compoziție deșeuri, studiu posibilitate colectare biodeșeuri, alte studii și expertize)/ Proiectare

2.117.877

2.117,877

2.117.877

0

2019

2021

Asistență Tehnică

1.590.047

1.590,047

1.590.047

0

2019

2023

Conștientizare Publică

429.461

429.461

429.461

0

2019

2022

Descriere măsură

Total investiții prioritare

Investitii POIM

Grupa 1

Investitii

Grupa 2

An

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli non-eligibile

Total

Supervizare pe perioada lucrărilor

1.648.133

1.648.133

1.648.133

0

2019

2022

Suport Beneficiar

451.122

451.122

451.122

0

2019

2022

Comisioane, contribuții, taxe legale ți documentații suport și cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații

1.480.427

1.480.427

1.480.427

0

2019

2022

SUB TOTAL INTANGIBILE

7.717.067

7.717.067

0

7.717.067

0

Total fără TVA

88.062.951

79.926.690

0

79.926.690

8.136.262

TOTAL TVA

15.851.221

14.902.472

0

14.902.472

948.749

TOTAL cu TVA (PREȚURI CONSTANTE)

103.914.172

94.829.161

0

94.829.161

9.085.011

TOTAL fara TVA (PREȚURI CURENTE)

97.130.927

87.217.225

0

87.217.225

9.913.702

TVA (prețuri curente)

27.079.791

16.261.806

0

16.261.806

10.817.984

TOTAL cu TVA (PREȚURI CURENTE)

115.283.781

103.479.031

0

103.479.031

11.804.750

Tabelul de mai jos prezintă un rezumat al comparației între situația fără proiect și beneficiile aduse prin implementarea proiectului.

Indicatori de performanță

Indicator

U.M

Fără proiect 2023

Cu proiect 2023

Populația județului Galați

Nr.

477.403

477.403

Total populație deservită de servicii de salubrrizare (colectare în amestec și separat

Nr.

477.403

477.403

Deșeuri municipale generate

t/an

157.407

157.407

Deșeuri menajere generate

t/an

115.545

115.545

Indicator

U.M

Fără proiect 2023

Cu proiect 2023

Deșeuri similare generate

t/an

29.627

29.627

Deșeuri din parcuri și grădini

t/an

3.980

3.980

Deșeuri din piețe generate

t/an

845

845

Deșeuri stradale generate

t/an

3.410

3.410

Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat

t/an

2.772

3.761

Biodeșeuri menajere, similar și din piețe colectate separat

t/an

0 (0 t din

2025)

0 (34.298 t din

2025)

Deșeuri reciclabile colectate separat *inclusiv reziduuri

**inclusiv deșeuri reciclabile colectate de la persoanele fizice și predate direct reciclatorilor

t/an

26.869

35.518

Deșeuri voluminoase colectate separat

t/an

436

1.307

Deșeuri menajere periculoase colectate separat

t/an

227

680

Rată de capturare deșeuri reciclabile

Total

45%

65%

Rată de capturare biodeșeuri (menajere, similare și din piețe)

Total

0 (0 din

2025)

0 (53% din 2025)

Rată de capturare deșeuri voluminoase

Total

30%

90%

Rată de capturare deșeuri menajere periculoase

Total

30%

90%

Numărul și capacitatea centrelor de colectare

Numar

2

5

Numărul și capacitatea stațiilor de transfer

Nr t/an/1 schimb

0

3

55.500

Nr. mașini de transfer inclusiv remorcă (transport containere de 40m3)

Nr.

0

2/2

Nr. mașini de transport containere 30 m3

Nr.

0

10

Numărul și capacitatea punctelor de pre-colectare

Numar

240 l

0

53.600

Nr. containere deschise (40 m3)

Nr.

0

7

Nr. containere cu compactare (30 m3)

Nr.

0

22

Total deșeuri reciclabile colectate separat (inclusiv impurități) (cantitatea nu include deșeurile reciclabile colectate de la persoanele fizice și predate direct reciclatorilor)

t / an

22.869

31.518

Total deșeuri reciclabile tratate în stațiile de sortare din județul Galați (fără sticlă)

19.766

27.242

Nr. și capacitate stații de sortare

No

2

3

t /an/ 1 schimb

8.000

14.000

Nr. și capacitate stații de compostare

Nr.

2

3

t/a

3.000

3.900

Nr. și capacități instalații digestie

Nr.

0

1 (componentă a

Indicator

U.M

Fără proiect 2023

Cu proiect 2023

anaerobă

instalației TMB)

t/an

0

37.000

Nr. și capacitate instalație de tratare mecano biologică

Nr.

0

1

tone

0

Linia mecanică:

60.000 t/an

Linia biologică:

85.000 t/an, din care 37.000 t/an

biodeșeuri colectate separat

Deșeuri municipale depozitate fără o tratare prealabilă

tone

129.561

341 (deșeuri stradale inerte)

Cantitatea de deșeuri municipale depozitată

t/an

129.561

29.934

Cantitatea depozitată în depozite conforme

t

83.223

29.934

Nr. și capacitate depozite conforme în județul Galați

Nr

1

1

m3

200.000

1.000.000

Depozite neconforme închise și reabilitate

Nr.

0

1

Cadrul instituțional

9

Consiliul Județean Galați va fi beneficiarul proiectului în numele Consiliilor Locale din județul Galați.

Pentru o gestionare mai eficientă a viitoarelor resurse disponibile pentru gestionarea deșeurilor municipale, vor fi realizate servicii privind implementarea proiectului și colectarea deșeurilor municipale, transportul/transferul deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor în baza procedurilor de achiziție publică.

A fost elaborat un Document de poziție între toate părțile. Prevederile privind delegarea serviciilor de gestionare a deșeurilor sunt prezentate în cele ce urmează.

 • 1. Un contract de delegare a gestiunii pentru:

a) activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale din întreg județul Galați (pentru municipiul Tecuci începând cu 01.07.2023), cu excepția municipiului Galați;

b) activitățile aferente operării:

 • i) stației de transfer și a stației de compostare Tecuci,

 • ii) stației de transfer și stației de compostare Târgu Bujor.

 • 2. Un contract de delegare a gestiunii pentru gestionarea activităților aferente operării instalațiilor de deșeuri situate pe amplasamentul din Valea Mărului (depozit conform de deșeuri și stație de sortare) și începând cu 01.07.2023 și a activităților aferente operării stației de sortare Tecuci;

 • 3. Un contract de delegare a gestiunii pentru gestionarea activităților aferente operării instalației TMB și a stației de transfer situate pe amplasamentul din municipiul Galați, parte a contractului de proiectare-execuție-operare.

În ceea ce privește Autoritatea Contractantă, respectiv Delegatarul, pentru contractele de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri:

Toate unitățile administativ-teritoriale deservite și județul Galați, pentru instalațiile care sunt în proprietatea sa publică, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractele de delegare a gestiunii prevăzute la alineatul precedent, pct. 1 și 2. Procedura de atribuire va fi inițiată și derulată de ADI ECOSERV, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale implicate. ADI ECOSERV va fi sprijinită în acest proces de către UIP, care la rândul său va fi sprijinită de echipa de asistență tehnică contractată în acest sens.

Județul Galați, prin Consiliul Județean, și toate unitățile administrativ-teritoriale deservite din județul Galați, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractul de tip proiectare-execuție-operare a instalației TMB și a stației de transfer situate pe amplasamentul din municipiul Galați, pentru contractul prevăzut la alineatul precedent, pct. 3 de mai sus.

În ceea ce privește modalitatea de plată a operatorilor implicați în SMID, aceasta se va realiza prin taxă instituită de autoritățile publice locale din jud. Galați, atât pentru populație, cât și pentru agenții economici și instituțiile publice. Taxa colectată va fi transferată către ADI ECOSERV pentru plata operatorilor implicați în SMID.

Analiza financiară

Analiza cost beneficiu (ACB) a fost efectuată în conformitate cu prevederile stabilite în Regulamentul Consiliului 1303/2003 și urmează principiile prezentate în Regulamentul UE 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2013 - Anexa III Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu și în “Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu al proiectelor de investiții, instrument de analiză pentru politica de coeziune 2014-2020” emis de Comisia Europeană în Decembrie 2014.

Scopul principal al analizei financiare este demonstrarea durabilității financiare pe termen lung a proiectului SMID din județul Galați. Prin aceasta se realizează următoarele: (i) estimarea veniturilor și costurilor proiectului și implicațiile acestora în ceea ce privește fluxul de numerar; (ii) definirea structurii de finanțare a proiectului, precum și rentabilitatea sa financiară; și (iii) verificarea suficienței fluxului de numerar proiectat pentru a asigura funcționarea adecvată a sistemelor și pentru a îndeplini toate obligațiile privind investițiile și operarea conformă.

Analiza financiară a Proiectului este realizată utilizând metoda incrementală, pe baza a două scenarii: două scenarii, “cu proiect” și “fără proiect” (contrafactual).

Rata de actualizare este 4%. Anul de referință este 2017, anul de bază - la care se face actualizarea - este 2018, iar primul an al intrării în operare este 2021. Orizontul de analiză de 30 ani, din care 5 ani implementare (2018 - 2022) și 25 ani operare completă a instalațiilor (2023 - 2047).

Cursul de schimb utilizat în prețurile constante este cel din elaborarea Devizului general: 1 euro = 4,657 lei, curs BNR la data de 9.03.2018.

Investițiile vor intra în operare gradual, în 2021 depozitul conform Valea Mărului, stația de sortare Valea Mărului, stațiile de transfer Tecuci, Târgu Bujor, Stația de compostare Tecuci și este închis depozitul neconform Rateș - Tecuci; în 2023 stația de transfer Galați și Stația de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă Galați.

Costurile totale de investiție sunt de 94.829.162 euro în prețurile constante ale anului 2018, incluzând TVA eligibilă de 14.902.472 euro. Toate costurile sunt eligibile. Costurile totale în prețuri curente sunt de 103.479.031 euro, iar TVA eligibilă inclusă în acestea este de 16.261.806 euro.

Costurile de reinvestire se referă la acele componente ale sistemului care trebuie înlocuite de-a lungul perioadei de referință o dată sau de mai multe ori. Ipotezele avute în vedere la determinarea costurilor de inlocuire/ reinvestiții sunt:

 • •  Pentru depozitul de la Valea Mărului sunt prevăzute costuri pentru închiderea treptată a subcelulelor, astfel: subcelula 1 la 4 ani, subclula 2 la 4 ani, subcelula 3 la 6 ani, subcelula 4 la 6 ani și subcelula 5 la 7 ani.

 • •  Pentru celelalte instalații realizate prin proiect sau existente nu sunt necesare lucrări de construcție în perioada de exploatare.

 • •  Pentru anul 2024 este prevăzută construirea, de către operatorul instalației de tratare mecano biologică cu digestor, a unei stații de compostare pentru digestat.

 • •  Reinvestirile în mașini și utilaje reprezintă 40% din valoarea investiției inițiale, repartizate astfel: 10% din această valoare din 10 în 10 ani, 20% din această valoare la 15 ani.

Pentru anul 2023 este prevăzută dotarea instalației de tratare mecano-biologică cu digestor cu o turbină pentru producerea energiei electrice, dotare ce se va realiza de către operator.

Echipamentele mobile se înlocuiesc integral din 8 în 8 ani.

Pentru echipamentele de colectare și transport s-a considerat următoarea durată de viață: pentru pubele / containere - 5 ani, pentru echipamente de transport - 8 ani.

Echipamentele de colectare și transport pentru colectarea separată a biodeșeurilor, incepând cu 2025, vor fi procurate de către operatorul de colectare și transport.

Ținând cont că în scenariul „cu proiect” instalațiile existente vor funcționa în alt regim decât în scenariul „fără proiect”, pentru instalațiile existente au fost estimate costurile de reinvestire / înlocuire în ambele scenarii.

Valoarea totală a reinvestirilor este de 59,225 milioane euro, din care 44,744 milioane euro aferente investițiilor din proiect și 14,481 milioane euro aferente activelor existente și investițiilor operatorilor, în scenariul cu proiect și de 20,829 milioane, în scenariul fără proiect.

Costurile de operare au fost determinate așa cum s-a arătat în SF. Aceste costuri au fost determinate pe baza necesarului de personal, a consumurilor specifice ale utilajelor și echipamentelor. Ele sunt împarțite în două categorii, costuri fixe și costuri variabile, care depind de volumul de deșeuri. Pentru determinarea costurilor fixe, pe baza experienței Consultantului, au fost utilizați o serie de indici. Similar s-a procedat și pentru costurile de întreținere. În afara acestor costuri a mai fost adăugată o componentă pentru activități administrative și de management al contractelor de delegare. În scenariul contrafactual a fost adaugată penalizarea pentru neînchiderea depozitului neconform de la Tecuci Rateș, în valoare de 50.000 euro/an; acestă penalizare apare și în scenariul “cu proiect” pentru anii 2019 și 2020, până la închiderea acestui depozit.

În anul 2023 costurile de operare și întreținere se ridică la 19,097 milioane euro pe an pentru scenariul fără proiect și la 10,637 milioane euro pe an în scenariul cu proiect. În anul 2025 costurile de operare în scenariul cu proiect se ridică la 18,179 milioane euro. Costurile de operare și întreținere sunt, în medie, de 16,304 milioane euro pe an în scenariul cu proiect și de 9,915 milioane euro pe an pentru scenariul fără proiect.

Dacă ținem cont și de valorificarea subproduselor, atunci costurile nete sunt, în scenariul fără proiect, de 8,423 milioane euro pe an și în scenariul cu proiect de 11,653 milioane euro pe an.

Proiectul propus spre finanțare are următoarele surse de acoperire a costurilor:

 • •  veniturile din valorificare subproduse;

 • •  veniturile din taxe și

 • •  veniturile de la organizațiile de transfer de responsabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 31/2019.

