Hotărârea nr. 457/2019

Modificarea H.C.L. 579/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrul de Recreere pentru persoane varstnice - Tinerete fara batranete"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 457

din 22.10.2019

pentru modificarea H.C.L. 579/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Centrul de Recreere pentru persoane vârstnice -Tinerețe fără bătrânețe”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 505/15.10.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 22.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1327231/15.10.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1327235/15.10.2019, al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la H.C.L. 579/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Centrul de Recreere pentru Persoane Vârstnice - Tinerețe fără Bătrânețe” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, pt. Secretar General,

Anexa la HCL 457/22.10.2019

Centrul de Recreere pentru Persoane Vârstnice — Tinerețe fără Bătrânețe

Pentru extinderea și modernizare serviciilor sociale din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, Municipiul Galați dorește realizarea proiectului „Centrul de Recreere pentru Persoane Vârstnice - Tinerețe fără Bătrânețe”.

Prin proiect sunt prevăzute lucrări de reabilitare a trei corpuri de clădire proprietatea publică a municipiului, amplasate în Galați, Strada Traian, Nr. 203, respectiv:

Corp Ci și C2

 • -  Realizarea unor cadre din beton armat format din stălpi și grinzi din beton armat, planșeu și fundații continue din beton armat, centură din beton armat la partea superioară a zidăriei;

 • -  Refacere șarpantă din lemn;

 • -  Injectarea cu lapte de ciment, rășină epoxidică sau mortar de ciment în fisurile de mici dimensiuni din pereți;

 • -  Injectarea la baza zidăriei a unei soluții hidroizolatoare;

 • -  Diafragmele fisurate vor fi injectate cu lapte de ciment, rășină epoxidică sau mortar de ciment apoi țesute cu scoabe în zonele degradate;

 • -  Înlocuire zidărie degradată;

 • -  Refacerea soclului prin aplicarea unei hidroizolații corespunzătoare și realizarea unui trotuar de protecție;

 • -  Refacere finisaje interioare și exterioare;

 • -  Schimbare tâmplărie exterioară cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan;

 • -  Termoizolare pereți cu 15 cm vată minerală;

 • -  Termoizolare planșeu ultimul nivel cu 30 cm vată minerală și planșeu peste sol ci

10 cm polistiren extrudat;

 • -  Utilizare energie regenerabilă cu pompe de căldură aer-apă;

 • -  Realizare sistem de încălzire, alimentare cu apă;

 • -  Lucrări de modernizare a instalației de iluminat;

 • -  Montare pe holuri, casa scării și holuri granit;

 • -  Montare în camere covor PVC.

Corp C4

- Refacere trotuare degradate;

- Refacere tencuieli exterioare degradate;

 • -  Schimbare tâmplărie exterioară cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan;

 • -  Termoizolare pereți cu 15 cm vată minerală;

 • -  Termoizolație la planșeul peste ultimul nicel cu spumă poliuretanică de 20 cm grosime;

 • -  Termoizolația plăcii peste sol cu polistiren extrudat de 10 cm;

 • -  Utilizare energie regenerabilă cu pompe de căldură aer-apă;

 • -  Montare pe holuri, casa scării și holuri granit;

 • -  Montare în camere covor PVC.

 • -  Realizare sistem de încălzire, alimentare cu apă;

 • -  Lucrări de modernizare a instalației de iluminat;

 • -  Compartimentări interioare;

 • -  Copertine la intrarea în clădiri;

 • -  Realizare rezervă de incendiu prevăzută cu stație de pompare hidranți interiori și exteriori.

Valoarea proiectului la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții este de: 16.102.186,04 lei cu TVA.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 16.102.186,04 lei cu TVA din care C+M:                9.229.814,62 lei

Capacități: Suprafețe desfășurate: Corp C1 = 240 mp, Corp C2=790 mp,

Corp C4 =2110 mp

Sursa de finantare: buget local /buget de stat/credit/ fonduri europene. Durata de realizare a investiției : 24 luni

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

SC TECIIMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI •J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mnil: tecliniediaelectronic@yahoo.com

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții:

Centrul de recreere pentru persoane vârstnice -Tinerețe fara de batranete

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(inclusiv TVA)

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

12500.00

2375.00

14875.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

12500.00

2375.00

14875.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de

investiții

2

Cheltuieli cu utilitățile

Alimentare cu energie electrica

48000.00

9120.00

57120.00

TOTAL CAPITOL 2

48000.00

9120.00

57120.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

8000.00

1520.00

9520.00

3.1.1. Studii de teren

8000.00

1520.00

9520.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

4000.00

760.00

4760.00

3.3

Expertizare tehnică

20000.00

3800.00

23800.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

20000.00

3800.00

23800.00

3.5

Proiectare:

271000.00

51490.00

322490.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

37000.00

7030.00

44030.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

10000.00

1900.00

11900.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

28000.00

5320.00

33320.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

196000.00

37240.00

233240.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

90000.00

17100.00

107100.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

74000.00

14060.00

88060.00

3.7.2. Auditul financiar

16000.00

3040.00

19040.00

3.8

Asistență tehnică

136000.00

25840.00

161840.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

22000.00

4180.00

26180.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

17000.00

3230.00

20230.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

5000.00

950.00

5950.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

114000.00

21660.00

135660.00

TOTAL CAPITOL 3

549000.00

104310.00

653310.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4.1

Construcții si instalații -total

7324138.00

1391586.22

8715724.22

Obiect 1 - Corp C1 si C2

3654106.00

694280.14

4348386.14

Obiect 2 - Corp C4

3670032.00

697306.08

4367338.08

4.2

Montaj utilaje tehnologice - total

298200.00

56658.00

354858.00

Obiect 1 - Corp C1si C2

265000.00

50350.00

315350.00

Obiect 2 - Corp C4

33200.00

6308.00

39508.00

4.3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-total

1591950.00

302470.50

1894420.50

Obiect 1 - Corp C1si C2

1386000.00

263340.00

1649340.00

Obiect 2 - Corp C4

205950.00

39130.50

245080.50

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări - total

1742737.00

331120.03

2073857.03

Obiect 1 - Corp C1 si C2

511458.00

97177.02

608635.02

Obiect 2 - Corp C4

1231279.00

233943.01

1465222.01

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

10957025.00

2081834.75

13038859.75

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

87970.49

16714.39

104684.88

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

73308.74

13928.66

87237.40

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

14661.75

2785.73

17447.48

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

86817.621

0.00

86817.62

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

7756.16

0.00

7756.16

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

38780.73

0.00

38780.73

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

38780.73

0.00

38780.73

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

1500.00

0.00

1500.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1795797.30

341201.49

2136998.79

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8000.00

1520.00

9520.00

TOTAL CAPITOL 5

1978585.41

359435.88

2338021.29

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

13545110.41

2557075.63

16102186.04

Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

7756146.74

1473667.88

9229814.62

Data: 16.07.2018

Beneficiar/lnvestitor,

MUNICIPIUL GALAȚI