Hotărârea nr. 435/2019

Aprobarea structurii organizatorice, a organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic de Urgenta Pentru Copii "Sf. Ioan" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 435 din 26.09.2019

privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii „Sf. Ioan” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 485/18.09.2019

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1307729/18.09.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate comun nr. 1307732/18.09.2019 al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Relații publice și Managementul Documentelor, al Serviciului Resurse Umane și Salarizare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, nr. 14769/17.09.2019 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1306795/17.09.2019;

Având în vedere avizul Ministerului Sănătății nr. XI/A/23802/SP/5995/10.05.2019 pentru structura organizatorică a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „ Sf. Ioan” Galați;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 172, alin. (6), alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „c”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - Se aprobă structura organizatorică, organigrama și statul de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa 1 la HCL 435 / 26.09.2019

MINISTERUL SANATATII

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII"SFJOANn GALAȚI

-Secția clinica pediatriei

50 paturi

din care:

- comp, alergologie si imunologie clinica

10 paturi

 • - compartiment gastroenterologie

 • - compartiment endocrinologie

- Secția clinica pediatrie 11 din care:

10 paturi

3 paturi

67 paturi

 • - compartiment cardiologie

 • - comp.diabet zaharat, nutriție

si boli metabolice

 • - compartiment hematologie

12 paturi

3 paturi

5 paturi

- compartiment oncologie medicala

5 paturi

- Secția clinica pediatrie III

35 paturi

din care:

- compartiment neurologie

12 paturi

- Secția pediatrie IV

30 paturi

din care:

- compartiment neonatologie patologica -prematuri

-/VMTiniarHmrsnt tAraniA IntA-HAÎv/A

15 paturi

4 paturi

15 naturi

L/Ul l JfJ.Cti UrHW (l wi afJO ll rtCrHOi VQ

- Secția clinica chirurgie si ortopedie infantila din care.:

- compartiment neurochirurgie

i Vi/ p/.wmi 1

58 paturi

3 paturi

rvAti (fi

 • - vVI 11 p«i fel111 e.» 11 UllaII11vlUyie

 • - comp.chirurgle plastica, microchirurgie

reoonstructiva

5 paturi

5 paturi

- arși                       2 paturi

- comp.chirurgie orala si maxilo-faciala

3 paturi

- Compartiment ORL

15 paturi

- Secția clinica ATI

15 paturi

- Secție recuperare neuropslhomotorie

30 paturi

- Statie hemodializa

5 aparate

-CPU

TOTAL

 • - însoțitori

 • - Snitalizare de zi

300 paturi

45 paturi

6 naturi

 • - Farmacie

 • - Bloc operator

 • - UTS

 • - Sterilizare

 • - Laborator clinic analize medicale

 • - Laborator clinic radiologie -imagistica medicala

 • - Serviciu, anatomie patologica

 • - compartiment citologie

 • - compartiment histopatologie

 • - compartiment prosectura

 • - Centru de Sanatate Mintala

 • - Cabinet diabet zaharat, nutriție si boii metabolice

 • - Cabinet oncologie medicala

 • - Cabinet medicina dentara (asigura si urgente)

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialități:

 • - pediatrie

 • - oftalmologie

 • - ortoptica

 • - chirurgie pediatrica

 • - ortopedie pediatrica/chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva

 • - endocrinologie

 • - neurologie pediatrica

 • - psihiatrie pediatrica

 • - alergologie si imunologie clinica /hematologie

 • - cardiologie/genetica medicala

 • - ORL

 • - dermatovenerologie

 • - gastroenterologie

 • - Cabinet audiometrle

 • - Laborator recuperare, medicina fizica si balneo.logie(baza de tratament)

 • - Fișier

 • - Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc stat paturile cat si ambulatoriuluiintegrat

La nivelul spitalului este in curs de organizare unitatea funcționala pentru arși

Președinte de ședință,

[serviciul runos


F.C.-l; F.E.-4


^COMPARTIMENT JURIDIC


F.C.-O; F.E. ■ I


“t r

J


[ STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA


F.C.- l;F.E..6


(COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILA SI SITUAȚII DE (URGENTA                                               F.C.-O;F.E.-1


n

a

□ m rt o


J

i COMPARTIMENT DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE SI LIMITARE A INFECȚIILOR     1

! ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE                               F.C.-O; F.E.- 4


["compartiment de primire urgenta


F.C.-2; F.E. • 51


SECTTA CLINICA PEDIATRIE-1: 5Q paturi, din care:

 • - 10 paturi compartiment alcrgologie si iiminologic clinica

 • - iO paturi compartiment gastroenterologie

* 3 paturi compartiment endocrinologie


F.C:-2;F. L -47


SECȚIA CLINIC A PEDIATRIE [I: 67 paiuri, din caro:

 • - 12 paturi cardiologie

 • - 3 paturi comp, dia bel zaharat.nutritie si boli metabolice -10 pa tu ri com parliment hemate Ingie/on eu logic


FX.-2;EE,-57


SECȚIA CLINICA PEDIATRIE III: 35 paturi.dm care: -12 paturi neurologie


F;C. r 2; RE.-35


' SECTiĂ PEDIATRIE IV : 30 paiuri din care;

-15 paturi compartiment terapie intensiva                                   F.C. -2 ; F.E. - 4-9

-15 paturi compartiment neonatolegie patologica din care prematuri: 4 paiuri


I-S CD -W

CD Q-£

CD

o-

CD

-W CD o-B’

’F


( COMPARTIMENT O.R.L.: 15 paturi                    " ......F.c7-i ; F-E-is.....

CABINET MEDICINA DENTARA

17 P fi- ț? T7 1                ii

SECȚIA CLINICA CHIRURGIE SI ORTOPEDIE INFANTILA; 58 paiuri din care            i

3 paturi neurochirurgie                                                    F.C,- 2; F.E. - 49

3 paturi oftalmologie

5 paiuri chirurgie plastic a, mie rac hirurgic rcconsl ru diva din care arși; 2 paiuri

3 paiuri chirurgie orala si maxilo-faciala


SECȚIA CLINICA A.T.l. -15 paturi                                    F.C;-2; F.E. - 33


BLOC OPERATOR                                            F.C.-O; F.E.• 16


SECȚIA RECUPERARE:NEUROPSIHOMOTOR1E: 30paiuri        F.C.-2; F.E. -30


STATIE HEMODIALIZA: 5 aparate                    :           F.C.-l ;F.E-7


[SERVICIUL DE ANATOMIE; PATOLOGICA                   F.C.-O ; F.E-4


LABORATOR CLIN1C DE ANALIZE MEDICALE                F.C.- 2 ; F.E.- 33:


LABORATOR CLINIC RAD [OLOG IE-IMAGISTIC A MEDICALA    F.C.-2; F.E.-21


i LABORATOR B.F.T:


!

FC-O; FE-23 h


CENTRUL DE SANATATE MINTALA F.C.- 2; F.E. - 7


_|| AMBULATORIU INTEGRAT


F.C.-l; F.E,-33FARMACIE CU CIRCUIT ÎNCHIS


F.C.-2; F.E.-7:


STATIE STERILIZARE


F.C -0; F.E,-3


BLOC ALIMENTAR                                        F.C.-0;F.E.- 15


CABINET DIABET ZAHARAT; NUTRIȚIE SI BOLI METABOLICE F.C.-O; F.E- i


i CABINET ONCOLOGIE MEDICALA                           F.C. • 0; F.E. -1
CD


bJ

P

K

O r

W

LZi


bJ

ON

O kO

bJ

o

kO


Anexa 3 la HCL 435 / 26.09.2019


Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. loan" Galați

STAT DE FUNCȚII

la data de 01.10.2019

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

Spitalul funcționează cu:                      300 paturi

45 paturi insotitori

6 paturi spitalizare de zi

726 posturi aprobate

conf. adresei Ministerului Sanatatii - Direcția Organizare si Policitici Saiariale NR. XI/A/18628/ACP/3576/12.04.2016                                  VACANT - 57

1 MANAGER

medic primar

Grad El

radiologie

S

1

Dr. Victorita Stefanescu

2

DIRECTOR MEDICAL INTERIMAR medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Badîu Geta

3

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL economist

Grad II

management

S

1

Ec. Cloșca Laura

4

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-SEF UNITATE

generalist

Grad II

generalist

s

1

VACANT

Secția Clinica Pediatrie I - 50 paturi

din care: - comp. Alergologie si imunologie clinica -10 paturi

 • - comp. Gastroenterologie -10 paturi

 • - comp. Endocrinologie - 3 paturi

5

medic primar - sef secție

gr. 5

pediatrie - compet. gastro

S

1

Dr. Baciu Ginel

6

medic primar

gr. 5

pediatrie-alergologie

S

1

VACANT

7

medic primar - doctor in medicina

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Cristescu-Budala Carmen-Laura