Veniturile din valorificarea subproduselor sunt estimate, pentru anul 2023, în scenariul fără proiect, la 1,651 milioane euro și la 5,493 milioane euro în scenariul cu proiect. Media acestor venituri este de 1,492 milioane euro/an în scenariul fără proiect și de 4,651 milioane euro pe an în scenariul cu proiect.

Influența veniturilor de la OTR-uri a fost determinată la 9 euro/tonă.

Profitabilitatea proiectului a fost determinată cu și fără asistența financiară comunitară, prin indicatorii FRR/C - profitabilitatea investiției), respectiv FRR/K - profitabilitatea capitalului după cum se vede mai jos:

Fără sprijin din partea

Cu sprijin din partea

Uniunii

Uniunii

A

B

 • 1. Rata de rentabilitate financiară (%)

 • 2. Valoare actualizată netă

-3,27%

FRR/C

1,33%

FRR/K

(euro)

-72.532.262

FNPV/C

-10.544.667

NVP/K

Pentru acest proiect FRR/C are valoarea de -3,27% și FNPV/C este 72.532.262 euro, în timp ce FRR/K are valoarea 1,33% și FNPV/K este 10.544.667 euro. FRR/C are valoare mai mică decât rata de actualizare și valoarea actuală netă este negativă, ceea ce demonstrează că proiectul are nevoie de finanțare nerambursabilă pentru a fi viabil financiar. Cu sprijinul financiar din partea fondurilor europene, proiectul se apropie de rata internă de rentabilitate a sectorului.

Deficitul de finanțare și structura finanțării

9            9                                                9

Deficitul de finanțare este calculat pe baza metodologiei furnizate de “Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiții. Instrument de evaluare economică pentru politica de coeziune 2014-2020”, emis de Comisia Europeană în decembrie 2014. Calculul deficitului de finațare este realizat în cadrul modelului financiar pentru ACB, în foaia de calcul “FG” secțiunea Financing gap:

Calculul Costului de Investiție

Actualizat (DIC)

Costuri de investiție (fără diverse și neprevăzute și ajustări de prețuri)

TVA aferentă diverse și neprevăzute

COST DE INVESTIȚIE

ACTUALIZAT (DIC)

Calculul Veniturilor Nete

Actualizate (DNR)

Venituri

Costuri de operare și întreținere

Consturi de reinvestire/înlocuiri

Valoarea reziduală a investiției

VENITURI NETE ACTUALIZATE (DNR)


Constant

EUR


Valoare neactualizată


NPV @ 04%


82.943.998407.911

82.536.087

NPV @ 04%

125.834.187

-102.306.626

-19.958.869

6.435.132

10.003.824


COSTURI ELIGIBILE (EC, din tabelul cu costurile proiectului în prețuri curente):

Euro

103.479.031

PRO-RATA cheltuielilor eligibile

%

100%

CHELTUIELI ELIGIBILE (CE = DIC-DNR):

Euro

72.532.262

RATA FUNDING GAP (R = EE / DIC):

%

87,88 %

VALOAREA DE DECIZIE (DA = R x EC):

Euro

90.936.807

GRANT UE ( = DA x Rata maximă de co

finanțare):

Euro

77.296.286

Nivelul deficitului de finanțare, calculat la o rată de actualizare de 4%, este de 87,88 %.

Structura de finanțare a proiectului

Conform Programului Operațional Infrastructura Mare, mixul de finanțare pentru deficitul de finanțare are următoarele surse de finanțare:

 • •  Grant UE pentru axa prioritară: 85.00%;

 • •  Contribuție Buget de Stat: 13.00%;

 • •  Contribuție Buget Local: 2.00%.

Determinarea contribuției din partea UE este prezentată mai jos:

Articol

Valoare

1.

Total costuri eligible (euro, prețuri constante)

103.479.031

2.

Rata deficitului de finanțare

87,88%

3.

Valoarea de decizie

90.936.807

4.

Rata de co-finanțare corespunzatoare obiectivului specific (%)

85,0%

5.

Contribuția europeană (în euro) = (3)*(4)

77.296.286

Această contribuțiie este eșalonată pe ani, după cum urmează:

(in Euro)

2019

2020

2021

2022

FEDR

6.239.823

30.488.299

17.253.329

23.314.835

Structura de finanțare a proiectului este prezentată în tabelul următor (in euro):

Contribuția UE - FEDR

77.296.286

Contribuția Budget de stat

11.821.785

Contribuția CJ Galați

14.360.960

Total

103.479.031

Contribuția proprie a Consiliului Județean Galați va fi de 14.360.960 euro, după cum se arată mai jos:

Contribuția CJ Galați (TVA inclus)

euro

Contribuție Buget Local (2%)

1.818.736

Non Funding GAP (Contribuție CJ Galați)

12.542.224

Costuri ne-eligibile (incluzând TVA)

0

Total contribuție CJ Galați (incluzând TVA)

14.360.960

Plan tarifar si suportabilitate

Strategia de tarifare a ținut cont de limitarea în ceea ce privește suportabilitatea tarifului. A fost determinat un tarif maxim suportabil plecând de la un procent de 1% din venitul mediu disponibil al unei familii medii.

A fost determinat Costul Unitar Dinamic, care asigură sustenabilitatea financiară a sistemului:

EUR

RON

DPC investiție

39,68

184,77

DPC costuri O&M

116,32

541,69

DPC costuri de O&M nete

84,27

392,45

DPC total

123,95

577,22

DPC după intervenția OIREP

121,03

563,65

Tariful stabilit crește gradual și acoperă DPC începând cu anul 2045. După acest an tariful se stabilizează.

Deoarece pentru utilizatorii non-casnici nu există limitări în ceea ce privește suportabilitatea, pentru aceștia tariful acoperă DPC începând cu anul 2023.

Tabelul următor prezintă evoluția tarifului determinat pentru utilizatorii casnici și non-casnici:

Tarif în lei pe tonă, fără TVA, prețuri constante

2021

2025

2030

2035

2040

2047

Tarif pentru populație

268,80

316,40

375,90

435,40

494,90

563,65

Tarif pentru

utilizatori non-       420,00 563,65 563,65 563,65 563,65 563,65

casnici

* Tariful unic este media ponderată a celor două tarife distincte prevăzute în O. U. G 79/2018

Suportabilitatea acestui tarif propus a fost studiată și acesta se află în limita de suportabilitate, costurile cu salubrizarea, pentru o familie medie, reprezentând, in 2047, 0,87% din venitul disponibil al acesteia.

Pe baza acestui tarif și a indicatorului de generare au fost stabilite trei niveluri de taxe:

pentru Municipiul Galați;

pentru mediul urban, cu excepția Municipiului Galați;

pentru mediul rural.

Evoluția estimată a taxei propuse este prezentată mai jos:

Nivelul propus al taxei (în termeni reali), în lei/pers/lună

2021

2025

2030

2035

2040

2047

Taxa lunară municipiul Galați

8,08

9,62

11,43

13,24

15,04

17,13

Taxa lunară urban, fără

6,94

8,17

9,71

11,24

12,78

14,56

municipiul Galați

Taxa lunară rural

4,96

5,84

6,93

8,03

9,13

10,40

* Taxele prezentate reprezintă suma celor două taxe prevăzute în O.U.G. 79/2018

Analiza economică

Analiza economică se bazează pe metoda incrementală și utilizează o rată socială de actualizare de 5%. Scopul analizei economice este să demonstreze dacă proiectul este benefic din punctul de vedere al societății. Ea compară beneficiile economice ale proiectului cu costul economic (impactul) al acestuia. Analiza economică a fost dezvoltată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, Anexa III - Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu, pctul 2.3 Analiza economică.

Au fost identificate următoarele beneficii economice ale acestui proiect:

 • •  economiile de resurse care se datorează (i) recuperării produselor reciclabile și a producției de compost și energie; și (ii) reducerii cantității totale de deșeuri care va ajunge în cele din urmă la eliminarea finală, ceea ce prelungește durata de viață economică a depozitelor de deșeuri;

 • •  reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră se datorează (i) evitării (sau colectării corespunzătoare) a emisiilor de metan și dioxid de carbon, care de obicei reprezintă 64% și, respectiv, 34% din volumul total al gazului generat de descompunerea deșeurilor; și (ii) emisiilor economisite atunci când proiectul are ca rezultat producerea de căldură și/sau electricitate, iar sursa alternativă pentru această căldură și/sau energie implică utilizarea combustibililor fosili.

Beneficiile și costurile economice ale proiectului sunt prezentate în tabelul următor:

Beneficii

Total valoare

(în euro, actualizat)

% total beneficii

1

Economii în resurse

84.851.267

62,99%

2

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

49.865.563

37,01%

Total beneficii

134.707.830

100,00%

Cost

Total valoare

% total

(in euro, actualizat)

cost

1

Bunuri comerciabile

26.717.963

21,82%

2

Bunuri necomerciabile

25.507.961

20,83%

3

Forță de muncă calificată

24.541.099

20,05%

4

Forță de muncă necalificată

45.662.621

37,30%

5

Valoarea economică a terenurilor

0

0%

Total costuri

122.429.644

100,00%

Menționăm ca terenurile ce vor fi utilizate pentru noile facilități nu au valoare economică.

Principalii indicatori ai analizei economice sunt prezentați mai jos:

Principalii parametrii și indicatori

Valori


5,0%

6,38 %

12.278.185

1,10


 • 1  Rata socială de actualizare (%)

 • 2  Rata internă de rentabilitate economică (ERR) (%)

 • 3  Valoarea netă actualizată (ENPV) (în euro)

 • 4  Raportul beneficii/cost

Valorile indicatorilor - ENPV pozitiv, ERR > 5% și raportul beneficii/cost supraunitar arată că proiectul este benefic pentru societate și merită să fie finanțat.

Analiza de senzitivitate și de risc

După cum se prevede la articolul 101, alineatul (1), litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, analiza cost-beneficiu include o evaluare a riscurilor. Aceasta este necesară pentru a face față incertitudinii care caracterizează proiectele de investiții, inclusiv riscurile legate de aspectele de mediu și schimbările climatice. Evaluarea riscurilor permite să se înțeleagă mai bine modul în care impacturile estimate ar putea evolua dacă anumite variabile-cheie ale proiectului se dovedesc a fi diferite de cele așteptate.

Evaluarea riscurilor cuprinde două etape:

 • 1. analiza de senzitivitate, care stabilește variabilele „critice”/parametrii „critici” ai modelului, și anume cele/cei ale căror variații, pozitive sau negative, au cel mai mare impact asupra indicatorilor de performanță ai proiectului;

2. analiza calitativă a riscurilor, inclusiv prevenirea și atenuarea riscurilor.

Analiza de senzitivitate și risc are ca scop să evalueze robustețea indicatorilor de rentabilitate a proiectului. În acest scop, prima parte a analizei (analiza de senzitivitate) vizează identificarea variabilelor-cheie și a impactului lor potențial în ceea ce privește modificările indicatorilor de rentabilitate, iar a doua parte (analiza riscului) vizează estimarea probabilității cu care aceste modificări au loc, rezultatele fiind exprimate ca medie și abatere standard pentru acești indicatori. Indicatorii relevanți de rentabilitate care trebuie luați în considerare pentru analiza de senzitivitate și risc sunt FRR/C și FNPV/C corespunzătoare și ERR și ENPV corespunzătoare.

Analiza de senzitivitate ia în calcul următoarele aspecte:

variabilele critice sunt variabilele a căror variație de 1% determină o variație de peste 5% a NPV;

analiza este efectuată prin modificarea unui singur element de fiecare dată și prin stabilirea efectului modificării respective asupra NPV;

valorile de comutare reprezintă modificarea procentuală care ar trebui aplicată variabilei critice pentru a face ca NPV să fie egală cu zero;

analiza scenariilor care permite studierea impactului combinat al seturilor stabilite de valori critice și, în special, combinația de valori optimiste și pesimiste ale unui grup de variabile, pentru a construi diferite scenarii, care pot fi adevărate în cazul anumitor ipoteze.

Variabilele critice sunt cele pentru care o schimbare de 1% din valoare determină o schimbare de cel puțin 5% în indicatorii financiari sau economici. Pentru indicatorii financiari nu există variabile critice. Pentru ENPV variabilele critice sunt: beneficiile economice, a căror modificare cu 1% conduce la o variație a ENPV de 10,97% și costurile economice de O&M, a căror modificare cu 1% conduce la o modificare a ENPV de 5,79%. Raportul ACB include o evaluare calitativă a riscurilor și Matricea riscurilor corespunzătoare. Analiza calitativă a riscului a fost realizată pentru a determina riscurile ce pot apărea ca urmare a implementării proiectului, în special pentru sustenabilitatea financiară a proiectului pe termen scurt și lung și pentru a identifica măsurile de atenuare sau prevenire a riscului. Aceasta a fost elaborată conform “Ghidului pentru analiza cost/beneficiu pentru proiectele de investitie. Evaluare economică pentru politica de coeziune 2014-2020” și include toate riscurile ce apar în Regulamentul 207/2015, Anexa III, tabel 2.

Analiza dezvoltată demonstrează robustețea proiectului și în cel mai pesimist scenariu, iar Matricea riscurilor prezintă măsurile pentru atenuarea impactului acestor riscuri.

