Hotărârea nr. 429/2019

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 1, str. Traian nr. 490D

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 429 din 26.09.2019

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian, nr. 490 D

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 475/17.09.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1306270/17.09.2019, a inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1306284/17.09.2019, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2) lit. c, alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 51820/08.08.2019 al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian, nr. 490D (fost Traian 464, lot 2/3), individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați U.T.R. 1, str. Traian, nr. 490D (fost Traian 464, lot 2/3), în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuință unifamilială, pe terenul proprietate, beneficiar, Societatea Den Breejen Investments S.R.L., individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și a echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioarei, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Planului urbanistic general, ale Regulamentului local de urbanism și ale Strategiei de dezvoltare spațială a municipiului Galați, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 62/26.02.2015, rectificată prin HCL nr. 354/27.07.2017.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5  - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

LOCUINTA UNIFAMILIALA

(PARTER + 1ETAJ)

AMPLASAMENT

LOT 2/3, STRADA TRAIAN NR. 464,

MUNICIPIUL GALATI, JUDETUL GALATI

FAZA DE PROIECTARE :

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

P.U.D.

BENEFICIAR :

S.C. DEN BREEJEN INVESTMENTS S.R.L.BENEFICIAR :

S.C. DEN BREEJEN INVESTMENTS S.R.L.

LUCRAREA :

LOCUINTA UNIFAMILIALA (PARTER + 1ETAJ)

PROIECTANT :

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „ARHITECT MARIN ELEONORA DOINA”

GALATI, STR. DOMNEASCA NR.13, BLOC L,

SC.2, ET.1, AP.84, TEL. 0722362560; 0336802208,

PROIECT NR. :

MED /05/2019

AMPLASAMENT :

LOT 2/3, STRADA TRAIAN NR. 464,

MUNICIPIUL GALATI, JUDETUL GALATI

FAZA DE PROIECTARE :

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

TABEL DE RESPONSABILITĂȚI

ÎNTOCMIT: ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL

ȘEF DE PROIECT : ARHITECT MARIN ELEONORA DOINA

Zr\
BORDEROU

Parte scrisă:

 • 1. Pagina de titlu;

 • 2. Tabel de responsabilități;

 • 3. Borderou;

 • 4. Certificat RUR;

 • 5. Memoriu justificativ;

 • 6. Act de dezmembrare si Contract de vanzare nr. 2586/21.09.2018 emis de BNP Girleanu George Stefanita;

 • 7. Documentatie cadastrala;

 • 8. Certificat de urbanism nr. 13/ 07.01.2019;

 • 9. Plan topografic vizat OCPI;

 • 10. Proces verbal receptie OCPI;

 • 11. Dispozitia nr. 1709/ 28.05.2019 privind atribuirea de numar postal;

 • 12. Certificat nr. 43189/ 11.06.2019 privind atribuirea de numar postal;

 • 13. Studiu geotehnic;

 • 14. Referat la studiu geotehnic;

 • 15. Avize de utilitati

Parte desenată:

1.

(U 1)

- Plan de încadrare în municipiu

SC. 1

: 25000;

2.

(U 2)

- Plan de încadrare în zonă

SC. 1

: 5000;

3.

(U 3)

- Plan situație existenta

SC. 1

: 500;

4.

(U 4)

- Fotografii situatie existenta

5.

(U 5)

- Reglementari urbanistice

SC. 1

: 500;

6.

(U 6)

- Obiective de utilitate publica

SC. 1

: 500;

7.

(U 7)

- Reglementari edilitare

SC. 1

: 500;

8.

(U 8)

- Fațade

5

SC. 1

: 100;

9.

(U 9)

- Perspective

ÎNTOCMIT

ARH. ANGHELI M. GABRIEL

SEF PROIECT

ARHITECT MARIN ELEONORA DOINA

Zr\i/b


BENEFICIAR:

S.C. DEN BREEJEN INVESTMENTS S.R.L.

LUCRAREA:

LOCUINTA UNIFAMILIALA (PARTER + 1ETAJ)

PROIECTANT:

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA SI URBANISM ,,ARHITECT MARIN ELEONORA DOINA”

FAZA: P.U.D.

PROIECT: MED/04/2019

AMPLASAMENT:

LOT 2/3, STR. TRAIAN NR. 464, MUN. GALATI, JUD.GALATI

MEMORIU JUSTIFICATIV - P.U.D.

