Hotărârea nr. 437/2019

Asocierea Municipiului Galati cu Arhiepiscopia Dunarii de Jos Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 437 din 26.09.2019

privind asocierea Municipiului Galați cu Arhiepiscopia Dunării de Jos Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 486/18.09.2019;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 26.09.2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1308930/20.09.2019 al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 1308936/24.09.2019 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere Solicitarea Arhiepiscopiei Dunării de Jos Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 74161/29.08.2019;

Având în vedere Solicitarea Arhiepiscopiei Dunării de Jos Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 1307728/18.09.2019;

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și lit. e), alin. (7) lit. a) și alin. (9) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă asocierea dintre Municipiul Galați și Arhiepiscopia Dunării de Jos Galați, în vederea desfășurării Programului socio-educațional „Hristos în școală”.

(2) Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Popa Cătălin

Contrasemnează, Secretar General, Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.

ANEXA LA HCL nr. 437/26.09.2019

CONTRACT

Nr. ............./.............2019

de asociere între Municipiul Galați și Arhiepiscopia Dunării de Jos, în vederea sprijinirii desfășurării programului socio - educațional ”Hristos în școală”

Art. 1 PARTILE

Municipiul Galati, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 54, cod fiscal

3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar - _______________

și

Arhiepiscopia Dunării de Jos, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 102, cod fiscal .............,   cont nr. ..........................., deschis la Banca

............................................., reprezentata prin Arhiepiscopul Dunării de Jos

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Sprijinirea realizării, în parteneriat, a programului socio - educațional ”Hristos în școală”

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI

Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și își încetează valabilitatea la finalizarea acțiunii.

Art. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în vederea susținerii proiectului, se obligă:

  • a.  Sa folosească suma acordată de la bugetul local în baza HCL nr.

......../...........2019 exclusiv pentru cheltuieli cu realizarea programului socio - educațional ”Hristos în școli”.

  • b. Să prezinte în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii acțiunii, documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate, în vederea decontării acestora (copii de pe facturi, ordine de plată, chitanțe, contracte, etc.), în limita sumei alocate de la bugetul local, conform anexei la prezentul contract. Documentele vor fi prezentate în copie cu mențiunea «conform cu originalul».

  • c. Să transmită un raport de activitate cu privire la desfășurarea acțiunii menționate, după finalizarea acesteia;

  • d. Să anunțe pe parcursul realizării acțiunii, sprijinul acordat de municipiul Galați în vederea desfășurării acestuia;

  • e. Să promoveze sigla și logo-ul municipiului Galați pe materialele publicitare aferente acțiunii;

  • f.  Să permită utilizarea, în scop necomercial, de către instituția parteneră, a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare;

  • g. Să promoveze activitatea în mass-media locală și națională;

  • h. Să acorde acreditările reprezentanților mass-media;

  • i.  Să obțină toate autorizațiile necesare desfășurării în bune condiții a actiunii;

  • j.  Să respecte toate cerințele impuse de legislația în vigoare;

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

a. Municipiul Galați are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura suma de 50.000 lei din bugetul local, cap. 67.02, pentru realizarea acțiunii, exclusiv pentru cheltuieli cu realizarea programului socio - educațional ”Hristos în școală”.

Art. 5. COMUNICĂRI

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Comunicările dintre părți se pot face prin telefon, telegramă sau fax, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 6. LITIGII

Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea contractului. În cazul nesoluționării divergențelor, părțile se vor adresa instanțelor române competente.

Art. 7. CLAUZA DE FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea, în mod necorespunzător (totală sau parțială), a oricărei obligații care îi revine pe baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră așa cum este definită de lege.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ........................, în 2 exemplare

originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Municipiul Galați                               Arhiepiscopia Dunării de Jos

Primar,                                        Reprezentant legal

Direcția Financiar Contabilitate

Director Executiv

Control Financiar Preventiv

Direcția Relații Publice și

Managementul Documentelor

Director Executiv

Avizat

Serviciul Juridic și Legalitate

Serviciul Învățământ, Cultură, Turism,

Sport, Culte, Sănătate și Evenimente

Președinte de ședință,

Popa Cătălin