Hotărârea nr. 482/2019

Premierea elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele nationale si internationale, precum si a cadrelor didactice care i-au preg?tit, pentru anul scolar 2018-2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 482 din 31.10.2019

privind premierea elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, precum și a cadrelor didactice care i-au pregătit, pentru anul școlar 2018-2019

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 530/18.10.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1330508/21.10.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1330526/21.10.2019, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar-Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa nr. 13537/15.10.2019, a Inspectoratului Școlar Județean Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1327697/16.10.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (7), art. 12, alin. (5) și art. 105, alin. (2), lit. "h" din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 47, alin. (1), alin. (2) și art. 48, alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”d” și alin. (7), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HCL nr. 482/2019

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă acordarea de premii, în bani, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați, care au obținut performanțe deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, organizate de către Ministerul Educației Naționale, în anul școlar 2018-2019, precum și cadrelor didactice care i-au pregătit, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Premierea elevilor și a cadrelor didactice se va face în bani, în cuantumuri egale, în funcție de performanța obținută și în limita bugetului aprobat, după cum urmează:

OLIMPIADE INTERNAȚIONALE

Premiul I -Medalie de Aur

Premiul II -Medalie de Argint

Premiul III-Medalie de Bronz Premiul Special

Mențiune

Valoare sumă netă (lei) 6.000 3.900 3.630 2.640 2.640


OLIMPIADE NAȚIONALE

Premiul I

Premiul II

Premiul III


Valoare sumă netă (lei)

2200

1540

1100


Mențiune                                660

  • (2) Elevii care au obținut performanțe la olimpiade, la discipline diferite, vor fi premiați pentru fiecare performanță în parte.

  • (3) Cadrele didactice care au îndrumat mai mulți elevi premiați la olimpiadele naționale și internaționale vor primi un singur premiu, în bani, egal cu valoarea premiului primit de către elevul care a obținut cea mai bună performanță.

  • (4) În cazul performanțelor realizate de către elevii coordonați de un colectiv de cadre didactice, membrii respectivului colectiv primesc premii în bani de valori egale.

  • (5) Valoarea cumulată a premiilor cadrelor didactice este în cuantum egal cu valoarea premiului primit de elevul pe care l-au îndrumat.

Art. 3 - Finanțarea cheltuielilor prevăzute de prezenta hotărâre se face din bugetul local, cap. 65.02. ”Învățământ”.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

HCL nr. 482/2019

Anexa la HCL nr. 482/31.10.2019

OLIMPIADE INTERNAȚIONALE

Nr. Crt.

Denumirea unității de învățământ

Numele și prenumele elevului

Valoare netă/lei

Clasa

Olimpiada

Premiul obținut

Numele și prenumele profesorului coordonator

Valoare netă/lei

1

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

HĂRĂBOR DARIA TEODORA

6.000,0

IX

ASTRONOMIE

Premiul I -MEDALIE DE Aur

DOMNIȘORU DANIELA

3.000,0

TERCU OVIDIU

3.000,0

2

COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI” GALAȚI

MANOLESCU DAVID

2.640,0

IX

LIMBA NEOGREACĂ

MENȚIUNE

BARDANI KIKI

2.640,0

3

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

HĂRĂBOR DARIA TEODORA

3.630,0

IX

ASTROFIZICĂ

Premiul III -MEDALIE DE BRONZ

DOMNIȘORU DANIELA

0

TERCU OVIDIU

0

Total elevi internaționale/lei

12.270,0

Total profesori coordonatori internaționale/lei

8.640,0

■>.

OLIMPIADE NA]

TOtWțLE-

Nr. Crt.

