Hotărârea nr. 460/2019

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pe anul 2019

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 460 din 22.10.2019

privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2019

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 529/18.10.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 22.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1329756/18.10.2019 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1329752/18.10.2019, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2), art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2019 - secțiunea de funcționare - conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2019 - secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 3, 4, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2019 - secțiunea de funcționare - conform anexelor 5 și 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2019 - secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 7, 8, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aprobă rectificarea bugetului împrumuturilor interne pe anul 2019, conform anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se aprobă rectificarea bugetului împrumuturilor externe pe anul 2019, conform anexei 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 8 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, pt. Secretar General,

ROMANIA


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019


Page 1 of 3

Anexa 1 IaHCL 460/22.10.2019

MUNICIPIUL GALAȚI                                  Secțiunea FUNCȚIONARE

-mii lei-

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2019

INFLUENTE 1

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

502,551.00

55,148.oo|

557,699.00

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

456,943.00

o. ooj

456,943.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

488,470.00

55,148.oo|

543,618.00

4

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

442,193.00

46,296.Oo|

488,489.00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.0

00.04

177,752.00

o.ooj

177,752.00

10

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSO

00.06

177,752.00

o.oo|

177,752.00

11

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

573.00

o.oo|

573.00

13

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din pa

03.02.18

573.00

0. ooj

573.00

14

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

177,179.00

o.oo|

177,179.00

15

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

174,179.00

o. oo|

174,179.00

17

Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

3,000.00

0. ooj

3,000.00

24

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

00.09

154,588.00

0.00]

154,588.00

25

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.

07.02

154,588.00

O.Oo|

154,588.00

26

Impozit si taxa pe clădiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

117,012.00

o.oo|

117,012.00

27

impozit si taxa pe clădiri pf

07.02.01.0

24,305.00

0 . ooj

24,305.00

28

Impozit si taxa clădiri pj

07.02.01.0,

92,707.00

o.ooj

92,707.00

29

Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

32,145.00

o.oo|

32,145.00

30

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.0

13,865.00

0. oo|

13,865.00

31

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.0:

16,482.00

0. ooj

16, 482.00

32

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitu

07.02.02.0.

1,798.00

0. ooj

1,798.00

33

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala

07.02.03

5,431.00

0. ooj

5,431.00

35

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.0

00.10

109,847.00

46,296.00]

156,143.00

36

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.

11.02

67,620.00

46,296.oo|

113,916.00

38

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si

11.02.02

18,772.00

0 . oo|

18,772.00

42

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buge

11.02.06

46,508.00

46,296.00]

92,804.00

44

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invata

11.02.09

2,340.00

o.ooj

2,340.00

45

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)

12.02

288.00

0. ooj

288.00

46

Taxe hoteliere

12.02.07

288.00

0. oo|

288.00

47

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

218.00

o.oo|

218.00

48

Impozit pe spectacole

15.02.01

218.00

o.ooj

218.00

ANEXA 1

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2019

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

41,721.00

0.00

41,721.00

51

Impozitul pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

37,298.00

0.00

37,298.00

52

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.0

26,672.00

0.00

26, 672.00

53

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.0,

10,626.00

0.00

10,626.00

54

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de functio

16.02.03

3,855.00

0.00

3,855.00

55

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor s

16.02.50

568.00

0.00

568.00

56

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE(cod 18.02)

00.11

6.00

0.00

6.00

57

Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)

18.02

6.00

0.00

6.00

58

Alte impozite si taxe

18.02.50

6.00

0.00

6.00

59

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

46,277.00

8,852.00

55,129.00

60

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

00.13

20,983.00

0.00

20,983.00

61

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

30.02

20,983.00

0.00

20,983.00

62

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si corn

30.02.01

164.00

0.00

164.00

64

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

20,761.00

0.00

20,761.00

65

Venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.3

20,761.00

0.00

20,761.00

66

Venituri din dividente(cod 30.02.08.02)

30.02.08

58.00

0.00

58.00

67

Venituri din dividente de la alti plătitori

30.02.08.0.

58.00

0.00

58.00

71

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

25,294.00

8,852.00

34,146.00

72

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.

33.02

4,421.00

0.00

4,421.00

73

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

285.00

0.00

285.00

74

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

156.00

0.00

156.00

75

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

1,507.00

0.00

1,507.00

76

Contribuția persoanelor asistate

33.02.13

2,372.00

0.00

2,372.00

79

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si desp

33.02.28

101.00

0.00

101.00

82

Venituri din taxe administrative, eliberări permise(cod 34.02.02+34.0

34.02

27.00

0.00

27.00

83

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

27.00

0.00

27.00

85

Amenzi, penalitati si confiscări(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02

35.02

15,907.00

0.00

15,907.00

86

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

35.02.01

15,907.00

0.00

15,907.00

87

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte institut

35.02.01.0;

15,907.00

0.00

15,907.00

92

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

41,032.00

0.00

41,032.00

ANEXA 1

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2019

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

93

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

10.00

0.00

10.00

94

Venituri din aplicarea prescripției

36.02.01.0

10.00

0.00

10.00

96

Taxa de habitat si ecarisaj

36.02.06

23,755.00

0.00

23,755.00

99

ven din recup chelt ef in cursul proc de exec. silita

36.02.14

267.00

0.00

267.00

102

Alte venituri

36.02.50

17,000.00

0.00

17,000.00

108

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

-36,093.00

8,852.00

-27,241.00

109

Donații si sponsorizări

37.02.01

5.00

0.00

5.00

110

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secîiunii d

37.02.03

-36,098.00

8,852.00

-27,246.00

135

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

14,081.00

0.00

14,081.00

136

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.0

00.18

14,081.00

0.00

14,081.00

137

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

14,081.00

0.00

14,081.00

165

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

00.20

14,081.00

0.00

14,081.00

171

Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuinței cu lemne ca

42.02.34

60.00

0.00

60.00

172

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale

42.02.35

1,500.00

0.00

1,500.00

176

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

12,521.00

0.00

12,521.00

Președinte de ședință,

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 2 la HCL 460 / 22.10.2019

Rectficari


Cheltuieli buget local


2019


Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE

+/-

BUGET MODIFICAT

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

60,995.00

1,400.00

62,395.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

49,001.00

1,400.00

50,401.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

40,053.00

800.00

40,853.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

8,580.00

600.00

9,180.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

10.00

0.00

10.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

358.00

0.00

358.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

12,500.00

0.00

12,500.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

12,500.00

0.00

12,500.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-506.00

0.00

-506.00

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-506.00

0.00

-506.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Alte servicii publice generale

54.02

6,572.00

0.00

6,572.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,582.00

0.00

6,582.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,877.00

0.00

4,877.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

685.00

0.00

685.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

1,000.00

0.00

1,000.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

20.00

0.00

20.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-10.00

0.00

-10.00

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-10.00

0.00

-10.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Tranzacții privind datoria publica si

55.02

15,147.00

0.00

15,147.00

Împrumuturi

01. CHELTUIELI CURENTE

01

15,147.00

0.00

15,147.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

289.00

0.00

289.00

TITLUL III. DOBÂNZI

30

14,858.00

0.00

14,858.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

24,677.00

570.00

25,247.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

24,677.00

570.00

25,247.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

700.00

10.00

710.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

577.00

10.00

587.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

23,400.00

550.00

23,950.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Invatamant

65.02

45,851.00

630.00

46,481.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

45,851.00

630.00

46,481.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

37,955.00

500.00

38,455.00

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 2


Rectficari     Cheltuieli buget local

2019

Capitole

Titluri

Secțiunea 1

FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET

INFLUENTE

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

+/-

APROBAT

MODIFICAT

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

2,351.00

0.00

2,351.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

2,045.00

130.00

2,175.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

3,500.00

0.00

3,500.00

Sanatate

66.02

24,392.00

650.00

25,042.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

24,450.00

650.00

25,100.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13,231.00

0.00

13,231.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

481.00

0.00

481.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

10,654.00

650.00

11,304.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

84.00

0.00

84.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-58.00

0.00

-58.00

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-58.00

0.00

-58.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Cultura, recreere si religie

67.02

59,417.00

3,600.00

63,017.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

59,417.00

3,600.00

63,017.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

18,125.00

3,600.00

21,725.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

38,217.00

0.00

38,217.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

3,075.00

0.00

3,075.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

88,431.00

6,790.00

95,221.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

88,601.00

6,790.00

95,391.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

43,871.00

5,880.00

49,751.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

11,886.00

-200.00

11,686.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

3,104.00

0.00

3,104.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

26,364.00

1,110.00

27,474.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

3,376.00

0.00

3,376.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-170.00

0.00

-170.00

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-170.00

0.00

-170.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Locuințe, servicii si dezvoltare

70.02

33,307.00

4,505.00

37,812.00

publica

01. CHELTUIELI CURENTE

01

33,645.00

4,505.00

38,150.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

267.00

5.00

272.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

27,978.00

4,000.00

31,978.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

5,400.00

500.00

5,900.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-338.00

0.00

-338.00

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 2


Rectficari     Cheltuieli buget local

2019

Capitole

Titluri

Secțiunea

FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET

INFLUENTE

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

+/-

APROBAT

MODIFICAT

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-338.00

0.00

-338.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Protecția mediului

74.02

45,942.00

10,150.00

56,092.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

40,154.00

10,150.00

50,304.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

35,973.00

6,000.00

41,973.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

500.00

0.00

500.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

3,681.00

4,150.00

7,831.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

5,788.00

0.00

5,788.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

5,788.00

0.00

5,788.00

Acțiuni generale economice, comerciale

80.02

801.00

300.00

1,101.00

si de munca

01. CHELTUIELI CURENTE

01

801.00

300.00

1,101.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

801.00

300.00

1,101.00

Combustibili si energie

81.02

15,609.00

900.00

16,509.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,830.00

900.00

15,730.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

736.00

0.00

736.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

6,000.00

0.00

6,000.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

8,094.00

900.00

8,994.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

794.00

0.00

794.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

794.00

0.00

794.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-15.00

0.00

-15.00

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-15.00

0.00

-15.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Transporturi

84.02

80,424.00

25,653.00

106,077.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

65,024.00

25,653.00

90,677.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20,000.00

10,100.00

30,100.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

45,024.00

15,553.00

60,577.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

15,400.00

0.00

15,400.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

15,400.00

0.00

15,400.00

Alte acțiuni economice

87.02

986.00

0.00

986.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

986.00

0.00

986.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

986.00

0.00

986.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA 2


Rectficari


Cheltuieli buget local


2019


Capitole Titluri


Secțiunea FUNCȚIONARE


DENUMIREA INDICATORILOR

Total :


cod


BUGET APROBAT


INFLUENTE +/-


502,551.00


55,148.00


- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

557,699.00


Președinte de ședință


ROMANIA


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019

Anexa 3 IaHCL 460/22.10.2019


Secțiunea DEZVOLTARE

-mii lei-

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2019

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

104,204.00

-8,652.00

95,552.00

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

12,269.00

200.00

12,469.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

36,402.00

-8,852.00

27,550.00

59

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

36,402.00

-8,852.00

27,550.00

71

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

36,402.00

-8,852.00

27,550.00

92

liverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

304.00

0.00

304.00

101

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare

36.02.31

304.00

0.00

304.00

108

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

36,098.00

-8,852.00

27,246.00

112

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

36,098.00

-8,852.00

27,246.00

114

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

00.15

1,965.00

200.00

2,165.00

115

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04

39.02

1,965.00

200.00

2,165.00

116

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

223.00

0.00

223.00

117

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

39.02.03

490.00

0.00

490.00

119

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

1,252.00

200.00

1,452.00

121

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE(cod 40.02)

00.16

10,000.00

0.00

10,000.00

122

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.02.06+40.02.0

40.02

10,000.00

0.00

10,000.00

128

Sume ex.BL utiliz.fin.ch.sec.dezv

40.02.14

10,000.00

0.00

10,000.00

135

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

15,663.00

0.00

15,663.00

136

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.0

00.18

15,663.00

0.00

15,663.00

137

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

15,663.00

0.00

15,663.00

138

A. De capital(cod 42.02.01+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.

00.19

2,192.00

0.00

2,192.00

159

Subvenții primite de la Fondul pentru dezvoltarea satului

42.02.18

2,192.00

0.00

2,192.00

160

Subvenții din ven propr MS către BL pt finanțare aparatura medicala s

42.02.18.0

2,192.00

0.00

2,192.00

165

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

00.20

13,471.00

0.00

13,471.00

187

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

6,805.00

0.00

6,805.00

189

Subvenții de la bug. de stat către bug. locale necesare susținerii pr

42.02.69

6,666.00

0.00

6,666.00

249

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

48.02

40,174.00

0.00

40,174.00

250

Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02

48.02.01

34,340.00

0.00

34,340.00

251

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48,02.01.0.

