Hotărârea nr. 446/2019

Incetarea de drept a unui mandat de consilier local

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 446

din 22.10.2019

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 533/22.10.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 22.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1332480/22.10.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere referatul constatator nr. 1332486/22.10.2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1332490/22.10.2019, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând demisia domnului consilier local Radu Cosca, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1331476/21.10.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 204, alin. (2), lit. ”a”, alin. (6), alin. (10), alin. (17) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Consiliul Local al Municipiului Galați ia act de încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier local al domnului Radu Cosca.

Art. 2 - Se declară vacant locul de consilier local ocupat până la această dată de către domnul Radu Cosca în cadrul Consiliului Local al Municipiului Galați.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, pt. Secretar General,