 • 1. PREZENTARE GENERALA

La solicitarea S.C. DEN BREEJEN INVESTMENTS S.R.L. s-a intocmit documentatia tehnica PUD (Plan Urbanistic de Detaliu)

Terenul ocupat prin construcția propusă are o suprafață de 250,00 mp și se găsește in judetul Galați, intravilanul municipiul Galați, strada Traian nr.464, lot 2/3.

Beneficiarul intenționează să construiasca o locuinta unifamiliala cu

5

regim de înălțime parter si etaj.

Prezenta documentație a fost întocmita in baza Certificatului de

5

Urbanism nr. 13/ 07.01.2019 emis de Primăria municipiului Galați în conformitate cu Metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D.-ului aprobat cu Ordinul MLPAT indicativ G M 009 - 2000.

DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

Denumirea lucrării:

LOCUINȚA UNIFAMILIALA (PARTER + 1 ETAJ)

Amplasament:

LOT 2/3, STRADA TRAIAN NR. 464,

MUNICIPIUL GALATI, JUDETUL GALATI

Faza:

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU

Proiectant:

BIROU INDIVIDUAL DE

ARHITECTURA SI URBANISM

„ARHITECT MARIN ELEONORA DOINA”

BENEFICIAR:

S.C. DEN BREEJEN INVESTMENTS S.R.L.

PROIECT NR. :

MED /05/2019

 • 2. OBIECTIVUL LUCRĂRII

Planul urbanistic de detaliu este documentația care asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate.

Documentația are caracter de reglementare specifică și se elaborează pentru aprofundarea prevederilor din „Actualizare Plan Urbanisitic General, Regulamentul Local de Urbanism si Strategia de Dezvoltare Spatiala a Municipiului Galati” aprobat cu Hotararea nr.62/2015, corelate cu condiționările din Certificatul de Urbanism nr. 13/ 07.01.2019, eliberat de Primăria Municipiului Galați.

REGIMUL JURIDIC

Imobilul se afla in intravilanul municipiului Galati si este proprietatea S.C. DEN BREEJEN INVESTMENTS S.R.L., conform Actului de dezmembrare si Contractului de vanzare nr. 2586/21.09.2018, emis de BNP Girleanu George Stefanita, asa cum rezulta din rubrica - înscrieri privitoare la proprietate - din extrasul de Carte funciara eliberat de OCPI, in care se noteaza ca imobilul este inregistrat in planul cadastral cu nr.127318, conform Procesului verbal de receptie nr. 514/ 01.04.2019.

REGIMUL ECONOMIC

Folosinta economica actuala a terenului: teren curti constructii.

Destinatia admisa: U.T.R. 1 - Zona mixta: locuinte/ comert/ servicii/ MB - Subzona cu functiuni mixte cuprinzand servicii de interes general, comert en-gros si en-detail, spatii comerciale de mari dimensiuni (de tip mall), activitati de manufactura de dimensiuni mici si medii.

Reglementari fiscale stabilite: conform legislatiei in vigoare.

REGIMUL TEHNIC

Functiunea dominanta a zonei este cea tertiara, cuprinzand servicii de interes general, comert en-gross si en-detail, spatii comerciale de mari dimensiuni (de tip mall), activitati de productie si manufactura de dimensiuni mici si medii, in care este permisa prezenta locuirii, situata in afara perimetrului Zonei Centrale.

UTILIZARE FUNCȚIONALA

Art.2 UTILIZARI ADMISE:

- Locuinte individuale sau colective;

- Locuinte de serviciu;

- Circulatii pietonale majore de tip promenada si circulatii pietonale de legatura intre obiective economice si sociale;

- Spatii plantate, locuri de joaca pentru copii;

- Parcaje la sol, supraterane si subterane;

- Constructii aferente echiparii tehnico-edilitare dimensionate pentru deservirea zonelor de locuinte;

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A

CLĂDIRILOR

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Prin proiect s-a prevazut amplasarea locuintei exact pe limita terenului catre Aleea de acces (retragere 0 fata de aliniament).

De altfel, constructiile existente cu destinatia de locuinta au aceeasi aliniere.

Fata de subzona functionala, distanta minima fata de aliniament este prevazuta prin PUZ, la 3.00 m si respectiv 7.00 - 8.00 m fata de axul strazii.