8

medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

VACANT

9

medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Vedes Stefania-Nadia

10

medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Gușa Maricica

11

asistent medical principal - șefa

gr. 5

pediatrie

PL

1

Balan Constanta

Compartiment Alerqoloqie si imunoloqie clinica -10 paturi

12

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Teodor Jenica

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

13

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Drugescu Mihaela

14

asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Voicu Diana-Lacramioara

15

asistent medical

gr. 2

generalist

PL

1

Burduf Mirela-Nicoleta

Compartiment Gastroenterologie -10 paturi

16

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Andone Maria-Anca

17

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Mirea Ecaterina-Carmen

18

asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

lordache Cristina

Compartiment Endocrinologie

- 3 paturi

19

asistent medical licențiat

gr-1

generalist

S

1

Oana Ecaterina-Tatiana

20

asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

S

1

Malihin Valentina

Pediatrie

21

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

S

1

Petre Camelia

22

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Pascanu Manuela

23

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Crăciun Livia

24

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Paduraru Camelia

25

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Lupasc Lucia-Mirela

26

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Lacatus Roxana

27

asistent medical licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Luca Mihaela

28

asistent medical principal

gr. 3

generalist

SSD

1

Negara Liliana

29

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Andone Geta

30

asistent medical principal

gr-2

generalist

PL

1

Minjineanu Raluca-Claudia

31

asistent medical

gr. 4

generalist

PL

1

Maiereanu Cornelia

32

asistent medical

gr. 3

generalist

PL

1

Mocanu Camelia-Ramona

33

registrator medical principal

gr. 5

M

1

Racovita Mihaiela

34

infirmiera

gr. 5

generale

1

Hilohi Tudorita

35

infirmiera

gr. 5

generale

1

Tuchilâ Tudorita

36

infirmiera

gr. 5

generale

1

Pobereznicenco-Scacenco Lenuta

37

infirmiera

gr. 5

generale

1

Marangociu Adriana

38

infirmiera

gr. 5

generale

1

Buiciuc Ioana

39

infirmiera

gr. 5

generale

1

Topa Liliana

40

infirmiera

gr. 5

generale

1

Popa-Tolontan Anisoara

41

infirmiera

gr. 5

generale

1

Gradea Ileana

42

infirmiera

gr. 5

generale

1

Pardos luliana

43

infirmiera

gr-2

generale

1

Neagu Luminita-Elena

44

infirmiera

gr-2

generale

1

Popa lonela-Lacramioara

45

infirmiera

gr. 2

generale

1

Tabus Mihaela

46

ingrijitoare

gr. 5

generale

1

Nechita Firita

47

îngrijitoare

gr. 5

. generale

1

Zurba Lucretia

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

48

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Benea Catinca

49

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Mirea Adriana

50

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Petre Mirela-Anisoara

51

îngrijitoare

gr-2

generale

1

Sandu Daniela

52

îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Ibanescu Andreea-Loredana

53

îngrijitoare

gr. 2

generale

1

VACANT

Secția Clinica Pediatrie 11-67 paturi

din care: Compartiment Cardiologie                     -12 paturi

Comp. Diabet Zaharat, Nutriție si Boli metabolic - 3 paturi

Comp. Hematologie/Oncologie

-10 paturi

54

medic primar - sef secție

gr- 5

pediatrie-cardiologie

S

1

Prof.Dr. Nechita Aurel

55

medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. lacob Mariana

56

medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Sprânceana Jeana

57

medic primar - doctor in medicina

gr. 5

pediatrie

S

1

Suspendat temporar

58

medic primar

gr. 4

pediatrie-neonatologie

S

1

Dr. Fotea Silvia

59

medic primar

gr. 4

pediatrie-specialist hematologie

S

1

Dr. Niculescu Carmen-Eugenia

60

medic specialist

gr. 5

oncologie medicala

s

1

Dr. Munteanu Anisoara

61

medic rezident an V

gr. 1

pediatrie

s

1

Dr. Matei Loredana

62

asistent medical principal - șefa

gr. 5

pediatrie

PL

1

VACANT

63

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

S

1

Andrian Liliana

64

asistent medical licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Ionica Mariana

65

asistent medical licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Gradinaru Roxana Ramona

66

asistent medical licențiat

gr-2

generalist

s

1

Nour Corina

67

asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

s

1

Barbu Nicoleta

68

asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

s

1

VACANT

69

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

losip Ioana

70

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Lungu Monica-Maria

71

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Fratila Luminița

72

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Marin Stela

73

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Dragomir Marilena

74

asistent medical

gr. 4

generalist

PL

1

Bacanu Ionica

75

asistent medical

gr. 4

generalist

PL

1

Severin Angelica

76

asistent medical

gr. 3

generalist

PL

1

Stavar Daniela

77

asistent medical

gr. 2

generalist

PL

1

Stroia Gabriela

78

asistent medical

gr. 1

generalist

PL

1

Gainaru Ionela Lacramioara

79

asistent medical

gr- 0

generalist

PL

1

Cojocaru Aurora-Fanica

80

registrator medical principal

gr. 3

M

1

Balint Dorina-Marcela

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

81

Comp. Cardioloaie -12 paturi asistent medical principal sef delegație

gr. 4

generalist

PL

1

Gramov Silvia-Aura

82

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

S

1

Susma Steluta

83

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

PL

1

VACANT

84

asistent medical licențiat

gr. 1

generalist

S

1

VACANT

85

asistent medical principal

gr. 2

generalist

PL

1

Filimon Maricela

Compartiment Diabet Zaharat, Nutriție si Boli metabolice - 3 paturi

86

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

VACANT

87

asistent medical

gr. 4

generalist

PL

1

Macovei Olimpia

Compartiment Hematoloqie/Oncoloqie

-10 paturi

88

asistent medical principal licențiat

gr- 5

generalist

S

1

Manole Ioana

89

asistent medical principal licențiat

gr. 2

generalist

S

1

Arboreanu Geanina

90

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Petrea Carmen-Loredana

91

asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Olaru Mihaela

92

asistent medical

gr. 3

generalist

PL

1

Croitoru Marcela

Pers. Aux. Sanitar

93

infirmiera

gr. 5

generale

1

Lupusoara Georgeta

94

infirmiera

gr. 5

generale

1

Cirja Constantina

95

infirmiera

gr. 5

generale

1

Tiron Maria

96

infirmiera

gr. 5

generale

1

lordache Meluta

97

infirmiera

gr. 5

generale

1

Anton Mariana

98

infirmiera

gr. 5

generale

1

Bratu Paula-Luminita

99

infirmiera

gr. 4

generale

1

Stoian Teodosia

100

infirmiera

gr. 4

generale

1

Radu Neculina

101

infirmiera

gr- 3

generale

1

Mocanu Magdalena-Alice

102

infirmiera

gr. 2

generale

1

Bogdan Ioana

103

infirmiera

gr. 2

generale

1

Benea Frasinica

104

infirmiera

gr. 2

generale

1

Tabacaru Cătălină

105

infirmiera

gr. 2

generale

1

Colta Eugenia

106

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Tudor Gina

107

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Vasiliu Lavinia-Mioara

108

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Caciuc Rodlca-Elisabeta

109

ingrijitoare

gr. 3

generale

1

Enica Gineta

110

îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Enachi Maria

111

ingrijitoare

gr. 2

generale

1

Prodan Ionela

112

ingrijitoare

gr- 2

generale

1

Avram Vasiiica-Mariana

113

ingrijitoare

gr. 1

generale

1

lonita Mariana

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

Secția Clinica Pediatrie III - 35 paturi

din care: - comp, neurologie -12 paturi

114 medic primar - sef secție interimar

gr. 4

pediatrie

S

1

Conf. Dr. Busila Camelia

115 medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Banu Elena-Ariela

116 medic primar

gr. 5

pediatrie

s

1

Dr. Borsciov Grigore

117 medic primar

gr. 5

pediatrie

s

1

Dr. Campeanu Carmen-Ecaterina

118 asistent medical principal sef delegație

gr. 5

pediatrie

PL

1

Berghes Simona

119 asistent medical principal licențiat

gr. 2

generalist

S

1

Cimpoi Simona

120 asistent medical licențiat

gr. 0

general ist

8

1

Poalelungi Daniela

121 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Lepadatu Carmen-Margareta

122 asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Diaconu Geta

123 asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Susnea Any

124 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Toma Camelia-Jana

125 asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Dimitriu Janeta-Cornelia

126 asistent medical

gr. 2

generalist

PL

1

Tarziman Laura-lsabela

127 asistent medical

gr. 0

generalist

PL

1

Stuparu Larisa-Alexandra

128 registrator medical principal

gr. 1

M

1

Anton Ciprian

129 infirmiera

gr. 5

generale

1

Neculache Anica

130 infirmiera

gr. 5

generale

1

Maxim Ionica

131 infirmiera

gr. 3

generale

1

Stamate Mariana

132 infirmiera

gr. 3

generale

1

Antohe (rina

133 infirmiera

gr. 3

generale

1

Talmaciu Liliana

134 infirmiera

gr. 2

generale

1

Antohe Gherghina

135 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Chvala Liliana

136 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Cojocaru Constantina

137 îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Bujor Adriana

138 îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Caldarea Lucica

Compartiment Neurologie -12 paturi

139 medic primar

gr. 5

neurologie pediatrica

S

1

Dr. Elkan (Cojocaru) Eva-Maria

140 medic rezident an V

gr. 1

neurologie

S

1

VACANT

141 asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

S

1

Ciurea Ionica

142 asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

8

1

Doca Violeta

143 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Apostol eseu Angelica

144 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Liga Luminita-Gabriela

145 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Radu Cosmina

146 asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Panait Mioara-Luminița