Denumirea unității de învățământ

Numele și prenumele elevului

Valoare netă/lei

Clasa

Olimpiada

Premiul obținut

Numele și prenumele profesorului coordonator

Valoare netă/lei

1

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

NECULAU RAREȘ ANDREI

1.540,0

V

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ

PREMIUL II

DĂU LILIANA

1.540,0

2

LICEUL DE ARTE „DIMITRIE CUCLIN” GALAȚI

BUCUR HORIA-DRAGOȘ

1.540,0

IX

COREGRAFIE

PREMIUL II

ANDREI OFELIA-VASILICA

1.540,0

3

LICEUL DE ARTE „DIMITRIE CUCLIN” GALAȚI

LUPEAM1RUNAMIHAELA

1.540,0

XI

ARTĂ MONUMENTALĂ

PREMIUL 11

DAVID SAVA

1.540,0

4

LICEUL DE ARTE „DIMITRIE CUCLIN” GALAȚI

LEU GABRIELA IULIANA

1.100,0

XII

TAPISERIE

PREMIUL III

NEGOESCU LILIANA

1.100,0

5

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

ȚIMPĂU CARMEN MIHAELA

660,0

X

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIE

MENȚIUNE

MÎNZĂ LIDIA LILIANA

660,0

6

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

VELEA AAARA DIANA

1.100,0

IX

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE

PREMIUL III

ENICĂ SAAARANDA

1.100,0

7

COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI” GALAȚI

DORIN THEODOR-MIHAI

1.100,0

XI

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE

PREMIUL UI

BURGHIU GINA

1.100,0

8

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

AMAN CORI NA

1.540,0

XII

INDUSTRIE ALIMENTARĂ/ANALIZA

PREMIUL II

BRÂNZARU IOANA

770,0

„ELENA DOAMNA” GALAȚI

PRODUSELOR ALIMENTARE

ION DANA IOANA

770,0

Nr. Crt.

Denumirea unității de învățământ

Numele și prenumele elevului

Valoare netă/lei

Clasa

Olimpiada

Premiul obținut

Numele și prenumele profesorului coordonator

Valoare netă/lei

9

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA" GALAȚI

OLARU DORINA ALEXANDRA

1,540.0

XI

INDUSTRIE ALIMENTARĂ/INDUSTRIE ALIMENTARĂ

PREMIUL II

BUJENIȚĂ VIV1ANA

0

GROZAVU CAMELIA

770.0

ȘAIGĂU CARMEN ELENA

770.0

10

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA" GALAȚI

IOAN SILVIU

2,200.0

XII

INDUSTRIE ALIMENTARĂ/ INDUSTRIE ALIMENTARĂ

PREMIUL 1

ANTON RALUCA

733.0

BUJENIȚĂ VIVIANA

734.0

LEUȘTEAN IULIANA

733.0

11

LICEUL TEHNOLOGIC „DUMITRU MOȚOC” GALAȚI

MOTRICALĂ ADELINA

1,540.0

XI

TURISM Șl ALIMENTAȚIE

PREMIUL II

OBREJA ANIȘOARA

513.0

POPESCU ADELA

0

IVAȘC MARILENA

513.0

LUNGU IONICA

514.0

12

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA" GALAȚI

BUNESCU ADRIANA

2,200.0

XI

TURISM Șl ALIMENTAȚIE

PREMIUL 1

DUMITRU MIHAELA

440.0

LUCAAMALIA

440.0

NĂFORNIȚĂ FLORINA

440.0

TUDOSĂ NONULETA

440.0

PLETEA MARIA

440.0

13

LICEUL TEHNOLOGIC „DUMITRU MOȚOC” GALAȚI

MU5TEAȚĂ ALINA Dl AN A

1,540.0

XI

OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE

PREMIUL II

GAVRILĂ CORINA

514.0

POPESCU ADELA

513.0

CONSTANTIN MAR1CICA

513.0

14

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

MENDELSOHN MENDEL EMANUEL

1,540.0

VI

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ

PREMIUL II

CARAGEA CĂTĂLINA

1,540.0

15

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

RASCARACHI LUCA-MIHAI

1,540.0

VII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ

PREMIUL II

CARAGEA CĂTĂLINA

0

16

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 29 GALAȚI

JIGLĂU FABRIZZlO

2,200.0

VIII

ASTRONOMIE Șl ASTROFIZICĂ

PREMIUL I

SECIU ELENA

2,200.0

Nr. Crt.

