Hotărârea nr. 478/2019

Stabilirea conditiilor de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure aflate in situatie de necesitate sau alte situatii deosebite

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 478 din 31.10.2019

privind stabilirea condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure aflate în situație de necesitate sau alte situații deosebite

Inițiator Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 512/15.10.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1328778/17.10.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1328782/17.10.2019, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic si Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipului Galați;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 28, alin. (2) și alin. (4) si alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 41, art. 43, art. 44, art. 46 și art. 47 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 130 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 15, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”d și alin. (7), lit. ”b ” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure aflate în situații de necesitate sau alte situații deosebite, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispozițiile H.C.L. nr. 163/2011 privind aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență și a unor prestații financiare excepționale, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați și Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

Anexa la H.C.L. nr. 478/31.10.2019

Situații de necesitate și alte situații deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgență

Beneficiile de asistență socială, așa cum sunt definite în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obținute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum și o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

În evidența Serviciului Public de Asistență Socială figurează familii/persoane singure care se confruntă cu diferite situații deosebite sau sițuații de necesitate cauzate de lipsa veniturilor, veniturifoarte mici, lipsa unei locuințe, copii în întreținere, neșcolarizare, lipsa unui medic de familie, etc., existând pericolul abandonului, imposibității procurării de medicamente, proteze sau efectuării unor intervenții chirurgicale necesare ameliorării stării de sănătate.

I. Criteriu social general: asigurarea din bugetul local al Municipiului Galați a sumelor reprezentând ajutoarele de urgență acordate familiilor/persoanelor singure pentru sustinerea cheltuielilor suplimentare generate de situatia de necesitate sau deosebita, pentru a nu afecta nevoile de trai minimale.

 • 1. Situația de necesitate datorată calamităților naturale, inundațiilor, incendiilor sau alte situații similare, altele decât cele cuprinse în asigurările obligatorii, în care se află familiile /persoanele singure cu domiciliul în municipiul Galați

Pentru sprijinirea familiilor sau persoanelor singure ale căror locuințe și bunuri deținute în locuință au fost distruse din cauza calamităților naturale, inundațiilor, incendiilor sau altor situații similare, nivelul ajutorului de urgență se stabilește ținând cont de gradul de distrugere a locuinței și a bunurilor deținute de familie sau de persoana singură, după cum urmează :

 • a) pănă la 1.500 lei pentru locuințe și bunuri deținute, distruse în proporție de până la 25%;

 • b) pănă la 3.000 lei pentru locuințe și bunuri deținute, distruse în proporție de peste 25% si pana în 50%,

 • c) pănă la 5.000 lei pentru locuințe și bunuri deținute, distruse în proporție de peste 50% si pana în 100% ;

 • d) pănă la 7.000 lei pentru locuințe și bunuri deținute distruse în proporție de 100%.

Ajutoarele de urgență stabilite în cuantumurile prevăzute mai sus se pot acorda și familiilor sau persoanelor singure care locuiesc în respectiva locuință cu contract de închiriere, comodat sau care sunt tolerate în locuința respectivă.

Persoanele singure/familiile care solicită ajutorul de urgență trebuie:

 • - să facă dovada cu documentele eliberate de autoritățile competente pentru constatarea calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, etc.

 • - să facă dovada asigurării obligatorii a locuinței cu polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale și/sau înscrisul de constatare și evaluare a prejudiciilor, precum și de stabilire a cuantumului despăgubirii în cazul producerii riscului asigurat, potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată și cuantumul despăgubirii;

 • 2. Situația medicală deosebită, apărută ca urmare a unor afecțiuni acute sau cronice, înainte sau după efectuarea unei intervenții chirurgicale, certificate de medicul specialist.

Se pot acorda ajutoare de urgență pentru accesul la serviciile medicale si/sau de recuperare a stării de sănătate sau a capacității de muncă (medicamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, investigații medicale (ex. RMN, CT)) ale căror costuri nu sunt acoperite sau sunt compensate parțial din fondul de asigurări sociale de sănătate, în cuantum de până la 1.000 lei/an.

Pot beneficia de maxim 2 (două) ajutoare de urgență într-un an calendaristic pentru asigurarea contravalorii transportului în alte localități în vederea efectuării de tratamente medicale sau intervenții chirurgicale, ale căror costuri nu sunt acoperite sau sunt compensate parțial de asigurările sociale de sănătate, în cuantum de până la 2.000 lei/an.