Președinte de ședință,

9                               9              9   ’

ANEXA 2 la HCL nr. 490/31.10.2019 Planul anual de evoluție a tarifului unic pe tonă*

Tarif în lei pe tonă, fără TVA, prețuri constante

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Tarif pentru populație

268,80

280,70

292,60

304,50

316,40

328,30

340,20

352,10

Tarif pentru utilizatori non-casnici

420,00

480,00

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

continuare

Tarif în lei pe tonă, fără TVA, prețuri constante

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Tarif pentru populație

364,00

375,90

387,80

399,70

411,60

423,50

435,40

447,30

459,20

471,10

Tarif pentru utilizatori non-casnici

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

cotinuare

Tarif în lei pe tonă, fără TVA, prețuri constante

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

Tarif pentru populație

483,00

494,90

506,80

518,70

530,60

542,50

563,65

563,65

563,65

Tarif pentru utilizatori non-casnici

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

* Tariful unic este media ponderată a celor două tarife distincte menționate la art. 19 al prezentului Acord

Planul de evoluție a taxei speciale de salubrizare pentru populație*

Nivelul propus al taxei (în termeni reali), în lei/pers/lună

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Taxa lunară municipiul Galați

8,08

8,44

8,80

9,15

9,62

9,98

10,34

10,70

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați

6,94

7,25

7,56

7,86

8,17

8,48

8,78

9,09

Taxa lunară rural

4,96

5,18

5,40

5,62

5,84

6,06

6,27

6,49

continuare

Nivelul propus al taxei (în termeni reali), în lei/pers/lună

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Taxa lunară municipiul Galați

11,06

11,43

11,79

12,15

12,51

12,87

13,24

13,60

13,96

14,32

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați

9,40

9,71

10,01

10,32

10,63

10,94

11,24

11,55

11,86

12,17

Taxa lunară rural

6,71

6,93

7,15

7,37

7,59

7,81

8,03

8,25

8,47

8,69

continuare

Nivelul propus al taxei (în termeni reali), în lei/pers/lună

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

Taxa lunară municipiul Galați

14,68

15,04

15,41

15,77

16,13   16,49

17,13

17,13

17,13

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați

12,47

12,78

13,09

13,39

13,70   14,01

14,56

14,56

14,56

Taxa lunară rural

8,91

9,13

9,35

9,57

9,79   10,01

10,40

10,40

10,40

* Taxele prezentate reprezintă suma celor două taxe menționate la art. 20 al prezentului Acord

Președinte de ședință,

ANEXA NR. 3 la HCL nr. 490/31.10.2019

DOCUMENT DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAȚI“ (ACORD)

Între:

 • 1.   Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Eroilor, nr. 7, județul Galați, cod poștal 800119, cod de identificare fiscală 3127476, reprezentat de dl. Fotea Costel, în calitate de reprezentant legal și președinte al Consiliului Județean Galați;

 • 2.   Municipiul Galați, prin Consiliul Local al municipiului Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească, nr. 54, județul Galați, cod poștal 800008, cod de identificare fiscală 3814810, reprezentat de dl. Pucheanu Ionuț-Florin, în calitate de reprezentant legal și primar al municipiului Galați;

 • 3.   Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci, cu sediul în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați, cod poștal 805300, cod de identificare fiscală 4269312, reprezentat de dl. Hurdubae Cătălin Constantin, în calitate de reprezentant legal și primar al municipiului Tecuci;

 • 4.    Orașul Berești, prin Consiliul Local al orașului Berești, cu sediul în str. Trandafirilor, nr. 28, Berești, județul Galați, cod poștal 805100, cod de identificare fiscală 3346883, reprezentat de dl. Dică Octavian, în calitate de reprezentant legal și primar al orașului Berești;

 • 5.   Orașul Târgu Bujor, prin Consiliul Local al orașului Tg. Bujor, cu sediul în orașul Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 105, județul Galați, cod poștal 805200, cod de identificare fiscală 4393204, reprezentat de dl. Gîdei Laurențiu Viorel, în calitate de reprezentant legal și primar al orașului Tg. Bujor;

 • 6.   Comuna Barcea, prin Consiliul Local al comunei Barcea, cu sediul în comuna Barcea, str. Mihai Eminescu, nr. 1, județul Galați, cod poștal 807005, cod de identificare fiscală 3264589, reprezentat de dl. Zamfir Constantin, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Barcea;

 • 7.   Comuna Bălăbănești, prin Consiliul Local al comunei Bălăbănești, cu sediul în sat Bălăbănești, comuna Bălăbănești, str. Principală, nr. 22, județul Galați, cod poștal 807010, cod de identificare fiscală 4499303, reprezentat de dl. Codreanu Dorin, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Bălăbănești;

 • 8.   Comuna Bălășești, prin Consiliul Local al comunei Bălășești, cu sediul în comuna Bălășești, județul Galați, cod poștal 807020, cod de identificare fiscală 4412217, reprezentat de dl. Maftei Paul-Cezar, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Bălășești;

 • 9.   Comuna Băleni, prin Consiliul Local al comunei Băleni, cu sediul în comuna Băleni, str. Principală, nr. 30, județul Galați, cod poștal 807025, cod de identificare fiscală 3126748, reprezentat de dl. Oprea Lică, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Băleni;

 • 10. Comuna Băneasa, prin Consiliul Local al comunei Băneasa, cu sediul în comuna Băneasa, județul Galați, cod poștal 807030, cod de identificare fiscală 4298571, reprezentat de dl. Gache George - Aurelian, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Băneasa;

 • 11.  Comuna Berești-Meria, prin Consiliul Local al comunei Berești - Meria, cu sediul în comuna Berești - Meria, județul Galați, cod poștal 807035, cod de identificare fiscală 3346867, reprezentat de dl. Dorobăț Victor, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Berești - Meria;

 • 12.  Comuna Braniștea, prin Consiliul Local al comunei Braniștea, cu sediul în comuna Braniștea, județul Galați, cod poștal 807050, cod de identificare fiscală 4461970, reprezentat de dl. Adămache Marian, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Braniștea;

 • 13.  Comuna Brăhășești, prin Consiliul Local al comunei Brăhășești, cu sediul în comuna Brăhășești, județul Galați, cod poștal 807055, cod de identificare fiscală 3602000, reprezentat de dl. Dumitru Mircea, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Brăhășești;

 • 14.  Comuna Buciumeni, prin Consiliul Local al comunei Buciumeni, cu sediul în comuna Buciumeni, str. Principală, nr. 213, județul Galați, cod poștal 807060, cod de identificare fiscală 3878775, reprezentat de dl. Petrache Năstasă, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Buciumeni;

 • 15.  Comuna Cavadinești, prin Consiliul Local al comunei Cavadinești, cu sediul în comuna Cavadinești, județul Galați, cod poștal 807065, cod de identificare fiscală 3347048, reprezentat de dna. Bourceanu Dănuța - Mihaela, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Cavadinești;

 • 16.  Comuna Cerțești, prin Consiliul Local al comunei Cerțești, cu sediul în comuna Cerțești, județul Galați, cod poștal 807070, cod de identificare fiscală 4089095, reprezentat de dl. Cotoranu Daniel, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Cerțești;

 • 17.  Comuna Corni, prin Consiliul Local al comunei Corni, cu sediul în comuna Corni, județul Galați, cod poștal 807075, cod de identificare fiscală 3437175, reprezentat de dl. Prodan Vasile, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Corni;

 • 18.  Comuna Corod, prin Consiliul Local al comunei Corod, cu sediul în sat Corod, comuna Corod, județul Galați, cod poștal 807080, cod de identificare fiscală 4393166, reprezentat de dl. Cârjeu Vasile, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Corod;

 • 19.  Comuna Cosmești, prin Consiliul Local al comunei Cosmești, cu sediul în comuna Cosmești, județul Galați, cod poștal 807085, cod de identificare fiscală 3655943, reprezentat de dl. Tuchiluș Ion, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Cosmești;

 • 20. Comuna Costache Negri, prin Consiliul Local al comunei Costache Negri, cu sediul în comuna Costache Negri, județul Galați, cod poștal 807095, cod de identificare fiscală 3126772, reprezentat de dna. Niculescu Emilia, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Costache Negri;

 • 21.  Comuna Cuca, prin Consiliul Local al comunei Cuca, cu sediul în comuna Cuca, str. Principală, nr. 684, județul Galați, cod poștal 807100, cod de identificare fiscală 3127000, reprezentat de dl. Vlad Mihăiță, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Cuca;

 • 22.  Comuna Cudalbi, prin Consiliul Local al comunei Cudalbi, cu sediul în comuna Cudalbi, județul Galați, cod poștal 807105, cod de identificare fiscală 3655919, reprezentat de dl. Drugan Ștefan, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Cudalbi;

 • 23.  Comuna Cuza-Vodă, prin Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă, cu sediul în str. Principală, comuna Cuza - Vodă, județul Galați, cod poștal 807271, cod de identificare fiscală 17841903, reprezentat de dl. Codrescu Dănuț, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Cuza-Vodă;

 • 24.  Comuna Drăgănești, prin Consiliul Local al comunei Dragănești, cu sediul în comuna Drăgănești, județul Galați, cod poștal 807110, cod de identificare fiscală 3264597, reprezentat de dl. Condrache Liviu, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Drăgănești;

 • 25.  Comuna Drăgușeni, prin Consiliul Local al comunei Drăgușeni, cu sediul în comuna Drăgușeni, județul Galați, cod poștal 807115, cod de identificare fiscală 4591309, reprezentat de dl. Vintilă Dumitru, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Drăgușeni;

 • 26.  Comuna Fîrțănești, prin Consiliul Local al comunei Fîrțănești, cu sediul în comuna Fîrțănești, județul Galați, cod poștal 807125, cod de identificare fiscală 4802813, reprezentat de dl. Filote Adrian, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Fîrțănești;

 • 27.  Comuna Foltești, prin Consiliul Local al comunei Foltești, cu sediul în sat Foltești, comuna Foltești, județul Galați, cod poștal 807130, cod de identificare fiscală 3126802, reprezentat de dna. Munteanu Lenuța, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Foltești;

 • 28.  Comuna Frumușița, prin Consiliul Local al comunei Frumușița, cu sediul în sat Frumușița, comuna Frumușița, str. Principală, nr. 194, județul Galați, cod poștal 807135, cod de identificare fiscală 3952219, reprezentat de dl. Stoica Paraschiv, în calitate de reprezentant legal al comunei Frumușița;

 • 29.  Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni, cu sediul în comuna Fundeni, județul Galați, cod poștal 807140, cod de identificare fiscală 3126837, reprezentat de dl. Lupu Manuel , în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Fundeni;

 • 30. Comuna Ghidigeni, prin Consiliul Local al comunei Ghidigeni, cu sediul în comuna Ghidigeni, județul Galați, cod poștal 807145, cod de identificare fiscală 3655897, reprezentat de dl. Tăbăcaru Eugen, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Ghidigeni;

 • 31.  Comuna Gohor, prin Consiliul Local al comunei Gohor, cu sediul în comuna Gohor, str. Principală, nr. 711, județul Galați, cod poștal 807157, cod de identificare fiscală 3814712, reprezentat de dl. Sârghie Gelu, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Gohor;

 • 32.  Comuna Grivița, prin Consiliul Local al comunei Grivița, cu sediul în comuna Grivița, județul Galați, cod poștal 807160, cod de identificare fiscală 3126489, reprezentat de dl. Niță Chebac, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Grivița;

 • 33.  Comuna Independența, prin Consiliul Local al comunei Independența, cu sediul în str. T.Vladimirescu, nr. 81, comuna Independența, județul Galați, cod poștal 807165, cod de identificare fiscală 4040172, reprezentat de dl. Tărbuc Viorel, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Independența;

 • 34.  Comuna Ivești, prin Consiliul Local al comunei Ivești, cu sediul în str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 451, comuna Ivești, județul Galați, cod poștal 807170, cod de identificare fiscală 3601986, reprezentat de dl. Hamza Cornel, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Ivești;

 • 35.  Comuna Jorăști, prin Consiliul Local al comunei Jorăști, cu sediul în comuna Jorăști, str. Principală, nr. 325, județul Galați, cod poștal 807175, cod de identificare fiscală 3701837, reprezentat de dl. Tofan Dănuț, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Jorăști;

 • 36.  Comuna Liești, prin Consiliul Local al comunei Liești, cu sediul în str. Principală, nr. 2095, comuna Liești, județul Galați, cod poștal 807180, cod de identificare fiscală 3264562, reprezentat de dl. Boț Iulian, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Liești;

 • 37.  Comuna Matca, prin Consiliul Local al comunei Matca, cu sediul în comuna Matca, județul Galați, cod poștal 807185, cod de identificare fiscală 4412225, reprezentat de dl. Costea Nelu, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Matca;

 • 38.  Comuna Măstăcani, prin Consiliul Local al comunei Măstăcani, cu sediul în comuna Măstăcani, județul Galați, cod poștal 807190, cod de identificare fiscală 4322254, reprezentat de dl. Ilie Dănuț, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Măstăcani;

 • 39.  Comuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni, cu sediul în comuna Movileni, județul Galați, cod poștal 807195, cod de identificare fiscală 3814747, reprezentat de dl. Moisă Marian, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Movileni;

 • 40.  Comuna Munteni, prin Consiliul Local al comunei Munteni, cu sediul în comuna Munteni, str. Mihai Eminescu, nr. 83 bis, județul Galați, cod poștal 807200, cod de identificare fiscală 4393123, reprezentat de dl. Oprea Dănuț, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Munteni;

 • 41. Comuna Nămoloasa, prin Consiliul Local al comunei Nămoloasa, cu sediul în comuna Nămoloasa, str. Principală, nr. 225, județul Galați, cod poștal 807210, cod de identificare fiscală 3126632, reprezentat de dl. Răsmeriță Adrian, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Nămoloasa;

 • 42.  Comuna Negrilești, prin Consiliul Local al comunei Negrilești, cu sediul în comuna Negrilești, str. Nicolae Iorga, nr. 25, județul Galați, cod poștal 807202, cod de identificare fiscală 16655791, reprezentat de dl. Fuica - Haisler Alexandru, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Negrilești;

 • 43.  Comuna Nicorești, prin Consiliul Local al comunei Nicorești, cu sediul în comuna Nicorești, județul Galați, cod poștal 807215, cod de identificare fiscală 3878767, reprezentat de dl. Boghiu Ionel, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Nicorești;

