Hotărârea nr. 438/2019

Modificarea H.C.L. 10/31.01.2019 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Galati pentru anul scolar 2019-2020, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 438

din 26.09.2019

pentru modificarea H.C.L. 10/31.01.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Consilier Local, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 487/19.09.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de

26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1309451/20.09.2019, a inițiatorului -Consilier Local, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1309454/20.09.2019 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Universității Danubius Galați nr. 812/R/05.09.2019, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 76097/05.09.2019;

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Galați nr. 12905, 12615/20.09.2019, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 1309435/20.09.2019;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4573 din 30 iulie 2019 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Universității „Danubius” din municipiul Galați pentru Colegiul „Danubius” din municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 24 alin. (1) și alin. (2) din anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5.235 din 2 octombrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin. (4) și art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Poziția 13 din Anexa 2 la H.C.L. nr. 10/31.01.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020, se modifică și va avea următorul cuprins:

REȚEA ȘCOLARĂ a unităților de învățământ preuniversitar particular din

Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020

Nr.

crt.

Mediu

Urban/

Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

13

Urban

Colegjul "DANUBIUS", GALAȚI B-dul Galati nr.3, tel.0372/361115, e-mail: stefangheorghe@univ-danubius.ro

Art. II - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cuprinsul hotărârilor Consiliului Local Galați cu privire la unitatea de învățământ prevăzută la art. 1, sintagma „Școala Postliceală" se înlocuiește cu sintagma „Colegiul".

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,