Hotărârea nr. 444/2019

Aprobarea componentei nominale a comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concurs, a secretariatelor acestor comisii, precum si aprobarea procedurii de organizare si desfasurare a analizei noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 444 din 26.09.2019

privind aprobarea componenței nominale a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concurs, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 481/17.09.2019

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1306876/17.09.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate comun nr. 1306903/17.09.2019 al Serviciului Resurse Umane și Salarizare, și al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. „b” și ale art. 43^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 1, precum și ale Capitolul VI din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 222/30.05.2019 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați pentru perioada 2016-2019;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1), alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - (1) Se stabilește componența nominală a comisiei de concurs pentru analiza noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați, după cum urmează:

 • 1. Vasile Claudiu-Ionuț - consilier local;

 • 2. Caița Ovidiu       - specialist în domeniul de activitate a teatrului;

 • 3. Mihoc Nicolae     - specialist în domeniul de activitate a teatrului.

 • (2) - Se stabilește componența nominală a secretariatului comisiei de concurs pentru analiza noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați, după cum urmează :

 • - Costache Nicolae - șef serviciu - Serviciul Juridic și Legalitate;

 • -  Câmpeanu Rodica - director executiv - Direcția Financiar Contabilitate;

 • -  Arghir Simona - consilier juridic - Serviciul Resurse Umane și Salarizare;

 • -  Ochiu Cristi Marian - director executiv, Direcția Relații Publice și Managementul Documentelor.

Art. 2 - (1) Se stabilește componența nominală a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru analiza noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic „Fani Tardini”, după cum urmează:

 • 1. Bogatu Iorgu-Viorel - consilier local;

 • 2. Sabados Lucian - specialist în domeniul de activitate a teatrului;

1. Iordănescu Ștefan - specialist în domeniul de activitate a teatrului.

 • (2). - Se stabilește componența nominală a secretariatului comisiei de soluționare a contestațiilor pentru analiza noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați, după cum urmează:

 • -  Costache Nicolae - șef serviciu - Serviciul Juridic și Legalitate;

 • -  Câmpeanu Rodica - director executiv - Direcția Financiar Contabilitate;

 • -  Arghir Simona - consilier juridic - Serviciul Resurse Umane și Salarizare;

 • -  Ochiu Cristi Marian - director executiv, Direcția Relații Publice și Managementul Documentelor.

Art. 3 - Se aprobă procedura de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați, prevăzută în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Procedura aprobată la art. 3 este elaborată în conformitate cu prevederile art. 1, precum și ale Capitolul VI din Anexa 1 la Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015 privind pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului - cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate, precum și a modelului - cadru al contractului de management precum și cele ale art. 2 lit. „b” și ale art. 43^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar general,

Anexa la HCL 444/26.09.2019

PROCEDURA

de organizare și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Toma Florin, manager al Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galati care a obținut în urma evaluării finale nota 9,61

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ART. 1

Prezenta procedura reglementează modalitatea prin care Consiliul Local Galati ,prin reprezentant legal Primarul Municipiului Galati,in calitate de ordonator principal de credite, denumită în continuare autoritatea organizeaza și desfășoară analiza noului proiect de management al domnului Toma Florin, manager al Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galati care a obtinut in urma evaluarii finale nota 9,61.

Cadrul legal:

 • - prevederile art.4 alin.(1),art.6 alin.(1),art.8,art.19,precum si ale art. 43A1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevedrile art.1 ,precum si ale Capitolului VI din Anexa 1 din Ordinul Ministrului Culturii nr .2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;

ART. 2

Analiza noului proiect de management al domnului Toma Florin, manager al Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galati,institutie care se afla in subordinea Consiliului Local Galati ,prin reprezentant legal Primarul Municipiului Galati,in calitate de ordonator principal de credite, denumită în continuare autoritatea ,se organizeaza in conformitate cu prevederile art.2 lit.b,art.4,art.19 alin (5) si ale art.43A1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta ,coroborate cu prevederile prezentei proceduri,in scopul verificarii conformitatii noului proiect de management cu cerintele caietului de obiective intocmit de autoritate,acesta constituind baza incheierii unui nou contract de management.