 • 44.  Comuna Oancea, prin Consiliul Local al comunei Oancea, cu sediul în comuna Oancea, str. Națională. Nr. 126, județul Galați, cod poștal 807235, cod de identificare fiscală 3126420, reprezentat de dl. Chiriloaie Victor, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Oancea;

 • 45.  Comuna Pechea, prin Consiliul Local al comunei Pechea, cu sediul în str. Galați, nr. 181, comuna Pechea, județul Galați, cod poștal 807240, cod de identificare fiscală 3126721, reprezentat de dl. Mâncilă Mihăiță, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Pechea;

 • 46.  Comuna Piscu, prin Consiliul Local al comunei Piscu, cu sediul în str. Principală, nr. 1474, comuna Piscu, județul Galați, cod poștal 807245, cod de identificare fiscală 3127018, reprezentat de dl. Vlad Ștefan, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Piscu;

 • 47.  Comuna Poiana, prin Consiliul Local al comunei Poiana, cu sediul în comuna Poiana, județul Galați, cod poștal 807226, cod de identificare fiscală 16371374, reprezentat de dl. Tudor Ciprian, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Poiana;

 • 48.  Comuna Priponești, prin Consiliul Local al comunei Priponești, cu sediul în comuna Priponești, județul Galați, cod poștal 807250, cod de identificare fiscală 4322262, reprezentat de dl. Borza Lucian, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Priponești;

 • 49.  Comuna Rădești, prin Consiliul Local al comunei Rădești, cu sediul în sat Rădești, comuna Rădești, str. Principală, nr. 39, județul Galați, cod poștal 807014, cod de identificare fiscală 16576043, reprezentat de dl. Popoiu Ionel, în calitate de reprezentant legal al comunei Rădești;

 • 50.  Comuna Rediu, prin Consiliul Local al comunei Rediu, cu sediul în comuna Rediu, județul Galați, cod poștal 807255, cod de identificare fiscală 3126870, reprezentat de dl. Mihai Fănel, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Rediu;

 • 51. Comuna Schela, prin Consiliul Local al comunei Schela, cu sediul în comuna Schela, str. Principală, nr. 468, județul Galați, cod poștal 807265, cod de identificare fiscală 3126381, reprezentat de dl. Petrea Maricel, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Schela;

 • 52.  Comuna Scînteiești, prin Consiliul Local al comunei Scînteiești, cu sediul în comuna Scînteiești, județul Galați, cod poștal 807260, cod de identificare fiscală 3127093, reprezentat de dl. Bute Ghiorghe, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Scînteiești;

 • 53.  Comuna Slobozia Conachi, prin Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi, cu sediul în str. Principală, nr. 570, sat Slobozia Conachi, judetul Galați, cod poștal 807270, cod de identificare fiscală 3127026, reprezentat de dl. Dragomir Emil, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Slobozia Conachi;

 • 54.  Comuna Smârdan, prin Consiliul Local al comunei Smârdan, cu sediul în sat Smârdan, județul Galați, cod poștal 807275, cod de identificare fiscală 4150000, reprezentat de dl. Stroea Costică, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Smârdan;

 • 55.  Comuna Smulți, prin Consiliul Local al comunei Smulți, cu sediul în sat Smulți, comuna Smulți, județul Galați, cod poștal 807280, cod de identificare fiscală 4412209, reprezentat de dl. Gafton Costică, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Smulți;

 • 56.  Comuna Suceveni, prin Consiliul Local al comunei Suceveni, cu sediul în comuna Suceveni, județul Galați, cod poștal 807285, cod de identificare fiscală 4436216, reprezentat de dl. Mitrofan Marian, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Suceveni;

 • 57.  Comuna Suhurlui, prin Consiliul Local al comunei Suhurlui, cu sediul în comuna Suhurlui, str. Principală, nr. 665, județul Galați, cod poștal 807255, cod de identificare fiscală 24331834, reprezentat de dl. Țuțu Gigi, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Suhurlui;

 • 58.  Comuna Șendreni, prin Consiliul Local al comunei Șendreni, cu sediul în sat Șendreni, nr. 332, comuna Șendreni, județul Galați, cod poștal 807290, cod de identificare fiscală 3553269, reprezentat de dl. Cristea Paul, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Șendreni;

 • 59.  Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu, cu sediul în comuna Tudor Vladimirescu, județul Galați, cod poștal 807295, cod de identificare fiscală 3126624, reprezentat de dl. Gheorghe Costel, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Tudor Vladimirescu;

 • 60.  Comuna Tulucești, prin Consiliul Local al comunei Tulucești, cu sediul în sat Tulucești, comuna Tulucești, județul Galați, cod poștal 807300, cod de identificare fiscală 3553307, reprezentat de dl. Bratu Petrică, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Tulucești;

 • 61.  Comuna Țepu, prin Consiliul Local al comunei Țepu, cu sediul în comuna Țepu, str. Ștefan cel Mare, nr. 204, județul Galați, cod poștal 807305, cod de identificare fiscală 3655935, reprezentat de dl. Rugină Călin, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Țepu;

 • 62.  Comuna Umbrărești, prin Consiliul Local al comunei Umbrărești, cu sediul în comuna Umbrărești, județul Galați, cod poștal 807310, cod de identificare fiscală 4393131, reprezentat de dl. Stoica Paraschiv, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Umbrărești;

 • 63.  Comuna Valea Mărului, prin Consiliul Local al comunei Valea Mărului, cu sediul în comuna Valea Mărului, județul Galați, cod poștal 807320, cod de identificare fiscală 3655900, reprezentat de dl. Doca Virgil, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Valea Mărului;

 • 64.  Comuna Vînători, prin Consiliul Local al comunei Vînători, cu sediul în comuna Vînători, str. Eroilor, nr.23, sat Vînători, județul Galați, cod poștal 807325, cod de identificare fiscală 4393212, reprezentat de dl. Ghinea Marian, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Vînători;

 • 65.  Comuna Vîrlezi, prin Consiliul Local al comunei Vîrlezi, cu sediul în comuna Vîrlezi, județul Galați, cod poștal 807330, cod de identificare fiscală 4412233, reprezentat de dl. Patriche Ștefan, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Vîrlezi;

 • 66.  Comuna Vlădești, prin Consiliul Local al comunei Vlădești, cu sediul în comuna Vlădești, județul Galați, cod poștal 807335, cod de identificare fiscală 3126578, reprezentat de dl. Drujescu Eracli, în calitate de reprezentant legal și primar al comunei Vlădești.

PREAMBUL

13. Părțile s-au asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV“ GALAȚI (ADI ECOSERV), în scopul realizării proiectului de interes comun finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați“ (denumit în continuare „Proiectul”) și prin prezentul Document de Poziție (denumit în continuare „Acordul”) stabilesc modul detaliat în care urmează a fi implementat Proiectul. De asemenea, Părțile vor încheia ulterior un Act de Atribuire - cadru, în sensul art. 4 din Decizia Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (2012/21/UE), care va reglementa aspectele de conformitate cu regulile din materia ajutorului de stat.

2. Proiectul se referă la implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor municipale pe raza județului Galați.

În vederea implementării Proiectului este necesară realizarea următoarelor investiții:

 • a) Construirea unui depozit conform de deșeuri nepericuloase cu o capacitate totală de 1.000.000 m3 pe amplasamentul din comuna Valea Mărului, în suprafață de 150.001 mp, aflat în proprietate publică a Județului Galați, având Documentație cadastrală T 12, P 167, cu număr cadastral 11043;

 • b) Construirea unei stații de sortare cu o capacitate de 6.000 t/an pe amplasamentul din comuna Valea Mărului, în suprafață de 150.001 mp, aflat în proprietate publică a Județului Galați, având Documentație cadastrală T 12, P 167, cu număr cadastral 11043;

 • c) Construirea unei instalații de tratare mecano-biologică (TMB) cu o capacitate de de tratare mecanică de 60.000 t/an și o capacitate de tratare biologică cu digestie anaerobă de 85.000 t/an (inclusiv tratarea biodeșeurilor colectate separat) pe amplasamentul din municipiul Galați în suprafață de 95.000 mp, aflat în proprietatea publică a județului Galați, înscris în Cartea Funciară 123991, cu număr cadastral 123991;

 • d) Construirea unei stații de transfer cu o capacitate de 37.000 t/an pe amplasamentul din municipiul Galați în suprafață de 95.000 mp, aflat în proprietatea publică a județului Galați, înscris în Cartea Funciară 123991, cu număr cadastral 123991;

 • e) Construirea unei stații de transfer cu o capacitate de 10.000 t/an și a unui centru de stocare temporară pentru deșeurile voluminoase și periculoase municipale pe amplasamentul din orașul Târgu Bujor, în suprafață de 9200 mp, aflat în proprietate publică a Județului Galați, având Documentație cadastrală T134,P1457/2/1, cu număr cadastral 100968 și drumul de acces pentru aceste instalații (suprafață 5.340 mp, proprietatea publică a Județului Galați, Carte Funciară / număr cadastral 103577);

 • f)  Operaționalizarea stației de compostare existentă în orașul Târgu Bujor, situată pe amplasamentul din Târgu Bujor, în suprafață de 13.530,00 mp, aflat în proprietatea publică a orașului Târgu Bujor, înscris în Cartea Funciară 100967, cu număr cadastral 100967;

 • g) Construirea unei stații de transfer cu o capacitate de 22.000 t/an și a unui centru de stocare temporară pentru deșeurile voluminoase și periculoase municipale pe amplasamentul din municipiul Tecuci, în suprafață de 47.000,00 mp, aflat în proprietatea publică a Județului Galați, având Documentație cadastrală 110408, cu număr cadastral 110408;

 • h) Construirea unei stații de compostare cu o capacitate de 700 t/an deșeuri verzi, pe amplasamentul din Tecuci, în suprafață de 47.000.00 mp, aflat în proprietatea publică a Județului Galați, având Documentație cadastrală 110408, cu număr cadastral 110408;

i) Închiderea depozitului neconform de deșeuri din municipiul Tecuci, depozit aflat în proprietatea publică a municipiului Tecuci și în administrarea Județului Galați, amplasat pe un teren in suprafata de 165.650 mp, aflat în proprietatea publică a Județului Galați, având Documentațiile cadastrale cu următoarele numere cadastrale: număr cadastral 105266 cu suprafata 65.650 mp, număr cadastral 106200 cu suprafața de 29.350 mp, număr cadastral 106047 cu suprafața de 21.411 mp și număr cadastral 106049 cu suprafața de 33.589 mp;

j) Drumurile de acces pentru instalațiile situate pe amplasamentele din comuna Valea Mărului (suprafață 33.905 mp, proprietatea publică a Județului Galați, Carte Funciară / număr cadastral 11382, 11383, 11347, 11302, 11345, 11341, 11299, 11301, 11296, 11343), din municipiul Tecuci (suprafață 25.217 mp, proprietatea publică a Municipiului Tecuci și administrarea Județului Galați, Carte Funciară / număr cadastral 106077) și din municipiul Galați (suprafață 30.265 mp, proprietate publică a Județului Galați, Carte Funciară / număr cadastral 126867, 126569);

k) Achiziționarea de echipamente pentru colectarea separată și transportul deșeurilor municipale;

l) Asistență tehnică pentru managementul proiectului, inclusiv campanie de informare și conștientizare a populației; asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de construire; asistențe tehnice pentru identificarea pontențialul de colectare separată a biodeșeurilor (studiu privind compoziția deșeurilor municipale și studiu privind posibilitatea colectării separate a biodeșeurilor din deșeuri similare) și audit.

Investițiile vor fi finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) - Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, obiectivul specific 3.1. ”Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România”.

 • 14. În județul Galați au mai fost realizate investiții pentru gestionarea deșeurilor municipale din alte surse de finanțare, după cum urmează:

 • 3.1. Investiții realizate prin proiectul ISPA Galați:

 • a) Celula 1 a depozitului conform de deșeuri de la Tirighina în suprafață de 64.000,00 mp, construită pe amplasamentul aflat în proprietatea publică a municipiului Galați, având Cărțile Funciare cu numerele 110549 și 113971 cu numerele cadastrale 12528 și 16549;

 • b) Stația de sortare în suprafață de 16.196,00 mp, construită pe amplasamentul aflat în proprietatea publică a municipiului Galați, având Cartea Funciară numărul 119468 cu număr cadastral 119468;

 • c) Stația de compostare în suprafață de 16.196,00 mp, construită pe amplasamentul aflat în proprietatea publică a municipiului Galați, având Cartea Funciară numărul 119468 cu număr cadastral 119468;

 • d) Echipamentele achiziționate prin proiectul ISPA pentru operarea depozitului conform de deșeuri: compactor, încărcător frontal, concasor deșeuri din construcții și demolări;

 • e) Echipamentele pentru colectarea separată și transportul deșeurilor din municipiul Galați și 5 comune la depozitul conform Tirighina;

 • 3.2. Investiții realizate prin proiectul PHARE Târgu Bujor:

 • a) Stația de compostare de la Târgu Bujor, construită pe amplasamentul aflat în proprietatea publică a municipiului Târgu Bujor, în suprafață de 13.350,00 mp, având Carte Funciară numărul 100967 cu număr cadastral 100967;

 • b) Echipamentele pentru colectarea și transportul deșeurilor.

 • 3.3. Investițiile realizate prin proiectul PHARE Tecuci:

 • a) Stația de sortare a deșeurilor de la Tecuci, construită pe amplasamentul aflat în proprietatea publică a municipiului Tecuci, în suprafata de 47.000,00 mp, având Carte Funciară numărul 110408 cu număr cadastral 110408. Stația a fost reabilitată din fonduri publice ale municipiului Tecuci;

 • b) Echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor.