147 infirmiera

gr. 5

generale

1

Mihai Sandina

148 infirmiera

gr. 5

generale

1

Sanduc Anita

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

149

infirmiera

gr. 5

generale

1

Zebega Liliana

150

infirmiera

gr. 5

generale

1

Ciuchilan Maricela

Secția Pediatrie IV - 30 paturi

din care: - comp, terapie intensiva -15 paturi

- comp, neonatologie patologica -15 paturi

Compartiment Terapie Intensiva - 15 paturi

151

medic primar - sef secție interimar

gr. 3

pediatrie-specialist ATI

S

1

Dr. Constanțin-Dinescu Silvia

152

medic specialist

gr. 2

pediatrie

S

1

Dr. Moraru Petruta luliana

153

medic specialist

gr. 2

anestezie si terapie intensiva

S

1

VACANT

154

asistent medical principal licențiat

gr. 4

pediatrie

S

1

Avram Violeta

155

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

PL

1

Butunoi Mirela-Aurora

156

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Boghea Gabriela

157

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Onofrei Vasilica

158 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Nita Mirela-Rodica

159

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Ivascu Codrina

160

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Grigoras Elena

161

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Albu Mihaela-Lucia

162

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Dimitriu Teodora

163

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Murgoci Alina

164

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Popovici Marcela

165

asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Petcu Camelia

166 asistent medical

gr. 3

generalist

PL

1

Ciobanu Marinela

167

infirmiera

gr. 5

generale

1

Marin Virginia

168

infirmiera

gr. 5

generale

1

Marcu Fanica

169

infirmiera

gr. 5

generale

1

Cira Ionica

170

infirmiera

gr. 3

generale

1

Moise Lucia

171

infirmiera

gr. 2

generale

1

Hristea Nicoleta

172

infirmiera

gr. 2

generale

1

Pobereznicenco-Scacenco Paula-Carina

173

ingrijitoare

gr. 3

generale

1

Ghilea Liliana

174

ingrijitoare

gr. 2

generale

1

Sasaran Gabriela

175

ingrijitoare

gr. 1

generale

1

Marin Lenuta

176

ingrijitoare

gr. 1

generale

1

Stan Luci ca

177

îngrijitoare

gr. 1

generale

1

Patrut Dina-Teodora

Compartiment neonatologie patologica -15 paturi

din care: - prematuri ■■ 4 paturi

178 medic primar

gr. 4

neonatologie

S

1

VACANT

179 medic specialist

gr. 2

pediatrie

S

1

Dr. Profir Irina

180 medic rezident an IV

gr. 1

neonatologie

S

1

Dr. loan Elena

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

181

asistent medical principal sef secție interimar

gr. 5

pediatrie

PL

1

Campureanu Dida-Gela

182

asistent medical pricipal licențiat

gr. 4

generalist

S

1

Maxim Daniela-Andreea

183

asistent medical pricipal licențiat

gr. 3

generalist

S

1

VACANT

184

asistent medical licențiat

gr-2

generalist

S

1

Neagu Oana-Paula

185

asistent medical licențiat

gr. 1

generalist

S

1

Nechita Petruta

186 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Bursucanu Cerasela-Aurora

187 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Chiru Rodica

188 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Prelipceanu Mirela

189 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Marin lulia-Claudia

190 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Lăcustă Daniela

191

asistent medical

gr. 4

generalist

PL

1

Pintilie Lenuta-Marioara

192

asistent medical

gr. 3

generalist

PL

1

Danila Daniela

193

asistent medical

gr. 3

generalist

PL

1

Pavei Rozalia-Monica

194 asistent medical

gr.1

generalist

PL

1

Sion Ana-Maria

195

infirmiera

gr. 5

generale

1

lehim Violeta-Tania

196

infirmiera

gr. 5

generale

1

Trif Georgeta-Mariana

197

infirmiera

gr. 5

generale

1

Botezatu Vasilica

198

infirmiera

gr. 5

generale

1

Bucur Ionica

199

infirmiera

gr. 4

generale

1

Solomon Cristina

200

infirmiera

gr. 1

generale

1

Hodina Elena Sandita

201

îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Morosanu Gianina

202

îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Sandu Lacramioara

Compartiment ORL -15 paturi

203

medic primar

gr. 5

ORL

S

1

Dr. Udrescu Sidonia

204

medic specialist

gr. 2

ORL

S

1

Dr. Gegea Costela

205

medic specialist

gr. 3

ORL

S

1

VACANT

206

asistent medical principal - coordonator

gr. 5

pediatrie

PL

1

Serban Tatiana

207

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Sandu Daniela

208

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Panaite Gabi-Violeta

209

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Avram Aurelia

210

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Panaite Constantina

211

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Ion Georgiana-Adina

212

asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Margina Ramona

213

asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Cocu Tincuta

214

infirmiera

gr. 5

generale

1

Gavrila Mihaela

215

infirmiera

gr. 5

generale

1

Luca Elena

216

infirmiera

gr. 5

generale

1

Gaiu Georgeta

217

infirmiera

gr. 3

generale

1

Tesula Ioana

218

infirmiera

gr. 2

generale

1

Neculau Florina

219

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Stoica Cristina-Monica

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

220

îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Ciofu Maria

221

îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Goldur Marieta

Secția Recuperare Neuropsihomotorie

- 30 paturi

222

medic primar - sef secție

gr. 5

pediatrie-balneologie

S

1

Dr. Verenca Madalina-Codruta

223

medic primar

gr. 3

balneologie

S

1

Dr. Borș Aura-Madalina

224

medic specialist

gr. 2

medicina fizica si de reabilitare

S

1

Dr. Nastase Florentina

225

kinetoterapeut

gr. 4

Kinetoterapie

S

1

Margina Cristina-Luminita

226

kinetoterapeut

gr. 1

kinetoterapie

S

1

VACANT

227

asistent medical principal - șefa

gr. 5

pediatrie

PL

1

VACANT

228

asistent medical principal sef delegație atribuții

gr. 4

pediatrie

PL

1

losip Mirela-Carmen

229

asistent medical principal

gr. 5

balneofizioterapie

PL

1

Dragomir Stefan-Nelu

230

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Roinita Vasilica

231

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Mihai Emanuela

232

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Mandalac Carmen

233

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Sava Cristina

234

asistent medical principal

gr. 4

balneofizioterapie

PL

1

Bandrabur Cezari na-Cristi na

235

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Lapusneanu Mariana

236

asistent medical principal

gr. 4

pediatrie

PL

1

Biriadeanu lordana-Dana

237

asistent medical

gr. 3

generalist

PL

1

Brostic Adrian

238

registrator medical principal

gr. 5

M

1

Petre Mirela-Gabriela

239

infirmiera

gr. 5

generale

1

VACANT

240

infirmiera

gr. 5

generale

1

VACANT

241

infirmiera

gr. 5

generale

1

VACANT

242

infirmiera

gr. 5

generale

1

Grigorita Mariana

243

infirmiera

gr-5

generale

1

Spiridonescu Maricica

244

infirmiera

gr. 5

generale

1

Ghilea Rodica

245

infirmiera

gr. 5

generale

1

Porumb Viorica

246

infirmiera

gr. 4

generale

1

Cristea Mioara-Ana

247

infirmiera

gr. 4

generale

1

Moldoveanu Liliana-Carmelia

248

infirmiera

gr. 2

generale

1

Grigore Elena

249

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Buzatu Ecaterina

250

îngrijitoare

gr. 1

generale

1

Minjineanu Valerica

251

spalatoreasa

gr. 5

generale

1

VACANT

252

bucatar IV

gr. 0

sc. prof

1

Lazar Nicolae

253

muncitor bucătărie I

gr. 4

generale

1

Dorobantu Ștefana

Secția Clinica Chirurgie si Ortopedie Infantila - 58 paturi

din care: - comp, neurochirurgie              - 3 paturi

 • - comp, oftalmologie                 - 3 paturi

 • - comp, chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva - 5 paturi din care arși: 2 paturi

  Nr. crt.

