Hotărârea nr. 459/2019

Modificarea H.C.L. 371/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantelor energetice la blocurile de locuinte - bloc CL3, aferent asociatiei de proprietari nr. 188 din Municipiul Galati", cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 459

din 22.10.2019

pentru modificarea H.C.L. 371/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CL3, aferent asociației de proprietari nr. 188 din Municipiul Galați”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 531/22.10.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 22.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1332276/22.10.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1332218/22.10.2019, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere solicitarea de clarificări nr. 34907/23.09.2019 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 371/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CL3, aferent asociației de proprietari nr. 188 din Municipiul Galați”, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, pt. Secretar General,

Anexa la HCL 459/22.10.2019

Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc CL3, aferent asociației de proprietari nr. 188 din Municipiul Galați

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

- Realizarea termosistemului la pereții exteriori;

- Montarea de tâmplărie exterioară din PVC cu geam termopan;

- Realizarea termoizolației peste planșeul de la ultimul nivel;

- Izolația termică a plăcii peste subsolul neîncălzit, refacerea instalațiilor de distribuție a agentului termic și a apei calde menajere;

- Înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice;

- Utilizarea lămpilor cu senzori pe holuri si scări.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Scara 1

  • ■  Valoarea totală a investiției: 744.894,45 lei

  • ■  din care C+M:              651.264,99 lei

Scara 2

  • ■  Valoarea totală a investiției: 755.483,09 lei

  • ■  din care C+M:              708.011,32 lei

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare:

- 60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

- 40% UAT, respectiv Municipiul Galați și Asociația de Proprietari

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL a! obiectivului de investiții

CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE

BLOC CL3, sc. 1, Str, Armata Poporului, nr.6, Mazepa II, mun. Galați

Nr.Crt.

Denurpirea capitpțelor sisLibcapitalelor decheltuioii

■liCil

■JjHJU

Valoare(Inclusiv

■ 'i/lei

lei

Slifl

3,

-■ - 4,

5,.^.

1.1

[Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

[Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

|Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

| Cheltuieli pt relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1 Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații suport și cheltuieli ptobținerea de avize acorduri și autorizații

275,00

52,25

327,25

3.3

Expertizare tehnică

2.750,00

522,50

3.272,50

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

2.750,00

522,50

3.272,50

3.5

Proiectare, din care

9.775,00

1.857,25

11.632,25

3.5.1 Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

2.950,00

560,50

3.510,50

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

75,00

14,25

89,25

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

500,00

95,00

595,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

6.250,00

1.187,50

7.437,50

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

2.623,00

498,37

3.121,37

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

1.623,00

308,37

1.931,37

3.7.2 Auditul financiar

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8

Asistență tehnică

5.750,00

1.092,50

6.842,50

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

1.250,00

237,50

1.487,50

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către nspectoratul de Stat în Construcții

1.250,00

237,50

1.487,50

3,8.2 Dirigenție de șantier

4.500,00

855,00

5.355,00

CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE

BLOC CL3, sc. 1, Str, Armata Poporului, nr.6, Mazepa II, mun. Galați

Nr. Cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara

lllfRlIj

Valoare (inclusiv

BSOII!

£l®i - |         lei

1

4,

fiiișgwaai

CABOtl

WSîlO

4.1

Construcții si instalații

535.346,00

101.715,74

637.061,74

4.2

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care NU necesită montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale-

0,00

0,00

0,00

WlOft

5.1

Organizare de șantier

17.895,50

3.400,15

21.295,65

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizații de șantier

11.935,50

2.267,75

14.203,25

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.960,00

1.132,40

7.092,40

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.362,00

0,00

6.362,00

5.2.1 Comisioane te si dobânzile aferente creditului băncii

0,00

0,00

0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pt controlul calității lucrărilor de construcții

0,1%

553,00

0,00

553,00

5.2.3 Cota aferentă !SC pt controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,5%

2.766,00

0,00

2.766,00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor- CSC

2.766,00

0,00

2.766,00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

277,00

0,00

277,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

40.151,00

7.628,69

47.779,69

5.4

Cheltuieli pt informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00


WlgSN

626.977;50

SSaiW6i95

j % ;54Z.28f;5D

403;983)49

In preturi la cursul inforeuro al lunii decembrie 2016 de 4,644 lei/euro.