Denumirea unității de învățământ

Numele și prenumele elevului

Valoare netă/lei

Clasa

Olimpiada

Premiul obținut

Numele și prenumele profesorului coordonator

Valoare netă/lei

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 29 GALAȚI

MITITELU SABINA CRISTIANA

660.0

VII

ASTRONOMIEȘI ASTROFIZICA

MENȚIUNE

POPA LUCIA

660.0

18

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

HĂRĂBOR DARIA TEODORA

0

IX

ASTRONOMIE Șl ASTROFIZICA

PREMIUL 1

DOMNIȘORU DANIELA TERCU OVIDIU

0

19

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

PĂIȘ ANDREEA

2,200.0

X

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ GERMANĂ MODERNĂ

PREMIUL 1 - proba de proiect

COJOCARU LUCICA GEANINA

2,200.0

20

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

PĂIȘ ANDREEA

0

X

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ GERMANĂ MODERNĂ

PREMIUL li - proba individuală

COJOCARU LUCICA GEANINA

0

21

COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI” GALAȚI

GHENCEA ADRIANA- CORINA

1,540.0

IX intensiv

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ FRANCEZĂ

PREMIUL II

BACIU GINA

1,540.0

22

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

NEDELCU IOANA

2,200.0

XI

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ ENGLEZĂ

PREMIUL 1

MOGA ANIELA IOANA

2,200.0

23

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. ANDREI GALAȚI”

DORU ANDREEA EMANUELA

1,100.0

XI

RESTAURARE - CONSERVARE Șl PICTURĂ DE ICOANE

PREMIUL III

DOLEA MARIAN

1,100.0

24

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF, ANDREI GALAȚI’’

TALABĂ IULIAN MARIAN

1,100.0

XII

RESTAURARE - CONSERVARE Șl PICTURĂ DE ICOANE

PREMIUL III

AAANOLE IOAN SERGIU

1,100.0

25

COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI” GALAȚI

MANOLESCU DAV1D

0

IX

LIMBA NEOGREACĂ

PREMIUL III

BARDANI KIKI

0

26

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

POPESCU ALICE NICOLETA

1,100.0

IX

LIMBA NEOGREACĂ

PREMIUL III

BARDANI KIKI

0

27

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

ZAH ARI AMARA IOANA

660.0

VII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ

MENȚIUNE

TĂTARU MARIUS RADU

660.0

28

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

BĂLĂNESCU ȘTEFAN RAREȘ

660.0

VII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE BIOLOGIE

MENȚIUNE

DINU MARIA

660.0

29

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

CARAMITE ANDREEA LUMINIȚA

660.0

XI

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE BIOLOGIE

MENȚIUNE

SAMOILĂ DANIELA

660,0

30

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

RASCARACHI LUCA-MIHAI

660.0

VII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ

MENȚIUNE

BALACEA GEORGETA

660.0

31

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

BÎRSAN ALEX CRISTIAN

660.0

VIII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ

MENȚIUNE

BÎRSAN AD1NA-ELENA

660.0

32

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

ANGHEL FABIAN

660.0

IX

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ

MENȚIUNE

VOINEAMIRELA

660.0

DĂU LI LIANA

0.0

33

LICEUL DE ARTE „DIMITRIE CUCLIN” GALAȚI

DIMIAN Bl AN CA-ALEXANDRA

660,0

XII

CANTO CLASIC

MENȚIUNE

KOLER RODICA

660,0

Nr. Crt.