31,842.00

0.00

31,842.00

252

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.01.0(

2,498.00

0.00

2,498.00

ANEXA 3

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2019

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

253

FSE

48.02.02

5,733.00

6.66

5,733.00

254

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.0

5,101.00

0.00

5,101.00

255

FSE-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.0.

273.00

0.00

273.00

256

Prefinantare

48.02.02.0

359.00

0.00

359.00

257

FEPAM

48.02.05

101.00

0.00

101.00

258

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.05.0

101.00

0.00

101.00

Președinte de ședință

Anexa 4 la HCL 460 / 22.10.2019

Page 1 of 3

Rectficari     Cheltuieli buget local

2019

Capitole

Titluri

Secțiunea

DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+/-

MODIFICAT

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

4,739.00

28.00

4,767.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

4,103.00

0.00

4,103.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din

58

4,103.00

0.00

4,103.00

fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

636.00

28.00

664.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

636.00

28.00

664.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

817.00

0.00

817.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

447.00

0.00

447.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

447.00

0.00

447.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

370.00

0.00

370.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

370.00

0.00

370.00

Invatamant

65.02

22,870.00

248.00

23,118.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

16,015.00

0.00

16,015.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din

58

16,015.00

0.00

16,015.00

fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6,855.00

248.00

7,103.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

6, 855.00

248.00

7,103.00

Sanatate

66.02

7,457.00

-25.00

7,432.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7,874.00

0.00

7,874.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

3,957.00

0.00

3,957.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din

58

3,917.00

0.00

3,917.00

fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

596.00

-25.00

571.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

596.00

-25.00

571.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-1,013.00

0.00

-1,013.00

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-1,013.00

0.00

-1,013.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Cultura, recreere si religie

67.02

9,300.00

-1,385.00

7,915.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,971.00

0.00

1,971.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

250.00

0.00

250.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din

58

1,721.00

0.00

1,721.00

fonduri externe nerambursabile

ANEXA 4

Rectficari


Cheltuieli buget local


2019


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea DEZVOLTARE

INFLUENTE +/-

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

aferente cadrului financiar 2014-2020

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,329.00

-1,385.00

5,944.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,329.00

-1,385.00

5,944.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

6,685.00

-50.00

6,635.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,541.00

0.00

6,541.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din

58

6,541.00

0.00

6,541.00

fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

144.00

-50.00

94.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

144.00

-50.00

94.00

Locuințe, servicii si dezvoltare

70.02

15,832.00

164.00

15,996.00

publica

01. CHELTUIELI CURENTE

01

5,113.00

0.00

5,113.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din

58

5,113.00

0.00

5,113.00

fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,738.00

164.00

10,902.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

10,738.00

164.00

10,902.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

-19.00

0.00

-19.00

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-19.00

0.00

-19.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Protecția mediului

74.02

5,992.00

419.00

6,411.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

574.00

0.00

574.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

574.00

0.00

574.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,418.00

419.00

5,837.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,418.00

419.00

5,837.00

Combustibili si energie

81.02

371.00

0.00

371.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

371.00

0.00

371.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

371.00

0.00

371.00

Transporturi

84.02

30,042.00

-8,051.00

21,991.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,712.00

0.00

9,712.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din

58

9,712.00

0.00

9,712.00

fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20,351.00

-8,051.00

12,300.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

20,351.00

-8,051.00

12,300.00

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 4


Rectficari     Cheltuieli buget local

2019

Capitole

Titluri

Secțiunea

DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE

+/-

BUGET MODIFICAT

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-21.00

0.00

-21.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-21.00

0.00

-21.00

Alte acțiuni economice

87.02

99.00

0.00

99.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

99.00

0.00

99.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

99.00

0.00

99.00

Total :

104,204.00

-8,652.00

95,552.00

Președinte de ședință,

ROMANIA


VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019

Secțiunea FUNCȚIONARE

-mii lei-

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2019

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

301,888.35

4,609.00

306,498.35

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

161,629.35

3,299.00

164,928.35

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

161,629.35

3,299.00

164,928.35

9

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

327.50

31.70

359.20

10

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

327.50

31.70

359.20

11

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

327.50

31.70

359.20

12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.3(

327.50

31.70

359.20

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

161,301.85

3,267.30

164,569.15

18

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33

33.10

164,518.00

3,285.30

167,803.30

19

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

3,565.00

100.30

3,665.30

21

Venituri din prest?ri de servicii

33.10.08

77,157.00

3,006.00

80,163.00

22

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

436.00

0.00

436.00

23

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si canti

33.10.14

2,250.00

146.00

2,396.00

24

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea propri

33.10.16

53.00

0.00

53.00

25

Venituri din cercetare

33.10.20

75.00

0.00

75.00

28

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

57,500.00

0.00

57,500.00

29

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.30

21,830.00

0.00

21,830.00

30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.31

160.00

0.00

160.00

32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1,492.00

33.00

1,525.00

35

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

37.00

0.00

37.00

36

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

37.00

0.00

37.00

37

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

349.00

0.00

349.00

39

Alte venituri

36.10.50

349.00

0.00

349.00

40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

-3,602.15

-18.00

-3,620.15

41

Donații si sponsorizări

37.10.01

69.35

0.00

69.35

42

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.03

-3,671.50

-18.00

-3,689.50

49

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

140,260.00

1,310.00

141,570.00

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

140,260.00

1,310.00

141,570.00

51

EXCEDENTUL ANULUI ANTERIOR

40.10

1,745.00

110.00

1,855.00

52

Excedentul anului anterior

40.10.15

1,745.00

110.00

1,855.00

ANEXA 5

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2019

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

53

Excedentul anului anterior funcționare

40.10.15.0

1,745.00

110.00

1,855.00

62

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

138,515.00

1,200.00

139,715.00

63

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

67,907.00

550.00

68,457.00

64

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente

43.10.10

8,954.00

650.00

9,604.00

76

Subvenții din bugetul Fondului unic de s?n?tate

43.10.33

61,654.00

0.00

61,654.00

Președinte de ședință,

Page 1 of 2

Rectficari     Cheltuieli venituri proprii si subvenții         2019

Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

RTTOT.T

INFLUENTE +/-

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

cod

APROBAT

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

23,410.00

550.00

23,960.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

23,410.00

550.00

23,960.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22,000.00

550.00

22,550.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,410.00

0.00

1,410.00

INVATAMANT

65.10

6,460.00

409.00

6,869.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,460.00

409.00

6,869.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

48.00

1.00

49.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,412.00

408.00

6,820.00

Sanatate

66.10

152,552.50

650.00

153,202.50

01. CHELTUIELI CURENTE

01

152,552.50

650.00

153,202.50

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

117,412.00

0.00

117,412.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

34,170.50

650.00

34,820.50

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

970.00

0.00

970.00

Cultura, recreere si religie

67.10

39,629.85

0.00

39,629.85

01. CHELTUIELI CURENTE

01

39,629.85

0.00

39,629.85

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22,157.00

0.00

22,157.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

17,197.85

0.00

17,197.85

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

275.00

0.00

275.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

3,540.00

0.00

3,540.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,540.00

0.00

3,540.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,640.00

0.00

2,640.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

870.00

0.00

870.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

30.00

0.00

30.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

2,986.00

0.00

2,986.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,986.00

0.00

2,986.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,500.00

0.00

1,500.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,481.00

0.00

1,481.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

5.00

0.00

5.00

Protecția mediului

74.10

58,784.00

-300.00

58,484.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

58,784.00

-300.00

58,484.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

27,970.00

-300.00

27,670.00

ANEXA 6

Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2019


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET

MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

30,324.00

0.00

30,324.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

490.00

0.00

490.00

Transporturi

84.10

11,895.00

3,300.00

15,195.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

11,895.00

3,300.00

15,195.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

990.00

300.00

1,290.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,900.00

3,000.00

13,900.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

5.00

0.00

5.00

Alte acțiuni economice

87.10

2,632.00

0.00

2,632.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,632.00

0.00

2,632.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,000.00

0.00

2,000.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

632.00

0.00

632.00

Total :

301,889.35

4,609.00

306,498.35

Președinte de ședință

ROMANIA


VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019

-mii lei-

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2019

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

$,732.50

18.00

9,750.50

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

3,671.50

18.00

3,689.50

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

3,671.50

18.00

3,689.50

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

3,671.50

18.00

3,689.50

40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

3,671.50

18.00

3,689.50

43

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

3,671.50

18.00

3,689.50

49

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

6,061.00

0.00

6,061.00

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

6,061.00

0.00

6,061.00

51

EXCEDENTUL ANULUI ANTERIOR

40.10

554.00

0.00

554.00

52

Excedentul anului anterior

40.10.15

554.00

0.00

554.00

54

Excedentul anului anterior dezvoltare

40.10.15.0(

554.00

0.00

554.00

57

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

754.00

0.00

754.00

61

Sume primite de la MDRAP

42.10.70

754.00

0.00

754.00

62

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

4,753.00

0.00

4,753.00

65

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de cap

43.10.14

3,957.00

0.00

3,957.00

75

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

796.00

0.00

796.00

Președinte de ședință,

Page 1 of 1

Rectficari     Cheltuieli venituri proprii si subvenții

2019

Capitole

Titluri

Secțiunea

DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA 61.10

447.00

0.00

447.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

447.00

0.00

447.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

447.00

0.00

447.00

INVATAMANT

65.10

94.00

18.00

112.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

94.00

18.00

112.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

94.00

18.00

112.00

Sanatate

66.10

6,799.50

0.00

6,799.50

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6,799.50

0.00

6,799.50

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

6,799.50

0.00

6,799.50

Cultura, recreere si religie

67.10

250.00

0.00

250.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

250.00

0.00

250.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

250.00

0.00

250.00

Protecția mediului

74.10

1,874.00

0.00

1,874.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,874.00

0.00

1,874.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1, 874.00

0.00

1,874.00

Alte acțiuni economice

87.10

268.00

0.00

268.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

268.00

0.00

268.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

268.00

0.00

268.00

Total :

9,732.50

18.00

9,750.50

Președinte de ședință

Lista obiectivelor de investiții finanțate din imprumut intern in anul 2019 - EXIM BANK

mii lei

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Buget 2019

Influenta

Buget rectificat 2019

0

1

2

3

4 = 2+3

1

Achiziție 40 autobuze Euro 6 Diesel

26.246,00

4.986,74

31.232,74

2

Modernizare linii tramvai și carosabil străzile

Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918

21.754,00

0,00

21.754,00

3

Eficientizarea transportului public local - Proiectul: „Furnizarea Sistemelor de Colectare Automată a Tarifelor de Călătorie, de Informare a Pasagerilor și de Management al Flotei de Vehicule pentru Municipiul Galați”

12.000,00

0,00

12.000,00

4

Achiziție autobuze electrice hibride

0,00

0,00

0,00

5

Achiziționarea a 20 minibuze și 50 de autobuze medii noi

0,00

7.054,80

7.054,80

6

Modernizare strada Domnească între strada Brăilei și strada Gamulea

0,00

2.000,00

2.000,00

7

Construire parcare multietajată zona Mazepa I, aferent bloc R5

0,00

1.670,00

1.670,00

8

Reparații capitale pasaj Dunărea

0,00

1.000,00

1.000,00

9

Consolidare versant aferent imobil str. Cuza nr. 72

0,00

424,00

424,00

10

Reabilitare rețea apa potabila OL Dn 400 mm, strada Domnească (tronson strada Brigadierilor - strada Eroilor) + Dn 250 mm + Dn 200 mm, strada Domnească (tronson bl. N6 - Magazin Winmarkt)

0,00

639,00

639,00

TOTAL

60.000,00

17.774,54

77.774,54

Lista obiectivelor de investiții finanțate din imprumut intern in anul 2019 - CEC BANK

mii lei

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Buget 2019

Influenta

Buget rectificat 2019

0

1

2

3

4 = 2+3

1

Contruire parcare supraetajată zona Mazepa I, aferentă bl. R5

6.400,30

331,10

6.731,40

2

Resistematizare str. Brăilei între b-dul Dunărea și intrarea în municipiul Galați (fost DN2B Tirighina)

3.075,10

3.075,10

3

Amenajare parcare și parc Tiglina II, aferent bl. E6

14,50

-0,70

13,80

4

Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa Est-Vest, intrări în Galați