ART. 3

 • (1) Analiza conformitatii noului proiect de management cu cerintele caietului de obiective se realizeaza dupa urmatorul calendar:

 • a) pana la 15.08.2019,data depunerii noului proiect de management de catre manager;

 • b) 02.10.2019 - analiza proiectului de management- prima etapa;

 • c) 09.10.2019 - susținerea proiectului de management în cadrul unui interviu -a doua etapa;

 • d) in termen de 24 de ore de la incheierea etapei a doua -aducerea la cunostinta managerului a notei obtinute si afisarea acesteia;

 • e) contestatiile se depun in termen de 5 zile lucratoare de la data aducerii la cunostinta managerului a notei obtinute;

 • f) in termen de 24 de ore de la expirarea termenului in care pot fi depuse contestatii sau,dupa caz,de la data solutionarii acestora se adduce la cunostinta publica rezultatul final al analizarii si alte informatii de interes public,dupa caz;

CAPITOLUL II

Organizarea și funcționarea comisiei de concurs

ART. 4

 • (1) Pentru analizarea noului proiect de management,la nivelul autoritatii se infiinteaza o comisie de concurs,in functie de specificul institutiei,formată dintr-un număr impar de membri,respectiv 3 membri.

 • (2) Comisia de concurs, denumită în continuare comisia, este desemnată de Consiliul Local Galati prin hotarare și este compusă din reprezentanți ai autorității, în proporție de o treime, și din specialiști în domeniul de activitate a instituției, în proporție de două treimi.Prin acelasi act administrativ se desemneaza si secretariatul comisiei de concurs.

 • (3) Desemnarea specialiștilor prevăzuți la alin. (2) se face pe baza propunerilor ordonatorului principal de credite,tinand cont de domeniile de activitate prevazute in legile speciale care reglemeneteaza activitatea specifica institutiei.

 • (4) Comisia își desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității sau al instituției, conform deciziei autorității.

ART. 5

 • (1) Nu poate fi desemnat ca membru în comisie persoana care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este soț, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membrii în comisia de evaluare, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;

 • b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu instituția publică de cultură pentru care se face evaluarea managementului;

 • c) a avut în ultimii 2 ani sau are relații cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soț/soție, cu managerul evaluat.

 • (2) Statutul de membru în comisia de evaluare este incompatibil cu cel de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

 • (3) Membrii comisiei și membrii secretariatului comisiei au obligația de a depune, la momentul luării la cunoștință a actului administrativ de desemnare în comisie, o declarație de confidențialitate și imparțialitate potrivit modelului prevăzut în anexă. Declarațiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea evaluării.

 • (4) În cazul existenței unui caz de incompatibilitate membrul comisiei este obligat să informeze de îndată autoritatea, care va dispune înlocuirea acestuia din comisie.

 • (5) În situația în care membrul comisiei nu a depus declarația prevăzută la alin. (3) sau nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (4), autoritatea va dispune, prin ordin/dispoziție, încetarea calității de membru al comisiei.

 • (6) Încălcarea dispozițiilor alin. (1)-(5) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.

ART. 6

 • (1) Membrii comisiei au următoarele atribuții:

 • a) stabilec punctajul,echivalent notelor,pe baza propunerilor privind grila de evaluare a noului proiect de management;

 • b)  analizează noul proiect de management ,acordand punctajul potrivit grilei de evaluare,noteaza,atat pentru calitatea noului proiect ,cat si pentru sustinerea noului proiect de management in cadrul interviului;

 • c)  stabileste rezultatul analizei noului proiect de management pe baza rezultatelor fiecarei etape notate,potrivit prevederilor prezentei proceduri;

 • d) elaboreaza un raport asupra notelor acordate si face recomandari privind perioada pentru care se incheie contractul de management ,cu respectarea intervalului prevazut in art.11 alin.(2) lit. d) din ordonanata de urgenta;

 • e) certifică, prin semnătură, toate actele și documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei;

 • (2) Ponderea criteriilor și subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a noului proiect de management și interviului este validată de membrii comisiei.

 • (3) Data, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședințelor comisiei sunt anunțate de către secretariat cu cel puțin 48 de ore înainte de desfășurarea acestora.

ART. 7

 • (1) Membrii comisiei de evaluare au obligația exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:

 • a) aplicarea corectă a legii;

 • b) prioritatea interesului public;

 • c) asigurarea egalitatii de tratament;

 • d) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

 • e) principiul imparțialității și independenței, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;

 • f) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;

 • g) principiul integrității morale.

 • (2) Membrii comisiei de evaluare au următoarele obligații:

 • a) să cunoască prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, a prezentei proceduri, precum și conținutul caietului de obiective aprobat de autoritate;

 • b) să aducă la cunoștința autorității orice ingerință în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independența sau imparțialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

 • c) să participe la ședințele de lucru și să respecte confidențialitatea deliberărilor și a datelor cu caracter personal, în condițiile legii;

 • d) să nu își exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;

 • e) să evite orice contact individual cu managerul evaluat, pe întreaga durată a desfășurării procedurilor si etapelor analizei noului proiect de management;

 • f) să informeze de îndată, în scris, autoritatea în cazul existenței unui caz de incompatibilitate;