Denumirea unității de învățământ

Numele și prenumele elevului

Valoare netă/lei

Clasa

Olimpiada

Premiul obținut

Numele ți prenumele profesorului coordonator

Valoare netă/lei

34

LICEUL DE ARTE „DIMITRIE CUCLIN” GALAȚI

OLTEANU TRAIAN-PETRU

660.0

XI

ARTA ACTORULUI

MENȚIUNE

NISTOR DANIELA-LĂCRĂMIOARA

660.0

35

LICEUL DE ARTE „DIMITRIE CUCLIN” GALAȚI

VĂSIl ANDREEA NARCISA

660.0

XI

GRAFICĂ

MENȚIUNE

CORCĂCEL ADRIAN

660.0

36

LICEUL DE ARTE „DIMITRIE CUCLIN" GALAȚI

DĂIANU RALUCA ELENA

660.0

XII

ARTĂ MONUMENTALĂ

MENȚIUNE

GEORGESCU GABRIELA

660.0

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 GALAȚI

IAMANDEI CRISTINA ANDREEA

660.0

VIII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIE

MENȚIUNE

CORNECI IULIAN

660.0

38

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

RADU VLAD - ȘTEFĂNUȚ

660.0

IX

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIE

MENȚIUNE

ȘERBAN RUXANDA

660.0

39

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

VLAD TEODORA

660.0

12

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE SOCIO-UMANE - PSIHOLOGIE

MENȚIUNE

BOCANEALĂ CORNELIA

660.0

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 29 GALAȚI

ANGHELUȚĂ ANDRA

660.0

Vil

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE

MENȚIUNE

MĂRGĂRINT EMILIA

660.0

41

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

VASILE ALEXANDRU

660.0

X

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE

MENȚIUNE

LANGU SORIN

660.0

42

LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVIȚĂ” GALAȚI

CUCOȘ CLAUDIU

660.0

XI

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE

MENȚIUNE

HUMELNICU DELIA ANGELICA

660.0

43

ȘCOALA GIMNAZIALA „Ml HAI VITEAZUL" GALAȚI

ANTOHI RAREȘ

660.0

V

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE

MENȚIUNE

BARANGA GABRIELA

660.0

44

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” GALAȚI

BUCUR ANDREEA LIDIA

660.0

XII

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ

MENȚIUNE

COLAN GEANINA

220.0

CHIRU GABRIELA

220.0

PATRICHE CORINA

220.0

45

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA" GALAȚI

POSTU CRISTIAN

660.0

XI

INDUSTRIE AL1MENTARĂ/ANALIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

MENȚIUNE

OPREA MAGDALENA

0.0

CRISTEA ANA DANIELA

660.0

GROZAVU CAMELIA

0

46

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA” GALAȚI

CHETREANU GEANINA

660.0

XI

INDUSTRIE ALIMENTARĂ/ANALI ZA PRODUSELOR ALIMENTARE

MENȚIUNE

OPREA MAGDALENA

660.0

CRISTEA ANA DANIELA

0

GROZAVU CAMELIA

0

Nr. Crt,

Denumirea unității de învățământ

Numele și prenumele elevului

Valoare netă/lei

Clasa

Olimpiada

Premiul obținut

Numele și prenumele profesorului coordonator

Valoare netă/lei

47

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA” GALAȚI

DONOSĂ LUCIA LEONTINA

660.0

XI

INDUSTRIE ALIMENTARĂ/ANALIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

MENȚIUNE

BUJENIȚĂ VIVIANA

0

BRÂNZARU IOANA

0

DĂNĂILAMIRELA

660.0

48

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

TULEI RADU-CRISTIAN

660.0

VI

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ

MENȚIUNE

CARAGEA CĂTĂLINA

0

49

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

MOMOIU ALEXANDRU

660.0

VII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ

MENȚIUNE

CARAGEA CĂTĂLINA

0

50

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

HĂRĂBOR DARIA TEODORA

660.0

IX

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ

MENȚIUNE

DOMNIȘORU DANIELA

0

51

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

CORCĂCEL OLIVIA-SOFIA

660.0

XI

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”

MENȚIUNE

CORCĂCEL ELENA DANIELA

660.0

GEORGESCU LAURA

0

52

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

ZAHARIA MARA IOANA

660.0

VII

OLIMPIADA NAȚIONALA DE LIMBĂ GERMANĂ MODERNĂ

MENȚIUNE - proba individuală

GOGOAȘĂ ROXANA GEANINA

660.0

53

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

GĂINARU GEORGE SEBASTIAN

660.0

X normal

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ FRANCEZĂ

MENȚIUNE

MARCU CARMEN

660.0

54

COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI” GALAȚI

LAZĂR COSMIN IONUȚ

660.0

XII normal

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ FRANCEZĂ

MENȚIUNE

BACIU GINA

0

55

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 29 GALAȚI

ROMAN IOANA

660,0

VII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ ENGLEZĂ

MENȚIUNE

BALABAN ADORA

660.0

56

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

CONDURACHE-BOTA DORA

660.0

VIII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ ENGLEZĂ

MENȚIUNE

LOVIN ARTEMIZA

660.0

57

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

ENI BIANCA EEATRICE

660.0

X

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ ENGLEZĂ

MENȚIUNE

SMADU RAMONA

660.0

58

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

HERĂSCU ANCA

660.0

XI

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ ENGLEZĂ

MENȚIUNE

BĂTRÎNU NICOLAE

660.0

59

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

SUVAC MARINA IRINA

660.0

VI

LIMBA Șl LITERATURA ROMÂNĂ (CLS. V - VIII)

