Hotărârea nr. 453/2019

Aprobarea realizarii proiectului "Anvelopare unitati de invatamant - Scoala Gimnaziala nr. 17 Galati" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 453 din 22.10.2019

privind aprobarea realizării proiectului „Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 526/18.10.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 22.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1330168/18.10.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1329761/18.10.2019, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Solicitarea de clarificare 4 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, înregistrată cu nr. 38525/15.10.2019;

Având în vedere Ordinul MDRAP nr. 7188/19.12.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (3) și (4) și ale art. 20, alin. (1), lit. ”j” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”e” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului „Anvelopare unități de învățământ -Școala Gimnazială nr. 17 Galați”, cod SMIS 122001, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați”, în cuantum de 2.162.707,42 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă 2.088.332,90 lei și valoarea totală neeligibilă de 74.374,52 lei.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 41.766,66 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați”.

Art. 4 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5 - Se aprobă asigurarea, de la bugetul local al Municipiului Galați, a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor care pot fi identificate în procedura de verificare a achizițiilor.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Pt. Secretar General,