2.779,50

2.779,50

5

Amenajare zona centrală între str. Navelor limita bl. P și Potcoava de Aur

6.772,30

6.772,30

6

Modernizare Parc Eminescu

2.831,78

-49,10

2.782,68

7

Târg auto

80,00

80,00

8

Amenajare scuar bd. Galați - str. Oțelarilor

209,40

209,40

9

Construire locuințe sociale Micro 17

703,90

703,90

10

Sistematizare zona Colegiului Național Mihail Kogălniceanu

2.568,60

2.568,60

11

Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe

G8, str. Brăilei nr. 258 bis, Micro 18

32,52

32,52

12

Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe

Gl, str. Brăilei nr. 250, Micro 18

224,62

-31,40

193,22

13

Modernizare străzi Valea Orașului

874,50

-281,10

593,40

14

Reabilitare rețea electrică de transport public cu troleibuze

201,60

201,60

15

Resistematizare rigola Cimitir Ștefan cel Mare

198,00

198,00

16

Anvelopare Școala Gimnaziala Nr.22

197,00

-39,70

157,30

17

Anvelopare Școala Gimnaziala Nr.3

170,00

170,00

18

Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Compartiment Primiri Urgente Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Sf Ioan

0,00

71,20

71,20

TOTAL

27.333,62

0,30

27.333,92

Președinte de ședință,

Anexa lOlaHCL 460/22.10.2019

Lista obiectivelor de investiții finanțate din imprumut extern in anul 2019

mii lei

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Buget 2019

Influenta

Buget rectificat 2019

0

1

2

3

4 = 2+3

1

Achiziție 17 troleibuze

1.725,85

-485,01

1.240,84

2

Eficientizarea transportului public local

17.289,44

-17.289,44

0,00

TOTAL

19.015,29

-17.774,45

1.240,84

Președinte de ședință,

Anexa IV la HCL 460/22.10.2019

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE IN

VESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2019 - BUGET LOCAL

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE

VALOAREA

TOTALA

ACTUALIZA

REALIZAT

LA 31.12.201

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2019

Buget final

Influență

CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TA la

31.12.2018

restanțe

de realizat

0

1

2,00

3

4

5

6

7

8

TOTAL

1.978.665,90

207.575,83

1.771.090,07

570,80

37.879,20

6.280,00

53.382,00

44.730,00

■8.652,00

CAP.51.02.71-Autoritati publice si

49.970,02

34.762,46

15.207,56

0,00

664,00

0,00

636,00

664,00

28,00

acțiuni externe

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

49.493,02

34.762,46

14.730,56

0,00

187,00

0,00

187,00

187,00

0,00

1

Lucrări de modernizare construcție Traian 93 în vederea obținerii autorizației privind securitatea la incendiu, HCL nr. 395/2018

154,86

26,18

128,68

87,00

87,00

87,00

2

Modernizare imobil str.Domneasca nr.54

H.C.L.nr.431/2013

49.338,16

34.736,28

14.601,88

100,00

100,00

100,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

477,00

477,00

477,00

449,00

477,00

28,00

CAP. 61.02.71 - Ordine publica si

370,00

0,00

370,00

0,00

370,00

0,00

370,00

370,00

0,00

siguranța naționala

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

370,00

370,00

370,00

370,00

370,00

CAP.65.02.71- INVATAMANT

480.795,73

2.452,78

478.342,95

0,00

3.235,00

3.868,00

6.855,00

7.103,00

248,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

92.126,98

2.452,78

89.674,20

0,00

1.921,00

3.793,00

5.549,00

5.714,00

165,00

MUNICIPIUL GALAȚI

92.126,98

2.452,78

89.674,20

0,00

1.921,00

3.793,00

5.549,00

5.714,00

165,00

1

Utilități Campus Cuza - Corp B, HCL nr. 397/2018

1.036,34

51,41

984,93

917,00

802,00

917,00

115,00

2

Centrală termică Liceul „Sf. Maria”, HCL 362/2018

956,16

27,31

928,85

208,00

208,00

1 208,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2018

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2019

Buget final

Influență

LA 31.12.201

restanțe

de realizat

3

Campus Școlar la Colegiul National

„Al.LCuza" H.C.L. nr. 404/2007

16.230,20

1.000,90

15.229,30

371,00

371,00

371,00

4

Campus Școlar Colegiul Național "Al. 1.

Cuza" - Corp B, HCL 468/2017

6.934,16

1.066,82

5.867,34

130,00

3.793,00

3.923,00

3.923,00

5

Reabilitare Colegiul Tehnic "Traian Vuia",

HCL nr. 546/2018

7.288,17

50,49

7.237,68

1,00

1,00

1,00

6

Reabilitare Colegiul "Paul Dimo", HCL 617/2017

25.073,91

25.073,91

1,00

1,00

1,00

7

Redimensionare instalație electrică Colegiul de Industrie alimentară „Elena Doamna,,, HCL 107/2018

645,00

21,96

623,04

1,00

1,00

1,00

8

Modernizare Școala Gimnazială Nr. 11, HCL 663/2017; HCL 717/2018

11.538,60

56,72

11.481,88

1,00

1,00

1,00

9

Reabilitare și modernizare Școala nr. 33 „Sf. Dumitru”, HCL 44/2019

6.455,00

56,05

6.398,95

1,00

1,00

1,00

10

Anvelopare Liceul Teoretic „Anghel

Saligny”, HCL 344/2018

2.071,64

23,11

2.048,53

1,00

1,00

1,00

11

Anvelopare Liceul Teoretic „Dunărea”, HCL nr. 341/2018

2.076,06

22,31

2.053,75

1,00

1,00

1,00

12

Anvelopare Școala Gimnazială Nr. 17, HCL 342/2018

2.318,12

23,91

2.294,21

1,00

1,00

1,00

13

Anvelopare Școala Gimnazială Nr. 31 „Gheorghe Munteanu”, HCL 343/2018

2.088,86

21,51

2.067,35

1,00

1,00

1,00

14

Modernizare și extindere Grădinița Nr. 6, Str Ovidiu, Nr. 10, HCL 428/2018

258,08

13,09

244,99

209,00

209,00

209,00

15

Instalație de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori la școala Gimnazială constantin Gheorghe Marinescu, HCL 396/2018

138,99

0,00

138,99

11,00

11,00

11,00

16

Grădiniță cu 8 săli grupă, Nr. 40, cu program normal, HCL 587/218; HCL 200/2019

7.017,69

17,19

7.000,50

LPagina-2------

66,00

16,00

66,00

50,00

NR

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2018

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2019

Buget final

Influență

LA 31.12.201

restanțe

de realizat

B

OBIECTIVE NOI

387.548,75

0,00

387.548,75

0,00

269,00

0,00

264,00

269,00

5,00

MUNICIPIUL GALAȚI

387.548,75

0,00

387.548,75

0,00

269,00

0,00

264,00

269,00

5,00

1

Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială Nr. 13 „Ștefan cel Mare”, HCL 257/2018; HCL 197/2019

10.027,88

10.027,88

1,00

1,00

1,00

2

Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială „Grigore Teologul”, HCL 259/2018; HCL 196/2019

4.867,57

4.867,57

1,00

1,00

1,00

3

Construire corp nou Școala Gimnazială Nr.

43 „Dan Barbilian”, HCL 258/2018

12.040,44

12.040,44

1,00

1,00

1,00

4

Instalație de detectare, semnalizare si avertizare incendiu Grădiniță cu program prelungit Prichindel, HCL 83/2019

195,33

0,00

195,33

20,00

20,00

20,00

5

Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială Nr. 28, HCL 377/2018

13.580,56

13.580,56

1,00

1,00

1,00

6

Grădinița cu program prelungit nr. 10-12 săli, HCL 726/2018

16.230,19

16.230,19

30,00

30,00

30,00

7

Imobil sala de sport si sala de mese Str. Roșiori nr. 31, Școala Gimnaziala nr. 28; HCL 199/2019

5.585,45

5.585,45

210,00

210,00

210,00

8

Campus Alexandru Ioan Cuza - Corp D -utilități, HCL nr. 364/2019

325.021,33

325.021,33

5,00

0,00

5,00

5,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.120,00

1.120,00

1.045,00

75,00

1.042,00

1.120,00

78,00

CAP. 66.02.71-Sanatate

49.787,44

23,58

49.763,86

60,40

510,60

0,00

596,00

571,00

-25,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

20.903,80

23,58

20.880,22

OQ

335,00

0,00

335,00

335,00

0,00

1

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment primiri - urgență pentru Spitalul Clinic pentru copii „Sf Ioan” Galați -HCL 114/22.03.2018; HCL 162/2019

10.876,09

0,00

10.876,09

1,00

1,00

1,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2018

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2019

Buget final

Influență

LA 31.12.201

restanțe

de realizat

2

Modernizare Centrul de Permanență, Cartier Mazepa, Str. Ovidiu, Nr. 10, HCL 427/2018

183,89

11,90

171,99

143,00

143,00

143,00

3

Construire rezervor apă, capacitate 100 mc Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire”, HCL 453/2018

506,96

11,68

495,28

190,00

190,00

190,00

4

Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan”, HCL 114/2018

9.336,86

9.336,86

1,00

1,00

1,00

B

OBIECTIVE NOI

28.649,64

0,00

28.649,64

0,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

1

Relocare , reabilitare și dotare ambulatoriu Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”, HCL 535/2018

16.223,98

16.223,98

1,00

1,00

1,00

2

Reabilitarea, extinderea și dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”, HCL 716/2018

12.425,66

12.425,66

1,00

1,00

1,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

234,00

234,00

60,40

173,60

259,00

234,00

-25,00

CAP. 67.02.71-Cultura.recreere si religie

148.914,28

12.318,78

136.595,50

0,00

5.944,00

0,00

7.329,00

5.944,00

-1.385,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

100.910,71

11.318,78

89.591,93

0,00

2.427,00

0,00

2.480,00

2.427,00

-53,00

1

Punere in valoare sit Tirighina Bărboși, HCL 44/2016, HCL 693/2017

15.387,00

306,57

15.080,43

5,00

5,00

5,00

2

Amenajare târg auto, Strada Macului, HCL nr.278/31.05.2017

6.743,94

33,36

6.710,58

140,00

170,00

140,00

-30,00

3

Sala Sporturilor-masuri suplimentare privind securitatea la incendiu, HCL 7/2015

936,00

47,00

889,00

91,00

91,00

91,00

4

Modernizare Parc Eminescu,

H.C.L.nr.418/2015, HCL nr. 638/2017

5.742,80

159,30

5.583,50

253,00

253,00

253,00

NR

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2018

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2019

Buget final

Influență

LA 31.12.201

restanțe

de realizat

5

Amenajare scuar bd.Galati- strada Otelarilor

H.C.L.nr.677/2009, H.C.L.nr.258/2015

11.703,80

166,67

11.537,13

51,00

51,00

51,00

6

Amenajare extindere Talcioc

H.C.L.nr.201/2013, H.C.L.58/2015

7.297,20

163,22

7.133,98

1,00

1,00

1,00

7

Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galați, H.C.L.nr.l 18/2010 ,H.C.L.nr.l49/2011, HCL 576/2018

13.342,90

10.236,85

3.106,05

143,00

171,00

143,00

-28,00

8

Construire depozit HCL 320/22.06.2017

10.661,81

70,21

10.591,60

1,00

1,00

1,00

9

Amenajare zona centrală între Strada Navelor limita bloc P și Potcoava de Aur HCL

14.499,00

8,13

14.490,87

1.000,00

1.000,00

1.000,00

10

Amenajare parc Strada Anghel Saligny / Strada Basarabiei, HCL 51/2018

2.968,00

0,20

2.967,80

1,00

1,00

1,00

11

Modernizare locuri dejoacă, HCL nr. 345/2018

11.431,52

79,72

11.351,80

739,00

734,00

739,00

5,00

12

Amplasare sculptură metalică (statuie omagiul lui Constantin Brancuși), HCL 454/2018

196,74

47,55

149,19

2,00

2,00

2,00

B

OBIECTIVE NOI

46.150,57

1.000,00

45.150,57

0,00

1.664,00

0,00

2.664,00

1.664,00

-1.000,00

1

Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizând statii automate de închiriere a bicicletelor-Galati VELOCity, HCL 668/2018

13.031,06

0,00

13.031,06

1,00

1,00

1,00

2

Modernizare parc Strada Domnească, aferent Viața Liberă, HCL 729/2018

647,46

647,46

60,00

60,00

60,00

3

Reabilitare și modernizare Plaja Dunărea,

HCL 727/2018

24.970,66

24.970,66

1.593,00

2.593,00

1.593,00

-1.000,00

4

Reabilitare și modernizare fântâni arteziene in mun Galați- Etapa II, HCL 85/2013