 • 15. Deoarece Proiectul se va desfășura în mai multe etape și zone, Părțile se vor organiza, în limitele teritoriale ale județului Galați, vor contribui la realizarea Proiectului și vor beneficia de Proiect, înțelegând să abordeze și să gestioneze problema deșeurilor în județul Galați în mod unitar și integrat, scopul final fiind acela de a rezolva problemele de mediu cu care se confruntă și de a asigura servicii publice specifice de calitate pentru locuitorii județului Galați. Astfel, Părțile își declară intenția fermă de a depune toate eforturile necesare realizării Proiectului, implementării acestuia, înțelegând prin aceasta inclusiv delegarea în condițiile legii a gestiunii serviciilor de salubrizare ale localităților, prin intermediul ADI ECOSERVpersoană juridică de drept privat și de utilitate publică, constituită în conformitate cu dispozițiile legii.

Capitolul I. Scopul Acordului

Art. 1 Scopul Acordului îl constituie detalierea asocierii dintre Părți în cadrul ADI ECOSERV în vederea:

a) Realizării Proiectului;

 • b) Gestionării în comun a următoarelor activități ale serviciului de salubrizare: colectare separată și transport, transfer, tratare (sortare, compostare, tratare mecano-biologică, inclusiv digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat) și eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale.

Capitolul. II. Obiectul Acordului

Art. 2 Obiectul prezentului Acord îl constituie realizarea unui acord între Părți în ceea ce privește:

 • a) activitățile legate de Proiect și finanțarea acestuia;

 • b) stabilirea regimului juridic al bunurilor mobile și imobile construite și/sau achiziționate în cadrul Proiectului, precum și al terenurilor puse la dispoziția Proiectului în vederea realizării acestuia;

 • c) delegarea gestiunii activităților serviciului de salubrizare, astfel cum sunt enumerate la art. 1 lit. b) de mai sus;

 • d) mecanismul de plată al serviciului de salubrizare.

Capitolul III. Durata Acordului

Art. 3 Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării sale de către Părți și va rămâne în vigoare până la data de 31 decembrie 2047, cu posibilitate de prelungire prin acordul scris al Părților. Capitolul IV. Drepturile și obligațiile Părților referitor la activitățile legate de Proiect și finanțarea acestuia.

Art. 4 (1) Consiliul Județean Galați se obligă să acționeze în calitate de solicitant al finanțării, iar unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI ECOSERV vor fi beneficiarii finali ai Proiectului. În baza competențelor sale conferite de art. 7 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu înțelegerea Părților la prezent Acord, Consiliul Județean se obligă să desfășoare următoarele activități:

 • a) Aprobarea planului de investiții pe termen scurt (Anexa 1);

 • b) Aprobarea documentației tehnico-economice a Proiectului;

 • c) Efectuarea plătilor privind cofinanțarea pentru Proiect în baza planului de investiții pe termen scurt aprobat;

 • d) Suportarea cheltuielilor declarate neeligibile, necesare pentru pregătirea și implementarea Proiectului, precum și oricăror alte cheltuieli legate de Proiect

 • e) Includerea contribuțiilor financiare proprii în bugetele proprii ale exercițiilor financiare ale Consiliului Judetean Galați corespunzătoare anului de realizare a investiției;

 • f)  Înființarea și menținerea în activitate a Unității de Implementare a Proiectului (denumită în continuare UIP), de către Consiliul Județean Galati, pe toată durata de implementare a Proiectului;

 • g) Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării Proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor prin POIM;

 • h) Solicitarea și/sau emiterea în condițiile legii, a certificatelor de urbanism, a avizelor, a acordurilor și autorizațiilor necesare pentru realizarea Proiectului.

 • (2) Unitățile administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV se obligă să desfășoare următoarele activități:

 • a) Aprobarea planului de investitii pe termen scurt (Anexa 1);

 • b) Aprobarea documentatiei tehnico-economice a Proiectului.

 • (3) Consiliul Local Tecuci, în calitate de organ deliberativ al UAT municipiul Tecuci, proprietar al depozitului neconform de deșeuri situat în municipiul Tecuci, va aproba predarea către Consiliul Județean Galați a obiectivului de investiție Depozit Rateș-Tecuci pe parcursul realizării lucrărilor de închidere și va prelua această investiție la finalizarea lucrărilor. De asemenea, Consiliul Local Tecuci va asigura monitorizarea post-închidere a depozitului pe o perioada de 30 de ani, conform prevederilor legale in vigoare.

 • (4) Municipiul Galați va asigura finanțarea în vederea achiziționării de echipamente de colectare și transport pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile similare și din piețe la nivelul întregului oraș, de recipiente pentru colectarea și stocarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase, de vehicule specializate pentru transportul deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase, precum și pentru extinderea capacității stației de sortare Galați astfel încât să asigure ca Serviciul public ECOSAL din municipiul Galati va îndeplini indicatorii de performanță prevăzuți în Capitolul VI, precum și obiectivele incluse în Studiul de fezabilitate al Proiectului.

 • (5) Toate municipiile și orașele membre ale ADI ECOSERV vor identifica împreuna cu ADI ECOSERV și vor asigura finanțarea în vederea achiziționării de echipamente de colectare și transport pentru colectarea separată a biodeșeurilor din deșeurile menajere, similare și din piețe începând cu anul 2025, astfel încât să se asigure îndeplinirea ratelor de capturare și a obiectivelor prevăzute în Studiul de fezabilitate al Proiectului.

 • (6) Toate comunele membre ale ADI ECOSERV împreuna cu ADI ECOSERV vor identifica și implementa măsuri pentru stimularea separării la sursă și a compostării biodeșeurilor.

 • (7) Toate unitățile administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV se obligă să respecte fluxul deșeurilor la instalațiile din Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în conformitate cu prevederile studiului de fezabilitate elaborat în cadrul Proiectului, cu acordul de mediu al Proiectului și cu respectarea arondării lor la instalații, cuprinsă în Anexa 2 la prezentul Acord.

 • (8) Toate municipiile și orașele membre ADI ECOSERV își vor obliga operatorii aferenți să predea deșeurile colectate din coșurile stradale și deșeurile municipale abandonate la instalația TMB Galați, deșeurile din măturatul stradal la depozitul Valea Mărului și deșeurile verzi colectate din parcuri și grădini publice la instalațiile de compostare la care sunt arondate conform prevederilor studiului de fezabilitate elaborat în cadrul Proiectului, precum și să plătească tarifele la instalațiile respective.

Art. 5 Bunurile achiziționate și/sau construite în cadrul proiectului ISPA Galați, prevăzute la punctul 3.1 din Preambulul prezentului Acord, deservesc și vor deservi în continuare exclusiv municipiul Galați.

Art. 6 Stația de compostare realizată în cadrul proiectului PHARE Târgu Bujor va fi operaționalizată prin achiziționarea de echipamente prin Proiect și va fi integrată în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor. Aceasta va deservi în continuare exclusiv orașul Târgu Bujor.

Art. 7 Bunurile achiziționate și/sau construite în cadrul proiectului PHARE Tecuci, prevăzute la punctul 3.3 din Preambulul prezentului Acord, deservesc și vor deservi în continuare exclusiv municipiul Tecuci.

Art. 8 Părțile sunt responsabile să creeze condițiile astfel încât costurile legate de realizarea durabilă a serviciului de salubrizare și operarea instalațiilor de deșeuri construite în cadrul Proiectului să fie recuperate printr-un nivel cât mai adecvat al taxelor și tarifelor, ce vor fi aprobate în conformitate cu reglementările în vigoare.

Capitolul V. Regimul juridic al terenurilor și al bunurilor rezultate în cadrul Proiectului

Art. 9 (1) Județul Galați prin Consiliul Județean Galați se angajează să sprijine implementarea Proiectului prin punerea la dispoziție, în baza hotărârii consiliului judetean, a terenurilor pe care urmează să se construiască instalațiile de gestionare a deșeurilor, respectiv: depozitul conform de deșeuri și stația de sortare Valea Mărului, stația de transfer și instalația TMB din municipiul Galați, stația de transfer de la Târgu Bujor, stația de compostare și stația de transfer de la Tecuci, inchiderea depozitului neconform de la Tecuci, drumurile de acces pentru depozitul conform de deșeuri și stația de sortare de la Valea Mărului, pentru stația de compostare și stația de transfer de la Tecuci și pentru instalația TMB din municipiul Galați (terenurile aferente realizării Proiectului). În acest sens, Județul Galați va deține pe întreaga durată a Proiectului dreptul de proprietate publică sau dreptul de administrare a terenurilor respective, după caz, incluzând posesia, folosința și dispoziția materială asupra terenurilor în limita obiectivului de construire și exploatare a obiectivelor de investiții.

 • (2) Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci se angajează să sprijine implementarea Proiectului prin punerea la dispoziție, în baza hotărârii consiliului local, a terenurilor pe care urmează să se construiască / modernizeze drumul de acces spre instalațiile de gestionare a deșeurilor situate pe teritoriul administrativ al municipiului Tecuci, respectiv spre: stația de compostare și stația de transfer de la Tecuci, închiderea depozitului neconform de la Tecuci (terenurile aferente realizării Proiectului). În acest sens, Municipiul Tecuci va deține pe întreaga durată a Proiectului, dreptul de proprietate a terenurilor respective, iar Județul Galați va deține dreptul de administrare al acestora, incluzând posesia și dispoziția materială asupra terenurilor în limita obiectivului de construire și exploatare a obiectivelor de investiții.

 • (3) Este interzisă încheierea, pe durata prezentului Acord, a oricărui alt act juridic având ca obiect aceste terenuri care contravine alineatelor precedente.

Art. 10 (1) Toate bunurile imobile construite și mijloacele fixe achiziționate din fondurile alocate Proiectului, respectiv depozitul conform de la Valea Mărului, instalația TMB și stațiile de transfer (inclusiv centrele de stocare temporară a deșeurilor) /sortare/compostare vor intra în domeniul public al Județului Galați, conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unitățile administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV care sunt deservite de un asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosință asupra acestuia, prin intermediul operatorului care le va utiliza în vederea prestării activității serviciului de salubrizare pentru UAT respective.

Art. 11 (1) Toate bunurile mobile achiziționate din fondurile alocate Proiectului, respectiv echipamente pentru colectarea separată și transportul deșeurilor, vor intra în domeniul public al Județului Galați, conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unitățile administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV care sunt deservite de un asemenea bun vor beneficia de un drept de folosință asupra acestuia, prin intermediul operatorului care îl va utiliza pentru a presta activitățile serviciului de salubrizare UAT respective.

Capitol VI. Contractele pentru implementarea Proiectului

Art. 12 (1) Consiliul Județean Galați, prin UIP, va iniția și va derula procedurile de achiziție publică din cadrul Proiectului privind atribuirea următoarelor contracte aferente implementării Proiectului:

 • a) Contractul de lucrări pentru depozitul Valea Mărului (execuție) și stație de sortarea Valea Mărului (proiectare și execuție);

 • b) Contractul de lucrări (proiectare și execuție) pentru închiderea depozitului neconform de deșeuri Tecuci, stație de transfer și stație de compostare Tecuci, stație de transfer Târgu Bujor, drum de acces Târgu Bujor;

 • c) Contractul de lucrări : proiectare și execuție drumuri de acces și asigurare utilități aferente amplasamentelor de la Valea Mărului și de la Galați, proiectare și execuție drum de acces pentru amplasamentul de la Tecuci;

 • d) Contractul de furnizare echipamente de colectare și transport;

 • e) Contractul de furnizare echipamente pentru depozitul conform și pentru stația de sortare de la Valea Mărului.

 • f) Contracte de achiziții publice servicii (asistență tehnică pentru managementul proiectului; asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de construire; asistențe tehnice pentru identificarea potențialul de colectare separată a biodeșeurilor și audit).

(2) Pentru realizarea instalației TMB și a stației de transfer de la Galați se va atribui, prin licitație publică, un contract de tip proiectare-execuție-operare.

Art. 13 Autoritatea Contractantă, respectiv Delegatarul, pentru contractele aferente implementării Proiectului va fi:

 • 1. Județul Galați, prin Consiliul Județean, pentru contractele enumerate la art. 12 alin. (1) de mai sus.

 • 2. Județul Galați, prin Consiliul Județean, și toate unitățile administrativ-teritoriale deservite din județul Galați, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractul de tip proiectare-execuție-operare a instalației TMB și a stației de transfer situate pe amplasamentul din municipiul Galați, conform prevederilor art. 12 alin (2) de mai sus.

Capitol VII. Delegarea gestiunii activităților serviciilor de salubrizare ale unităților administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV

Art. 14 (1) Părțile vor delega gestiunea activităților serviciului de salubrizare, care sunt incluse în scopul prezentului Acord conform art. 1 lit. b de mai sus, în cadrul a trei contracte de delegare a gestiunii, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, atribuite în mod transparent, în mediu concurențial prin trei proceduri de licitație publică. Procedurile atribuire a contractelor de delegare a gestiunii activităților serviciului de salubrizare se vor organiza și derula, în funcție de tipul contractului, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alineatului precedent, municipiul Galați și municipiul Tecuci vor menține organizarea actuală a gestiunii activităților serviciilor lor de salubrizare, conform prevederilor din art. 15 alin. (7) și (8) de mai jos.

 • (3) Începând cu data semnării prezentului Acord, niciuna din Părțile semnatare nu va încheia individual, niciun fel de contract de delegare a gestiunii activităților serviciului de salubrizare menționate mai sus, decât cu acordul ADI ECOSERV.

 • (4) Toate contractele de delegare existente la momentul semnării prezentului Acord, cu excepția celor aferente municipiilor Tecuci si Galați, trebuie sa includă clauza de încetare a contractelor respective la momentul intrării în vigoare a contractului de delegare pentru gestiunea activității de colectare și transport atribuit în cadrul Proiectului prin ADI ECOSERV.

