Hotărârea nr. 464/2019

Schimbarea denumirii strazii "Dr. Petru Groza" in strada "Nicolae Caranfil"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 464

din 31.10.2019

privind schimbarea denumirii străzii ”dr. Petru Groza” în strada „Nicolae Caranfil”

Inițiator: Consilier local, Ion Cordoneanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 418/25.07.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 48128/25.07.2019, al inițiatorului -consilier local, Ion Cordoneanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 51800/08.08.2019, al Instituției

Arhitect Șef;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Tinând seama de Avizul nr. 5/10.09.2019, al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. ”d” din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 119 din 29.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”d” din Ordonanța de Urgență a Guvernuluinr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă schimbarea denumirii străzii ”dr. Petru Goza” în strada ”Nicolae Caranfil;

(2) Strada este evidențiată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,