Hotărârea nr. 434/2019

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Galati

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 434 din 26.09.2019

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 483/18.09.2019

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1307239/18.09.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate comun nr. 1307252/18.09.2019 al Direcției Financiar Contabilitate, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Serviciului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați nr. 1415/29.08.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 74139/29.08.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „c”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Directorul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa 1 la HCL 434 / 26.09.2019


ORGANIGRAMA CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE GALAȚI


îotarcMIVIS+Alzhaîmer 116Președinte de ședință,


Total angajați Centrul Multifuncțional de Servicii sociale -193 posturi

>


Anexa 2 la HCL 434 / 26.09.2019

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE GALAȚI

SCHEMA DE PERSONAL PROPUSA IN VEDEREA FUNCȚIONARII CENTRULUI

MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE

Nr

crt

Denumirea funcției

Număr posturi normate

Nivelul studiilor

Specialitate

Posturi ocupate

Posturi vacante

Posturi nou create

1

Director -Medic (funcție de conducere)

1

S

Socio-umane, juridice, medicale, economice sau stiinte administrative

1

0

0

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA MEDICO-SOCIALA

Personal de conducere si administrativ

2

Contabil sef (funcție de conducere)

1

S

Stiinte economice

1

0

0

3

Economist

1

S

Stiinte economice

1

0

0

4

Jurist

1

s

Stiinte juridice

1

0

0

5

Inspector de specialitate

1

S/SSD

Soc i o -u mane/sti inte adm ini strati ve/tehn ice

1

0

0

6

Referent

(cu atribuții de casier)

1

s

Studii economice

1

0

0

7

Administrator

1

M

Stiinte economice, socio-umane sau stiinte administrative

1

0

0

8

Muncitori calificați bucătărie

6

M/G

Cursuri de calificare

5

1

0

9

Paznic

5

M/G

Cursuri de profil

4

1

0

10

Șofer

1

M/G

Calificare de specialitate

1

0

0

11

Fochist

1

M/G

Cursuri de calificare

1

0

0

12

Muncitor calificat

1

M/G

Cursuri de profil

1

0

0

13

Magaziner

1

M

Calificare de specialitate/ studii economice

1

0

0

Total personal de conducere si administrativ

22

-

-

20

2

0

Personal de specialitate si auxiliar

14

Medic

1

S

Medicina generala

0

1

0

15

Asistent medical general ist

1

s

Medicina generala

1

0

0

16

Asistent medical general ist

11

PL

Studii postliceale -Medicina generala

9

2

0

17

Asistent medical maseur

1

PL

Studii de specialitate

1

0

0

18

Kinetoterapeut

1

S

Kinetoterapie

1

'■ :

0

19

Asistent Social

2

s

Asistenta sociala

X:.....?

■ ' 0

20

Terapeut ocupational

1

S

Sociologi e/asistenta sociala/psihologie/ pedagogie

1

0

0

21

Infirmiere

38

M/G

Generale/ Cursuri de calificare

32

6

0

22

îngrijitoare

5

M/G

Studii generale/medii

5

0

0

23

Spălătorese

2

M/G

Studii generale/medii

2

0

0

24

Lenjereasa

1

M/G

Studii generale/medii

0

1

0

Total personal de specialitate

64

53

11

0

Total personal Centrul de îngrijire si Asistenta Medico-Sociala

86

-

-

73

13

0

CENTRUL ALZHEIMER

Personal de specialitate

25

Medic

1

S

Medicina generala

0

1

0

26

Asistent medical sef

1

S/SSD/

PL

Medicina generala

1

0

0

27

Asistent medical general ist

4

PL

Studii postliceale -Medicina generala

4

0

0

28

Terapeut ocupational

1

S

Sociologie/asistenta sociala/psihologie/ pedagogie

1

0

0

29

Infirmiere

19

M/G

Cursuri de calificare

9

10

0

30

îngrijitoare

4

M/G

Studii generale/medii

2

2

0

Total personal Centrul Alzheimer

30

-

-

17

13

0

AGENȚIA DE SI

7RVICII SOCIALE COMUNITARE „ALTERIS

LATIVA”

Persona

de conducere si administrativ

31

Sef Centru (funcție de conducere)

1

S

Socio-Umane, Juridice, Medicale, Economice sau Stiinte Administrative

1

0

0

32

Șofer

1

M

Calificare de specialitate

1

0

0

33

Muncitori calificați bucătărie

1

M

Calificare de specialitate

1

0

0

Total personal administrativ si de conducere

3

3

0

0

CENTRU DE Zi

IPENTRU COPII „PRIETENIIȘCOLII” Personal de specialitate

34

Inspector de specialitate

1

S/SSD

Socio-umane sau stiinte administrative

0

1

0

35

Referent

1

S/SSD

Soci o -umane/sti inte admini strative/tehnice

1

0

0

36

Asistent social

1

S

Asistenta sociala

0

37

Psiholog

1/2

S

Psihologie

0

38

Logoped

1/2

s

Psihologie/Pedagogie/

«4

0

Calificare de profil

39

Educator

2

S

Sociologie/asistenta sociala/psihologie/ pedagogie

2

0

0

Total personal de specialitate

9 din care 2

cu 72 norma

-

-

7 din care 1 cu Yz norma

2 din care 1 cu Yz norma

0

Total personal Centrul de zi „Prietenii Scolii”