Acestea sunt motive pentru care s-a elaborat P.U.D.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform art.7 din PUZ Traian Nord „MB”: Distanta minima fata de oricare dintre limitele laterale si posterioare ale parcelei va fi de 1/2 din inaltimea la cornisa a cladirii, dar nu mai putin de 10.00 m. Deoarece, terenul nu permite incadrarea in aceasta cerinta, s-au propus prin PUD urmatoarele:

Vest - amplasare pe hat, exact pe aliniamentul din Aleea de acces cu drept de servitute - nr. Cad. 127316;

Est - 6.47 - 6.74 m - distanta pana la hat - Lot 21 - nr. Cad. 105996;

Nord - 1.73 m - distanta pana la hat - Lot 2/2 - nr. CAD 127317;

Sud - 3.00 m - distanta pana la hat - Lot 2/4 - nr. Cad. 127319;

Acesta este un alt motiv pentru care s-a elaborat P.U.D.

CIRCULA TII SI ANEXE

Conform art.10 din PUZ Traian Nord „MB” si Regim tehnic din Certificatul de urbanism nr. 13/ 07.01.2019: Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 m din drumul public.

Prin proiect s-a stabilit acces auto de 2.97 m latime.

Pavarea se va face cu dale înerbate.

Acesta este un alt motiv pentru care s-a elaborat P.U.D.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

Conform art.10 din PUZ Traian Nord „MB”,inaltimea maxima a constructiei este de h = 15.00 m.

Prin proiect s-a stabilit inaltimea P+1 ceea ce este in conformitate cu regimul tehnic din Certificatul de urbanism nr. 13/ 07.01.2019 si cu prevederile PUZ TRAIAN NORD.

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Se anexeaza avizele.

Potrivit avizului S.D.D.E. Muntenia Nord, nr. 30501922603 /22.02.2019, de la Electrica, rezulta ca pe amplasament nu exista retele electrice. Deci constructiile propuse nu afecteaza reteaua electrica.

Din plansa anexata la aviz, rezulta ca reteaua electrica se gaseste pe str. Soarelui (alee in indiviziune), care se gaseste la cca 72.00 m fata de amplasament.

Potrivit avizului nr. 4764/ 28.02.2018 (anexat), rezulta ca S.C. APA-CANAL Galati, in zona amplasamentului, nu detine in exploatare conducta de apa si canalizare. Pe str. Soarelui (alee in indiviziune) exista o conducta de apa potabila PEHD de 110 mm (dezvoltata de catre Asociatia Brates Lake). Din acest motiv, alimentarea cu apa se va face printr-un put forat, construit in apropiere pentru tot ansamblul rezidențial.

Din plansa anexata la avizul nr. 4764/28.02.2018, mai rezulta ca tot pe str. Soarelui exista si Colector de canalizare. Drept urmare, evacuarea apelor uzate se va face la reteaua stradala in baza proiectului intocmit de catre specialistii atestati, cu Avizul APA-CANAL.

Potrivit avizului nr. 313627578/ 22.02.2019 (anexat), a S.C. DISTRIGAZSUD RETELE Galati, rezulta ca lucrarile de constructie propuse nu afecteaza conductele de distributie de gaze naturale. Din plansa anexata rezulta ca reteaua de gaze se gaseste tot pe str. Soarelui (alee in indiviziune).

Racordarea la reteaua de gaze naturale se va face in baza proiectului intocmit de catre specialistii atestati, cu Avizul SC DISTRIGAZ SUD RETELE.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Conform art.15 din PUZ Traian Nord „MB”, rezulta ca spatiile plantate vor fi de minim 20 %.

Prin proiect se prevad 51.31 % spatii verzi

IMPREJMUIREA propusa este proiectata conform Regim Tehnic din Certificatul de Urbanism.

POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI : (POT %) SI (CUT).

Pentru UTR 1, in cazul locuintelor individuale, POT max = 50 % iar CUT max 2.5.

Prin proiect, POT = 36.80 % si CUT = 0,67.

Documentația PUD are drept scop realizarea investiției propuse prin temă, respectiv CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA, corelarea intereselor generale ale colectivității locale cu interesele particulare prin valorificarea terenurilor și facilitarea unor proiecte ulterioare de investiții.

Obiectivul documentației este de a asigura dezvoltarea și funcționalitatea zonei rezidențiale, integrarea și armonizarea propunerilor cu fondul construit existent și cel propus în vecinătate.

Reglementările abordate cuprind :

 • - Regimul juridic, economic și tehnic al terenului și construcțiilor;

 • - Compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor și

amenajărilor;

 • - Relații funcționale și estetice cu vecinătatea;

 • - Asigurarea accesibilității și racordarea la rețelele edilitare.

Se urmărește rezolvarea amplasării funcționale, tehnice și estetice în zona mai sus menționată.

Terenul în suprafață totală de 250,00 mp, conform ridicare topo, este liber de orice sarcini și nu are nici o construcție realizată.

