Hotărârea nr. 487/2019

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2020, pentru cladirea situata in Galati, str. Nicolae Balcescu nr. 15

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 487

din 31.10.2019

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Galați, str. Nicolae Bălcescu, nr. 15

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 537/23.10.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1333039/23.10.2019 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1333041/23.10.2019 al Direcției de Impozite, Taxe și alte Venituri Locale;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Nota tehnică de constatare a clădirilor neîngrijite situate pe raza Municipiului Galați nr. 60002/16.07.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 168 din Secțiunea I a Capitolului X - Alte dispoziții comune din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 112/20.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea și evaluarea clădirilor și terenurilor neîngrijite de pe raza Municipiului Galați în vederea aplicării impozitului majorat

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Galați, str. Nicolae Bălcescu nr. 15.

Art. 2 - Clădirea situată în Galați, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice, conform Notei tehnice de constatare a clădirilor neîngrijite nr. 60002/16.07.2018, în baza criteriilor stabilite prin Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 112/20.10.2016, având un punctaj procentual de 95%.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,