  Funcția

  Grad / gradație

  Specialitate

  Nivel studii

  Cuant. post

  Numele si prenumele

  - comp, chirurgie orala si maxilo-faciala - 3 paturi

  254

  medic primar - sef secție interimar

  gr. 5

  ortopedie pediatrica-specialist chirurgie p S

  1

  Dr. Candussi luliana-Laura

  255

  medic primar

  gr. 5

  chirurgie-ortopedie pediatrica

  S

  1

  Dr. Petrea Alecu

  256

  medic primar

  gr. 5

  chirurgie-ortopedie pediatrica

  s

  1

  Dr. Duca Teodor

  257

  medic primar

  gr. 5

  chirurgie-ortopedie pediatrica

  s

  1

  Dr. Nita Constanta-Mihaela

  258

  medic primar

  gr. 5

  chirurgie-ortopedie pediatrica

  s

  1

  Dr. Stefanopol loana-Anca

  259

  medic primar

  gr. 5

  chirurgie-ortopedie pediatrica

  s

  1

  Dr. Cristea Virgil-Corneliu

  260

  medic specialist

  gr. 2

  chirurgie plastica si reparatorie

  s

  1

  Dr. Luca Andreea Mioara

  261

  medic specialist

  gr. 2

  chirurgie pediatrica

  s

  1

  Dr. Danila Dumitru-Marius

  262

  medic specialist

  gr. 2

  chirurgie pediatrica

  s

  1

  Dr. Petecariu Alexandru

  263

  medic specialist

  gr. 2

  neurochirurgie

  s

  1

  VACANT

  264

  medic rezident an V

  gr. 3

  ortopedie si traumatologie

  s

  1

  Dr. Anghele Aurel ian-Du mitrache

  265

  asistent medical principal - șefa

  gr. 4

  generalist

  PL

  1

  Dasianu Olimpia-Alina

  266

  asistent medical principal licențiat

  gr. 5

  generalist

  s

  1

  Mirza Constantina

  267

  asistent medical principal licențiat

  gr. 5

  generalist

  s

  1

  Chiosa Maricica

  268

  asistent medical principal licențiat

  gr. 3

  generalist

  s

  1

  Neagu Viorica

  269

  asistent medical principal licențiat

  gr. 3

  generalist

  s

  1

  Mihalache Claudia

  270

  asistent medical licențiat

  gr. 2

  generalist

  s

  1

  Radivoicovici Cristina-Elena

  271

  asistent medical principal

  gr. 5

  pediatrie

  PL

  1

  Poalelungi Petrica

  272

  asistent medical principal

  gr. 5

  generalist

  PL

  1

  Popa Viorela

  273

  asistent medical principal

  gr. 5

  pediatrie

  PL

  1

  Munteanu Olimpia-Violeta

  274

  asistent medical principal

  gr. 4

  generalist

  PL

  1

  Mandache Julieta

  275

  asistent medical principal

  gr. 4

  pediatrie

  PL

  1

  Lungu Florentina

  276

  asistent medical principal

  gr. 4

  generalist

  PL

  1

  Chiriac Camelia-Amalia

  277

  asistent medical principal

  gr. 4

  generalist

  PL

  1

  Maiereanu Similia

  278

  asistent medical principal

  gr. 3

  generalist

  PL

  1

  Stanciu Mirela-Mihaela

  279

  asistent medical principal

  gr. 2

  generalist

  PL

  1

  Huzum Cristina-Mihaela

  280 asistent medical

  gr. 5

  generalist

  PL

  1

  Anghel Daniela

  281

  asistent medical

  gr. 4

  generalist

  PL

  1

  Chirila Carmen

  282

  asistent medical

  gr. 2

  generalist

  PL

  1

  Nechita Claudia-Georgiana

  283

  asistent medical

  gr. 2

  generalist

  PL

  1

  VACANT

  284

  asistent medical

  gr. 1

  generalist

  PL

  1

  Mitachi Ana-Maria

  285

  asistent medical

  gr. 0

  generalist

  PL

  1

  Nichiforov Alexandra Maria

  286

  registrator medical

  gr. 1

  M

  1

  Bircovanu loan-Daniel

  287

  infirmiera

  gr. 5

  generale

  1

  Musat Costelia

  288

  infirmiera

  gr. 5

  generale

  1

  Caliap Victoria

  289

  infirmiera

  gr. 5

  generale

  1

  Macrineanu Doina

  290

  infirmiera

  gr. 5

  generale

  1

  Sasaran Lenuta

  291

  infirmiera

  gr. 3

  generale

  1

  Bursucanu Daniela

  292

  infirmiera '

  gr. 3

  generale

  1

  Milea lonela-Kati

  293

  infirmiera

  gr. 3

  generale

  1

  Macarneanu Alina

  294

  infirmiera

  gr- 3

  generale

  1

  Stiubei Mioara-Cristina

  Nr. cri

  Funcția

  Grad/ gradație

  Specialitate

  Nivel studii

  Cuant. post

  Numele si prenumele

  295

  infirmiera

  gr, 3

  generale

  1

  Basalic Elena

  296

  infirmiera

  gr. 3

  generale

  1

  Rogojina Mariana-Carmen

  297

  îngrijitoare

  gr. 5

  generale

  1

  Axente Doina

  298

  îngrijitoare

  gr. 5

  generale

  1

  Palade Pachita

  299

  îngrijitoare

  gr. 5

  generale

  1

  Posa Laura-Maria

  300

  îngrijitoare

  gr. 4

  generale

  1

  Caramfil Doinita-Cristina

  301

  îngrijitoare

  gr. 3

  generale

  1

  Turbuc Gabriela

  302

  îngrijitoare

  gr. 3

  generale

  1

  Tofan Anisoara-Carmen

  303

  îngrijitoare

  gr. 2

  generale

  1

  Calin Aurelia

  304

  îngrijitoare

  gr. 1

  generale

  1

  Rauta Mariana

  305

  brancardier

  gr. 4

  generale

  1

  Blanaru Zamfirel-Orlando

  Bloc Operator

  306

  asistent medical principal licențiat

  gr. 5

  generalist

  S

  1

  Partene Adina-Lacramioara

  307

  asistent medical principal licențiat

  gr. 5

  generalist

  S

  1

  Patrascu Veronica-Nina

  308

  asistent medical principal licențiat

  gr. 3

  generalist

  S

  1

  Gherber Alina-Larisa

  309

  asistent medical principal licențiat

  gr. 3

  generalist

  S

  1

  Enachi Elena

  310

  asistent medical principal licențiat

  gr, 2

  generalist

  S

  1

  Munteanu Ana

  311

  asistent medical principal

  gr, 5

  pediatrie

  PL

  1/2

  Lupoae Mariana

  asistent medical principal

  gr. 5

  pediatrie

  PL

  1/2

  312

  asistent medical principal

  gr. 4

  generalist

  PL

  1

  Ciubotaru Larisa-Mihaela

  313

  asistent medical principal

  gr. 3

  generalist

  PL

  1

  Chitu Silvia

  314

  asistent medical principal

  gr. 3

  generalist

  PL

  1

  Racovita Oana

  315

  infirmiera

  gr. 5

  generale

  1

  Grigore Sandica

  316

  infirmiera

  gr, 5

  generale

  1

  Marcu Liliana-Veronica

  317

  infirmiera

  gr. 5

  generale

  1

  Coman Angelica

  318

  infirmiera

  gr. 4

  generale

  1

  Maravela Adriana-Laura

  319

  infirmiera

  gr. 2

  generale

  1

  Chirac Mihaela-Cristina

  320

  îngrijitoare

  gr. 2

  generale

  1

  Diaconu Elena-AnaMaria

  321

  îngrijitoare

  gr. 1

  generale

  1

  Sasaran Madalina

  Secția Clinica A.T.I. -15 paturi

  322

  medic primar - sef secție interimar

  gr. 5

  ATI

  S

  1

  Dr. Miulescu Magdalena

  323

  medic primar

  gr. 4

  ATI

  S

  1

  Dr. Birliba Mihaela-Petronela

  324

  medic specialist

  gr, 4

  ATI

  S

  1

  Dr, Bordeianu Cristina Atena

  325

  medic specialist

  gr. 2

  ATI

  S

  1

  Dr. Malacu Alina

  326

  medic specialist

  gr. 2

  ATI

  S

  1

  Dr. Voicu Andreea-Loredana

  327

  medic rezident anul V

  gr, 0

  ATI

  s

  1

  Dr. Sevastre Geanina-Mihaela

  328

  medic rezident anul IV

  gr. 0

  ATI

  s

  1

  VACANT

  329

  medic rezident anul IV

  gr. 1

  ATI

  s

  1

  Dr. Popa Anca Maria

  330

  asistent medical principal - șefa

  gr. 5

  pediatrie

  PL

  1

  VACANT

  Nr. crt.

