Hotărârea nr. 479/2019

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, in suprafata total? de 732,65 mp - proprietate publica a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 479

din 31.10.2019

privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 732,65 mp - proprietate publică a municipiului Galați

Inițiator Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 515/16.10.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1328574/16.10.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1328583/16.10.2019, al Direcției Patrimoniu și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipului Galați;

Având în vedere solicitările prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 14, alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri în suprafață totală de 732,65 mp, proprietate publică a municipiului Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

ANEXA HCL nr.

479/31.10.2019

Nr. crt.

Obiectiv / Adresă poștală

Suprafață domeniul public

Adresa

1.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. pentru realizarea lucrării de investiție "trecere la 20KV municipiul Galați -zona Valea Orașului, jud. Galați”

234.50 mp

Adresa nr.

40402/19.09. 2019

(1308010/19.09.2019)

Anexa nr. 1

2.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. pentru realizarea lucrării de investiție "Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum Plaja Dunărea, mun. Galați,, str. Saturn nr. 25”

491.65 mp

Adresa nr.

40929/20.09. 2019

(1309221/20.09.2019)

Anexa nr. 2

3.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. pentru realizarea lucrării de investiție "Alimentare cu energie electrică magazinul Retail Lidl Romania SCS, mun. Galați, str. H. Coandă nr. 2”

6.50 mp

Adresa nr.

40931/20.09. 2019

(1309217/20.09.2019)

Anexa nr. 3

TOTAL

732,65 mp

Președinte de ședință,

J                                   J                J 7


L=6m


GALAȚI

’IUNICiP’lULUt


Lic tul tehnologic de Marina

I


Verificator A.N.R.E.

Nume

Semnătură

Cerințe

Referat nr./DataSDEE MUNTENIA NORD

crjEC                  SDEE GALAȚI-SERVICIUL PROIECTARE

„    ,__,           . jud. Galați, Galați, str. N. Balcascu, nr. 3SA, 800001.

Muntenia Nord             J29/269/11.03.2002

.distributie-anergi8.roCod lucrare: 022-18—DTCU—SDEE Galați Beneficiar:

S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. - S.D.E.E. Galați


Sef S.P. <

irjg. Adamita M.

Verificat     '

ing. Adamita M.

Proiectat

ing. Dore G.

Desenat

Teh.Vlad M.M.

Scoro:

1:200

Dato:

07/2018


litiu prQieotZ Țrecere |a 20kV mun.Galati

Zona Valea orașului,jud.Galati TMu-pfanafl; PLAN DE AMPLASAMENT PTAB Grivita proiectat


Faza prefect-

DT-CU


Anexa 1
PTAB APOLLON 20/0,4kV-400kVA proiectat


PTM 0229 APOLLON 6/0,4kV-400kVA ce se va demonta

PTAB 20/0,4 proiectat

PTM 6/0,4 ce se demontează
PA iluminat public existent


Stâlp de beton existent


Stâlp de lemn existent


Verificator A.N.R.E.

Acest proiect este proprietatea intelectuala a SDEE MUNTENIA NORD - SDEE GALAȚI si este interzisa utilizarea sau reproducerea sa fara acordul autorului.

Nume

Semnătură

Cerințe

Referat nr./Datc

SDEE MUNTENIA NORD cnrr                  sdee galați - serviciul proiectare

Cod lucrare: 022-18-DTCU-SDEE Galați

cf»'—-•                            ,    jud Galali. Galaii, sir

Muntenia Nord           J29/2

www.tiis

N. Balcoscu, nr. 3SA. 800001, 69/11.03.2002 ribulio-onerglo.ro

Beneficiar.;

S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. — S.D.E.E. Galați

Sof S.P.

ing. Adamifa M.

Scara;

uuy—miTrecere ia 20kV mun.Galați

Zona Valea orașului,jud.Galați

Tata proiect:

Verificot

ing. Adamita M.

&

1:200

DT-CU

Proiectat

ing. Dore G.

„Po.toi

Titlu, planșe-    PLAN DE AMPLASAMENT

PTAB APOLLON

Număr planșa:

Desenat

Teh.Vlad M.M.