4.533,00

1.000,00

3.533,00

0,00

0,00

0,00

5

Amenajare Inel Rocada

2.968,39

0,00

2.968,39

10,00

10,00

10,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.853,00

1.853,00

1.853,00

2.185,00

1.853,00

-332,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA

TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2018

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2019

Buget final

Influență

LA 31.12.201

restanțe

de realizat

CAP.68.02.71-Asigurari si asistenta sociala

35.090,09

1.845,68

33.244,41

0,00

94,00

0,00

144,00

94,00

-50,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

18.059,47

1.845,68

16.213,79

0,00

20,00

0,00

70,00

20,00

-50,00

MUNICIPIUL GALAȚI

18.059,47

1.845,68

16.213,79

0,00

20,00

0,00

70,00

20,00

-50,00

1

Refacere rețea canalizare Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale, strada Domneasca nr. 160, HCL nr. 321/22.06.2017

379,97

292,37

87,60

1,00

51,00

1,00

-50,00

2

Centrul multifuncțional pentru tineri aflati in situații de risc,H.C.L.nr. 142/2009, H.C.L.nr.531/2009, H.C.L.nr.670/2009

1.577,31

1.553,31

24,00

18,00

18,00

18,00

3

Centrul de recreere pentru persoane vârstnice

Tinerețe fără Bătrînețe, HCL 579/2018

16.102,19

16.102,19

1,00

1,00

1,00

OBIECTIVE NOI

16.987,62

0,00

16.987,62

0,00

31,00

0,00

31,00

31,00

0,00

1

Centrul Integrat pentru Copii aflați în Situații de risc, HCL 578/2018

3.267,28

3.267,28

1,00

1,00

1,00

2

Spații stocare alimente aferent Cantinei de Ajutor Social, Strada Săliștei, Nr. 8, HCL 8/2019

323,88

323,88

10,00

10,00

10,00

3

Cămin de batrani Ștefan cel Mare Str Traian 203, HCL 636/2018

13.396,46

0,00

13.396,46

20,00

20,00

20,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

CAP. 70.02.71.-Locuinte servicii si

284.480,51

41.733,19

242.747,32

338,10

10.563,90

0,00

10.738,00

10.902,00

164,00

dezvoltare publica

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

199.786,88

41.733,19

158.053,69

0,00

2.436,00

0,00

2.412,00

2.436,00

24,00

1

Amenajare Piațetă aferentă Policlinica cu Plată Galați, HCL 14/2018

520,00

57,61

462,39

496,00

496,00

496,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA Ia 31.12.2018

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2019

Buget final

Influență

LA 31.12.201

restanțe

de realizat

2

Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe L, aferent Asociației de Proprietari nr. 306 di municipiul Galați, HCL nr. 184/2012

1.048,10

220,56

827,54

35,00

35,00

35,00

3

Renovare imobil Strada Crizantemelor Nr. 6, HCL nr. 425/2018

497,61

0,00

497,61

474,00

474,00

474,00

4

Refacere și reparații acoperiș Cămin nr. 2-Clădire internat B2, Str Traian, Nr. 203, HCL nr. 352/2018

291,55

291,55

0,00

2,00

2,00

2,00

5

Extindere iluminat public în municipiul Galați, etapa II, HCL nr. 400/2015

6.298,00

10,11

6.287,89

348,00

373,00

348,00

-25,00

6

Construire locuințe sociale Micro 17

H.C.L.nr.415/2013

58.621,26

38.766,25

19.855,01

1.025,00

1.025,00

1.025,00

7

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe,bl.G 10,aferent Asociației de proprietari nr.380 siX4 aferent Asociației de proprietari nr.574 din municipiul Galați, H.C.L.nr.236/2013

1.574,00

1.572,44

1,56

1,00

1,00

1,00

8

Rampe de acces pentru persoane cu handicap locomotor, H.C.L.nr.81/2017

200,50

54,59

145,91

1,00

1,00

1,00

9

Construire locuințe sociale Drumul Viilor nr.8 H.C.L.nr.416/2013

33.182,50

632,40

32.550,10

1,00

1,00

1,00

10

Extindere iluminat public-zona Drum de Centura-Lac Catusa,Galați

H.C.L.nr.493/2009

682,20

46,60

635,60

1,00

1,00

1,00

7

Creșterea performanței energetice bloc D; Str. Milcov, Nr. 25, HCL 548/2017

787,75

787,75

1,00

1,00

1,00

11

Creșterea performanței energetice, Bloc

PR3A D-dul Galați,Nnr.5, HCL nr.553/2017

732,00

732,00

1,00

1,00

1,00

12

Modernizare sistem de iluminat public în municipiul Galați. Schimbare corpuri de iluminat, HCL nr. 639/2017

95.351,41

81,08

95.270,33

50,00

1,00

50,00

49,00

NR

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2018

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2019

Buget final

Influență

LA 31.12.201

restanțe

de realizat

B

OBIECTIVE NOI

76.250,63

0,00

76.250,63

0,00

23,00

0,00

23,00

23,00

0,00

1

Modernizare sistem de iluminat public în municipiul Galați. Modernizare sistem de iluminat public Cartierul Țiglina 1,11, HCL 80/2018; HCL 226/2018

21.716,37

21.716,37

3,00

3,00

3,00

2

Modernizare sistem de iluminat public în municipiul Galați. Modernizare sistem de iluminat public Cartierul Mazepa, HCL 79/2018; HCL 227/2018

11.908,10

11.908,10

1,00

1,00

1,00

3

Creșterea performanței energetice bloc CD 1,

HCL 133/2018

1.307,34

1.307,34

1,00

1,00

1,00

4

Creșterea performanței energetice bloc CD2,

HCL 134/2018

1.192,73

1.192,73

1,00

1,00

1,00

5

Creșterea performanței energetice bloc CD3,

HCL 135/2018

1.274,12

1.274,12

1,00

1,00

1,00

6

Creșterea performanței energetice bloc CD4,

HCL 136/2018

1.929,26

1.929,26

1,00

1,00

1,00

7

Creșterea performanței energetice bloc SD9C, Str. Siderurgiștilor, Nr. 23, HCL 140/2018

985,15

985,15

1,00

1,00

1,00

8

Creșterea performanței energetice bloc E7

Str. Regimnet 11 Șiret, Nr. 27, HCL 138/2018

1.743,34

1.743,34

1,00

1,00

1,00

9

Creșterea performanței energetice bloc E8 Str. Regimnet 11 Șiret, Nr. 35, HCL 139/2018

1.859,51

1.859,51

1,00

1,00

1,00

10

Creșterea performanței energetice blocC21 Str. Regimnet 11 Șiret, Nr. 29, HCL 131/2018

1.198,19

1.198,19

1,00

1,00

1,00

11

Creșterea performanței energetice bloc C22,

Str. Regimnet 11 Șiret, Nr. 31, HCL 132/2018

1.088,28

1.088,28

1,00

1,00

1,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la

31.12.2018

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2019

Buget final

Influență

LA 31.12.201:

restanțe

de realizat

12

Creșterea perform. energ.bl. D, str.

Domneasca nr. 15 -HCLnr. 137/2018

830,74

830,74

1,00

1,00

1,00

13

Creșterea performanței energetice bloc G2,

Str. Constructorilor, Nr. 10, HCL 372/29.06.2018

1.637,75

1.637,75

1,00

1,00

1,00

14

Creșterea performanței energetice bloc G3,

Str. Constructorilor, Nr. 16, HCL

373/29.06.2018

1.668,28

1.668,28

1,00

1,00

1,00

15

Creșterea performanței energetice bloc C6C, Str. G-ral Dragalina, Nr. 6, HCL 370/29.06.2018

679,10

679,10

1,00

1,00

1,00

16

Creșterea performanței energetice bloc CL3,

Str. Armata Poporului, Nr. 6, HCL

371/29.06.2018

1.073,99

1.073,99

1,00

1,00

1,00

17

Creșterea performenței energetice bloc PR6,

B-dul Dunărea, Nr. 86, HCL 374/29.06.2018

701,94

701,94

1,00

1,00

1,00

18

Creșterea performanței energetice bloc C4, Str. Stadionului, Nr. 12, HCL 396/29.06.2018

1.156,11

1.156,11

1,00

1,00

1,00

19

Creșterea performanței energetice bloc A5, tronson 6, Str. Brăilei, Nr. 205, HCL 547/26.1.2017

819,39

819,39

1,00

1,00

1,00

20

Creșterea performanței energetice bloc M,

Str. Albatros, Nr. 1, HCL 550/26.10.2017

2.150,78

2.150,78

1,00

1,00

1,00

21

Regenerare urbana Uzina de apa, etapa I,

HCL 136/2019

19.330,16

19.330,16

1,00

1,00

1,00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

8.443,00

8.443,00

338,10

8.104,90

8.303,00

8.443,00

140,00

CAP.74.02.71-Protectia mediului

55.446,50

784,60

54.661,90

0,00

4.691,00

1.720,00

5.992,00

6.411,00

419,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

3.213,10

784,60

2.428,50

0,00

116,00

1.720,00

1.836,00

1.836,00

0,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2018

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2019

Buget final

Influență

LA 31.12.201:

restanțe

de realizat

1

Statie epurare ape uzate cartier Dimitrie

Cantemir, H.C.L.nr.62/2017

3.213,10

784,60

2.428,50

116,00

1.720,00

1.836,00

1.836,00

B

OBIECTIVE NOI

48.927,40

0,00

48.927,40

0,00

1.269,00

0,00

1.269,00

1.269,00

0,00

1

Reabilitare rețea apă potabilă OL Dn 400 mm, Strada Domnească (tronson Strada Brigadierilor- Strada Eroilor) + Dn 250 mm + Dn 200 mm, Strada Domnească, HCL93/2019

2.800,00

0,00

2.800,00

1.263,00

1.263,00

1.263,00

2

Modernizare și extindere instalație de utilizare biogaz HCL nr 281/2019

4.825,70

0,00

4.825,70

5,00

5,00

5,00

3

Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri

41.301,70

41.301,70

1,00

1,00

1,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

3.306,00

3.306,00

3.306,00

2.887,00

3.306,00

419,00

CAP.81.02.71-Combustibili si energie

10.621,00

0,00

10.621,00

0,00

371,00

0,00

371,00

371,00

0,00

OBIECTIVE NOI

10.260,00

0,00

10.260,00

0,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

1

Modernizare rețele de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale zonale HCL 257/2019

10.260,00

10.260,00

10,00

10,00

10,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

361,00

361,00

361,00

361,00

361,00

CAP.84.02.71

863.190,33

113.654,76

749.535,57

172,30

11.435,70

692,00

20.351,00

12.300,00

-8.051,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

762.625,68

113.654,76

648.970,92

10,60

7.525,40

692,00

12.111,00

8.228,00

-3.883,00

1

Modernizare strada Traian intre strada Brăilei si Metro, H.C.L.nr.33/2011

56.052,93

38.482,55

17.570,38

150,00

216,00

366,00

366,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2018

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2019

Buget final

Influență

LA 31.12.201

restanțe

de realizat

2

Amenajare artera de legătură intre b-dul Dunarea si b-dul Marii Uniri, H.C.L.nr.394/2015

7.877,64

550,04

7.327,60

1.300,00

1.300,00

1.300,00

3

Modernizare strada Mihai Bravu, H.C.L. nr.5/2014

7.108,96

6.354,50

754,46

3,00

2,00

3,00

1,00

4

Amenajare parcare si parc Tiglina II, aferent bl.E6, H.C.L.nr. 103/2016

4.285,20

33,21

4.251,99

0,00

0,00

0,00

5

Eficientizarea transportului public local

H.C.L.nr.6/2014, H.C.L.nr.187/2016

34.582,14

1.437,46

33.144,68

2,60

2,40

5,00

5,00

6

Construire parcare supratejata zona Mazepa I, aferenta bl.R5, H.C.L.nr.494/2017, HCL 584/2018

12.155,00

118,35

12.036,65

490,00

1.760,00

490,00

-1.270,00

7

Modernizare str.CereaIelor,str.Dr.Carnabel intre str.Basarabiei si str.V.Alecsandri, H.C.L.nr.389/2014

9.487,30

5.177,51

4.309,79

8,00

8,00

8,00

8

Modernizare strada Traian intre Metro si strada Brăilei (lărgire carosabil), H.C.L.nr.465/2013,H.C.L.nr. 166/2015