  Funcția

  Grad/ gradație

  Specialitate

  Nivel studii

  Cuant. post

  Numele si prenumele

  331

  asistent medical principal licențiat sef delegație

  gr. 4

  generalist

  S

  1

  Moroca Ramona-Aurora

  332

  asistent medical principal licențiat sef delegație

  gr. 4

  general ist

  S

  1

  Mogos Emiliea

  333

  asistent medical principal licențiat

  gr. 5

  generalist

  s

  1

  Constantin Mâdâlina

  334

  asistent medical principal licențiat

  gr. 4

  generalist

  s

  1

  Duda Maria-Simona

  335

  asistent medical principal licențiat

  gr. 4

  generalist

  s

  1

  Cristian Maria-Marieta

  336

  asistent medical principal licențiat

  gr. 3

  generalist

  s

  1

  Chirila Geta

  337

  asistent medical principal licențiat

  gr. 3

  generalist

  s

  1

  Brinza Petruta

  338

  asistent medical principal licențiat

  gr. 3

  generalist

  s

  1

  Balan Cristina

  339

  asistent medical licențiat

  gr-2

  generalist

  s

  1

  Bordiciuc Rodica

  340

  asistent medical principal

  gr. 5

  pediatrie

  PL

  1

  Susanu Carmen

  341

  asistent medical principal

  gr. 4

  generalist

  PL

  1

  Crudu Daniela

  342

  asistent medical principal

  gr. 4

  generalist

  PL

  1

  Buciuc Nela

  343

  asistent medical principal

  gr. 4

  generalist

  PL

  1

  Necula Cornelia

  344

  asistent medical principal

  gr. 4

  pediatrie

  PL

  1

  Horhocea Paula-Geanina

  345

  asistent medical principal

  gr. 4

  generalist

  PL

  1

  Pavel Mirela

  346

  asistent medical principal

  gr. 4

  pediatrie

  PL

  1

  Cucu Luminita-Violeta

  347

  asistent medical principal

  gr. 4

  generalist

  PL

  1

  Liga Mihaela

  348

  infirmiera

  gr. 5

  generale

  1

  Paslaru Gica

  349

  infirmiera

  gr. 5

  generale

  1

  Sandu Mihaela

  350

  infirmiera

  gr. 5

  generale

  1

  Ghimpu Nicuta

  351

  infirmiera

  gr. 5

  generale

  1

  Vidroi Marcelina

  352

  infirmiera

  gr. 5

  generale

  1

  Basalic Ioana

  353

  infirmiera

  gr. 5

  generale

  1

  Ichimescu Anda-Vasilica

  354

  infirmiera

  gr. 5

  generale

  1

  Chiticaru Florica

  355

  îngrijitoare

  gr. 5

  generale

  1

  Balaban Elena

  356

  îngrijitoare

  gr. 4

  generale

  1

  Bodorin Mariana

  357

  îngrijitoare

  gr. 3

  generale

  1

  Ciurea Mioara-Mihaela

  358

  îngrijitoare

  gr. 3

  generale

  1

  Pisica Laura

  Statie Hemodializa - 5 aparate

  359

  medic rezident an III

  gr. 0

  nefrologie pediatrica

  S

  1

  Dr. Goroftei Larisa

  360

  asistent medical principal licențiat - șefa

  gr. 5

  generalist

  s

  1

  Condriuc Teodora-Mirela

  361

  tehnician gr. I

  gr. 5

  subinginer

  SSD

  1

  Nastase Dorina

  362

  asistent medical principal

  gr. 5

  pediatrie

  PL

  1

  Mocanu Zinica

  363

  asistent medical principal

  gr. 4

  generalist

  PL

  1

  Constandache Smarandita

  364

  asistent medical principal

  gr. 4

  generalist

  PL

  1

  Curmei Gabriela

  365

  asistent medical principal

  gr. 4

  generalist

  PL

  1

  Luca Angela

  366

  infirmiera

  gr. 5

  generale

  1

  Gogu Aurelia

  367

  ingrijitoare

  gr. 4

  generale

  1

  Anton Lica


  Funcția


  Grad / gradație


  Specialitate


  Nivel

  Cuant.

  studii

  post


  Numele si prenumele


Farmacie cu circuit inchis

farmacist diriginte interimar

gr. 4

farmacie

S

1

Lungu Irinel

farmacist primar

gr. 5

farmacie

S

1

VACANT

asistent medical principal - șefa cu delegație

gr. 4

farmacie

PL

1

Ivan Aurelia

asistent medical principal

gr. 4

farmacie

PL

1

Suspendat temporar

asistent medical principal

gr. 5

farmacie

PL

1

Stafie Domnica

asistent medical principal

gr. 5

farmacie

PL

1

Lazar Daniela-Camelia

asistent medical principal

gr. 4

farmacie

PL

1

Marina Ligia-lrina

asistent medical principal

gr. 4

farmacie

PL

1

Nanciu Dan

îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Vasile Rodica-Violeta

Compartiment de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale (CSPLIAAM)

medic rezident an II

gr. 2

epidemiologie

S

1

Dr. Alexandrache Mirela Cornelia

asistent medical principal

gr. 4

igiena

PL

1

Macovei Daniela-Crenguta

asistent medical

gr. 3

igiena

PL

1

Eftimie Adriana-Alina

agent dezinfector

gr. 4

DDD

M

1

Sava Laurentiu

agent dezinfector

9r- 2

DDD

M

1

Apostolescu Alexandru-Cristian

Birou Statistica si Informatica Medicala

asistent medical principal - șefa

gr. 3

generalist

PL

1

Otava Tamara-Veronica

asistent medical licențiat

gr. 2

generalist

S

1

Crăciun Georgiana-Gabriela

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Bogdan Cristina

statistician medical principal

gr. 5

M

1

Constantinescu Carmen

statistician medical principal

gr. 3

M

1

Achim Florentina

registrator medical

gr. 5

M

1

Culache Mirela-Liliana

îngrijitoare

gr. 1

generale

1

Trofin lordana-Daniela

Dietetica

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

VACANT

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Danila Liliana

asistent medical principal

gr. 5

nutriție si dietetica

PL

1

Codiria Liliana

asistent medical

gr. 5

nutriție si dietetica

PL

1

Tataru Ștefana

Sterilizare

gr. 5      generalist

gr. 5      generalist

gr. 4      generalist


PL

1

Gradinaru Marcela

PL

1

Serbanescu Ionica

PL

1

Lazarescu Petronela-Geta


asistent medical principal asistent medical principal asistent medical principal

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

396

Laborator Clinic de Analize medicale medic primar - sef laborator

gr. 5

Laborator

S

1

Dr. Florea Caliopsia

397

medic primar

gr. 5

Laborator

S

1

Dr. Neagu Corina

398

medic primar

gr. 5

Laborator

S

1

Dr. Gurau Gabriela

medic specialist

gr. 4

Laborator

s

1/2

Dr. Chesaru Bianca-loana

399

medic specialist

gr. 2

Laborator

S

1

Dr. lonita Natalîa-Elena

400

medic specialist

gr. 2

Medicina de laborator

S

1

Dr. Jarnea Maria-Mirabela

401

chimist principal cu gestiune

gr. 5

Chimie

S

1

Patriche Tanti

402

chimist principal - specialist hematologie

gr. 5

Chimie

S

1

Tudor Cornelia

403

biolog principal

gr. 5

biologie

s

1

Ignatescu Gabriela-Elena

404

biochimist principal

gr. 5

biochimie

s

1/2

Dobre Michaela

405

asistent medical principal - seta

gr. 5

Laborator

PL

1

Iordan Lucica

406

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

VACANT

407

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Beldie Lidia

408

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Mocanu Maricica

409

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Fertu Luminita-Florina

410

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Rusu Mariana

411

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Macovei Luminița

412

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Oprea Rodica

413

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Nita luliana-Nicoleta

414

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Glavan Jenica

415

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Poberejnic lulia-Laura

416

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Manole Gianina-Nicoleta

417

asistent medical principal

gr. 4

Laborator

PL

1

Ciobotaru Mihaela-Lacramioara

418

asistent medical principal

gr. 4

Laborator

PL

1

Teletin Ana-Maria

419

asistent medical principal

gr- 4

Laborator

PL

1

Chirosca Mirela

420

asistent medical principal

gr. 3

Laborator

PL

1

Sclifos Ionica

421

asistent medical principal

gr. 2

Laborator

PL

1

Gandu Georgiana

422

asistent medical

gr. 4

Laborator

PL

1

Stoica Cristina-Laura

423

asistent medical

gr. 4

Laborator

PL

1

Andries Mihaela

424

asistent medical

gr. 3

Laborator

PL

1

Rotaru Mariana

425

asistent medical

gr. 2

Laborator

PL

1

Balanica Emanuela-Florentina

426

registrator medical principal

gr. 5

M

1

Matara Ceraseila-Mariana

427

registrator medical

gr. 5

M

1

Gutu Ana

428

ingrijitoare

gr. 5

generale

1

Bucus Olguta

429

ingrijitoare

gr. 5

generale

1

Mocanu Maria

430

ingrijitoare

gr. 3

generale

1

Stan Elena

431

Serviciul Anatomie Patologica medic specialist

gr. 2

anatomie patologica

S

1

Dr. Neagu Anca-lulia

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

432

asistent medical principal

gr. 5

laborator

PL

1

Giurgea Vilcea

433

asistent medical

gr. 3

laborator

PL

1

Neculita Marius

434

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Ganea Ioana

Laborator Clinic Radiologie si Imagistica Medicala

435 medic primar sef laborator

gr. 5

radiologie

S

1

Suspendat temporar

436 medic primar-sef cu delegație

gr. 5

radiologie si imagistica med.

S

1

Dr. Duca Elvira

437 medic primar

gr. 5

radiologie si imagistica med.