DATA:18.03.2018

Beneficiar/lnvestitor

MUNICIPIUL GALAȚI

întocmit

igg.CapatU'Ileana Cristina

'xDEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE

BLOCCL3sc.2, Str. Armata Poporului, nr.G, Mazepa II, mun. Galați

Nr. Cit

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv

TVA) j

lei

lei

lei            i

1

2

3.

4.

5.         ]

CAPITOLUL.! -CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA-TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.00

. 0.00

o.cțo

1.2

Amenajarea terenului.

0:00

0.00

o.®

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli.pt relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00

0.Q0

CAPITOLUL 2 -CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

■ ■■■■■■■ J-

2.1

(Rețele exterioare

0.0(

o.oc

0.00

TOTALA

MOW»o.oc

L->- a? ■;             î 0,0

CAPITOLl

JL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚA TEHNICĂ ;

3.1

Studii de teren

0.00

0;0C

0.00

3,1.ÎSțudil de teren

0:00

0.00

0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0.00

O.Op

3.1.3 Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport și cheltuieli pt obținerea de avize acorduri și autorizații

137.50

26.12

163.62

3.3

Expertizare tehnică

2,750.00

522.50

3,272.50

3.4

Certificarea performanței energetice si audltul energetic al clădirilor

2,750.00

522.50

3,272.50

3.5

Proiectare, din care

9,775.00

1,857.25

11,632.25

3.5.1 Temă'de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5,2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5,3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general.

2,950.00

560.50

3,510.50

3.5,4'Documenlațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

75:00

14.25

89.25

3.5,5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

500,00

95.00

595.ol)

3:5,6 Proiect tehnic și detalii de execuție

6,250.00

1,187.50

7,437.50

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

3,835.00

728.65

4,563.65

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

2,835.00

538.65

3,373.65

3:7.2 Audltul financiar

1,000.00

190.00

1,1.90.00

3.8

Asistență tehnică

5,750.00

1,092.50

6,842,50

3:8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

1,250.00

237.50

1,4.87.50

3:8.1,1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

. 0.00

0:00

3.&1.2, pentru participarea proiectantului ia fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1,250.00

237.50

1,487.50

3.8.2 Dirigenție de șantier

4,500.00

855.00

5,355.00

TOTALCA

RITO®^': '          - ■ ”                       ■

C::24,997,50

. ^4,749.52

t       29:747.021

DEVIZ GENERAL al obiectivului de Investiții

CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE

BLOC CL3 sc.2, Str. Armata Poporului, nr.6, Mazepa II, mun. Galați

Nr.Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (incluși^ TVA)

lei

tei

tei

1

2

3i

4.

5;

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTiȚiA DE BÂZĂ      “T“  :                         j

4.1

Construcții si instalații

583,032.00

110,776.08

693,808.08

4.2

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

oi$

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care NU necesite montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

o.ob

4.5

Dotări

0.00

0.00

o.od

4I6

Active.necorporale

0,00

0.00

o.ob

-^583.032.00

$-'110,776.08

3-5;: 693;8O8.’O0

.i

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI                , j                                     , î

5.1

Organizare de șantier

17,895.50

3,400,14

21^295.6#

------------------- ... .

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

11,935.50

2,267.74

14,203.24

5,1,2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

.5,960.00

1,132:40

7,092.4b

5,2

Con

pisloane, cote, taxe, costul creditului

6,705.35

0.00

6,705.35

5.2.

I Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii

o:oo

.0.00

.0:00

5.2.

0,19

i Cota aferentă ISC pt controlul calității lucrărilor de construcții 5

583.03

0.00

583,00

5.2. urbe

3 Cota aferentă ISC pt controlul statului în amenajarea teritoriului, ntsm și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,5%

2,915.16

0.00

2,915.16

5.2.

t Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,915.16

0.00

2,915.16

5.2.

cont

>.Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de Iruire/desființare

292.00

0.00

292:00

5.3

Che

(tuieli diverse si neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Che

ifuieli pt informare și publicitate

3,300.00

627.00

3,927.00

TOTAUCWf

:WWs2^900:85

S^^j027gl4

CAPITOLUL 6-CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGIGE Și TESTE--?.                '                  '    V

6;T

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0,00

.0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0,00

ȚOTAL-CAPITOL:6

OSBOttOO

TOTAL GENERAL    i!

635,930.35

119,552.74

755,483.09

Din care C+M                                                L

594,967.50

113,043.82

708,011.32

in.preturi ia cursul inforeuro al lunii decembrie 2016 de 4,644 lei/euro.

DATA:30.09.2019

Beneficiar/lnvestitor


MUNICIPIUL GALAȚI