Art. 15 (1) Delegarea activităților componente ale serviciului de salubrizare a localităților care fac obiectul Proiectului, astfel cum sunt prevăzute la art. 1 lit. b de mai sus, se va face astfel:

 • 4. Un contract de delegare a gestiunii pentru:

 • a) activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale din întreg județul Galați (pentru municipiul Tecuci începând cu 01.07.2023), cu excepția municipiului Galați;

 • b) activitățile aferente operării:

 • i) stației de transfer și a stației de compostare Tecuci,

 • ii) stației de transfer și stației de compostare Târgu Bujor.

 • 5. Un contract de delegare a gestiunii pentru gestionarea activităților aferente operării instalațiilor de deșeuri situate pe amplasamentul din Valea Mărului (depozit conform de deșeuri și stație de sortare) și începând cu 01.07.2023 și activităților aferente operării stației de sortare Tecuci;

 • 6. Un contract de delegare a gestiunii pentru gestionarea activităților aferente operării instalației TMB și a stației de transfer situate pe amplasamentul din municipiul Galați, parte a contractului de proiectare-execuție-operare, conform prevederilor art. 12 alin. (2) de mai sus.

(2) Autoritatea Contractantă, respectiv Delegatarul, pentru contractele de delegare a gestiunii, enumerate la alineatul precedent va fi:

 • 1. Toate unitățile administrativ-teritoriale deservite și județul Galați pentru instalațiile care sunt în proprietatea sa publică, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractele de delegarea gestiunii prevăzute la alineatul precedent pct. 1 și 2. Procedura de atribuire va fi inițiată și derulată de ADI ECOSERV, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale implicate. ADI ECOSERV va fi sprijinită în acest proces de către UIP, care la rândul său va fi sprijinită de echipa de asistență tehnică contractată în acest sens.

 • 2. Județul Galați, prin Consiliul Județean, și toate unitățile administrativ-teritoriale deservite din județul Galați, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractul de tip proiectare-execuție-operare a instalației TMB și a stației de transfer situate pe amplasamentul din municipiul Galați (conform art. 12 alin. (2) și art. 13 de mai sus), pentru contractul prevăzut la alineatul precedent pct. 3 de mai sus.

 • (3) Contractele de delegare a gestiunii vor cuprinde toate clauzele obligatorii conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, cele prevăzute la art. 29 alin. (11) din această lege:

 • a) denumirea părților contractante;

 • b) obiectul contractului, cu indicarea activităților din sfera serviciului ce urmează a fi furnizate/prestate în baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt prevăzute în legile speciale;

 • c) durata contractului;

 • d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile;

 • e) drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv conținutul și durata obligațiilor de serviciu public;

 • f) modul de repartizare a riscurilor între părți, în cazul contractelor de concesiune;

 • g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului;

 • h) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la investiții/programele de investiții, precum reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanțare a acestora;

 • i) indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului și modul de monitorizare și evaluare a îndeplinirii acestora;

 • j) prețurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii furnizării/prestării serviciului, precum și regulile, principiile și/sau formulele de ajustare și modificare a acestora;

 • k) compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației, precum și modalitățile de evitare și recuperare a oricărei supracompensații;

 • l) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct utilizatorilor și/sau delegatarului, după caz;

 • m) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; la stabilirea nivelului redevenței, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului/activității și gradul de suportabilitate al populației.

 • n) garanția de bună execuție a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire și de executare a acesteia;

 • o) răspunderea contractuală;

 • p) forța majoră;

 • q) condițiile de revizuire a clauzelor contractuale;

 • r) condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investițiile realizate;

 • s) menținerea echilibrului contractual;

 • t) cazurile de încetare și condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii

 • u) forța de muncă;

 • v) alte clauze convenite de părți, după caz.

 • (4) Durata contractelor de delegare va fi limitată și nu va depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului prin contractul de delegare, astfel încât să nu fie afectată concurența pe piață și să se respecte regulile din materia Ajutorului de Stat, inclusiv Decizia Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (2012/21/UE). Contractele vor cuprinde clauze clare cu privire la condițiile în care durata lor ar putea fi prelungită.

 • (5) Prin cele trei contracte de delegare, operatorii vor deține drepturi exclusive pentru furnizarea activităților serviciului de salubrizare, a căror gestiune le-a fost delegată, în ariile geografice ale unităților administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV care deleagă activitățile respective.

 • (6) Contractele de delegare ce urmează a fi încheiate cu operatorii selectați vor fi aprobate conform prevederilor legale aplicabile în vigoare și ale Statutului ADI ECOSERV, în baza mandatului acordat acesteia de membrii săi.

 • (7) Pentru municipiul Galați activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale, activitatea de sortare și activitatea de compostare a deșeurilor verzi vor fi prestate de către Serviciul Public ECOSAL și în cadrul proiectului SMID, sub următoarele condiții:

1. Respectarea de către operator a prevederilor proiectului SMID referitoare la fluxul deșeurilor, indicatorii de performanță și alte prevederi esențiale pentru atingerea obiectivelor și țintelor.

2. Actul de încredințare a gestiunii serviciului din partea municipiului Galați către Serviciului Public ECOSAL (respectiv Contractul nr. 20100/29.02.2008) va fi completat, după caz, în situația în care aceste prevederi nu se regăsesc în contract sau în regulamentul de organizare și funcționare a operatorului, cu următoarele elemente prevăzute de Decizia Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (2012/21/UE), pentru respectarea regulilor din materia ajutorului de stat:

a) conținutul și durata obligațiilor de serviciu public;

b) aria de prestare a activităților serviciului public a căror gestiune a fost încredințată;

 • c) natura drepturilor exclusive sau speciale acordate operatorului;

 • d) descrierea mecanismului de compensare și a parametrilor aplicați pentru calculul, controlul și reexaminarea compensației;

 • e) modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensații.

Aceste elemente vor fi agreate de principiu prin Actul de Atribuire-cadru pe care părțile prezentului Acord îl vor încheia, conform art. 16 de mai jos din prezentul Acord.

 • 3. În situația în care prin Proiect vor fi achiziționate și apoi date în administrare municipiului Galați echipamente de colectare și transport, municipiul Galați și Serviciul Public ECOSAL vor completa documentele care reglementează prestarea serviciului, cu prevederi detaliate privind regimul juridic al acestor echipamente, obligațiile de întreținere a acestora și de monitorizare a modului lor de exploatare.

 • 4. Regulamentul de salubrizare al Serviciului Public ECOSAL va cuprinde toate activitățile de care este responsabil operatorul pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor Proiectului, precum și indicatori de performanță și penalități. Obiectivele și indicatorii de performanță referitor la activitatea de colectare și transport care vor trebui respectate de Serviciul Public ECOSAL sunt:

Obiective privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale:

o 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile reciclabile menajere și similare, inclusiv din servicii publice -termen anul 2020;

o la 50%, 55%, 60% și 65% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate - termen anii 2025, 2030, 2035, respectiv 2040;

Indicatori de performanță:

o Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare și din piețe la minim 50% în anul 2020, 60% în 2021-2022, 65% în 2023-2024, 70% în 2025-2034, 75% în 2035-2039 și 80% începând cu anul 2040;

o Asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat:

 • ■  de la populație și din deșeurile similare (în special de la cantine, restaurante, hoteluri) - de minim 53% în 2025-2029, 63% în 20302034, 70% în 2035-2037, 75% în 2038-2039 și 80% începând cu anul 2040;

 • ■  din piețe - de minim 55% în 2025-2029, 63% în 2030-2034, 70% în 2035-2037, 75% în 2038-2039 și 80% începând cu anul 2040;

 • ■  Din parcuri și grădini de 100% - permanent;

o Asigurarea unei rate de capturare de minim 90% a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase începând cu anul 2021.

 • 5. Serviciul Public ECOSAL va gestiona activitatea de depozitare a deșeurilor la depozitul conform de la Tirighina până la epuizarea capacității celulei 1 aflată în operare, însă nu mai târziu de data punerii în funcțiune a instalației TMB. Închiderea depozitului Tirighina și monitorizarea post-închidere este în responsabilitatea Consiliului Local Galați.

 • (8) Pentru municipiul Tecuci activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale și activitatea de sortare vor fi prestate de Compania de Utilități Publice Tecuci (CUP) până la data încetării contractului existent, respectiv 30.06.2023, sub condiția respectării de către CUP a prevederilor proiectului SMID referitoare la fluxul deșeurilor, indicatorilor de performanță și altor prevederi esențiale pentru atingerea obiectivelor și țintelor. Contractul de salubrizare al CUP Tecuci se va modifica în sensul:

Introducerii tuturor activităților de care este responsabil operatorul pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor Proiectului;

Realizării activității sortare a deșeurilor colectate în amestec și a deșeurilor reciclabile colectate separat (corelat cu ratele de capturare prevăzute de legislație) în stația de sortare;

Introducerii unei clauze exprese conform căreia contractul nu va fi prelungit la expirarea duratei sale, avându-se în vedere ca la data expirării, gestiunea activităților de colectare-transport și sortare vor fi preluate de operatorii selectați de ADI ECOSERV prin licitație publică, conform art. 15 alin. (1) de mai sus;

Implementării sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile astfel încât să se asigure respectarea prevederilor legale privind țintele de reciclare, respectiv ratele de capturare prevăzute în Studiul de fezabilitate al Proiectului;

Respectării indicatorilor de performanță prevăzuți în cadrul SMID;

Introducerii indicatorilor de performanță și penalități.

Activitatea de colectare separată și transport al deșeurilor și activitatea de sortare pentru municipiul Tecuci vor fi incluse în contractele de delegare prevăzute la art. 15. Alin (1) pct. 1, respectiv pct. 2, cu mențiunea că data de începere a operării va fi 01.07.2023.

Capitolul VIII. Compensația pentru prestarea serviciu public de gestionare a deșeurilor (parametri de calcul, control și revizuire)

Art. 16 Părțile prezentului Acord se obligă să încheie ulterior un Act de Atribuire - cadru, în sensul art. 4 din Decizia Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (2012/21/UE), care va reglementa aspectele de conformitate cu regulile din materia ajutorului de stat.

Acest Act de Atribuire - cadru va stabili elementele de principiu, pe cele trei etape ale implementării Proiectului (execuția investițiilor prin Consiliul Județean Galați, managementul Proiectului prin ADI ECOSERV și gestiunea serviciului prin intermediul operatorilor) care să răspundă elementelor următoare prevăzute de art. 4 din Decizia Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (2012/21/UE), pentru respectarea regulilor din materia ajutorului de stat:

 • a) conținutul și durata obligațiilor de serviciu public;

 • b) aria de prestare a activităților serviciului public care fac parte din Proiect;

 • c) natura drepturilor exclusive sau speciale acordate;

 • d) descrierea mecanismului de compensare și a parametrilor aplicați pentru calculul, controlul și reexaminarea compensației;

 • e)  modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensații.

Art. 17 (1) Documentațiile de atribuire a contractelor de delegare vor prevedea compensația pentru prestarea serviciului public de gestionare a deșeurilor (parametri de calcul, control și revizuire), modul de calcul al compensației prin includerea formularelor fișelor de fundamentare a tarifului pentru fiecare activitate a serviciului public de salubrizare, modalitatea de revizuire/modificare a valorii compensației, cota de profit, costurile legate de amortizarea investițiilor. Fiecare documentație de atribuire va prevedea indicatori de performanță, prin care nivelul compensației depinde de masura în care indicatorii de performanță sunt atinși.

 • (2) Valoarea compensației acordate fiecărui operator în final va fi rezultatul unei proceduri de atribuire a contractului de delegare respectiv prin licitație publică (achiziție publică sau concesiune, după caz), care va permite selectarea operatorului ce va furniza serviciul public la costul cel mai scăzut pentru comunitate.

 • (3) În ceea ce privește organizarea și funcționarea serviciului, în gestiune directă, în municipiul Galați, de către Serviciul Public ECOSAL, conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, municipiul Galați va analiza periodic, respectiv o dată la 5 ani, eficiența economică a serviciului.

Art. 18 (1) Pentru activitățile serviciului de salubrizare, tarifele operatorilor, precum și ajustările ulterioare vor fi aprobate de către AGA ADI ECOSERV.

 • (2) Tarifele activităților serviciului de salubrizare vor fi stabilite, ajustate și modificate conform regulilor în vigoare, inclusiv Metodologiei ANRSC, și pentru a asigura recuperarea integrală a costurilor de exploatare și întretinere, costurile de investiții și un profit rezonabil pentru operator, cu excepția situațiilor în care serviciul este prestat în baza unui contract de concesiune, conform art. 43 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006.

 • (3) ADI ECOSERV va elabora împreună cu Consiliul Județean Galați o procedura de verificare a mecanismului de compensare și a parametrilor aplicați pentru calculul, controlul și reexaminarea compensației realizate în cadrul SMID Galați, precum și modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensații.

 • (4) În condițiile în care operatorii selectați în urma procedurilor de delegare din cadrul SMID Galați sunt implicați și în alte activități decât cele de furnizare a serviciului sau operează și în alte arii teritoriale, aceștia vor fi obligați prin condițiile contractuale de a ține contabilitate separată.

 • (5) Pe toata durata prezentului Acord, ADI ECOSERV va realiza anual, pe baza procedurii elaborate conform alin. (3) de mai sus, până cel târziu pe 30 martie pentru anul anterior, un raport ce va cuprinde compensațiile financiare acordate operatorilor din cadrul SMID Galati precum și o prezentare detaliată a modului de aplicare a Deciziei Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (2012/21/UE) și a dispozițiilor acesteia în cazul categoriilor de servicii delegate.

 • (6) Anual, ADI ECOSERV va asigura auditarea raportării privitoare la compensațiile financiare ale operatorilor din cadrul SMID Galați.

Capitolul IX. Mecanismul de plată al serviciului de salubrizare

Art. 19 (1) ADI ECOSERV va calcula și va aproba, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale deservite, tarifele distincte pentru activitățile serviciilor de salubrizare, în cadrul Proiectului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv Metodologia ANRSC, și Recomandările Ministerului Mediului privind aplicarea modificările legislative introduse prin Ordonanța de urgență nr. 74/2018.