S

1

Dr. Bindar Adrian-Constantin

438 medic specialist

gr. 3

radiologie si imagistica med.

s

1

Dr. Popescu Cristina-Mihaela

439 medic specialist

gr. 2

radiologie si imagistica med.

s

1

Dr. Pintilie-Gherghe Simona

440 medic rezident anul IV

gr. 1

radiologie si imagistica med.

s

1

Dr. Buraga Madalîna

441 fizician specialist

gr. 3

fizica

s

1

VACANT

442 asistent medical principal - șefa

gr. 5

radiologie

PL

1

Bujoreanu Tasica

443 asistent medical licențiat

gr. 4

radiologie

S

1

Gutu Alexandru-Sandel

444 asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Macsim Mariana

445 asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Anastasiu Georgeta-Florina

446 asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Bisca Aurelia-Neluta

447 asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Huncanu Carmen-Tincuta

448 asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Teodorescu Mihaela

449 asistent medical principal

gr. 4

radiologie

PL

1

Momoloaca Carmen

450 asistent medical principal

gr. 3

radiologie

PL

1

lancu Vasilica

451 asistent medical principal

gr. 3

radiologie

PL

1

Radauceanu Elena

452 asistent medical principal

gr. 2

radiologie

PL

1

VACANT

453 asistent medical

gr- 5

radiologie

PL

1

Andries Mihaela-Julieta

454 asistent medical

gr. 5

radiologie

PL

1

Anton Liliana

455 registrator medical

gr. 3

generale

1

VACANT

456 registrator medical

gr. 4

generale

1

Chirciu Elisabeth

457 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Musat Gina-Daniela

458 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Dodan Mirela-Cristina

Cabinet Diabet Zaharat, Nutriție si boli metabolice

459 asistent medical principal

gr. 2

generalist

PL

1

VACANT

Cabinet Medicina Dentara

460 medic primar

gr. 5

pedodontie

S

1/2

Dr. Matei Madalina Nicoleta

medic

gr. 4

stomatologie generala

S

1/2

Dr. Cuignet-Miron Florentina

461 medic

gr. 0

stomatologie generala

S

1/2

Dr. Stoica George

medic

gr- 0

stomatologie generala

S

1/2

VACANT

462 asistent medical

gr. 1

generalist

PL

1

Popa Alexandra-Zoica

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

463

Cabinet Oncoloqie medicala asistent medical principal

gr. 2

generalist

PL

1

VACANT

464

Spălătorie spalatoreasa cu gestiune

gr. 5

generale

1

Pa Iade Veta

465

spalatoreasa

gr. 5

generale

1

Langu Lilioara

466

spalatoreasa

gr. 5

generale

1

Puiu Anicuta

467

spalatoreasa

gr. 5

generale

1

lancu Viorica-Constantina

468

spalatoreasa

gr. 5

generale

1

Matei Lenuta

469

spalatoreasa

gr. 5

generale

1

Ciobotaru Marcela

470

spalatoreasa

gr. 3

generale

1

Radu Ionela

471

spalatoreasa

gr. 2

generale

1

Lazar Gabriela

472

spalatoreasa

gr. 2

generale

1

Ștefan Lenuta

473

spalatoreasa

gr. 1

generale

1

Anton Monica

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

489

referent de specialitate II

gr. 3

S

1

Bogatu Marina

490

magazioner I

gr. 5

M

1

Zaldia Silvia

491

magazioner I

gr. 3

M

1

Zaldia Mirela

492

arhivar

gr. 0

M

1

Bunea Elena-Andreea

Birou Achiziții Publice Contractare

493

economist IA - sef birou

Grad II

S

1

Nedelcu Mihaela-Oana

494

referent de specialitate II

gr. 3

inginerie economica

S

1

Langu Nicolae-Nicusor

495

referent de specialitate II

gr. 1

S

1

Apetrei Daniel-Razvan

Compartiment juridic

496 consilier juridic IA

gr. 5

S

1

Suspendat temporar

Compartiment Tehnic

497

inginer I A

gr. 5

S

1

Visan Diana-Bianca

498

inginer I A

gr. 5

S

1

VACANT

Compartiment PSI

499

inspector PSSM subing. I

gr. 5

PSSM

SSD

1

Popa Camelia

Compartiment Informatică

500

programator II

gr. 2

informatica

S

1

VACANT

501

programator II

gr. 2

informatica

S

1

VACANT

502

informatician III

gr. 1

informatica

SSD

1

VACANT

Personal Clerical

503

preot gradul l

gr. 4

S

1

Buruiana Gheorghe

Bloc Alimentar

504

bucatar III

gr. 5

sc. prof

1

Adam Adriana

505

bucatar IV

gr. 4

sc. praf

1

Lungu Daniela

506

bucatar IV

gr. 3

sc. praf

1

Matasaru Vanea

507

bucatar IV

gr. 3

sc. praf

1

Radu Marcela-Adriana

508

îngrijitor spatii nesanitare

gr-2

generale

1

Vanaga Liliana

509

îngrijitor spatii nesanitare

gr. 1

generale

1

Paraschiv Mariana

510

muncitor necalificat I

gr. 2

generale

1

Caldararu Mariana

511

muncitor necalificat I

gr. 2

generale

1

Smadu Adrian-Catalin

512

muncitor necalificat I

gr. 1

generale

1

lonita Carmen

513

muncitor necalificat I

gr. 1

generale

1

Foloaca Maria-Esmeralda

514

muncitor necalificat I

gr- 0

generale

1

Pricop Sandita

Nr.

crt

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

515

Muncitori întreținere Clădiri, Instalații fochist I

gr. 5

sc. prof

1

Lazar Adrian

516

fochist I

gr. 5

sc. prof

1

Tofan Costache-Liviu

517

fochist I

gr. 5

sc. prof

1

Rogojina Neculai

518

fochist I

gr. 5

sc. prof

1

VACANT

519

fochist I

gr. 5

sc. prof

1

lorga Niculae

520

fochist III

gr. 5

sc. prof

1

Stoica Aurelian-Tudorel

521

fochist III

gr. 3

sc. prof

1

Neculache Gabriel

522

electrician I

gr. 5

sc. prof

1

Parau Mircea

523 electrician II

gr. 5

sc. prof

1

Toader Dumitrei

524

electrician II

gr. 5

sc. prof

1

Tofan Sile

525

lacatus mecanic I

gr. 5

sc. prof

1

VACANT

526

lacatus mecanic I

gr. 5

sc. prof

1

Onu Leonard

527

lacatus mecanic I

gr. 5

sc. prof

1

VACANT

528

instalator I

gr. 5

sc. prof

1

VACANT

529

instalator I

gr. 5

sc. prof

1

Sburlea Valeriu-Dragos

530

instalator II

gr. 2

sc. prof

1

Antohe Aurel-Rica

531

instalator II

gr. 2

sc. prof

1

Antohe Horatiu

532

tamplar I

gr. 5

sc. prof

1

Spiridonescu Ion

533

zidar I

gr. 4

sc. prof

1

Bursucanu Ovidiu

534

zidar I

gr. 3

sc. prof

1

Lazar Constantin-Ciprian

535

telefonist III

gr. 5

sc. prof

1

Gherghisan Fanica

536

telefonist III

gr. 5

sc. prof

1

Bejan Felicia Daniela

537

telefonist III

gr. 5

sc. prof

1

Focsa Gina

538

lenjer. II

gr. 5

sc. prof

1

VACANT

539

șofer II

gr. 5

sc. prof

1

Marin Tudorache

540

șofer II

gr. 5

sc. prof

1

Goroftei Costica

541

șofer II

gr. 5

sc. prof

1

Cristea Adrian-Florin

542

muncitor necalificat I

gr. 5

generale

1

Mihalcea Vasile

543

muncitor necalificat I

gr. 5

generale

1

Popa Florin Aurelian

544

muncitor necalificat I

gr. 4

generale

1

VACANT

545

muncitor necalificat l

gr. 3

generale

1

VACANT

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialități:

