Hotărârea nr. 44/2019

Modificarea HCL nr. 725/19.12.2018 privind aprobarea realizarii proiectului "Reabilitare si Modernizare Scoala Gimnaziala nr. 33 Galati" si a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 44 din 25.02.2019

pentru modificarea HCL nr 725/19.12.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială nr. 33 Galați” și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator: Viceprimar al municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 81/21.02.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 25.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 11062/22.02.2019, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Solicitarea de clarificare, înregistrată la Primăria municipiului Galați sub nr. 16513/20.02.2019;

Având în vedere Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 1840/26.01.2018, pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu, modificat prin Ordinul MDRAP nr. 4546/18.04.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. I - Art. 2 din HCL nr. 725/19.12.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Valoarea totală a proiectului Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială nr. 33 Galați în cuantum de 6.475.057,45 lei cu TVA, din care 6.474.925,60 lei, cu TVA reprezintă cheltuieli eligibile.”

Art. II - Art. 3 din HCL nr. 725/19.12.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 129.498,57 lei, cu TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială nr. 33 Galați.

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,