(2) Tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor vor acoperi numai costurile nete de gestionare, adică cele neacoperite de veniturile din comercializarea produselor rezultate in urma etapei de tratare (deșeuri reciclabile valorificabile, digestat valorificabil, compost valorificabil) și va ține seama de contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale valorificate plătite de OIREP.

Art. 20 (1) Pe baza tarifelor distincte pentru activitățile serviciilor de salubrizare, ADI ECOSERV va calcula și va propune spre aprobare consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale membre taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici, respectiv non-casnici, care va avea doua componente distincte: taxa pentru gestionarea deșeurile reciclabile și taxa pentru gestionarea celorlalte tipuri de deșeuri.

(2) La calcul taxei de salubrizare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare se va ține cont de următoarele principii:

Acoperirea tuturor costurilor operaționale, costurilor financiare, costurilor de întreținere și reparații, precum și a costurilor corespunzătoare investițiilor aflate în sarcina operatorilor, cu respectarea prevederilor legale și metologiilor aplicabile;

Costurile nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale valorificate sunt suportate de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP);

Reflectarea pricipiului ”poluatorul plătește”;

Implementarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”;

Asigurarea resurselor pentru dezvoltarea durabilă;

Respectarea nivelului de suportabilitate a populației.

(3) Taxa specială pentru serviciul de salubrizare pentru utilizatorii casnici, respectiv utilizatorii non-casnici, care cuprinde taxa aferentă gestionării deșeurilor reciclabile și taxa aferentă celorlalte tipuri de deșeuri, trebuie constituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Recomandările Ministerului Mediului privind aplicarea modificărilor legislative introduse prin Ordonanța de urgență nr. 74/2018 și prevederile Proiectului.

 • (4) Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale pentru serviciul de salubrizare atât pentru utilizatorii casnici, cât și pentru utilizatorii non-casnici este prevăzut în Anexa 3. Strategia de evoluție a taxei speciale concepută consideră pentru utilizatorii casnici limitele puterii de cumpărare (limita de suportabilitate) în conformitate cu principiile politicii de suportabilitate pentru salubrizare (1 % din venitul mediu al unei gospodarii), iar pentru utilizatorii non-casnici se consideră acoperirea totală a costurilor din primul an de operare. ADI ECOSERV va monitoriza aplicarea și respectarea planului de evolutie a taxei speciale.

 • (5) Mecanismul de plată al serviciului de salubrizare este următorul:

A. SMID etapa I - perioada de tranziție. Aceasta este perioada în care vor fi prestate doar o parte din activitățile serviciului de salubrizare delegate prin SMID (Anexa 4.1): vor fi operate instalațiile de la Valea Mărului - depozit conform și stație de sortare - precum si instalațiile de la Tecuci și Târgu Bujor - stațiile de transfer și stație de compostare și va începe activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor. Mecanismul de plată aferent etapei I este aplicabil începând cu data atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor până la începerea operării instalației TMB și a stației de transfer de la Galați. Acest mecanism este valabil pentru toate unitățile administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV, cu excepția municipiului Galați și municipiului Tecuci.

 • a) Autoritățile administrației publice locale vor aproba taxele de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici, astfel cum sunt calculate și propuse de ADI ECOSERV, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prevederile prezentului Acord. Taxa de salubrizare va include activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale, transferul și compostarea deșeurilor municipale realizate cu ajutorul instalațiilor de la Tecuci și Târgu Bujor, precum sortarea și depozitarea realizate în instalațiile de la Valea Mărului;

 • b) Autoritățile administrației publice locale vor colecta la bugetele locale taxa specială de salubrizare de la toți utilizatorii casnici (corespunzător numărului de locuitori rezidenți ai fiecărui UAT) și utilizatorii non-casnici, prin cont special deschis la Trezoreria Statului;

 • c) Sumele astfel colectate vor fi virate de autoritățile administrației publice locale ale fiecărei unități administrativ teritoriale către ADI ECOSERV, pe baza facturii emise de aceasta;

 • d) Diferențele dintre nivelul taxei colectate la bugetul local și cel al facturii emise de ADI ECOSERV vor fi suportate din veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale, urmând a fi încasate ulterior de la beneficiarii serviciului;

 • e) ADI ECOSERV, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, va încasa contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale valorificate de la OIREP;

 • f)  ADI ECOSERV va emite factura către fiecare unitate administrativ-teritorială pe baza facturilor operatorilor, luând în considerare contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale valorificate încasate de la OIREP. Calculul valorii facturate către unitatea administrativ-teritorială se va face pe baza acelorași ipoteze luate în calcul la stabilirea taxei speciale de salubrizare (număr de populație rezidentă, indicator mediu de generare a deșeurilor municipale, cantitate de deșeuri similare generată);

 • g) ADI ECOSERV va plăti, pe baza cantităților de deșeuri municipale gestionate lunar aferente indicatorilor de performanță, operatorul de colectare și transport care va opera și stațiile de transfer și compostare de la Tecuci și Târgu Bujor, precum și operatorul instalațiilor de la Valea Mărului pentru activitatea de sortare;

 • h) Operatorul de colectare si transport, care va opera și stațiile de transfer și compostare de la Tecuci și Târgu Bujor, va plăti operatorul depozitului de deșeuri de la Valea Mărului atât tariful de depozitare, cât și contribuția pentru economia circulară;

B. SMID etapa II - de la începerea operării instalației TMB (Anexa 4.2). Mecanismul de plată aferent etapei II este aplicabil începând cu data punerii in funcțiune a instalațiilor de deșeuri realizate prin SMID in cadrul contractului de tip proiectare-execuție-operare de la Galați, pe toată perioada proiectului SMID. Acest mecanism este valabil pentru toate unitățile administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV, cu excepția municipiului Galați:

 • a) Autoritățile administrației publice locale vor aproba taxele de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici, astfel cum sunt calculate și propuse de ADI ECOSERV, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prevederile prezentului Acord. Taxa de salubrizare va include toate activitățile serviciului de salubrizare delegate prin Proiect;

 • b) Autoritățile administrației publice locale vor colecta la bugetele locale taxa specială de salubrizare de la toți utilizatorii casnici (corespunzător numărului de locuitori rezidenți ai fiecărui UAT) și utilizatorii non-casnici, prin cont special deschis la Trezoreria Statului;

 • c) Sumele astfel colectate vor fi virate de autoritățile administrației publice locale ale fiecărei unități administrativ-teritoriale către ADI ECOSERV, pe baza facturii emise de aceasta;

 • d) Diferențele dintre nivelul taxei colectate la bugetul local și cel al facturii emise de ADI ECOSERV vor fi suportate din veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale, urmând a fi încasate ulterior de la beneficiarii serviciului;

 • e) ADI ECOSERV, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, va încasa contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale valorificate de la OIREP;

 • f)  ADI ECOSERV va emite factura către fiecare unitate administrativ-teritorială pe baza facturilor operatorilor, luând în considerare contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale valorificate încasate de la OIREP. Calculul valorii facturate către unitatea administrativ-teritorială se va face pe baza acelorași ipoteze luate în calcul la stabilirea taxei speciale de salubrizare (număr de populație rezidentă, indicator mediu de generare a deșeurilor municipale, cantitate de deșeuri similare generată);

 • g) ADI ECOSERV va plăti:

Operatorul de colectare și transport a deșeurilor care va opera și stațiile de transfer și compostare de la Tecuci și Târgu Bujor și stația de sortare de la Tecuci pe baza cantităților de deșeuri municipale gestionate lunar aferente indicatorilor de performanță;

Operatorul instalației TMB și stației de transfer Galați pe baza cantităților tratate;

Operatorul instalațiilor de la Valea Mărului și a stației de sortare Tecuci doar pentru activitatea de sortare a deșeurilor pe baza cantităților de deșeuri municipale gestionate lunar aferente indicatorilor de performanță;

 • h) Operatorul de colectare și transport va plăti ADI ECOSERV penalitate în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță. Valoarea penalității se calculează pe baza tarifelor aprobate și a cantităților care exced indicatorii de performanță;

 • i) Operatorul instalațiilor de la Valea Mărului și a stației de sortare Tecuci va plăti ADI ECOSERV penalitate în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță. Valoarea penalității se calculează pe baza tarifului de sortare aprobat și a cantităților care exced indicatorii de performanță;

 • j) Operatorul instalației TMB Galați va plăti operatorul de deșeuri de la Valea Mărului costul de depozitare, care include tariful de depozitare și contribuția pentru economia circulară, aferent cantităților de deșeuri reziduale rezultate de la TMB.

 • (6) Mecanismul de plată al serviciului de salubrizare aplicabil pentru municipiul Galați este următorul:

A. Etapa I - până la începerea operării instalației TMB și stației de transfer Galați (Anexa 4.3):

 • a) Consiliul Local Galați va aproba taxa de salubrizare pentru utilizatorii casnici constituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prevederile prezentului Acord;

 • b) Primăria Municipiului Galați va colecta la bugetul local taxa specială de salubrizare de la toți utilizatorii casnici, prin cont special deschis la Trezoreria Statului;

 • c) Utilizatorii casnici plătesc Primăriei Municipiului Galați taxa de salubrizare instituită de aprobată de Consiliul Local în conformitate cu prevederile planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor, parte a Aplicației de Finanțare și a prevederilor legislației în vigoare, inclusiv a prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) Utilizatorii non-casnici plătesc operatorului Serviciul Public ECOSAL tariful pentru serviciul prestat până în anul 2021. Începând cu anul 2021 în municipiul Galați va fi instituită taxă de salubrizare inclusiv pentru utilizatorii non-casnici;

 • e) Primăria Municipiului Galați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, va încasa contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale valorificate de la OIREP;

 • f) Primăria Municipiului Galați va plăti operatorului Serviciul Public ECOSAL până în anul 2021 contravaloarea tarifelor aprobate pe baza cantităților de deșeuri menajere gestionate lunar aferente indicatorilor de performanță, iar începând cu anul 2021 pe baza cantitaților de deșeuri menajere și similare gestionate lunar aferente indicatorilor de performanță.

B. Etapa II - după începerea operării instalației TMB și stației de transfer Galați (Anexa 4.4):

 • a) Consiliul Local Galați va aproba taxele de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici, astfel cum sunt calculate și propuse de ADI ECOSERV, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prevederile prezentului Acord;

 • b) Municipiului Galați va colecta la bugetul local taxa specială de salubrizare de la toți utilizatorii casnici și non-casnici din municipiul Galați, în cont special deschis la Trezoreria Statului;

 • c) Municipiului Galați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, va încasa contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale valorificate de la OIREP;

 • d) Municipiului Galați va plăti, pe baza cantităților gestionate lunar aferente indicatorilor de performanță, tarifele pentru activitățile prestate de Serviciul Public ECOSAL (colectare separată și transport, sortare și compostare deșeuri municipale).

 • e) Primăria Municipiului Galați va vira ADI ECOSERV, pe baza facturii emise de către aceasta, contravaloarea tarifelor de tratare mecano-biologică și transfer pentru cantitățile transmise la instalația TMB inclusiv reziduurile de la compostare și sortare.

 • f) ADI ECOSERV va plăti pe operatorul instalației TMB și stației de transfer Galați pe baza cantităților tratate în instalația de TMB și de transfer a acestora la depozitul conform de la Valea Mărului;

 • g) Operatorul instalației TMB Galați va plăti operatorului de deșeuri de la Valea Mărului costul de depozitare, care include tariful de depozitare și contribuția pentru economia circulară, aferent cantităților de deșeuri reziduale rezultate de la TMB.

 • (7) Mecanismul de plată aplicabil pentru Tecuci este următorul:

 • A. Etapa I - până la încetarea contractului de delegare existent, 30.06.2023 (Anexa 4.5):

b) Consiliul Local Tecuci va aproba taxa de salubrizare pentru utilizatorii casnici constituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prevederile prezentului Acord;

 • c) Municipiului Tecuci va colecta la bugetul local taxa specială de salubrizare de la toți utilizatorii casnici, prin cont special deschis la Trezoreria Statului;

 • d) Utilizatorii non/casnici plătesc către operatorul CUP Tecuci tariful pentru serviciul prestat până în anul 2021. Începând cu anul 2021 în municipiul Tecuci va institui taxă de salubrizare inclusiv pentru utilizatorii non-casnici;

 • e) Municipiul Tecuci, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, va încasa contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale valorificate de la OIREP;

 • f) Municipiul Tecuci va plăti pe baza indicatorilor de performanță tariful pentru activitățile prestate de CUP Tecuci până în anul 2021 pe baza cantităților de deșeuri menajere gestionate lunar, iar începând cu anul 2021 pe baza cantităților de deșeuri menajere și similare gestionate lunar;

 • g) CUP Tecuci va plăti operatorul instalațiilor de la Valea Mărului pentru activitatea de depozitare.

 • B. Etapa II - după încetarea contractului de delegare existent (01.07.2023) -mecanismul de plată al serviciului de salubrizare va fi in conformitate cu prevederile art. 19 alin (5) litera B și Anexei 4.2.

 • (8) Municipiul Galați, în calitate de proprietar al infrastructurii create prin proiectul ISPA Galați va constitui fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (fondul IID) pentru proiectul ISPA Galați. Municipiul Galați va constitui fondul IID din sumele încasate pentru prestarea serviciului prin serviciul public propriu (gestiune directă), în conformate cu prevederile OUG 198/2005 cu modificările ulterioare. Fondul IID va avea ca destinație: acoperirea serviciului datoriei contractate in vederea finanțării acestor investiții, precum și întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea infrastructurii create prin proiectul ISPA.

