Hotărârea nr. 440/2019

Acoperirea partiala a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie, in sistem centralizat, din municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 440 din 26.09.2019

privind acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație, în sistem centralizat, din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 490/20.09.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1309161/20.09.2019 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1309194/20.09.2019 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa Societății Calorgal S.A. Galați nr. 6697/07.05.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 39745/07.05.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 5^2 alin. (1), alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 1121/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ordinului nr. 1075/2014 al Ministrului Finanțelor Publice privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (1) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (4), art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (7), lit. „n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați, în sumă 3.121.467,69 lei, pentru perioada decembrie 2017 - martie 2018.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,