Hotărârea nr. 447/2019

Modificarea H.C.L. nr. 292/31.05.2017 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 100.000.000 lei, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 447

din 22.10.2019

pentru modificarea H.C.L. nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 520/18.10.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 22.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1329707/18.10.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1329708/18.10.2019, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. „f” și lit. „g”, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. ”b”, alin. (4), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HCL nr. 447/2019

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare se modifică și va avea cuprinsul din anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință,

Contrasemnează, pt. Secretar General,

HCL nr. 447/2019

22 10

Lista obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut

RON

Nr. Crt.

Denumire obiectiv de investiții

HCL

Valoare investiție

HCL nr. 174/

24.04.2019

INFLUENȚE

Valoare împrumut propunere

1

Centrale termice unități de învățământ

HCL 280/

31.05.2017

20.478.552,00

12.685.637,21

12.685.637,21

2

Contruire parcare supraetajată zona Mazepa 1, aferentă bl. R5

HCL 94/

09,03.2017

12.155.519,00

7.479.000,00

331.007,21

7.810.007,21

3

Resistematizare str. Brăilei între b-dul Dunărea și intrarea în municipiul Galați (fost DN2B Tirighina)

HCL 333/ 28.07.2011

HCL 92/

09.03.2017

37.267.730,00

16.041.763,48

16.041.763,48

4

Amenajare parcare și parc Tiglina 11, aferent bl. E6

HCL 103/

20.10.2016

4.285.184,00

2.180.000,00

-733,19

2.179.266,81

5

Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa Est-Vest, intrări în Galați

HCL 38/ 02.02.2016

145.101.299,00

14.116.238,90

14.116.238,90

6

Amenajare zona centrală între str. Navelor limita bl. P și Potcoava de Aur

HCL 291/

31.05.2017

14.498.485,00

12.281.676,00

12.281.676,00

7

Modernizare Parc Eminescu

HCL 418/

27.10.2015

5.742.741,00

4.164.672,00

-49.163,33

4.115.508,67

8

Amenajare târg auto str. Macului

HCL 278/ 31.05.

2017

6.743.941,00

80.000,00

80.000,00

9

Achiziție autobuze

HCL 270/ 31.05.2017

41.719.050,00

0,00

0,00

10

Amenajare scuar bd. Galați - str. Oțelarilor

HCL 677/

22.12.2009

HCL 258/

25.06.2015

11.703.836,00

3.900.350,00

3.900.350,00

11

Construire locuințe sociale Micro 17

HCL 415/

19.09.2013

58.621.260,00

4.528.000,00

4.528.000,00

12

Alimentare cu energie electrică locuințe sociale Micro 17

HCL 45/

13.02.2015

6.657.432,28

1.930.635,39

1.930.635,39

13

Remediere accident de teren - bulevardul Marii

Uniri, zona Elice-Faleza Superioară-Faleza Inferioară

HCL 214/ 27.04.2017

3.985.080,00

1.899.482,81

1.899.482,81

14

Sistematizare zona Colegiului Național Mihail Kogălniceanu

HCL 93/

09.03.2017

7.025.970,00

5.220.000,00

5.220.000,00

15

Modernizare Aleea Păcii (str. Moruzzi nr. 74-82)

HCL 231/

15.12.2016

265.532,00

136.554,33

136.554,33

16

Anveiopare unități de învățământ - Școala

Gimnazială nr. 3 b-dul Dunărea nr. 60, Galați

HCL 633/

27.11.2017

2.915.211,47

1.734.270,00

1.734.270,00

17

Anveiopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați

HCL 634/

27.11.2017

2.767.614,24

1.696.995,33

■39.739,65

1.657.255,68

18

Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G8, str. Brăilei nr. 258 bis, Micro 18

HCL 149/

20.10.2016

1.180.099,93

646.000,00

646.000,00

19

Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G1, str. Brăilei nr. 250, Micro 18

HCL 150/

20.10.2016

HCL522/

25.09.2017

HCL 604/

26.10.2017

1.122.556,14

592.000,00

■31.452,28

560.547,72

20

Reabilitare zonă istorică, municipiul Galați •

Reabilitare imobil str. Domnească nr. 58

HCL 694/

13.12.2017

9.597.016,49

147.727,56

147.727,56

21

Modernizare str. Siderurgiștilor și str. 1 Decembrie 1918

HCL 215/

27.07.2017

HCL 68/

15.02.2018

104.319.926,18

0,00

0,00

22

Modernizare str. Pictor Isser

HCL 14/

31.01.2008

5.827.860,00

0,00

0,00

23

Modernizare străzi Valea Orașului

HCL 421/

12.12.2002

21.563.135,37

1.000.000,00

-281.110,69

718.889,31

24

Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Țiglina 1

HCL 70/

15.02.2018

21.303.435,17

0,00

0,00

25

Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa II

HCL 81/

15.02.2018

12.153.860,02

0,00

0,00

26

Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa 1

HCL 103/

22.03.2018

14.251.348,21

0,00

0,00

27‘

Achiziție și montaj instalații de producere a energiei termice în municipiul Galați

HCL 319/

30.05.2018

3.854.640,71

2.544.870,83

2.544.870,83

28

Sisteme de încălzire

pentru unele imobile aparținând Municipiului Galați

HCL 356/

21.06.2018

1.638.940,00

880.000,00

880.000,00

29

Centrală termică ta Liceul Teoretic Sfânta Maria

HCL 362/

21.06.2018

956.165,00

386.576,16

386.576,16

30

Reabilitare rețea electrică de transport public cu troleibuze

HCL 23/

28.07.2016

21.262.920,00

2.900.000,00

2.900.000,00

31"

Eficientizarea transportului public local

HCL 6/ 30.01.2014 HCL 187/ 31.05.2016

42.541.880,42

53.550,00

53.550,00

32

Resistematizare rigola Cimitir Ștefan cel Mare

HCL 320/

28.08.2014

1.348.699,00

290.000,00

290.000,00

33

Modernizare str. Cerealelor și str. Dr. Carnabel între str. Basarabiei și str. V. Alecsandri

HCL 389/

23.10.2014

HCL 469/ 25.09.2017

HCL 593/

26.10.2017 HCL

146/ 22.03.2018

7.392.232,95

484.000,00

484.000,00

34

Reabilitare, modernizare, extindere si dotare compartiment primiri urgente ■ Spitalul clinic de urgenta pentru copii Sf. loan Calați

HCL 114/

22.03.2018 HCL

162/ 24.04.2019

10.876.099,00

0,00

71.191,93

71.191,93

TOTAL

663.125.251,58

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

‘ 699.882 euro * 4,6282 lei/euro (curs BNR 25.07.2018) la care se adaugă TVA 19%

“ 7.684.920 euro ‘ 4,6519 lei/euro (curs BNR 20.09.2018) la care se adaugă TVA 19% CREDIT 100.000.000,00 RON

Președinte de ședință.