Se vor avea in vedere :

 • -  afectiunile medicale si gravitatea acestora,

 • -  perioada de tratament medical si de recuperare,

 • -  nivelul de îndatorare al familiei/persoanei singure ce poate determina situația de risc de excluziune sociala.

3. Situația deosebită apărută în urma decesului persoanei:

 • - care nu beneficiază de nici o altă formă de protecție socială (șomaj, pensie, ajutor social) la data survenirii decesului, conform reglementării în vigoare;

 • - neidentificate sau persoanei identificate cu domiciliul in Municipiul Galati, lipsite de susținători legali, fără resurse din care să se asigure înmormântarea;

 • - identificate cu susținători legali - dar aceștia, datorită stării de sănătate sau situației economice precare, nu pot asigura cheltuielile de înmormântare.

Ajutorul de urgență se acordă unei singure persoane care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun sau în lipsa acestuia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormăntarea, cu condiția ca solicitantul să nu beneficieze de ajutor de deces acordat din partea altor instutuții sau în conformitate cu prevederilor art. 125 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de până la 1000 lei (media valorii unui pachet funerar social oferit de firmele care furnizează servicii funerare fiind de 1100 lei).

Categoriile de cheltuieli ce pot fi acoperite din suma acordată ca ajutor de deces sunt: prestația de înhumare, cheltuieli legate de transport, achiziționare sicriu și cruce, haine de înmormântare pentru decedat.

În cazul decesului unei persoane neidentificate sau unei persoane identificate, lipsite de susținători legali, fără resurse din care să se asigure înmormântarea, în urma efectuării anchetei sociale, se poate propune, după caz, concesionarea gratuită a unui loc de veci, pentru o perioadă de 7 ani.

În cazul în care se constată că persoana neidentificată a posedat bunuri, acestea vor fi valorificate conform legii.

 • 4. Situația excepțională în care se află familiile cu copiii și care nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda acestora îngrijirea corespunzătoare ori ca urmare a necesității suportării unor cheltuieli particulare destinate menținerii legăturii copilului cu familia sa, precum și persoanele sau familiile aflate în dificultate și ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viață.

Prestația financiară excepțională poate fi acordata în bani sau/și sub formă de prestație în natură constand în: alimente, îmbrăcăminte, manuale, rechizite sau echipamente școlare, transport, procurare de proteze, medicamente și alte accesorii medicale, lemne, etc.

Acordarea prestației financiare excepționale în bani și/sau natură se va face pe o perioadă de maximum 3 luni în decursul unui an, în funcție de gravitatea situației financiare a familiei.

Pentru stabilirea continuării intervenției sau scoaterii din evidență a cazului, situația persoanei beneficiare se reevaluează periodic.

Cuantumul maxim al prestației financiare excepționale (în bani sau/si natură) este în sumă de 3.000 lei.și se stabilește în funcție de veniturile realizate de fiecare familie, de nevoile acestora.

 • 5. Situația dificilă în care se află persoanele singure/familiile care nu-și pot procura alimentele de bază cu ocazia sărbătorilor legale (Paști și Crăciun)

Ajutorul de urgență pentru achiziționarea de alimente cu ocazia sărbătorilor legale urmează a fi acordat de 2 ori/an (Paști și Crăciun), în limita fondurilor aprobate, persoanelor singure/familiilor cu un venit mediu net lunar sub 800 lei/luna/membru de familie sau altor cazuri sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale, astfel:

a) în natură, respectiv un pachet cu alimente de bază/persoană/familie;

sau

b) sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei/persoană/familie.

Categorii de beneficiari:

 • - pensionarii singuri sau familii depensionarifără aparținători legali sau ai căror susținători legali nu au posibilități financiare;

 • - familii cu 4 sau mai mulți copii în întreținere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învățământ;

 • - familii monoparentale cu 2 sau mai mulți copii în întreținere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învățământ;

 • - familii confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acestora, care în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare și a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale;

 • - persoanele adulte cu handicap gradul I,II,III;

 • - alte situații sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale.

