Hotărârea nr. 458/2019

Aprobarea realizarii proiectului "Centrul de recreere pentru persoane varstnice - Tinerete fara batranete" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 458 din 22.10.2019

privind aprobarea realizării proiectului „Centrul de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerețe fără bătrânețe” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 499/08.10.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 22.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1322204/08.10.2019 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1322199/08.10.2019 al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 3731/21.07.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului -Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (3), alin. (4), art. 20 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului „Centrul de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerețe fără bătrânețe”, cod SMIS121338, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, nr. apelului de proiecte POR/192/4/3/Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România/3/Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Centrul de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerețe fără bătrânețe” în cuantum de 16.102.186,04 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă 9.094.977,22 lei și valoarea totală neeligibilă de 7.007.208,82 lei.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 181.899,55 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Centrul de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerețe fără bătrânețe”.

Art. 4 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Centrul de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerețe fără bătrânețe”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5 - Se aprobă asigurarea de la bugetul local al Municipiului Galați a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor care pot fi identificate în procedura de verificare a achizițiilor.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul general al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, pt. Secretar General,