 • g) să reia procedura notării, în cazul prevăzut la art. 11 alin. (11);

ART. 8

 • (1) Mandatul de membru al comisiei încetează:

 • a) după finalizarea analizarii noului proiect de management;

 • b) în cazul încălcării prevederilor legale și ale prezentei proceduri;

 • c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declarația privind confidențialitatea și imparțialitatea;

 • d) renunțarea din propria inițiativă la mandat, comunicată în scris autorității;

 • e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituția care l-a desemnat;

 • f) în situația în care membrul comisiei de evaluare nu a depus declarația prevăzută la art. 5 alin. (3) sau nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 5 alin. (4);

 • g) deces;

 • h) în alte situații prevăzute de lege;

 • (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), dacă acestea au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonanța de urgență.

 • (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), dacă acestea au loc după începerea primei etape, autoritatea va relua procedura,cu respectarea art.9 din ordonanata de urgenta.

 • (4) În cazul imposibilității fizice/obiective a îndeplinirii atribuțiilor asumate de către un membru al comisiei, autoritatea, poate prelungi termenele stabilite pentru desfășurarea etapelor de evaluare.

ART. 9

Secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate, dacă acesta există, de la compartimentul juridic, compartimentul economic și de la compartimentul resurse umane, din cadrul aparatului de lucru al autorității.

ART. 10

Secretariatul comisiei are următoarele atribuții:

 • a) asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea analizei noului proiect de management;

 • b) verifica legalitatea si conformitatea documentelor depuse de manger;

 • c) comunica rezultatele;

 • d) pune la dispoziția membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declarația de confidențialitate și imparțialitate și ține evidența acestor documente;

 • e) transmite membrilor comisiei noul proiect de management depus de manager;

 • f) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu și a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare inrebare/răspuns;

 • g) intocmeste,la solicitarea comisiei de concurs ,puncte de vedere de specialitate referitoare la noul proiect de management;

 • h) centralizează documentele necesare efectuării plății indemnizației membrilor comisiei și secretariatului acesteia, precum și documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;

 • i) întocmește contractele civile de prestări de servicii în baza cărora membrii comisei de evaluare, ai comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și ai secretariatului beneficiază de o indemnizație;

 • j) participă la ședințele comisiei, fără drept de vot;

 • k) consemneaza in procesele verbale redactate la sfarsitul fiecarei etape a analizei noului proiect de management nota acordata managerului;

 • l) invită comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul prevăzut la art. 11 alin. (11);

 • m) aduce la cunoștința managerului, în scris, nota obtinuta in prima etapa a analizei noului proiect de management , in termen de 24 de ore de la incheierea acesteia ,si asigura afisarea acesteia la sediul autoritatii si al institutiei publice de cultura,precum si pe pagina de internet a institutiei de cultura,dupa caz;

 • n) calculeaza nota obtinuta de manager si redactează procesul-verbal final al analizarii noului proiect de management,la care se anexeaza raportul comisiei;

 • o) aduce la cunostinta managerului ,in scris, rezultatul analizei noului proiect de management în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape, precum și la cunoștința publică, prin afișare la sediul autorității, la sediul instituției publice de cultură și pe pagina de internet a autorității, după caz;

 • p) asigura transmiterea contestatiei catre comisia de solutionare a contestatiilor;

 • q) asigură aducerea la cunoștința publică, prin afișare pe site-ul autorității, a rezultatul analizei noului proiect de management, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora;

CAPITOLUL III

Analiza și notarea noului proiect de management

ART. 11

 • (1) Membrii comisiei studiaza individual noul proiect de management primit in format electronic si/sau pe suport de hartie de la secretariat si completeaza notele acordate in grila de evaluare individuala a membrului comisiei.

 • (2) Analizarea si notarea noului proiect de management se face pe baza criteriilor generale prevazute la art.12 alin.(1) din ordonanata de urgenta ,precum si pe baza subcriteriilor prevazute in caietul de obiective intocmit de autoritate;

 • (3) In evaluarea noului proiect de management se va urmari modul in care acesta raspunde cerintelor caietului de obiective,avandu-se in vedere urmatoarele criterii generale de analiza si notare a acestuia:

 • a) analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția publică de cultură și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

 • b) analiza activității instituției publice de cultură și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

 • c) analiza organizării instituției publice de cultură și propuneri de reorganizare și/sau restructurare, după caz;

 • d) analiza situației economico-financiare a instituției publice de cultură;

 • e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;

 • f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse.