Condițiile care trebuiesc îndeplinite de persoanele/familiile care solicită ajutorul de urgență:

 • - venitul net/membru de familie să fie sub 800 lei/lună/membru de familie;

 • - să nu dețină în proprietate clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești ;

 • - să nu dețină în proprietate: teren în municipiul Galați sau în alte localități cu o suprafața mai mare de 500 m2 în intravilan și/sau 1.000m2 în extravilan

 • - să nu dețină în proprietate autoturism, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente;

Verificarea îndeplinirii condițiilor legale de către beneficiari se face prin anchetă socială întocmită anual de către o comisie constituită prin decizia Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați.

Tichetele sociale sunt destinate exclusiv pentru achizitionarea de bunuri alimentare, cu excepția băuturilor alcoolice.

II. Criterii de eligibilitate pentru situațiile deosebite sau de necesitate prevăzute la punctele 1 - 4

 • - să locuiască singuri, să nu aibă susținători legali sau alte persoane obligate prin lege la întreținere (obligație legală de întreținere, contract de întreținere sau de habitație viageră, etc);

 • -    venitul net/membru de familie să fie sub salariul minim net pe economie/lună/membru de familie;

 • - să nu dețină mai mult de un mijloc de transport/familie ;

 • - să nu dețină în proprietate: o altă locuință, teren în municipiul Galați sau în alte localități cu o suprafața mai mare de 500 m2 în intravilan și/ sau 1.000m2 în extravilan.

III. Documente necesare:

 • -  cererea tip pentru acordarea ajutorului de urgență;

 • - copie act identitate al solicitantului și a celorlalți membri ai familiei cu același domiciliu;

 • - copie acte de stare civilă;

 • - adeverințe privind veniturile nete realizate de către titularul solicitării și membrii familiei cu același domiciliu;

 • - talon de pensie/ajutor de șomaj/indemnizație creștere copil/indemnizație persoana cu handicap/alocație de stat;

 • - adeverință și/sau scrisoare medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist, precum și alte documente medicale justificative eliberate de autoritățile competente în domeniu care să ateste situația de dificultate,

 • -  pentru achiziția de echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, dovada eliberată de autoritățile competente privind costul total al acestora, precum și cheltuielile suportate de acestea;

 • - persoanele apte de muncă să facă dovada că sunt în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru încadrare în muncă și nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de formare profesională;

 • -  alte documente, la solicitarea reprezentantului/reprezentanților Serviciului Public de Asistență Socială care efectuează ancheta socială, în funcție de situația constatată;

IV. Modalitatea de soluționare a cererii pentru acordarea ajutorului de urgență

Dreptul la ajutorul de urgență se acordă în limta fondurilor alocate de la bugetul local, pe bază de cerere completată și semnată de către solicitant, cerere care va fi în mod obligatoriu însoțită de documentele doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură, alte documente privind situația membrilor familiei(acte de stare civilă, etc), precum și documente justificative, de la caz la caz, referitoare la situația deosebită sau de necesitate în care se află persoana/familia în cauză.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții SPAS, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea, a informațiilor ce se regăsesc în sistemul informatic Patrimven, precum și pe baza anchetei sociale efectuată la domiciliul solicitantului.

Ancheta socială va viza atât testarea mijloacelor de trai (în vederea calculării bugetului pe membru de familie), cât și identificarea nevoilor potențialului beneficiar.

În situația în care persoana singură/familia care solicită ajutorul de urgență refuză să furnizeze informațiile necesare efectuării anchetei sociale, se consideră că aceasta nu se află în situație de dificultate pentru acordarea ajutorului de urgență.

În vederea acordării ajutoarelor de urgență, se constituie o comisie la nivelul Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați, numită prin decizia Directorului executiv, comisie care va analiza fiecare dosar depus și va propune cuantumul ajutorului de urgenta.

Dezbaterile din cadrul comisiei si propunerile privind cuantumul ajutorului de urgenta vor fi consemnate într-un proces - verbal, care va fi semnat de fiecare dintre membrii comisiei. Procesul verbal va fi înaintat Primarului municipiului Galați în vederea emiterii dispoziției de acordare a ajutorului de urgență.

Plata ajutorului de urgenta se va efectua la casieria Directiei de Asistenta Sociala pe baza de stat de plata, titularului dreptului.

În situația în care se înregistrează decesul titularului ajutorului de urgență sau acesta se află în incapacitate fizică din cauza stării de sănătate ori intervin alte cauze care conduc la imposibilitatea efectuării plății către titular, plata ajutorului de urgență se poate efectua și altui membru de familie cu capacitate deplină de exercițiu, consemnat în ancheta socială.

Președinte de ședință,

9                             9              9   7