 • (9) Municipiul Tecuci, în calitate de proprietar al infrastructurii create prin proiectul PHARE Tecuci, va continua alimentarea fondului IID pentru aceste investiții pe perioada derulării contractului de delegare existent.

 • (10) Redevența datorată municipiului Tecuci de către operatorul care exploatează stația de sortare creată prin proiectul PHARE Tecuci va constitui sursă pentru fondul IID până la încetarea contractului de delegare existent și va avea ca destinație acoperirea serviciului datoriei contractate în vederea finanțării acestor investiții, precum și întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea infrastructurii create prin proiectul PHARE Tecuci.

 • (11) Județul Galați, în calitate de proprietar al infrastructurii create prin Proiect, prin Consiliul Județean Galați, va constitui fondul IID pentru Proiect.

 • (12) Redevența pentru dreptul de folosință a infrastructurii publice concesionate în vederea prestării serviciului public datorată județului Galați de către operatorii desemnați care exploatează infrastructura creată prin Proiect va constitui sursă pentru fondul IID și va avea ca destinație întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea infrastructurii create prin Proiect. Redevența va fi stabilită în funcție de pragul de suportabilitate al populației și va fi egală cu suma dintre amortizarea activelor puse la dispoziție operatorului respectiv și costul serviciului datoriei pentru împrumutul angajat în vederea acoperirii contribuției Consiliului Județean Galați la costurile proiectului co-finanțat prin POIM.

 • (13) Municipiul Galați va transfera Județului Galați, pentru fondul IID pentru Proiect, cota-parte din redevența primită de la operatorul său aferentă echipamentelor de colectare-transport de care beneficiază prin Proiect.

 • (14) Operatorii desemnați care exploatează infrastructura creată prin Proiect (operatorul de colectare, transport și transfer și operare a stațiilor de compost Tecuci și Târgu Bujor, operatorul depozitului si stației de sortare de la Valea Mărului și a stației de sortare Tecuci și operatorul instalației TMB și a stației de transfer Galați) vor include în factură valoarea aferentă redevenței cu storno. ADI ECOSERV va transfera în fondul IID al județului Galați valoarea aferentă redevenței pentru toți cei trei operatori.

Capitolul X. Contabilitatea și auditul Proiectului

Art. 21 Proiectul va fi auditat în conformitate cu dispozițiile legislației române și europene aplicabile.

Art. 22 Județului Galați îi incumbă întreaga răspundere financiară a Proiectului și trebuie să asigure vizibilitatea tuturor operațiilor financiare legate de Proiect în contabilitatea sa.

Art. 23 Județului Galați îi revine responsabilitate de a asigura vizibilitatea tuturor operațiunilor financiare în vederea unui audit financiar pentru toate cheltuielile aferente Proiectului. Facturi sau alte documente justificative corespunzătoare vor însoți orice cerere de acoperire a cheltuielilor.

Art. 24 Toate contractele aferente Proiectului vor fi atribuite în conformitate cu legislația în vigoare. Procedurile de licitație vor fi organizate în conformitate cu procedurile definite de legislația achizițiilor publice sau concesiunilor, după caz, și cu respectarea prevederilor Deciziei Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (2012/21/UE) în materia ajutorului de stat.

Capitolul XI. Dispoziții finale

Art. 25 Județul Galați răspunde integral pentru plata contribuțiilor, conform valorii și termenelor de plată stabilite, conform prevederilor acordurilor financiare aplicabile.

Art. 26 Orice modificare a clauzelor prezentului Acord va fi făcută prin Act Adițional aprobat și semnat de toate Părțile și în conformitate cu cerințele prevăzute de Decizia de Finanțare a Proiectului.

Art. 27 Orice dispute născute din sau în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului Acord vor fi rezolvate pe cale amiabilă între Părți. În cazul în care nu se ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă, orice dispută va fi soluționată de instanțele române de contencios administrativ competente, conform dreptului român.

Art. 28 Județul Galați va lua toate măsurile pentru a se asigura că publicitatea privind sprijinul financiar nerambursabil este suficientă pentru ca populația să fie conștientă de rolul jucat de Uniunea Europeană în derularea Proiectului, astfel cum se prevede în Decizia de Finantare a Proiectului și cu respectarea procedurilor aplicabile.

Art. 29 Forța majoră, definită ca orice eveniment imprevizibil, insurmontabil, care nu poate fi controlat de Părți și în special războaiele civile sau catastrofele naturale, înlătură răspunderea Părților care o invocă.

Art. 30 Prezentul Acord a fost încheiat la data de ................., în____de exemplare

originale, câte unul pentru fiecare Parte, înregistrat de Părți după cum urmează:

PĂRȚILE

ACORDULUI

Semnătura

ANEXE

Anexa I - Planul de investiții pe termen scurt al Proiectului

Anexa II - Arondarea unităților administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV la instalațiile de gestionare a deșeurilor municipale

Anexa III - Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale pentru serviciul de salubrizare

Anexa IV - Mecanismul de plată al serviciului de salubrizare

Anexa I - Planul de investiții pe termen scurt al Proiectului

Descriere măsură

Total investiții prioritare

Investiții POIM Grupa 1

Investiții realizate de APL sau operatori, Grupa 2

An implementare

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli non-eligibile

Total

EURO, preturi constante

Colectare și transport deșeuri în amestec menajere, similare și din piețe

Containere și pubele

2.171.242

1.678.021

0

1.678.021

493.222

2020

Camioane

1.975.521

0

0

0

1.975.521

2020

Colectare și transport deșeuri reciclabile menajere, similare și din piețe

Containere și pubele

3.080.431

2.866.638

0

2.866.638

213.793

2020

Camioane

3.573.064

2.334.499

0

2.334.499

1.238.566

2020

Colectare și transport biodeșeuri menajere, similare și din piețe

Camioane. Containere si pubele

3.172.966

0

0

0

3.172.966

2025

Colectare și transport deșeuri voluminoase și periculoase menajere

Camioane (pentru deșeuri voluminoase) și mașini specializate (pentru deșeuri periculoase)

1.244.100

0

0

0

1.244.100

2020

Stații de transfer

Stație transfer Tecuci

1.999.901

1.999.901

0

1.999.901

0

2020

Stație transfer Tg. Bujor

1.637.626

1.637.626

0

1.637.626

0

2020

Stație transfer Galați

1.532.488

1.532.488

0

1.532.488

0

2022

Stații de sortare

Stație sortare Valea Mărului

1.719.481

1.719.481

0

1.719.481

0

2020

Stații compostare

Stație compostare Tecuci

1.636.282

1.636.282

0

1.636.282

0

2020

Stație compostare Tg.

Bujor (retehnologizare) -se utilizează echipamentele achizitionate pt Stația de compostare Tecuci

0

0

0

0

0

2020

Tratare mecano-biologica

Descriere măsură

Total investiții prioritare

Investiții POIM Grupa 1

Investiții realizate de APL sau operatori, Grupa 2

An implementare

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli non-eligibile

Total

EURO,

preturi constante

Instalație TMB*

34.410.826

33.470.826

0

33.470.826

940.000

2022, respectiv 2024

Depozitare

Depozit Valea Mărului

12.735.336

12.735.336

0

12.735.336

0

2020

Închidere depozit neconform Tecuci Rateș

4.719.420

4.719.420

0

4.719.420

0

2020

Drumuri de acces și utilități

Drumuri de acces și utilități aferente amplasamentelor Valea

Mărului, Galați, Tecuci și Tg. Bujor

5.879.104

5.879.104

0

5.879.104

0

2022

SUB - TOTAL INVESTIȚII

81.487.790

72.209.622

0

72.209.622

9.278.167

Planificare (studii teren, EIA, studiu compoziție deșeuri, studiu posibilitate colectare biodeșeuri, alte studii și expertize)/Proiectare

2.117.877

2.117.877

0

2.117.877

0

2019-2021

Asistenta Tehnica

1.590.047

1.590.047

0

1.590.047

0

2019-2023

Conștientizare publică

429.461

429.461

0

429.461

0

2019-2022

Supervizare pe perioada lucrărilor

1.648.133

1.648.133

0

1.648.133

0

2019-2022

Suport Beneficiar

451.122

451.122

0

451.122

0

2019-2022

Comisioane, contribuții, taxe legale și cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații

1.480.427

1.480.427

0

1.480.427

0

2019-2022

SUB TOTAL INTAGIBILE

7.717.067

7.717.067

0

7.717.067

0

Total fără TVA

89.204.857

79.926.690

0

79.926.690

9.278.167

TOTAL TVA

15.851.222

14.902.473

0

14.902.473

948.749

TOTAL cu TVA (prețuri constante)

105.056.079

94.829.162

0

94.829.162

10.226.916

TOTAL fără TVA (prețuri curente)

98.376.992

87.217.225

0

87.217.225

11.159.767

TVA (prețuri curente)

28.439.515

16.261.806

0

16.261.806

12.177.709

Descriere măsură

Total investiții prioritare

Investiții POIM Grupa 1

Investiții realizate de APL sau operatori, Grupa 2

An implementare

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli non-eligibile

Total

EURO,

preturi constante

TOTAL cu TVA (prețuri curente)

116.767.533

103.479.031

0

103.479.031

13.288.502

*la TMB investițiile operator constau în turbina producere energie electrică și termică (500.000 euro) - an implementare 2022 și compostarea pentru digestat (440.000 euro) - an implementare 2024Anexa II.II Arondarea unităților administrativ-teritoriale membre ADI ECOSERV, pentru deșeurile reziduale și biodeșeurilor colectate separat, la stațiile de transfer și instalația TMB

Anexa III la Documentul de poziție - Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare

Planul anual de evoluție a tarifului unic pe tonă*

Tarif în lei pe tonă, fără TVA, prețuri constante

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Tarif pentru populație

268,80

280,70

292,60

304,50

316,40

328,30

340,20

352,10

Tarif pentru utilizatori non-casnici

420,00

480,00

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

continuare

Tarif în lei pe tonă, fără TVA, prețuri constante

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Tarif pentru populație

364,00

375,90

387,80

399,70

411,60

423,50

435,40

447,30

459,20

471,10

Tarif pentru utilizatori non-casnici

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

cotinuare

Tarif în lei pe tonă, fără TVA, prețuri constante

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

Tarif pentru populație

483,00

494,90

506,80

518,70

530,60

542,50

563,65

563,65   563,65

Tarif pentru utilizatori non-casnici

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65   563,65

* Tariful unic este media ponderată a celor două tarife distincte menționate la art. 19 al prezentului Acord

Planul de evoluție a taxei speciale de salubrizare pentru populație*

Nivelul propus al taxei (în termeni reali), în lei/pers/lună

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Taxa lunară municipiul Galați

8,08

8,44

8,80

9,15

9,62

9,98

10,34

10,70

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați

6,94

7,25

7,56

7,86

8,17

8,48

8,78

9,09

Taxa lunară rural

4,96

5,18

5,40

5,62

5,84

6,06

6,27

6,49

continuare

Nivelul propus al taxei (în termeni reali), în lei/pers/lună

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Taxa lunară municipiul Galați

11,06

11,43

11,79

12,15

12,51

12,87

13,24

13,60

13,96

14,32

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați

9,40

9,71

10,01

10,32

10,63

10,94

11,24

11,55

11,86

12,17

Taxa lunară rural

6,71

6,93

7,15

7,37

7,59

7,81

8,03

8,25

8,47

8,69

continuare

Nivelul propus al taxei (în termeni reali), în lei/pers/lună

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

Taxa lunară municipiul Galați

14,68

15,04

15,41

15,77

16,13   16,49

17,13

17,13

17,13

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați

12,47

12,78

13,09

13,39

13,70   14,01

14,56

14,56

14,56

Taxa lunară rural

8,91

9,13

9,35

9,57

9,79   10,01

10,40

10,40

10,40

* Taxele prezentate reprezintă suma celor două taxe menționate la art. 20 al prezentului Acord

Anexa IV la Documentul de poziție - Mecanismul de plată al serviciului de salubrizare

Anexa 4.1 SMID etapa I- perioada de tranziție (2021 -2023)

Acest mecanism este valabil pentru toate UAT-urile membre ADIECOSERV cu excepția municipiilor Galați și Tecuci

Utilizatoricasnici din mediul urban și rural


taxa specială de salubrizare


UAT membre ADI ECOSERV (Direcțiile impozite și taxe locale din cadrul primăriilor)


taxa specială de salubrizare


Utilizatori non-casnici din mediul urban și rural (agenți economici, instituții publice, ONG)


Organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP)


costuri nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje valorificatetarif aferent indicatorilor de performanță, inclusiv costurile cu contribuția pentru economia circulară


tarif de sortare aferent indicatorilor de performanță, inclusiv costurile cu contribuția pentru economia circulară


Operator colectare și transport și operare stații de transfer și compostare Tecuci și Târgu Bujor

tarif de depozitare și contribuția pentru economia circulară


Operator depozit și stație de sortare Valea Mărului


Anexa 4.2 SMID etapa II - de la începerea operării instalației TMB

Acest mecanism este valabil pentru toate UAT-urile membre ADIECOSERV cu excepția municipiului Galați

Anexa 4.3 Municipiul Galati etapa I - până la începerea operării instalației TMBAnexa 4.4 Municipiul Galati etapa II - după începerea operării instalației TMBcosturi nete pentru gestionarea deșeurilor de am balaje valorificate


Organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP)


contravaloarea tarifelor de tratare mecano-biologică și transfer pentru cantitățile transmise la TMB, inclus reziduurile de la compostare și sortare


tarif aferent indicatorilor de performanță


SP ECOSAL - colectare și transport, operare stație de sortare și stație de compostaretarif pe baza

cantităților tratate, inclusiv costurile cu contribuția pentru economia circularăAnexa 4.5 Municipiul Tecuci etapa I - până la încetarea contractului existent, 30.06.2023

Președinte de ședință