14.161,18

13.428,03

733,15

293,00

293,00

293,00

9

Modernizare Str. Domnească între Str. Brăilei și Str. Gamulea (Avântului), HCL 491/2018

4.730,21

25,95

4.704,26

479,00

1.999,00

479,00

-1.520,00

10

Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa Est-Vest, intrări in Galați, H.C.L.nr.38/2016

145.101,30

430,67

144.670,63

1.633,00

1.633,00

1.633,00

11

Refacere sistem rutier interior cartier si regenerare urbana Țiglina I, HCL 70/2018

21.303,43

52,84

21.250,59

5,00

5,00

5,00

12

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Aurel Vlaicu, HCL 69/2018

20.228,60

52,84

20.175,76

5,00

5,00

5,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA

TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2018

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2019

Buget final

Influență

LA 31.12.201

restanțe

de realizat

13

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Siderurgiștilor, HCL 72/2018

11.606,37

52,84

11.553,53

5,00

5,00

5,00

14

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Dunărea, HCL 71/2018

5.287,66

0,45

5.287,21

5,00

5,00

5,00

15

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Mazepa II, HCL 81/2018

12.153,86

52,84

12.101,02

5,00

5,00

5,00

16

Sistematizare zona Colegiului National

M.Kogalniceanu, H.C.L.nr.93/2017

7.026,00

102,53

6.923,47

2.033,00

2.033,00

2.033,00

17

Modernizare strada Anghel Saligny intre str.Basarabiei si str.Gh.Asachi, H.C.L.nr.57/2014,H.C.L.nr.366/2014, H.C.L.nr. 148/2016

31.778,75

17.461,17

14.317,58

1,00

1,00

1,00

18

Modernizare strada Leonida Zamfirescu,

H.C.L.nr.401/2015

7.923,90

3.666,69

4.257,21

5,00

476,00

481,00

481,00

19

Modernizări străzi Valea Orașului

H.C.L. nr.421/2002

18.363,33

16.931,70

1.431,63

20,00

1.020,00

20,00

-1.000,00

20

Modernizare strada Pictor Isser

H.C.Lnr. 14/2008

5.827,86

932,94

4.894,92

1,00

1,00

1,00

21

Resistematizare rigola Cimitir Ștefan cel

Mare, H.C.L.nr.320/2014

1.348,70

77,43

1.271,27

307,00

307,00

307,00

22

Reabilitare rețea electrica de transport public cu troleibuze,H.C.L.nr.23/2016

21.262,90

340,04

20.922,86

714,00

714,00

714,00

23

Modernizare Aleea Păcii (strada Moruzzi nr.74-82), H.C.L.nr.231/2016

265,50

7,91

257,59

1,00

1,00

1,00

24

Remediere accident teren bd. Marii Uniri, Zona elice - Faleza Inferioara, H.C.L.nr. 214/2017

3.985,08

2.986,26

998,82

50,00

120,00

50,00

-70,00

25

Drum acces stația sortare, HCL 112/2009

732,00

93,77

638,23

1,00

1,00

1,00

NR

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2018

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2019

Buget final

Influență

LA 31.12.201

restanțe

de realizat

26

Modernizare linii de tramvai și carosabil Strada Siderurgistilor, Strada 1 Decembrie 1918, H.C.L.nr. 215/2017; HCL 68/2018; HCL 629/2018; HCL 656/2018

104.320,00

1,56

104.318,44

2,00

2,00

2,00

27

Modernizare Strada Al. I. Cuza - HCL nr. 474/2017

9.188,40

0,70

9.187,70

1,00

1,00

1,00

28

Resistematizare strada Brăilei intre b-dul Dunarea si intrarea in municipiul Galați (fost DN2B Tirighina) H.C.L.nr.333/2011, H.C.L.nr.92/2017, HCL 456/2018

41.162,41

105,86

41.056,55

0,00

25,00

0,00

-25,00

29

Extindere și modernizare Drumul de Centură varianta ocolitoare a mun Galați - deviere utilități, HCL 268/2018

21.431,51

21.431,51

7,00

7,00

7,00

30

Modernizare Str. Brăilei între Strada Roșiori și Potcoava de aur, HCL 457/2018

10.257,66

0,00

10.257,66

5,00

5,00

5,00

31

Modernizare linii tramvai și carosabil Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc, tronson Henri Coandă- Str. Al. Măcelaru, HCL 455/2018

104.692,84

165,14

104.527,70

1,00

1,00

1,00

32

Parcare Drum de centura, HCL 494/2009

6.937,06

4.530,98

2.406,08

1,00

0,00

1,00

1,00

B

OBIECTIVE NOI

96.512,65

0,00

96.512,65

0,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

1

Modernizare depoului de tramvaie Nr. 1 și a Bulevardului Siderurgiștilor, Tronson 2, HCL 728/2018

76.332,27

76.332,27

1,00

1,00

1,00

2

Stații de reîncărcare autovehicule electrice,

HCL nr. 718/2018

3.850,98

3.850,98

6,00

6,00

6,00

4

Terminal intermodal transport public urban in municipiul Galați

152,01

152,01

1,00

1,00

1,00

NR

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA

TOTALA ACTUALIZA TA la 31.12.2018

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2019

Buget final

Influență

LA 31.12.201

restanțe

de realizat

5

Modernizare alee pietonală zona cuprinsă între Str. Navelor și parc Elice , HCL 268/2019

13.834,09

13.834,09

10,00

10,00

10,00

6

Consolidare și modernizare pod din beton armat situat în Galați - Calea Smârdan (DJ251) în zona intersecției cu strada Filești, HCL 269/2019

2.343,30

2.343,30

2,00

2,00

2,00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

4.052,00

4.052,00

161,70

3.890,30

8.220,00

4.052,00

-4.168,00

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2019 DIN FONDURI STRUCTURALE

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2018

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial 2019

Buget final 2019

Influență

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA

31.12.2018

2019

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

0

1

2

3,00

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

399.820.94

42.279,86

357.541,08

0,00

42.417,00

0,00

42.337,00

42.337,00

0,00

CAP. 51.02.58 - Autoritati publice si acțiuni extern

3.752,00

0j00

3.752,00

0,00

3.752,00

0,00

3.752,00

3.752,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

3.752,00

3.752,00

3.752,00

3.752,00

3.752,00

CAP.65.02.58 - Invatamant

30.881,94

1.733,92

29.148,02

0,00

13.088,00

0,00

13.088,00

13.088,00

0,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

25.919,37

1.733,92

24.185,45

0,00

12.387,00

0,00

12.387,00

12.387,00

0,00

Municipiul Galați

1

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.3 ,

H.C.L.nr.178/2017, HCL 633/2017

2.282,67

1.558,15

724,52

1.086,00

1.086,00

1.086,00

2

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.22 "Dimitrie

Cantemir", H.C.L.nr. 179/2017, HCL 634/2017

2.752,70

0,00

2.752,70

712,00

712,00

712,00

3

Anvelopare Școala Gimnaziala nr. 40 "lulia Hasdeu",

H.C.L.nr. 180/2017

2.890,40

175,77

2.714,63

2.218,00

2.218,00

2.218,00

4

Modernizare si reabilitare Școala Gimnaziala nr. 11 Mihail Sadoveanu

11.538,60

0,00

11.538,60

5.169,00

5.169,00

5.169,00

5

Reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr. 33

6.455,00

0,00

6.455,00

3.202,00

3.202,00

3.202,00

B

OBIECTIVE NOI

4.867,57

0,00

4.867,57

0,00

606,00

0,00

606,00

606,00

0,00

6

Reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala SF Grigorie Teologul

4.867,57

0,00

4.867,57

606,00

606,00

606,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

95,00

0,00

95,00

95,00

95,00

95,00

CAP. 66.02.58-Sanatate

20.212,95

0,00

20.212,95

0,00

3.864,00

0,00

3.864,00

3.864,00

0,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

20.212,95

0,00

20.212,95

0,00

3.864,00

0,00

3.864,00

3.864,00

0,00

1

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment primiri - urgență pentru Spitalul Clinic pentru copii „Sf loan” Galați

10.876,09

0,00

10.876,09

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2

Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. loan”

9.336,86

0,00

9.336,86

1.864,00

1.864,00

1.864,00

CAP. 67.02.58-Cultura,recreere si religie

15.387,00

Q,00

15.387,00

Qi00

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

15.387,00

0,00

15.387,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

1

Punere in valoare sit Tirighina Bărboși, HCL 44/2016, HCL 693/2017

15.387,00

0,00

15.387,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

CAP.68.02.58 -Asistenta sociala

16.065,16

12,44

16.052,72

0,00

6.262,00

0,00

6.262,00

6.262,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

16.065,16

12,44

16.052,72

0,00

6.262,00

0,00

6.262,00

6.262,00

0,00

Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale

1

Reabilitare termică și creșterea performenței energetice a clădirilor Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale, HCL 78/2018

6.421,00

12,44

6.408,56

3.464,00

3.464,00

3.464,00

Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Spiridon

1

Creșterea performanței energetice la Căminul pentru persoane vârstnice "Sf. Spiridon", HCL 392/2017

4.053,20

0,00

4.053,20

1.872,00

1.872,00

1.872,00

CF CREȘE

1

Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 1 - HCL 447/2017

2.758,96

0,00

2.758,96

476,00

476,00

476,00

2

Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36 - HCL 426/2017

2.832,00

0,00

2.832,00

450,00

450,00

450,00

CAP.70.02.58 -Locuințe servicii si dezvoltare publ

13.873,98

613,49

13.260,49

0,00

4.961,00

0,00

4.961,00

4.961,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

13.873,98

613,49

13.260,49

0,00

4.961,00

0,00

4.961,00

4.961,00

0,00

Municipiul Galați

1

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe, bl.G8,strada Brăilei nr.258 Bis Micro 18, H.C.L.nr.149/2016

1.180,00

613,49

566,51

345,00

345,00

345,00

2

Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, Bl. G1, Str. Brăilei, Nr. 250

1.122,56

1.122,56

465,00

465,00

465,00

3

Reabilitare zona istorică a Municipiului Galați-reabilitare imobil Str. Domnească, Nr. 58

9.567,27

0,00

9.567,27

3.467,00

3.467,00

3.467,00

4

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe, bl.D Micro 13B si PR3A Micro 21, HCL 548/2018, HCL 553/2018

2.004,15

0,00

2.004,15

684,00

684,00

684,00

CAP.84.02.58

299.647,91

39.920,01

259.727,90

0,00

8.990,00

0,00

8.910,00

8.910,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

299.647,91

39.920,01

259.727,90

0,00

8.990,00

0,00

8.910,00

8.910,00

0,00

1

Eficientizarea transportului public local

H.C.L.nr.6/2014, H.C.L.nr. 187/2016

34.582,14

1.437,46

33.144,68

3.810,00

3.810,00

3.810,00

2

Modernizare strada Traian intre Metro si strada Brăilei

56.052,93

38.482,55

17.570,38

100,00

100,0

100,00

3

Modernizare linii de tramvai si carosabil Str. Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918

104.320,00

0,00

104.320,00

5.000,00

5.000,0

4.920,00

-80,00

4

Modernizare linii tramvai și carosabil Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc, tronson Henri Coandă- Str. Al. Măcelaru, HCL 455/2018

104.692,84

0,00

104.692,84

80,00

0,0

80,00

80,00

Președinte de ședință,

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2019 VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial 2019

Buget final 2019

Influenta

CRT,

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZAT Ăla 31.12.2018

LA

31.12.2018

2019

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

9.950,08

0,00

9.950,08

0,00

4.753,00

4.997,50

9.732,50

9.750,50

18,00

CAP.61.10.71-POLITIA LOCALA

447,00

0,00

447,00

0,00

447,00

0,00

447.00

447.00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

447,00

447,00

447,00

447,00

447,00

C AP.65.10.71 -IN VATAM ANT

112.00

0,00

112.00

0,00

0,00

112,00

94,00

112,00

18.00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

112,00

112,00

112,00

94,00

112,00

18,00

C AP.66.10.71 -SAN ATATE

7.223,08

0,00

7.223,08

0.00

3.957,00

2.842,50

6.799,50

6.799,50

.0,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

836,64

0,00

836,64

0,00

0,00

347,00

347,00

347,00

0,00

Spitalul pentru copii Sf loan Galați

836,64

0,00

836,64

0,00

0,00

347,00

347,00

347,00

0,00

1

înlocuire inel de apa pentru alimentare Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf loan Galați, HCL 132/2017

836,64

0,00

836,64

347,00

347,00

347,00

B

OBIECTIVE NOI

494,94

0,00

494,94

0,00

494,00

0,00

494,00

494,00

0,00

2

Consolidare si reamenajare spațiu RMN, corp E HCL 376/2019

494,94

0,00

494,94

494,00

494,00

494,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

5.891,50

5.891,50

0,00

3.463,00

2.495,50

5.958,50

5.958,50

CAP.67.10.71-CULTURA.RECREERE,RELIGIE

100.00

0,00

100.00

0,00

250.00

0,00

250,00

250,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

100,00

100,00

250,00

250,00

250,00

CAP.74.10.71 -SALUBRITATE

1.800,00

0,00

1.800,00

0,00

0,00

1.874,00

1.874,00

1.874,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.800,00

1.800,00

1.874,00

1.874,00

1.874,00

CAP.87.10.71

268,00

0,00

268,00

0,00

99,00

169,00

268,00

268.00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

268,00

1 268,00

99,00

169,00

268,00

268,00

Anexa V la HCL 460 / 22.10.2019

LISTA poziției "Dotări si plăti proiecte pe anul 2019" Buget local

mii lei

Nr.

Crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M

Cantitat

e

Buget inițial 2019

Buget final 2019

Influență

TOTAL C

24.119,00

20.259,00

-3.860,00

CAP. 51.02.71 - Autoritati publice si acțiuni externe

449,00

477,00

28,00

MUNICIPIUL GALAȚI

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

257,00

257,00

0,00

1

Servere

125,00

125,00

2

Infrastructura de stocare

117,00

117,00

3

Tablete

15,00

15,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

63,00

63,00

0,00

1

Sisteme de încălzire (centrale termice) imobile PMG

28,00

28,00

2

Servicii de certificare si supraveghere a conformității Sistemului de Management al Calitatii, conform standardului SR EN ISO 9001:2008

5,00

5,00

3

Amenajări exterioare sediu PMG, Str. Domneasca nr. 54

30,00

30,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

129,00

157,00

28,00

1

Aplicații informatice

72,00

100,00

28,00

2

Licențe software

57,00

57,00

CAP. 61.02.71 - Ordine publica si siguranța naționala

370,00

370,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

370,00

370,00

0,00

1

Sirenă electronică 1200 W

2

120,00

120,00

2

Creștere putere sirenă electronică 1200W, tip UTS de la 1200W la 2400W

1

46,00

46,00

3

Cofret pentru sirene cu motor electric trifazat

10

66,00

66,00

4

Chit de instalare sirenă electronică UTS 1200 W cu câte

8 traductoare, modul radio și acumulatori

2

66,00

66,00

5

Chit de instalare sirenă electronică UTS 600 W cu câte 4 traductoare, modul radio și acumulatori

2

56,00

56,00

6

Sursă UPS - 24 pentru sirena electronică UTS

2

8,00

8,00

7

Sursă UPS - 12 pentru sirena electronică UTS - M

2

8,00

8,00

CAP. 65.02.71 - Invatamant

1.042,00

1.120,00

78,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

255,00

298,00

43,00

MUNICIPIUL GALAȚI

113,00

113,00

0,00

1

Centrale termice unități de învățământ

38,00

38,00

0,00

2

Nișă pentru preparat substanțe periculoase 120x80 (h =152)( laborator chimie) - Campus Cuza

buc.

1

8,00

8,00

3

Dulap metalic 150x 35; h = 250 (laborator chimie) Campus Cuza

buc.

1

4,50

4,50

4

Cântar medical max. 150Kg - Campus Cuza

buc.

1

2,70

2,70

5

Tablă interactivă - Campus Cuza

buc.

2

6,70

6,70

6

Copiator -scaner A3 - Campus Cuza

buc.

4

27,40

27,40

7

Server - Campus Cuza

buc.

1

9,50

9,50

8

Unitate video recorder cu 64 canale video SRN -1000 - Campus Cuza

buc.

1

8,60

8,60

9

Sursa UPS 3000VA - Campus Cuza

buc.

1

7,60

7,60

Grădinița cu program prelungit Nr. 39

12,00

12,00

0,00

1

Centrală termică Grădinița Creanga

12,00

12,00

Școala Gimnazială Nr. 34 „Mihai Viteazul”

30,00

30,00

0,00

1

Sistem de supraveghere video

30,00

30,00

Școala Gimnazială Nr. 16

30,00

30,00

0,00

1

Sistem de supraveghere video

30,00

30,00

Școala Gimnazială Nr. 29

15,00

15,00

0,00

1

Sistem de supraveghere video

15,00

15,00

Colegiul Costache Negri

24,00

24,00

0,00

1

Hote profesionale

24,00

24,00

Grădiniță Elena Doamna

6,00

6,00

0,00

1

Centrala termica

6,00

6,00

Grădiniță cu program prelungit nr. 9

5,00

5,00

0,00

1

Cuptor profesional

5,00

5,00

Grădinița cu program prelungit Nr. 7

20,00

30,00

10,00

1

Sobă de gătit

buc.

2

20,00

30,00

10,00

Grădinița cu program prelungit Tedi

0,00

8,00

8,00

1

Sistem de supraveghere video

0,00

8,00

8,00

Grădinița cu program Prelungit Camil Ressu

0,00

9,00

9,00

1

Rampe acces

0,00

9,00

9,00

Grădinița cu program prelungit „Motanul încălțat”

0,00

16,00

16,00

1

Sisteme de supraveghere video:

0,00

16,00

16,00

Grădiniță Voinicelul

0,00

3,50

3,50

Grădiniță Alice

0,00

3,50

3,50

Grădiniță PP Motanul Incaltat

0,00

5,00

5,00

Grădiniță PN Motanul Incaltat

0,00

4,00

4,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

759,00

794,00

35,00

MUNICIPIUL GALAȚI

737,00

772,00

35,00

1

Reabilitare imobil Strada tecuci, Nr. 116 (Grădinița Mihaela)

35,00

35,00

2

Modernizare și reabilitare școala Gimnazială Nr. 16

25,00

25,00

3

Campus Școlar Colegiul Nțional Al. I. Cuza, Corp D -utilități

40,00

40,00

4

Documentații pentru accesare finanțare europeană / buget de stat

21,00

21,00

5

Reabilitare și eficientizare energetică Școala Gimnazială Nr. 25

35,00

35,00

6

Reabilitare eficientizare energetică Liceul cu Program Sportiv (școala, cămin, sală de sport, cantină) -actualizare DALI

56,00

56,00

7

Reabilitare și eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit Nr. 30

37,00

37,00

8

Reabilitare și eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit Motanul încălțat

31,00

31,00

9

Reabilitare și eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit Nr. 9

31,00

31,00

10

Reabilitare și eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit „Codruța”

31,00

31,00

11

Reabilitare și eficientizare energetică Liceul „Mihail Kogălniceanu”

48,00

48,00

12

Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Nr. 29

43,00

43,00

13

Reabilitarea și eficientizarea energetică a imobilelor Școala 12

35,00

35,00

14

Reabilitarea și eficientizarea energetică a imobilelor Colegiul Al. I Cuza

45,00

45,00

15

Reabilitare Grădinița cu Program Prelungit Nr. 39

30,00

30,00

16

Centrală termică Grădinița cu Program Prelungit Nr. 39

20,00

20,00

17

Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială Nr. 16 -Corp CI

29,00

29,00

18

Campus Colegiul Național Ioan Cuza - Corp D - Utilități -Faza SF

1,00

1,00

19

Imobil sala de sport si sala de mese Str. Roșiori nr. 31,

Școala Gimnaziala nr. 28

4,00

4,00

20

Documentație PSI Școala Gimnazială Nr. 18, Școala gimnazială Nr. 31

20,00

20,00

21

Documentație pentru securitate la incendiu Colegiul tehnic „Paul Dimo”

50,00

5,00

-45,00

22

Demolare corp CA,CB, CC, CD, CI Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” (DAU)

10,00

10,00

23

Studii geotehnice și ridicări topografice săli sport școlare

50,00

10,00

-40,00

24

Expertizare tehnică cazane Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”

10,00

10,00

25

Documentație ISU atelier producție Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”

0,00

30,00

30,00

26

RK șarpantă corp CI Colegiul Național Vasile Alecsandri

0,00

30,00

30,00

27

Reabilitare și modernizare Sală de sport Liceul Tehnologic „General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican”

0,00

30,00

30,00

28

Expertiză tehnică săli clasă Colegiul Național „Vasile Alecsandri”

0,00

30,00

30,00

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT - cheltuieli proiectare

22,00

22,00

0,00

Școala Gimnazială Nr. 26

2,00

2,00

0,00

1

Școala Gimnazială Nr. 26 - Autorizare panouri baschet

2,00

2,00

Școala Gimnazială „Elena Cuza,,

4,00

4,00

0,00

1

Grădinița cu program normal „Mihaela,,- Documentație autorizare teren de sport

4,00

4,00

Colegiul National "Al.I.Cuza"

12,00

12,00

0,00

1

Centrala termica Colegiul National "Al.I.Cuza"

2,00

2,00

2

Colegiul Național Al. I. Cuza - Documentație aviz ISU

10,00

10,00

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”

1,00

1,00

0,00

1

Centrala termica Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”

1,00

1,00

Liceul Tehnologic Paul Dimo

3,00

3,00

0,00

1

Documentație pentru autorizare teren de sport

3,00

3,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

28,00

28,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

28,00

28,00

0,00

1

RK centrală termică Colegiul „Elena Doamna,,

20,00

20,00

2

Reparație capitală instalație electrică Grădinița cu program prelungit „Step by step,,

8,00

8,00

CAP. 66.02.71 - Sanatate

259,00

234,00

-25,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

259,00

234,00

-25,00

1

Reabilitare Maternitatea Buna Vestire- Etapa I- Experize tehnice, Etapa II- DALI

61,00

61,00

2

Construire rezervor apă, capacitate 100 mc Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire”

75,00

75,00

3

Alimentare cu energie electrică Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”

15,00

15,00

4

Documentații pentru accesare fonduri europene/buget de stat

50,00

25,00

-25,00

5

Reabilitare și eficientizare energetică Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”

27,00

27,00

6

înființare Centrul de Permanență medicală în incinta SC

38, Micro 20

31,00

31,00

CAP. 67.02.71 - Cultura, recreere si religie

2.185,00

1.853,00

-332,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.244,00

1.003,00

-241,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1.244,00

1.003,00

-241,00

1

Sistem de irigații Str Brăilei (Inel Rocadă- Tribunal)

145,00

145,00

2

Sisteme de supraveghere video in Gradina Publica

41,00

41,00

3

Tractor 120 CP

300,00

300,00

4

Utilaj complex scos cioate

252,00

252,00

5

Robot filtrare apa - Baia Comunala

16,00

16,00

6

Sistem automatizat de irigații Scuar Siderurgiștilor

1,00

1,00

7

Sistem automatizat de irigații Scuar central Str. Traian Vuia

1,00

1,00

8

Sistem automatizat de irigații Grădina Publică

151,00

50,00

-101,00

9

Sistem automatizat de irgații Scuar Str. Brăilei (între bdul G. Coșbuc și Potcoava de Aur)

150,00

50,00

-100,00

10

Sisteme supraveghere video Parc Penny Market

20,00

20,00

11

Sisteme supraveghere video Parc Viva

35,00

35,00

12

Achiziție sistem de vidanjare pentru evacuarea apelor meteorice de la Cavoul Roman

40,00

0,00

-40,00

13

Sistem supraveghere video Parc Micro 39

24,00

24,00

14

Barieră automată Stadion Dunărea

4,00

4,00

15

Cabină poartă Stadion Dunărea

8,00

8,00

16

Panouri baschet Sala Sporturilor

6,00

6,00

17

Mese sah

50,00

50,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

941,00

850,00

-91,00

1

Amenajare Inelul de Rocada

95,00

95,00

2

Modernizare Plaja Dunărea

10,00

10,00

3

Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizând statii automate de inchiriere a bicicletelor-Galati VELOCity

6,00

6,00

4

Cavoul roman cercetare arheologica

6,00

6,00

5

Reabilitare și modernizare Plaja Dunărea - Studiu de soluții

10,00

10,00

6

Punerea în valoare a monumentului istoric Poartă Han -faza SF

145,00

145,00

7

Punerea în valoare a sitului arheologic Cavoul Roman -faza SF

136,00

136,00

8

Actualizare registrul spatiilor verzi

1,00

1,00

9

Documentație autorizație ISU Baia Comunală

54,00

54,00

10

Documentații pentru accesare finanțare europeană/buget de stat

10,00

10,00

11

Expertiza hidrogeotehnica Faleza Dunării

241,00

241,00

12

Modernizare parc Carol

60,00

60,00

13

Modernizare și extindere patinoar (actualizare DALI)