08/2018

E4


441950

441900

l

00

I

r


441850

o o CO

C9

00DETALIU CANAL CAROSABIL CABLURI

Lxlxa= 100mx1,5mx0,9m
"C7

O Ch cr>

C9 r-.Duet (bitub) HDPE 2X32m


proiecție FO


PLACA PVC
ZOOo tn a)

Cfr

00

r^<


150
100

150
100

LES 110kV

ST.LAMINORU-ST.GALATI CENTRU


Nr. CadJCF. 104910

PnM+î/2M L=10m


BALASTr

*

î j

\400 /

900

beton v

\ 400 z

TUB PVC DUR

■-


Banda avertizare inscripționata


600

600

PTZ 9062

Liceul Naval

6/0,4kV-400kVA

400


Punct termic


O o

O)


.3$,25

5.2S24


PTAB GRIVITEI 20/0,4kV-630kVA proiectat

Nr. Cad. 22078

CF. Nr. 103238

.02

6.34 .15


Cad. 22078


441950

441900

PTM 0238 GRIVITEI 6/0,4kV-400kVA ’ ce se va demonta

1

SC10005


Nr. Cad. 22078
ioti > i

o

o

oo r^


Nr. Cad. 7096

Cămin WBC


(INETOF


Liceul tehnologic de


o LO ch

09


JUDEȚUL GALAȚI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ______GALAȚI

ANEX/X

L/X

CERTIFICATUL DE URBANISM

Nr................din..............?( .........


Arhitect șe


110kV existenta

20kV existenta

20kV, A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp,proiectata

0,4kV, TYIR 500L-AL  3x70+3x25mmp-pr.

0,4kV AC2XAb(z)Y 3x1504-70mmp-pr.


>

CD X


Canal carosabil cabluri proiectat


Verificator A.N.R.E.

I

Nume

Semnotura

Cerințe

Referat nr./Datal

Acest proiect este proprietatea Intelectuala o SDEE MUNTENIA NORD - SDEE GALA?? a «te interzisa utillzqrța sau reproducerea sa fora acordul autorului,


............ SDEE MUNTENIA NORD

er»FF                  SDEE GALAȚI-8ERVlCiUt.PRQECTARE

iîfeQi. as “î                .   Jud. Galati, Gaiati, str. N. Bak»scu, nr. 35A, 800001,

v^ Muntenia worc             329/268/11.03^002:        ■

.............. '    - •    ' ...... •-                 j|ww*.dlstributie<nergte.ro•


Sef S.P.

Verfficot

Proiectat

Desenat441850


Iau

' S.D.E.E. Muntenia Nord SA - S.D.E.E. Galați


* Trecere Io 20kV mun.Galati Zona. Valea orașului,judJGalati '■ PLAN DE SITUAȚIE PTAB Grivlta proiectat


Fccw proiect:

DT-CU

Humor ptanao:

EuJF'STATIA DUNAREA 6kV
/ .

cane proiecta xxmtractibila/ ixte 6-20kV


£ 'T.

H 5 Q. CO
O CD C3


 • Y

 • Y

 • Y

 • Y

 • Y

 • Y

 • Y

 • Y


111.6151

121.6157

157.2299

261 4641

260.4297

158.0131

122.3180

110.2863

Coordonate suprafața PTAB si trotuar

17.X= 227.7571 Y= 142.8662 '  18.X= 231.6848 Y= 140.4717

 • 19. X= 228.1727 Y= 135.0023

 • 20. X= 224.3662 Y= 137.5851

 • 13. X= 252.4772

 • 14. X= 255.4304

 • 15. X= 260.5220

 • 16. X= 257.6600

Suprafața totala= 491,65mp pentru care se instituie dreptul de uz și servitute de trecere subterana și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a instalațiilor electrice în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A.

