Hotărârea nr. 455/2019

Aprobarea realizarii proiectului "Modernizare si reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 28 Galati" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 455 din 22.10.2019

privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr. 28 Galați” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 528/18.10.2019;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Extraordinară în data de 22.10.2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1330165/18.10.2019 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 1329763/18.10.2019 al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Ordinul MDRAP nr. 7188/19.12.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (3) și (4) și art. 20 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr. 28 Galați”, cod SMIS 124982, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectuluiModernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr. 28 Galați”, în cuantum de 13.694.551,79 lei cu TVA, din care 13.491.248,30 lei cu TVA reprezintă cheltuieli eligibile, iar 203.303,49 lei reprezintă cheltuieli neeligibile.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 269.824,97 lei cu TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr. 28 Galați”.

Art. 4 - Se aprobă asigurarea de la bugetul local al Municipiului Galați a sumelor reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr. 28 Galați”.

Art. 5 - Se aprobă asigurarea de la bugetul local al Municipiului Galați a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor care pot fi identificate în procedura de verificare a achizițiilor.

Art. 6 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, pt. Secretarul General,