Cabinet ORL

546 asistent medical licențiat

gr.1

generalist

S

1

Balan Nicoleta

Cabinet Audiometrîe

547 asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Fortu Rodica

Cabinete de Pediatrie

asistent medical principal licențiat

gr. 2

generalist

S

1

Busila Gabriela

asistent medical principal

gr. 5

general ist

PL

1

Ciorata Adi-Cornelia

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Tarpan Monica

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Streche Manuela-Emiliza

Cabinet Endocrinologie

medic specialist

gr. 3

endocrinologie

S

1

Dr. Drago mi r-Ananie Emiliana-Teodora

medic specialist

gr. 3

endocrinologie

S

1

VACANT

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Patrascu Nicoleta

Cabinet Chirurgie pediatrica

asistent medical

gr. 1

generalist

PL

1

Roman Andreea-Alexandra

Cabinet Ortopedie pediatrica/Chirurgie plastica.microchirurgie reconstructiva

asistent medical

gr. 2

generalist

PL

1

Anghele Victor

Cabinet Neurologie pediatrica

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

M

1/2

Pais Adriana

Cabinet Psihiatrie pediatrica

medic rezident an IV

gr-2

Psihiatrie Pediatrica

S

1

Dr. Calcan Gabriela

psiholog clinician specialist

gr- 3

S

1

Tanase Raluca-Ecaterina

psiholog clinician specialist

gr- 3

S

1

Valeu Elena-Gabriela

asistent medical principal licențiat

gr. 2

generalist

S

1

VACANT

Cabinet Cardioioqie

asistent medical principala

gr. 5

pediatrie

PL

1

Casu Mihaela

Cabinet Genetica medicala

medic specialist

gr. 2

genetica medicala

S

1

VACANT

asistent medical

gr. 2

generalist

PL

1

VACANT

Cabinet Alerqoloqie si Imunoloqie Clinica/Hematoloqie

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Halapciuc Valentina

Cabinet Oftalmologie medic primar

gr. 5

oftalmologie

S

1/2

Dr. Mazilescu Rodica-Aurora

medic specialist

gr. 2

oftalmologie

S

1/2

Dr. Totolici Geanina

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

567

medic specialist

gr. 2

oftalmologie

S

1

Dr. Taranu Corina

568

asistent medical principal licențiat - coordonator

gr. 5

gen erai ist

S

1

Verga Gabriela-lsabela

569

asistent medical principal licențiat

gr. 4

general ist

s

1

Oprisan Daniela-Madalina

Cabinet Ortoptica

570 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

lordache Elena

571

asistent medical

gr. 5

general ist

PL

1

VACANT

Cabinet dermatovenerologie

572

medic specialist

gr. 3

dermatovenerologie

S

1

Dr. Manolache lulia Simona

573

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

S

1

Tanase Adriana

Fișier

574

registrator medical principal

gr. 5

M

1

Hanganu Liliana

575

registrator medical

gr. 1

M

1

Toderita Georgiana

Laborator recuperare medicina fizica si balneologie

576 kinetoterapeut principal

gr. 5

Kinetoterapie

S

1

Buhaescu Georgiana-Alina

577 Kinetoterapeut principal

gr. 5

Kinetoterapie

S

1

Fudulache Catalina-Laura

578 Kinetoterapeut principal

gr. 5

Kinetoterapie

S

1

Borsciov Gabriela

579 kinetoterapeut

gr. 1

Kinetoterapie

S

1

Jijie Bogdan

580 kinetoterapeut

gr. 1

Kinetoterapie

S

1

VACANT

581 kinetoterapeut

gr. 1

Kinetoterapie

S

1

VACANT

582 kinetoterapeut

gr. 1

Kinetoterapie

s

1

VACANT

583 kinetoterapeut

gr. 1

Kinetoterapie

s

1

VACANT

584 asistent medical principal

gr. 5

balneofizioterapie

PL

1

Bejan Tincuta

585 asistent medical principal

gr. 5

balneofizioterapie-masaj

PL

1

Pruna Anisoara

586 asistent medical principal

gr. 5

balneofizioterapie-masaj

PL

1

Dragomir Anca-Magdalena

587 asistent medical

gr. 5

balneofiziokinetoterapie si recuperare

PL

1

Modiga luliana

588 asistent medical

gr. 4

balneofiziokinetoterapie si recuperare

PL

1

Caitas Silvia

589 asistent medical

gr. 4

balneofizioterapie

PL

1

VACANT

590 asistent medical

gr. 4

balneofizioterapie

PL

1

VACANT

591 asistent medical

gr. 4

balneofizioterapie

PL

1

VACANT

592 asistent medical

gr. 4

balneofizioterapie

PL

1

VACANT

593 registrator medica!