50,00

54,00

4,00

14

Rk capelă cimitir Sf. Lazăr

60,00

10,00

-50,00

15

Modernizare cimitir Eternitatea

50,00

5,00

-45,00

16

Modernizare și racordarea la rețeaua de energie electrică Baza de Agrement Lac Vânători

1,00

1,00

17

Construire bazin înot Valea Țiglinei, Str. Cloșca, Nr. 6

5,00

5,00

18

Modernizare locuri dejoacă în Mun. Galați (DALI)

1,00

1,00

CAP. 68.02.71 - Asigurări si asistenta sociala

43,00

43,00

0,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

43,00

43,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

43,00

43,00

0,00

1

Spații stocare alimente aferent Cantinei de Ajutor Social, Strada Săliștei, Nr. 8 PUD

12,00

12,00

2

Reabilitare imobil Str. Al. I. Cuza în vederea amenajării unei creșe

31,00

31,00

CAP. 70.02.71 - Locuințe, servicii si dezvoltare

8.303,00

8.443,00

140,00

publica

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

3.915,00

4.245,00

330,00

MUNICIPIUL GALAȚI

3.915,00

4.245,00

330,00

1

Centrale termice imobil PMG (Regiment 11 Șiret)

22,00

22,00

2

Centrală termică Cimitir Eternitatea

15,00

15,00

3

Echipamente ceasuri publice

1,00

1,00

4

Toalete publice modulare

2.200,00

2.250,00

50,00

5

Centrale termice imobil PMG

970,00

970,00

6

Panouri afisaj

72,00

72,00

7

Sistem de iluminat arhitectural Scuarul Brăilei

100,00

100,00

8

Fose ecologice

15,00

15,00

9

încărcător stradal cu panou solar

50,00

60,00

10,00

10

Autoutilitara PMG

70,00

220,00

150,00

11

Laptop - baza de date spațiale

5,00

5,00

12

Drona - baza de date spațiale

5,00

5,00

13

Cișmele

90,00

80,00

-10,00

14

Foisoare pensionari

300,00

340,00

40,00

15

Sistem de supraveghere video pentru monitorizarea toaletelor publice

0,00

90,00

90,00

III

CONSOLIDĂRI

1.105,00

905,00

■200,00

Consolidări imobile - locuințe

1.105,00

905,00

-200,00

1

Demolări imobile

120,00

120,00

2

Consolidare versant aferent, Cuza, 46

25,00

25,00

3

Consolidări imobile

10,00

10,00

4

Consolidare versant, Strada Al. I. Cuza 72

950,00

750,00

-200,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

3.247,00

3.257,00

10,00

1

Documentații cadastrale

1.228,00

1.228,00

2

Reabilitare conducte de apa bruta Firul 4, Priza Dunării (din 2016)

6,00

6,00

3

Reabilitare imobil Strada Domnească, Nr. 24

192,00

192,00

4

Reabilitare si modernizare bloc Pexco

91,00

91,00

5

Masterplan privind rețeaua de spații publice din Municipiul Galați

155,00

155,00

6

P.U.Z. UTR 37,39,40,41

49,00

49,00

7

Documentații urbanism zone propuse pentru restructurare/regenerare urbană - inclusiv „proiect fanion,,

23,00

23,00

8

P.U.Z. Constantin Levaditti, Nr. 18

12,00

12,00

9

Avizări P.U.Z.-uri in derulare

10,00

10,00

10

P.U.Z introducere in intravilan T130, T131 P458, 465, T133P 471/1 (2017)

21,00

21,00

11

Documentații pentru accesare finanțare europeană/buget de stat

430,00

430,00

12

Reabilitarea și eficientizarea energetică a imobilelor -clădiri, Strada Traian, Nr. 254

47,00

47,00

13

Actualizare PUZ CP (construcții protejate)

162,00

162,00

14

RK locuințe Primărie DALI

1,00

1,00

15

Consolidări imobile (SF/DALI)

5,00

5,00

16

Demolări imobile

60,00

60,00

17

Expertize tehnice imobile

207,00

257,00

50,00

18

P.U.Z. Filesti

50,00

50,00

19

Studiu privind valorificarea urbanistică a elementelor cu valoare de patrimoniu în municipiul Galați

119,00

119,00

20

Actualizare PUZ Faleza Dunării

1,00

1,00

21

Servicii Rennes

0,00

0,00

22

PUZ Țiglina I promenada A-uri

60,00

60,00

23

Suport pentru actualizare bază de date

131,00

131,00

24

Studiu privind relocare autobază/depou tramvaie Ștefan cel Mare

1,00

1,00

25

Actualizare propuneri masterplan peisager al municipiului Galați

97,00

97,00

26

Actualizare PUZ Restructurare urbană cartier Micro

18,19, 20,21

1,00

1,00

27

Foisoare pensionari (SF)

1,00

1,00

28

RK imobil Secția 3 Poliție , bloc G1

35,00

35,00

29

Amenajare birouri pașapoarte/buletine

50,00

10,00

-40,00

30

Servicii de cartare și evidență locuri de înhumare

1,00

1,00

31

Extindere rețea energie electrică

1,00

1,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

36,00

36,00

0,00

1

RK imobil, Str Plevnei, Nr. 3

34,00

34,00

2

Licențe - baza de date spațiale

2,00

2,00

CAP. 74.02.05 - Salubritate

2.887,00

3.306,00

419,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.624,00

2.123,00

499,00

1

Tractor agricol cu auxiliare - FA

buc.

1

198,00

198,00

2

Tractor cu plug de zăpadă și mătură de zăpadă-FA

buc.

1

198,00

198,00

3

Tractor - FA

buc.

1

186,00

186,00

5

încărcător frontal - TH

buc.

1

272,00

272,00

7

Autogunoieră compactoare min 9 mc - TH

buc.

2

766,00

765.00

-1.00

8

Baza de ecarisaj

buc.

1

1,00

1,00

9

Echipament de împrăștiere antiderapant și dezăpezit

2

1,00

75,00

74,00

10

Autoutilitară 3,5 to, 5+1 cu benă basculantă Gospodărire)

2

1,00

276,00

275,00

11

Autoutilitară (Ecosal)

1

1,00

151,00

150,00

12

Autoutilitara cu lift TE

1

0,00

1,00

1,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

689,00

609,00

-80,00

1

Modernizare și extindere instalație de utilizare biogaz

85,00

85,00

2

Amenajare si modernizare puncte de colectare deșeuri

390,00

320,00

-70,00

3

LTE Cartier Dimitrie Cantemir- rețea apă

72,00

72,00

5

înlocuire conductă apă Str. Dochiei - DALI

2,00

2,00

6

Racord canalizare imobil Strada Gării, Nr. 29 - SF

10,00

10,00

7

Centrul de prelucrare și sortare a deșeurilor inerte (SF)

1,00

1,00

8

înlocuire instalație purtătoare de apă aferentă bl. E6, Micro 16

15,00

15,00

9

Servicii pentru realizarea cartării zgomotului, revizuirea harților strategice de zgomot si a rapoartelor de date specifice

24,00

24,00

10

închidere celula 1 groapa de gunoi Tirighina

10,00

0,00

-10,00

11

Reabilitare/amenajare gură de evacuare în râul Șiret a apelor uzate din Stația de epurare Cartier Dimitrie Cantemir - SF/DALI

20,00

20,00

12

închidere celula I deschidere celula II groapa de gunoi Tirighina

50,00

20,00

-30,00

13

Amenajare adăpost câini Iară stăpân (Macului)

10,00

10,00

14

Sistematizare teren și refacere rețea canalizare imobil Str. Traian, Nr. 246

0,00

30,00

30,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

574,00

574,00

0,00

1

Cofinantare Proiect regional de dezv a infrastructurii de apa si apa uzata

574,00

574,00

CAP. 81.02.71 - Combustibili si energie

361,00

361.00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

331,00

361,00

30,00

1

Cazane pentru PT Cristal, PT Policlinică, PT CFR1, PT Plomba

330,00

330,00

2

Achiziție si montaj instalații de producere a energiei termice in municipiul Galați (regularizare taxe branșament instalații)

1,00

1,00

3

Contorizare individuală a alimentării cu energie termică la condominii apaținând CAT

0,00

30,00

30,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

30,00

0,00

-30,00

1

Contorizare individuală a alimentării cu energie termică la condominii apaținând UAT

30,00

0,00

-30,00

CAP. 84.02.71 - Transporturi

8.220,00

4.052,00

-4.168,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

3.484,00

655,00

-2.829,00

1

Troleibuze

200,00

0,00

-200,00

2

Achiziții și montaj adăposturi stații autobuz și tramvai

buc.

20

187,00

187,00

3

Autobuze hibrid

1,00

0,00

-1,00

4

Tramvaie

1,00

1,00

5

Minibuze urban

3.000,00

372,00

-2.628,00

6

Achiziții și montaj extindere adăposturi bus pentru persoane cu handicap

75,00

75,00

7

Sisteme supraveghere video Parcare tir

20,00

20,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

3.168,00

2.789,00

-379,00

1

Modernizare depou tramvaie, Strada Combinatului

295,00

295,00

2

Modernizare alee pietonală zona cuprinsă între Str. Navelor și parc Elice

68,00

68,00

3

Stații de reîncărcare autovehicule electrice

120,00

120,00

4

Reabilitare Pasaj Dunărea

90,00

90,00

5

Refacere sistem rutier Strada Brăilei

6,00

6,00

6

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Micro

19, 20, 21

21,00

21,00

7

Documentații pentru accesare finanțare europeană/buget de stat

700,00

700,00

8

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Micro 38, 39A,B,C

480,00

480,00

9

Refacere sistem rutier și regenerare urbană zona Siderurgiștilor, Gheorghe Doja, Bdul G. Coșbuc, Aurel Vlaicu

65,00

65,00

10

Refacere sistem rutier interior Cartier Mazepa I

5,00

5,00

11

Actualizarea, revizuirea, completarea și implementarea Planului de mobilitate durabilă pentru municipiul Galați

115,00

115,00

12

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Aurel Vlaicu

14,00

14,00

13

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Micro

20 , Bdul Duărea între Str. Brăilei și Bdul Galați

8,00

8,00

14

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Siderurgiștilor Vest

14,00

14,00

15

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Str. Brăilei

148,00

148,00

16

Expertiză geotehnică versant Str. Malul Brateș inclusiv carosabil Str. Tunelului și carosabil podeț Str. Bourului

70,00

70,00

17

Modernizare Strada Domneasca (intre Str Gamulea si Str. Gării)

50,00

10,00

-40,00

18

Achiziție mijloace de transport mai puțin poluante - 50 autobuze noi electrice hibrid

131,00

0,00

-131,00

19

Modemizare/reabilitare infrastructură Bdul G. Coșbuc

119,00

1,00

-118,00

20

Reabilitare Strada Libertății - DALI

1,00

1,00

21

Reabilitare Strada Vezuviului (Valea Orașului)

1,00

1,00

22

Montare instalație semaforizare Str. Oțelarilor -proiectare + execuție

1,00

1,00

23

Sistematizare zona și amenajare drum de legătură dintre Str. Gării și Str. Dr. Al. Camabel - SF

1,00

1,00

24

Reabilitare Strada Ioan Nenițescu - DALI

51,00

51,00

25

Amenajare alee de acces pompieri prin în Strada Al. Davila

1,00

1,00

26

Reabilitare Strada 13 Decembrie - DALI

1,00

1,00

27

Reabulitare Strada Delfinului - DALI

1,00

1,00

28

Rețea electrică alimentare fir troleibuze Strada Domneascățpe str Basarabiei si str. Domneasca)

1,00

1,00

29

Modernizare capăt traseu Micro 19 și Bariere Traian (SF)

90,00

20,00

-70,00

30

Reabilitare Strada Călărași

1,00

1,00

31

Studiu geo blocuri Str. Brăilei între Roșiori-Potcoava

5,00

5,00

32

Expertiză tehnică Viaduct Sidex

238,00

238,00

33

Studiu geotehnic aferent imobile Str. T Vladimirescu

110,00

110,00

34

Parcări subterane (studiu prezezabilitate)

10,00

10,00

35

Parcări supraterane (studiu prezezabilitate)

10,00

10,00

36

Modernizare Str Brăilei intre Str. Roșiori si Potcoava -identificare caverne, cavitati si accidente de teren