 • (4) Lucrările și dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidențiale,cu exceptia etapei interviului care are caracter public;

 • (5) Comisia isi desfasoara activitatea in sedinte,organizate la sediul autoritatii,in cadrul carora membrii acesteia:

 • a) analizeaza caietul de obiective si stabilesc punctajul si grila de evaluare pentru criteriile si subcriteriile in baza carora se noteaza noul proiect de management si interviul;

 • b) dezbat,analizeaza si noteaza noul proiect de management -pentru prima etapa;

 • c) acorda note pentru cea de-a doua etapa -sustinerea,in cadrul interviului,a noului proiect de management de catre manager;

 • d) elaboreaza cu sprijinul secretariatului comisiei raportul asupra notelor acordate managerului si face recomandari privind perioada pentru care se incheie contractul de management ,daca este cazul;

 • (6) Data si locul de desfasurare a sedintelor sunt anuntate de catre secretarit cu cel putin 24 de ore inainte de desfasurarea acestora.

 • (7) Participarea membrilor comisiei de concurs la sedintele acesteia este obligatorie ,sub sanctiunea eliminarii din comisie si pierderea indemnizatiei pentru prestatia depusa in calitate de membru.

 • (8) Persoanele care doresc sa asiste la etapa interviului vor depune o solicitare in acest sens la secretariatul comisiei de concurs ,in care se vor preciza datele personale de identificare,cu cel putin 3 ore inainte de desfasurarea acestuia.Persoanele care asista in acest mod la etapa interviului nu au dreptul sa intervina in cadrul discutiilor si /sau sa inregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului.

 • (9) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei a unei note - nota A, de la 1 la 10, pentru prima etapă, și nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, făcându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.

 • (10) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel: (A + B)/2 =____________

 • (11) În situația în care se înregistrează diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori există diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă în parte.

 • (12) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, astfel:

[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x

x - numărul membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare

 • (13) Daca noul proiect de management a obtinut ca urmare a evaluarii nota minima 7 , managerului i se incheie un nou contract de management ,in conditiile legii.

CAPITOLUL IV

Soluționarea contestațiilor

ART. 12

 • (1) Managerul poate depune contestatie asupra modului de respectare a procedurii pentru organizarea si desfasurarea analizarii noului proiect de management la secretariatul comisie ,in termen de 5 zile lucratoare de la data aducerii la cunostinta a rezultatului obtinut.

 • (2) Contestația se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea acesteia, de către o comisie de soluționare a contestațiilor constituită în acest sens conform prevederilor legale.

ART. 13

 • (1) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, numiți prin ordin sau dispoziție a autorității.

 • (2) Nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor membri care au făcut parte din comisia de evaluare sau din secretariatul comisiei de concurs.

 • (3) Membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor li se aplică în totalitate prevederile art. 4,art.7 si 8 alin (1) din prezenta procedura;

 • (4) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

 • a) verifică depunerea contestației, în termenul prevăzut de lege;

 • b) verifica masura in care contestatia este formulata cu privire la modul de respectare a procedurii privind organizarea si desfasurarea analizei noului proiect de management;

 • c) analizează contestația depusă;

 • d) întocmește procesul-verbal al ședinței comisiei de soluționare a contestației;

 • d) comunica contestatarului si autoritatii rezultatul solutionarii contestatiei;

CAPITOLUL V

Comunicarea rezultatului evaluării

ART. 14

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care managerul poate depune contestatii sau,dupa caz,de la solutionarea acestora,prin grija autoritatii,rezultatul final al analizarii noului proiect de management ,si alte informatii de interes public sunt aduse la cunostinta publica prin afisaj la sediul autotitatii si al institutiei ,precum si pe pagina de internet a autoritatii si a institutiei publice de cultura.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

ART. 15

Membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum și membrii secretariatului vor beneficia, conform art. 52 din ordonanța de urgență, de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația ordonatorului principal de credite, precum și de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, după caz, plătite din bugetul autorității, pe baza unor contracte civile conform prevederilor Codului civil.

ART. 16

Toate documentele aferente organizării și desfășurării evaluărilor de management se înregistrează și se păstrează în arhiva autorității, conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 17

Prezenta procedura se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

Președinte de ședință,

ANEXA

la procedura de organizare și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Toma Florin, manager al Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galati care a obținut in urma evaluarii finale nota 9,61

DECLARAȚIE

privind confidențialitatea și imparțialitatea

Subsemnatul(a), ................................., membru în comisia de evaluare/de soluționare a

contestațiilor/secretariat........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:

 • a) nu am calitatea de soț, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membri în comisia de evaluare, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;

 • b) nu am în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu instituția publică de cultură pentru care se organizează evaluarea;

 • c) nu am relații cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soț/soție, cu managerul evaluat;

 • d) mă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor de care iau cunoștință pe durata evaluării, potrivit legii.

Confirm că, în situația în care aș descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre situațiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la această situație și mă voi retrage.

Data ........................

Semnătura