Hotărârea nr. 430/2019

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 430

din 26.09.2019

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 477/17.09.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1306516/17.09.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1306523/17.09.2019, al Direcției Patrimoniu, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), art. 354, art. 357, alin. (1) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I Poziția 220 din Anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015, privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins :

99

Nr. crt.

Cod    de

clasificare

Denumire bun

Date de identificare

220.

Teren

str. Saturn, nr. 3 - H Suprafață = 239 mp

Art. II Poziția 393 din Anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015, privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

99

Nr. crt.

Cod    de

clasificare

Denumire bun

Date de identificare

393.

Teren

str. Muzicii, nr. 8 Suprafață = 525 mp

99

Art. III - Se completează anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. V Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

425.

Teren

Strada Nicolae Alexandrescu nr. 108 A Suprafață = 53 mp

426.

Teren

Strada Cluj nr. 15 E 20

Suprafață = 2 mp

427.

Teren

Bulevardul Siderurgiștilor nr. 36 E 42 Suprafața = 21 mp

428.

Teren

Strada Oțelarilor nr. 33 E1

Suprafața = 31 mp

429.

Teren

Strada Costache Conachi nr. 1S1

Suprafața = 30 mp

430.

Teren

Strada Călugăreni nr. 24 E 39

Suprafața = 3 mp

431.

Teren

Bulevardul Siderurgiștilor nr. 35 S14 Suprafața = 43 mp

432.

Teren

Bulevardul Siderurgiștilor nr. 35 S15 Suprafața = 60 mp

433.

Teren

Strada Tineretului I nr. 13 A

Suprafața = 61 mp

434.

Teren

Strada Română nr. 33

Suprafața = 229 mp

435.

Teren

Strada Tecuci nr. 189, bloc N 4 Suprafața indiviză = 57,18 mp

436.

Teren

Strada Transilvaniei nr. 5 Suprafața = 226 mp

437.

Teren

Strada Brigadierilor nr. 2 bis

Suprafața = 80 mp

438.

Teren

Strada I. Lahovary nr. 5

Suprafața = 129 mp

439.

Teren

Strada Ing. Anghel Saligny nr. 124 E 22 Suprafața = 5 mp

440.

Teren

Strada Sindicatelor nr. 16

Suprafața = 273,04 mp

441.

Teren

Strada Mihail Kogălniceanu nr. 23

Suprafața = 250 mp

442.

Teren

Micro 21, Zona bloc PR3A

Suprafața = 376 mp

443.

Teren

Strada Smârdan nr. 10 B

Suprafața = 104 mp

444.

Teren

Fundătura Școlii nr. 10 Suprafața = 258 mp

445.

Teren

Micro 39 B între bl. B1 - U5 Suprafața = 1499 mp

Președinte de ședință,