Specificație Numele


SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT APDARATNord SA.           -S.D.E.E. Galați           23

Realizare rețele electrice de alimentare cu

energie electrice in vederea realizării lucrărilor de REABILITARE SI MODERNIZARE PLAJA

URBANA DUNAREA, mun./jud.Galati Plan de situație proiectat cu amplasarea cablurilor de 6 kV in vederea obținerii H.C.L.Galati

Faza: P.T. instalație

. clectrka____

PLANSAE1


Anexa 2


38.88


131


14


li


12


11


imobil CU nr.cad’02527


O 16 țp ț— "1533.22


17Calciiul analitic al suprafețelor Suprafața totala masurata a imobilului:

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

E[m]

N [m]

1

737322.811

444042.409

5.098

2

737317.744

444041.844

2.000

3

737317.509

444043.830

1.986

4

737315.535

444043.609

6.450

5

737316.250

444037.141

5.000

6

737311.281

444036.645

4.209

7

737310.814

444040.828

17.896

8

737293.027

444038.852

72.369

9

737284.852

444110.758

3.408

10

737281.863

444112.396

34.669

11

737247.455

444108.150

8.190

12

737246.198

444116.243

22.847

13

737242.692

444138.819

2.583

14

737244.582

444140.579

38.879

15

737283.177

444145.267

0.917

16

737283.071

444146.178

22.039

17

737304.963

444148.722

33.218

18

737337.961

444152.539

24.752

19

737362.538

444155.481

96.200

20

737373.050

444059.857

2.474

21

737372.283

444057.505

2.478

22

737371.162

444055.295

2.564

23

737369.725

444053.172

2.500

24

737367.984

444051.378

2.489

25

737366.037

444049.828

5.011

26

737361.604

444047.491

4.957

27

737356.817

444046.204

34.217

S(ST)= 10039 mp P=459.401m
VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SSfgURA

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZĂ           NR. / DATA

S.C. ELECTROAXA

oraș Dolhasca, jud. Sucelw^

SkY619132

J3KF1/2006

Tel.: Kt 048 699 fttesM'lA NR E nMafCfc la 15.05 2022 'teAnr. 125^Jxp la 15.05.2022

e"”fosr s D E E MUNTENIA NORD S.A. -S.R. GALAȚI prin S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S.

Amplasament: * Galați, str. Henri Coandi, nr. 2, Jud. Galați

Proiect nr.

/ 2019

SPECIFICAȚIE

NUME

Scara:

1:500

Titlu proiect: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ (LOC DE CONSUM PERMANENT MAGAZIN RETAIL AL UTILIZATORULUI LIDL ROMÂNIA SCS) - INST. ELECTRICĂ DE RACORDARE

Faza:

DTAC

ȘEF PROIECT

Ing. PETRARUIOAN >

PROIECTAT

Dr.ing. CORNEANU GABRIEL

Data:

AUG. 2019

Xj PLAN AMPLASARE PUNCT DE MANSONARE (RACORD ELECTRIC) CABLURI 20 kV

Planșa

nr.

DESENAT

Dr.ing. CORNEANU GABRIEL


LEGENDA


LIMITA DE PROPRIETATE

LES 20 kV EXISTENTA

LES 20 kV PROIECTATAPunct distribuție

Gaze naturale

O < CT CD ss —t

O & c =-

r* o o Q

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Nr. Pct.

T

[m]

X

[m]

1

737369.292

444153.220

1-2=1.00m

2

737369.395

444152.225

2-3=6.46m

3

737362.970

444151.599

3-4=1.OOm

4

737362.864

444152.593

4-1=6.46m

Suprafața de teren ocupata - 6,5 mp


S.C. ELECTROAXA S

oraș Dolhasca, jud. SuceavsK^'gJ*-^


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTUâ^

ȘEF PROIECT

Ing. PETRARU IOAN

PROIECTAT

Dr.ing. CORNEANU GABRIEL

DESENAT

Dr.ing. CORNEANU GABRIEL


CD (/) CD cr o c Ol o


CERINȚA


s D E g MUNTENIA NORD S.A. -


1505 2022

1505 2022

Scara:

1:200

Data:

UG. 2019


PLAN AMPLASARE CABLU 20 kV PE DOMENIUL PUBLIC AL MUN. GALAȚI


Proiect nr.

/ 2019

Faza:

DTAC

Planșa nr.