MENȚIUNE

ICHIMOANA CRISTIANA

660.0

60

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 29 GALAȚI

TULUȘ LIDIA - IASMINA

660.0

Vil

LIMBAȘI LITERATURA ROMÂNĂ (CLS. V - VIII)

MENȚIUNE

BEJAN CRISTINA MIHAELA

660.0

61

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI

BALAN BIANCA ANDREEA

660.0

VIII

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (CLS. V-VIII)

MENȚIUNE

POPA CĂTĂLINA DIANA

660.0

62

COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI” GALAȚI

LAZĂR COSMIN IONUȚ

660.0

XII

LIMBA ȘI LITERATURA ROAAÂNĂ (CLS. IX-XII)

MENȚIUNE

CIOBANU CRISTINA

660.0

Nr. Crt.

Denumirea unității de învățământ

Numele și prenumele elevului

Valoare netă/lei

Clasa

Olimpiada

Premiul obținut

Numele și prenumele profesorului coordonator

Valoare netă/lei

63

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRl" GALAȚI

GHEORGHEIOANA

660.0

IX

LIMBA Șl LITERATURA ROMÂNĂ (CLS. IX - XII)

MENȚIUNE

ICHIMOANA CRISTIANA

0

64

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRl” GALAȚI

ION BIANCA STEPHANIE

660.0

XI

LIMBA Șl LITERATURA ROMÂNĂ (CLS. IX - XII)

MENȚIUNE

ANTON MARIANA FLORICA

660.0

65

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 29 GALAȚI

CĂLIN AAATEI

660.0

III

LIMBA NEOGREACĂ

MENȚIUNE

BARDANI KIKI

0

66

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRl” GALAȚI

VIZITIU DIANA ANDREEA

660.0

IX

LIMBA NEOGREACĂ

MENȚIUNE

SCORȚEANU CORINA

660.0

67

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE

NECULAU RAREȘ ANDREI

660.0

v

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE

MENȚIUNE

ZAMFIR ROMEO

330.0

ALECSANDRl” GALAȚI

MATEMATICĂ

GRIGORE VERONICA

330.0

68

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRl” GALAȚI

MENDELSOHN MENDEL EMANUEL

660.0

VI

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ

MENȚIUNE

GEORGESCU LAURA

660.0

69

COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI" GALAȚI

CHIRICĂ MARIANA

660.0

IX

OLIMPADA DE RELIGIE

MENȚIUNE

KIRLANDI MIOARA

660.0

70

LICEUL TEORETIC „DUNĂREA” GALAȚI

BANEA ANDREI

660.0

VI

OLIMPADA DE RELIGIE

MENȚIUNE

VĂCEANU MARIANA

660.0

71

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. ANDREI GALAȚI”

RĂILEANU CĂTĂLIN FLAVIAN

660.0

XII

OLIMPIADA DE RELIGIE PENTRU SEMINARJILE Șl LICEELE TEOLOGICE

MENȚIUNE

BUTUC GHEORGHE

660.0

72

DĂNILĂ COSMINA FLORENTINA

660.0

VI

MENȚIUNE

73

ȘTEFÂRȚĂ MARA ELENA

660.0

VI

MENȚIUNE

74

BASSO CARLAANGELA

660.0

Vii

MENȚIUNE

75

DAVID ALEXIA MIHAELA

660.0

VII

MENȚIUNE

76

TRINCĂMARIA BIANCA

660.0

Vil

MENȚIUNE

77

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE”

CHIRIAC SORANA MARIA

660.0

VII!