9 din

care 2 cu Yz norma

-

7 din care 1 cu Yz norma

2 din care 1 cu Yz norma

0

CENTRU DE ZI PEN

TRU COPII CVDIZABILITATI

Personal administrativ

40

Fochist

1

M/G

Cursuri de calificare

1

0

0

41

îngrijitor spatii

1

G

Studii generale

1

0

0

Total personal administrativ

2

-

-

2

0

0

Personal de specialitate

42

Asistent social

1

S

Asistenta sociala

0

1

0

43

Psihopedagog

1

S

Soci ologi e/Asistenta sociala/psihologie/ Psihopedagogie

1

0

0

44

Kinetoterapeut

2

s

Kinetoterapie

2

0

0

45

Psiholog

1/2

s

Psihologie

1/2

0

0

46

Logoped

1/2

s

Psihologie/Pedagogie

0

1/2

0

Total personal de specialitate

6 din care 2 cu

Yz cu norma

-

-

4 din care leu

Yz cu norma

2 din care 1 cu

Yz cu

norma

0

Total personal Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati

8 din care 2 cu

Yz cu

norma

-

-

6 din care 1 cu Yz cu norma

2 din care 1 cu

Yz cu

norma

0

Total personal Agenția de Servicii Sociale Comunitare „Alternativa”

18 din care 2 CU Yz norma

-

-

14 din care 2 CU Yz CU norma

4 din care 2 CU Yz cu norma

0

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM

Personal de conducere si administrativ

55

Sef centru (funcție de conducere)

1

s

Socio-Umane, Juridice, Medicale, Economice sau Stiinte Administrative

1

0

0

56

Informatician

1

SSD

Informatica

1

0

0

57

îngrijitoare

1

M/G

Studii generale

1

0

0

58

Muncitor calificat

1

M/G

Studii generale

0

1

0

Total personal de conducere si

4

-

-

----Z m!h J

0

administrativ

Personal de specialitate

59

Asistent Social

2

S

Asistenta sociala

2

0

0

60

Psiholog

2

S

Psihologie

2

0

0

61

Psihopedagog

2

S

Psihopedagogie

1

1

0

62

Kinetoterapeut

2

S

Ki netot erap ie

2

0

0

63

Logoped

2

s

Logopedie

1

1

0

64

Terapeut ocupational

1

PL

Sociologie/asistenta sociala/psihologie /pedagogie

0

1

0

65

Pedagog de recuperare

2

PL

Psihologie/pedagogie

Cursuri de specialitate

0

2

0

66

Maseur

1

M

Curs de perfecționare

1

0

0

Total personal de specialitate

14

-

-

9

5

0

Total personal Centrul de Zi pentru Copii cu Autism

18

-

-

12

6

0

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIO-MEDICALE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

67

Sef centru (funcție de conducere)

1

s

Socio-Umane, juridice, medicale, economice sau stiinte administrative

1

0

0

CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Personal de specialitate

68

Asistent Social

1

s

Asistenta sociala

1

0

0

69

Psiholog

1

s

Psihologie

1

0

0

70

Terapeut ocupational

2

s

Sociologie/asistenta sociala/psihologie/ pedagogie

2

0

0

71

Medic fizioterapeut

1

s

Medicina de specialitate

0

1

0

72

Consilier Juridic

1

s

Stiinte Juridice

1

0

0

73

Kinetoterapeut

1

s

Kinetoterapie

1

0

0

74

Maseur

1

M

Curs de perfecționare

1

0

0

Total personal de specialitate

8

-

-

7

1

0

COMPARTIMENT!

ÎNGRIJIRI

? LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Personal administrativ

75

Personal pentru curățenii spatii

2

G

Studii generale

2

0

0

76

Conducător auto

1

G

Calificare de specialitate

1

0

0

77

Spalatoreasa

2

G

Generale

IzS

0

Total personal

5

-

-

0

administrativ

!

Personal de specialitate

78

Asistent Social

1

S

Asistenta sociala

1

0

0

79

Asistent medical

1

PL

Medicina generala

1

0

0

80

îngrijitor la domiciliu

25

M/G

Studii generale/ Cursuri de calificare

24

1

0

Total personal de specialitate

27

-

-

26

1

0

Total personal Centrul Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice

41

-

-

38

3

0

TOTAL PERSONAL CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE

193

154

39

0

Președinte de ședință,