96,00

26,00

-70,00

37

Amenajare parcare aferent bloc 6A-6C, Strada Siderurgiștilor

30,00

30,00

38

Colector canalizare de serviciu Strada Prundului

0,00

50,00

50,00

III

CONSOLIDĂRI

568,00

568,00

0,00

1

Remediere accident tehnic conducta Dn 600mm Drumul de Centura

568,00

568,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

1.000,00

40,00

-960,00

1

RK Pasaj Dunărea

1.000,00

40,00

-960,00

LISTA

poziției „Dotări si plăti proiecte pe anul 2019" din fonduri structurale

mii lei

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Buget inițial

Buget 2019

Influente

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL-CAP.C

3.847,00

3.847,00

0,00

CAP. 51.02.58 - Autoritati publice

3.752,00

3.752,00

0,00

si acțiuni externe

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

891,50

891,50

0,00

Municipiul Galați - Smart City

879,50

879,50

0,00

1

Statii de lucru Smart City

buc

110

336,00

336,00

2

Sașiu pentru servere tip blade

buc

1

128,70

128,70

3

Servere tip blade

buc

5

106,30

106,30

4

Echipament de stocare

buc

1

125,30

125,30

5

Echipament backup

buc

1

67,60

67,60

6

Echipament Rack si accesorii

buc

1

15,80

15,80

7

Sursa neintrruptibila de tensiune (UPS1

buc

1

16,90

16,90

8

Echipamente tip firewall pentru securizare aplicații si rețea

buc

2

28,40

28,40

9

Scanner documente A3 cu ADF

buc

5

54,50

54,50

Municipiul Galați - Extinderea instrumentelor de management al performantei

12,00

12,00

0,00

1

Multifuncțional A3

buc

1

12,00

12,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

773,50

773,50

0,00

1

Strategia de dezvoltare durabila

2021-2027

476,00

476,00

2

Strategia Smart City

297,50

297,50

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

2.087,00

2.087,00

0,00

1

Licențe

buc

115

2.087,00

2.087,00

-

CAP. 65.02.58 - Invatamant

95,00

95,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

83,00

83,00

0,00

Școala Gimnaziala nr. 28

28,00

28,00

0,00

1

Tabla interactiva complet echipata

buc

4

28,00

28,00

Liceul Tehnologic CFR

55,00

55,00

0,00

1

Computer desktop

buc

2

7,00

7,00

2

Echipament multifuncțional

buc

8

48,00

48,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

12,00

12,00

0,00

Școala Gimnaziala nr. 28

12,00

12,00

0,00

1

Soft educațional

buc

1

12,00

12,00

Președinte de ședință,

LISTA

poziției „Dotări si plăti proiecte pe anul 2019"- venituri proprii si subvenții

mii lei

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti tate

Buget inițial 2019

Buget 2019

Influenta

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL-CAP.C

8.891,50

8.909,50

18,00

CAP.61.10-POLITIA LOCALA

447,00

447,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

135,00

135,00

0,00

1

Autoturism (buget local)

buc

4

135,00

135,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

40,00

40,00

0,00

1

Poligon subteran de tragere - SF (buget local)

40,00

40,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

272,00

272,00

0,00

1

Sistem informatic de management al documentelor (buget local)

200,00

200,00

2

Aplicație informatica (buget local)

50,00

50,00

3

Licențe (buget local)

22,00

22,00

CAP.65.10-INVATAMANT

94,00

112,00

18,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

92,00

100,00

8,00

COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI"

15,00

23,00

8,00

1

Televizor (surse proprii)

buc

2

11,00

11,00

2

Aer condiționat (surse proprii)

buc

1

4,00

4,00

3

Tabla interactiva (surse proprii)

buc

1

0,00

8,00

8,00

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA"

56,00

56,00

0,00

1

Robot de curatat cartofi (surse proprii)

buc

1

20,00

20,00

2

Separator centrifugal electric pentru lapte (surse proprii)

buc

1

0,00

0,00

3

Vana de pasteurizare smantana 100 litri (surse proprii)

buc

1

36,00

36,00

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"

11,00

11,00

1

Echipament multifuncțional (surse proprii)

buc

1

11,00

11,00

LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA"

10,00

10,00

1

Manechin (surse proprii)

buc

1

10,00

10,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

2,00

12,00

10,00

COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE

NEGRI"

1,00

11,00

10,00

1

Aplicație software (surse proprii)

1,00

1,00

0,00

2

Licențe (surse proprii)

0,00

10,00

10,00

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5

1,00

1,00

0,00

1

Licențe (surse proprii)

1,00

1,00

J

CAP.66.10-SANATATE

5.958,50

5.958,50

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

5.796,50

5.796,50

0,00

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii "Sf. Ioan" Galați

5.572,00

5.572,00

0,00

1

Microscop operator (buget local)

buc

1

595,00

595,00

0,00

2

Trusa videogastroscop pediatric (buget local)

buc

1

606,00

606,00

0,00

3

Masa operație (surse proprii)

buc

1

0,00

0,00

0,00

4

Lampa operație (surse proprii)

buc

1

0,00

0,00

0,00

5

Ventilator (buget local)

buc

2

150,00

150,00

0,00

6

Aparat anestezie (surse proprii)

buc

1

270,00

270,00

0,00

7

Saltea cu spuma antiescare (buget local)

buc

1

5,00

5,00

0,00

8

Analizor automat de urina (buget local)

buc

1

85,00

85,00

0,00

9

Sistem vizualizare venoasa cu infrarosu (surse proprii)

buc

10

0,00

0,00

0,00

10

NetWork Attached Storage - PACS radiologie (surse proprii)

buc

1

23,00

23,00

0,00

11

Calandru rufe (surse proprii)

buc

1

100,00

100,00

0,00

12

Masa calcat rufe profesionala (surse proprii)

buc

1

35,00

35,00

0,00

13

Analizor testul sudorii (buget local)

buc

1

30,00

30,00

0,00

14

Aparat incalzit paturici (surse proprii)

buc

1

10,00

10,00

0,00

15

Holter TA (surse proprii)

buc

1

0,00

0,00

0,00

16

Holter EKG (surse proprii)

buc

1

12,00

12,00

0,00

17

Sistem depistare droguri din saliva(buget local)

buc

1

30,00

30,00

0,00

18

Infuzomate/injectomate (surse proprii)

buc

20

0,00

0,00

0,00

19

Sistem incalzire pacient (buget local)

buc

1

14,00

14,00

0,00

20

Bilirubinometru transcutanat (surse proprii)

buc

1

0,00

0,00

0,00

21

Analizor procalcitonina (surse proprii)

buc

1

0,00

0,00

0,00

22

Aparat alergii (surse proprii)

buc

1

0,00

0,00

0,00

23

Unitate de electrochirurgie cu argon si sigilare vasculara (buget local)

buc

1

105,00

105,00

0,00

24

Ecograf (buget local)

buc

1

150,00

150,00

0,00

25

Termostat (surse proprii)

buc

2

40,00

40,00

0,00

26

Purificator aer (surse proprii)

buc

3

32,00

32,00

0,00

27

Aparat sterilizare (surse prorpii)

buc

1

0,00

0,00

0,00

28

Aparat ROENTGEN (scopie si grafie)(buget local)

buc

1

530,00

530,00

0,00

29

Aparat ROENTGEN FIX (buget local+surse proprii)

buc

1

2.393,00

2.393,00

0,00

30

Etuve (surse proprii)

buc

2

32,00

32,00

0,00

31

Container modular (surse proprii)

buc

1

100,00

100,00

0,00

32

Sistem holter TA si EKG (surse proprii)

buc

2

65,00

65,00

0,00

33

Ecograf DoppIer portabil (surse proprii)

buc

1

85,00

85,00

0,00

34

Sistem automat recuperare epitopi (surse proprii)

buc

1

40,00

40,00

0,00

35

Mașina tocat came (surse proprii)

buc

1

12,00

12,00

0,00

36

Mașina tocat legume (surse proprii)

buc

1

23,00

23,00

0,00

Spitalul Clinic de obstretica ginecologie "Buna Vestire"

118,50

118,50

0,00

1

Injectomat in regim PCA (surse proprii)

buc

1

12,00

12,00

2

Cardiotocograf (surse proprii)

buc

1

12,00

12,00

3

Lampa fototerapie cu lămpi tip LED si lumina albastra (surse proprii)

buc

1

10,50

10,50

4

Server (buget local)

buc

1

15,00

15,00

5

Sistem de calcul (buget local)

buc

12

35,00

35,00

6

Sistem securizare acces secții spital (buget local)

11,00

11,00

7

Sistem imprimare cod de bare (buget local)

23,00

23,00

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

106,00

106,00

0,00

1

Sistem scanare si decomisionare medicamente (surse proprii)

buc

1

11,00

11,00

2

Centrala telefonica (surse proprii)

buc

1

65,00

65,00

3

Sistem de supraveghere video - secția Psihiatrie III (buget local)

buc

1

30,00

30,00

III

CONSOLIDĂRI

11,00

11,00

0,00

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii ”Sf. loan" Galați

11,00

11,00

0,00

1

Demolare magazie spital (buget local)

11,00

11,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

135,00

135,00

0,00

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

85,00

85,00

0,00

1

Documentație privind securitatea la incendiu -Pavilion PS 1 si 2 (buget local)

66,00

66,00

2

Studiu fezabilitate pentru "Centrul Memoriei Galați" (buget local)

1,00

1,00

3

DALI - Reabilitarea, extinderea si dotarea Ambulatoriului de specialitate (buget local)

18,00

18,00

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii "Sf. Ioan" Galați

50,00

50,00

0,00

1

Consolidare si reamenajare spațiu RMN, corp E (DALI) (buget local)

50,00

50,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

16,00

16,00

0,00

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

13,00

13,00

0,00

1

Licențe Hipocrate VDM (surse proprii)

7,00

7,00

2

Licențe teste psihologice (surse proprii)

buc

4

6,00

6,00

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii "Sf. Ioan" Galați

0,00

0,00

0,00

1

Demolare magazie spital (surse proprii)

0,00

0,00

Spitalul Clinic de obstretica ginecologie "Buna Vestire"

3,00

3,00

0,00

1

Licențe antivirus (buget local)

3,00

3,00

C AP.67.10.03-CULTURA,RECREERE,

250,00

250,00

0,00

RELIGIE

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

116,00

116,00

0,00

Teatrul de Opera si Opereta Nae Leonard

116,00

116,00

0,00

1

Pian (buget local)

buc

1

100,00

0,00

-100,00

2

Sistem de avertizare audio (buget local)

10,00

10,00

3

Marcaj tactil pentru nevazatori (buget local)

6,00

6,00

4

Consola lumini (buget local)

0,00

100,00

100,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

134,00

134,00

0,00

Teatrul de Opera si Opereta Nae Leonard

3

134,00

134,00

0,00

1

Reconfigurare grupuri sanitare (buget local)

134,00

134,00

CAP .74.10-SALUBRITATE

1.874,00

1.874,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.854,00

1.854,00

0,00

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

1.854,00

1.854,00

0,00

1

încărcător frontal (surse proprii) (1 an leasing)

buc.

1

60,00

60,00

2

Autogunoiera compactoare 16 mc (surse proprii) (1 an leasing)

buc.

2

250,00

250,00

3

Autospeciala tip HOOK LIFT(surse proprii) (1 an leasing)

buc.

4

135,00

135,00

4

Aspirator urban autopropulsat, cu transmisie electrica (surse proprii)

buc.

5

362,00

362,00

5

Autobasculanta 20 T (surse proprii)

buc.

1

570,00

570,00

6

încărcător frontal (surse proprii)

buc.

1

270,40

270,40

7

Autospeciala 3,5 T cu bena basculabila si rezervor pentru combustibil (surse proprii)

buc.

1

160,00

160,00

8

Centru de printare (surse proprii)

buc.

1

33,00

33,00

9

Centrala pe lemne (surse proprii)

buc.

1

13,60

13,60

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

20,00

20,00

1

Program informatic (surse proprii)

buc.

1

20,00

20,00

CAP.87.10

268,00

268,00

0,00

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD EXPERT

268,00

268,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

248,00

248,00

0,00

1

Autoutilitara (buget local +surse proprii)

buc.

2

170,00

170,00

2

Calculator (buget local +surse proprii)

buc.

4

28,00

28,00

3

Statie totala (surse proprii)

buc.

1

50,00

50,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

20,00

20,00

0,00

1

Autocad (surse proprii)

20,00

20,00