Hotărârea nr. 485/2019

Aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru ocuparea a doua posturi vacante de membru in Consiliul de administratie al societatii Industrial Parc S.R.L. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 485 din 31.10.2019

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea a două

posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 535/22.10.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1332576/22.10.2019, a inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1332583/22.10.2019, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere adresa nr. 75747/04.09.2019, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați;

Având în vedere adresa nr. 1309187/20.09.2019, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) și alin. (3) și art. 64^4 alin. (1) și alin. (3) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3 lit. b) și art. 12 lit. a) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 Se constată încetarea contractelor de mandat, ca urmare a renunțării la mandat a membrilor, Signer Mirela-Liana și Dodan George-Gabi, și vacantarea a două posturi de membru în Consiliul de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați.

Art. 2 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați.

Art. 3 Se aprobă efectuarea selecției de către Comisia de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație la societățile comerciale la care Municipiul Galați este acționar unic, numită prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Galați nr. 33/31.01.2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul municipiului Galați și Comisia de selecție prealabilă menționată la art.3.

Art. 5 Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,