OLIMPIADA GIMNAZIILOR FAZA

MENȚIUNE

LUPU OVIDIU DUMITRU

660.0

78

GALAȚI

CRĂCIUN DIANA IOANA

660.0

VIII

NAȚIONALĂ HANDBAL FEMININ

MENȚIUNE

79

SPĂTARU DARIA CĂTĂLINA

660.0

VIII

MENȚIUNE

80

HÂRTOPEANU DENISA ANDREEA

660.0

VIII

MENȚIUNE

81

CHiRILUȚĂMIRUNA IULIA

660.0

VIII

MENȚIUNE

82

SÎMPETRU BIANCA IRINA

660.0

VIII

MENȚIUNE

83

TOMA ALEXANDRA BIANCA

660.0

VIII

MENȚIUNE

Nr. Crt.

Denumirea unității de învățământ

Numele și prenumele elevului

Valoare netă/lei

Clasa

Olimpiada

Premiul obținut

Numele și prenumele profesorului coordonator

Valoare netă/lei

84

ȘERBĂNESCU GEORGE

660.0

VIII

MENȚIUNE

85

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 29 GALAȚI

GERVESCU ALEXANDRU

660.0

V

OLIMPIADA GIMNAZIILOR -

MENȚIUNE

ANDRONIC FLORIN

660.0

86

ARTENE TEODORA

660.0

VI

BADMINTON

MENȚIUNE

87

GRĂDINARU TEODORA

660.0

V

MENȚIUNE

88

POPESCU MARA

660.0

IV

MENȚIUNE

89

APOSTU TEODORA

660.0

III

MENȚIUNE

90

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 29 GALAȚI

IONASCU BIANCA

660.0

III

MENȚIUNE

ANDRONIC FLORIN

91

DORIN INGR1D

660.0

III

MENȚIUNE

0

92

BITIRE LAVIN1A

660.0

III

O.N.S.S ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR -FOTBAL FEMININ

MENȚIUNE

93

MOLDOVEANU DARIA

660.0

III

MENȚIUNE

94

DUMITRESCU ELENA ADRIANA

660.0

III

MENȚIUNE

95

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 29 GALAȚI

MIRON TEODORA

660.0

III

MENȚIUNE

BITIRE CRISTIAN

660.0

96

AURSEI ANDREEA

660.0

III

MENȚIUNE

97

CHIRIAC ALEESIA

660.0

IV

MENȚIUNE

Nr. Crt.

Denumirea unității de învățământ

Numele ți prenumele elevului

Valoare netă/lei

Clasa

Olimpiada

Premiul obținut

Numele și prenumele profesorului coordonator

Valoare netă/lei

98

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAIL KOGĂLNICEANU" GALAȚI

DURAC ALEXANDRU

660.0

IX

O.N.S.S - FOTBAL BĂIEȚI LICEU

MENȚIUNE

MUNTEANU DUMITRU

660.0

99

BUCEVSCHI VLAD

660.0

X

MENȚIUNE

100

ZARNESCU BOGDAN

660.0

X

MENȚIUNE

101

ALECU ALEXANDRU

660.0

X

MENȚIUNE

102

DARIE GEORGE

660.0

XI

MENȚIUNE

103

DODU ROBERTO

660.0

X

MENȚIUNE

104

ZAMFIR ALIN

660.0

X

MENȚIUNE

105

CHINDE CRISTIAN

660.0

X!

MENȚIUNE

106

ANTON AMIR

660.0

XI

MENȚIUNE

107

BAZGAN COSMIN

660.0

X

MENȚIUNE

Total elevi naționale/lei

87,780.0

Total profesori coordonatori naționale/lei

60,060.0

Valoare totală elevi internaționale și naționale/lei

100,050.0

Valoare totală profesori coordonatori internaționale și naționale/lei

68,700.0

Valoare impozit/lei

19,510

Valoare impozit/lei

13,397

Total cu impozit/lei

119,560

Total cu impozit/lei

82,097

Valoare netă -Total elevi și profesori coordonatori/lei

168,750

Total elevi și profesori cu impozit/lei

201,656

Președinte de ședință,