gr. 2

M

1

Calmuc Laura Elisabeta

594 infirmiera

gr. 5

generale

1

Dragus Ioana

595 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Cristea Marioara

596 ingrijitoare

gr. 4

generale

1

Blanaru Maria-Perlina

597 ingrijitoare

gr. 3

generale

1

Spiridon Cornelia

598 fochist II

gr. 4

sc. prof

1

Spiridon Vasile

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

Personal Auxiliar

599 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Anton Lenuta

600 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Caterinschi Mariana

601 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Donici Viorica-Carmen

602 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Damian Maria-Magdalena

603 îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Cosug Florentina

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii nSf. loan" Galați

STAT DE FUNCȚII la data de 01.10.2019

Medici Rezidenti


VACANT - 4

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

1

medic rezident anul V

gr. 1

pediatrie

S

1

VACANT

2

medic rezident anul IV

gr. 2

reabilitare medicala

S

1

VACANT

3

medic rezident anul IV

gr. 2

pediatrie

S

1

Dr, Baran Stefania-Claudia

4

medic rezident anul IV

gr. 2

pediatrie

S

1

Dr. Constantinescu Liana

5

medic rezident anul IV

gr. 2

alergologie si imunologie clinica

S

1

Dr. Stancescu Floria na

6

medic rezident anul IV

gr. 1

pediatrie

S

1

Dr. Rusu Mihaela-Ramona

7

medic rezident anul IV

gr. 1

pediatrie

S

1

Dr. Gheorghita-Panait Mihaela

8

medic rezident anul IV

gr. 1

reabilitare medicala

S

1

Dr. Codreanu (Popa) Georgiana-Claudia

9

medic rezident anul IV

gr. 1

boli infectioase

S

1

Dr. Cobzariu Claudina Gabriela

10

medic rezident anul III

gr-2

pediatrie

S

1

Dr. Oprea (Buleandra) Geanina-Lacramioara

11

medic rezident anul III

gr. 0

pediatrie

S

1

Dr. Doaga Alexandra Mihaela

12

medic rezident anul III

gr.o

chirurgie pediatrica

S

1

Dr. Balan llie

13

medic rezident anul II

gr. 2

medicina fizica si de reabilitare

S

1

Dr. Vinturache Daniela

14

medic rezident anul II

gr. 2

medicina fizica si de reabilitare

S

1

Dr. Dan Mariana

15

medic rezident anul II

gr. 1

pediatrie

S

1

Dr. Ciortea Diana-Andreea

16

medic rezident anul II

gr. 1

pediatrie

S

1

Dr. llie Cornelia Corina

17

medic rezident anul II

gr.o

pediatrie

S

1

Dr. Cernamoriti-Turca Gina Andreea

18

medic rezident anul II

gr. 0

pediatrie

S

1

Dr. Jalba Geanina-Adelina

19

medic rezident anul II

gr. 0

pediatrie

S

1

Dr. Dragostin Miruna-Patricia

20

medic rezident anul II

gr. 0

pediatrie

S

1

Dr. Rusu Anamaria

21

medic rezident anul II

gr. 0

pediatrie

S

1

Dr. Dumitru Mîhaela-lulia

22

medic rezident anul II

gr- 0

pediatrie

S

1

Dr. Preoteasa Ecaterina-Andreea

23

medic rezident anul II

gr. 0

ortopedie pediatrica

S

1

Dr. Barbuta Mioara

24

medic rezident anul II

gr. 0

ortopedie pediatrica

S

1

Dr. lomer Merdal

25

medic rezident anul II

gr. 0

medicina fizica si de reabilitare

S

1

Dr. Fatu Ana-Maria

26

medic rezident anul II

gr- 0

medicina fizica si de reabilitare

S

1

Dr. Fortu-Luca Laurentiu-Constantin

27

medic rezident anul l

gr. 5

medicina fizica si de reabilitare

S

1

Dr. Mierlan Sorina-Daniela

Nr. cri.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

28

medic rezident anul I

gr. 4

ortopedie pediatrica

S

1

Dr. Danila Radu

29

medic rezident anul I

gr. 4

neonatologie

S

1

Dr. Brighidin Raisa

30

medic rezident anul I

gr. 3

microbiologie medicala

S

1

VACANT

31

medic rezident anul I

gr. 3

oncologie medicala

S

1

Dr. Paslaru Ana-Maria

32

medic rezident anul I

gr. 2

chirurgie pediatrica

S

1

Dr. Chiritoiu Adrian

33

medic rezident anul I

gr. 2

pediatrie

S

1

VACANT

34

medic rezident anul I

gr. 2

pedodontie

S

1

Dr. Per Silvia-Ana-Maria

35

medic rezident anul I

gr. 1

microbiologie medicala

S

1

Dr. Pahome Raluca

36

medic rezident anul I

gr-1

medicina fizica si de reabilitare

S

1

Dr. Zait Claudia

37

medic rezident anul I

gr. 1

pediatrie

S

1

Dr. Macnea Lansa

38

medic rezident anul I

gr. 0

medicina fizica si de reabilitare

S

1

Dr. Saglam Aii Osman

39

medic rezident anul I

gr. 0

medicina fizica si de reabilitare

S

1

Dr. Tanase Claudiu-Elisei

40

medic rezident anul I

gr.o

microbiologie medicala

S

1

Dr. Peptine Lucian Daniel

41

medic rezident anul l

gr.o

ortodontie si ortopedie dento-faciala

S

1

Dr. Serban Adina-Maria

42

medic rezident anul I

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

S

1

Dr. Adam Adriana

43

medic rezident anul I

gr- 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

S

1

Dr. Voicu Alina

44

medic rezident anul I

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

S

1

Dr. Prigoana Andreea

45

medic rezident anul I

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

S

1

Dr. lorgoveanu Cristina-Elena

46

medic rezident anul I

gr- 0

ortopedie pediatrica

S

1

Dr. Jamba Dorin

47

medic rezident anul I

gr.o

ortopedie pediatrica

S

1

Dr. Ene Daniela

48

medic rezident anul I

gr. 0

pediatrie

S

1

Dr. Gheorghiu Cristina

49

medic rezident anul I

gr.o

pediatrie

S

1

Dr. Barbu Raisa-Eloise

50

medic rezident anul I

gr.o

pediatrie

S

1

Dr. Anton Marinela-Andreea

51

medic rezident anul I

gr. 0

pedodontie

S

1

Dr. Lipsa Bianca-loana

52

medic rezident anul I

gr. 0

pedodontie

S

1

Dr. Toma Cristîan-Razvan

53

medic rezident anul I

gr.o

pedodontie

S

1

Dr. Vioreanu Cristina

54

medic rezident anul I

gr. 0

pedodontie

S

1

Dr. Bordianu Adina-loana

55

medic rezident anul I

gr- 0

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Luca Andreea-Roxana

56

medic rezident anul l

gr. 0

radîologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Serb-Alexe Larisa

57

medic rezident anul I

gr. 0

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Mudrag Andreea

58

medic rezident anul I

gr.O

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Panait Dorin-Gabi

59

medic rezident anul I

gr.o

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Grosu Alexandru

60

medic rezident anul I

gr. 0

medicina de familie

s

1

Dr. Antohe Cătălină

61

medic rezident anul I

gr.o

chirurgie pediatrica

s

1

Dr. Ndengeye Shema Placide

medic rezident anul V -

pe post ATI

gr. 1

ATI

S

1

Dr. Sevastre Geanina-Mihaela

medic rezident anul IV -

pe post la Psihiatrie

gr. 2

psihiatrie pediatrica

S

1

Dr. Calcan Gabriela

medic rezident anul IV -

pe post la Neonatologie

gr. 1

neonatologie

S

1

Dr. loan Elena Maria

medic rezident anul IV -

pe post la Radiologie

gr. 1

radiologie si îmag.med.

S

1

Dr. Lazar Madalina

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

medic rezident anul III - pe post Hemodializa

gr. 0

nefrologie pediatrica

S

1

Dr. Goroftei Larisa

medic rezident anul III - pe post Epidemiologie

gr. 2

epidemiologie

S

1

Dr. Alexandrache Mirela Cornelia

medic rezident anul IV - pe post ATI

gr. 1

ATI

S

1

Dr. Popa Anca-Maria

medic rezident anul V - pe post Pediatrie

gr. 1

pediatrie

S

1

Dr. Matei Loredana

medic rezident anul V - pe post Chirurgie

gr. 3

ortopedie si traumatologie

S

1

Dr. Anghele Aurelian-Dumitrache

PERSONAL FUNCȚIONAL Birou Managementul Calitatii


474

medic

gr. 4

medicina generala

475

referent specialitate I

gr. 5

economie

476

consilier juridic II

gr. 0

juridic

Serviciul financiar - contabilitate

477

economist I A - sef serv. - cfp

Grad II

478

economist IA

gr. 5

479

economist IA

gr. 5

480 economist I

gr. 1

481

economist II

gr. 1

Serviciul Resurse Umane

482

referent de specialitate I - sef serv.

Grad II

483

referent de specialitate I

gr. 5

484

referent de specialitate II

gr. 3

485

referent de specialitate II

gr. 2

486

referent de specialitate II

gr. 1


1     Dr. Lepadatu Margareta

1     Craescu Vetuta-Nela

1   VACANT


Serviciul Aprovizionare, Transport, Ad-tiv

 • 487 inginer 1 A - sef serv.                              Grad II

 • 488 referent de specialitate II                           gr. 4


S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S


Biți re Mariana Tuchila Mariana Suspendat temporar Marin AnaMaria Topciu Ionela


Stoica Elena

Suspendat temporar Meri usca Raluca Brostic Mirela Jijie Alexandra-Oana


Simion Silvian Tutuianu Maricica


Funcția


Grad/ gradație


Specialitate


Nivel


studii


Cuant. post


Numele si prenumele


Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. loan” Galați

STAT DE FUNCȚII

la data de 01.10.2019

VACANT - o

Centru de Sănătate Mintala

Nr. crt

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

1

medic primar - sef centru

gr. 5

NPI

S

1

Dr.Campean Marcela

2

psiholog clinician principal

gr. 3

S

1

Rusu Carmen

3

psiholog clinician practicant

gr. 5

S

1

Curin Carmen-Luminita

4

asistent medical principal coordonator

gr. 5

pediatrie

PL

1

Colceru Minodora

5

asistent medical principal indemnizație conducere

gr. 4

generalist

PL

1

Costandache Rodica-Doina

6

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Aurica Daniela

7

asistent medîco-social principal

gr. 3

social

PL

1

Balan Manuela

8

registrator medical

gr. 5

M

1

Gramov Ionel

9

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Comanescu Fanica

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. loan" Galați

STAT DE FUNCȚII la data de 01.10.2019

VACANT -1

Compartiment Primire Urgente

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

1

medic primar-sef compartiment interimar

gr. 5

pediatrie-atestat medicina de urgenta prespitaliceasca

S

1

Dr. lordache Florin Viorel

2

medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Mărgărit Lorina

3

medic specialist

gr. 4

pediatrie-atestat medicina de urgenta prespitaliceasca

S

1

Dr. Sacagiu loan Sorin

4

medic specialist

gr. 3

pediatrie

S

1

Dr. Savin Claudia Ana

5

medic specialist

gr. 3

pediatrie

S

1

Dr. Radu Mihaela Afinica

6

medic specialist

gr. 4

pediatrie-atestat medicina de urgenta prespitaliceasca

S

1

Dr. Voiculescu Alina Larisa

7

medic specialist

gr. 3

medicina de urgenta

S

1

Dr. Bogdan-Goroftei Roxana-Elena

8

medic specialist

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Munteanu Gabriela

9

medic specialist

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Andrei Alina-Cristina

10

medic specialist

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Fedot Criștina-Mihaela

11

asistent medical principal licențiat - șefa

gr. 5

generalist

s

1

Panaite Cristina

12

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

s

1

Chirila Draga-Vasilica

13

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Mihai Mariana

14

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Tihan Geanina-Liliana

15

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Tatu Madalina

16

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Avram Lory-Carmen

17

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Teodorof Catalina-Mioara

18

asistent principal medico-social

gr- 5

social

PL

1

Bigu Alina

19

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Lungu lonelia

20

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Serban Ionela

21

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Dica Catalina-Teodora

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

22

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Darie Ionela

23

asistent medical principal

gr. 3

generaiist

PL

1

Dumitru Silvia

24

asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Barladeanu Elena

25

asistent medical principal

gr. 2

generalist

PL

1

Balan Alexandru Gabriel

26

asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Baloniu Gina

27

asistent medical

gr. 2

generalist

PL

1

Manea Georgeta-Tincuta

28

asistent medical

gr. 1

generalist

PL

1

Caraiman Camelia

29

asistent medical principal licențiat

gr. 2

generalist

S

1

Cernescu Mihaela

30

asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

S

1

Vlasie Patricia Ramona

31

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Chioseaua Mariuta

32

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Stefanopol Stefan-Valentin

33

asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Voicu Nicu Andrei

34

asistent medical

gr. 0

generalist

PL

1

Boros Adrian

35

registrator medical principal

gr. 4

M

1

Giurgea Lîlîana

36

registrator medical principal

gr. 3

M

1

Ene Dragos-Florin

37

registrator medical principal

gr. 1

M

1

Cirja Alice Andreea

38

registrator medical

gr. 0

M

1

Stoica Octavian-Adrian

39

registrator medical

gr. 0

M

1

Baloniu Claudiu-Bogdan

40

infirmiera

gr. 5

generale

1

Ciobotaru Jenî

41

infirmiera

gr. 5

generale

1

Bustiuc Emilia

42

infirmiera

gr. 5

generale

1

Jitca Mariana

43

infirmiera

gr. 5

generale

1

Adam Camelia

44

infirmiera

gr. 4

generale

1

Vlad Tincuta

45

infirmiera

gr. 3

generale

1

Neculita Geta

46

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Cercel ioana

47

ingrijitoare

gr. 5

generale

1

Alexandru Aurora

48

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Cojocaru Aurelia

49

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Cheiaru Mirela

50

ingrijitoare

gr- 3

generale

1

Mogos Ecaterina

51

brancardier

gr. 3

generale

1

Sorica Vladimir-Justinian

52

brancardier

gr. 1

generale

1

Onu Roberto

53

brancardier

gr. 1

generale

1

VACANT

Președinte deședință,