9                                                                                   9

Destinația construcției propusă este de locuință.

Proiectantul general care a intocmit Proiectul de Autorizatie de

Construire este S.C. CENTER POINT S.R.L. Bucuresti.

 • 3. INCADRARE IN ZONA

Regim juridic:

Terenul se afla in intravilanul municipiului Galați în zona de NORD a acestuia.

Terenul (nr. CAD 127318), în suprafață de 250.00 mp (rezultată din acte), se află în proprietatea beneficiarului, S.C. DEN BREEJEN NVESTMENTS S.R.L., și are următoarele vecinătăți (conform plan topografic):

Nord - Lot 2/2 - nr. CAD 127317;

Sud - Lot 2/4 - nr. CAD 127319;

Vest - Lot 2/1 - Alee de acces cu drept de servitute (nr. Cad. 127316);

Est - Lot 21 - nr. CAD 105996;

În situația actuală, terenul este în intravilanul municipiului Galați, neîmprejmuit și liber de construcții.

Regim economic:

Folosinta economica actuala a terenului: teren curti constructii.

Destinatia admisa: U.T.R. 1 - Zona mixta: locuinte/ comert/ servicii/ MB - Subzona cu functiuni mixte cuprinzand servicii de interes general, comert en-gros si en-detail, spatii comerciale de mari dimensiuni (de tip mall), activitati de manufactura de dimensiuni mici si medii.

 • 4. SITUATIA EXISTENTA

Aspecte generale:

Terenul este în proprietatea S.C. DEN BREEJEN INVESTMENTS

S.R.L. și are o suprafață de 250,00 mp, conform Actului de dezmembrare si Contract de vanzare nr. 2586/21.09.2018 emis de BNP Girleanu George Stefanita;

Terenul natural are o ușoară pantă naturală dinspre vest către est (către Lacul Brateș) de circa 2,4%: o diferență de nivel de circa 0,40 metri la o deschidere a terenului de circa 16,5 metri (măsurată de la vest la est).

PROPUNERE

Prin proiect sunt stabilite atat amplasarea construcției cat și distanțele minime față de vecinătăți dupa cum urmeaza:

Vest - amplasare pe hat, exact pe aliniamentul din Aleea de acces cu drept de servitute - nr. Cad. 127316;

Est - 6.47 - 6.74 m - distanta pana la hat - Lot 21 - nr. Cad. 105996;

Nord - 1.73 m - distanta pana la hat - Lot 2/2 - nr. CAD 127317;

Sud - 3.00 m - distanta pana la hat - Lot 2/4 - nr. Cad. 127319;

Accesul auto în incintă cu latimea de 2.97 m se va realiza din Aleea de acces cu drept de servitute - nr. Cad. 127316, aflata pe latura vest a terenului (conform plansei U5 - Reglementari urbanistice).

Parcarea auto este prevăzută în incintă, pentru 2 autovehicule.

Accesul pietonal se realizează pe tot pe latura de vest a parcelei, dinspre aleea de servitute, printr-o poartă pietonală, acestea fiind integrate în gardul de împrejmuire.

 • a. Accesibilitatea la căile de comunicație

Accesul carosabil de 2.97 m latime si cel pietonal se va face din Aleea de acces cu drept de servitute - Lot 2/1, nr. Cad. 127316.

Aleea de acces cu drept de servitute - Lot 2/1, nr. Cad. 127316, in zona amplasamentului, este recent asfaltata si se afla intr-o stare relativ bună.

 • b. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

BILANȚ TERITORIAL - SITUAȚIE EXISTENTĂ

Suprafața teren incintă St = 250,00 mp în exclusivitate.

Terenul este liber de construcții.

 • c. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

Bilanțul teritorial al situației existente pe parcela este :

P.O.T. = 0 %;

C.U.T. = 0.

Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

In zona aferenta amplasamentului studiat, s-au realizat un numar de constructii noi.

 • a. Destinația clădirilor

In zona exista locuinte individuale ceea ce permite amplasarea locuintei unifamiliale propuse.

 • b. Regimul juridic al terenurilor.

Terenul este proprietatea solicitantului conform Actului de

z\

dezmembrare si Contractului de vanzare, cu Încheierea de autentificare nr. 2586/21.09.2018, emis de BNP Girleanu George Stefanita,

Drumul de acces din partea de vest este alee de acces cu drept de servitute.

STUDIU GEOTEHNIC

Conditii geomorfologice

Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Galati face parte din subunitatea Campia Covurluilui, care apartine Depresiunii Barladului. Relieful se compune dintr-o succesiune de dealuri, platouri si coline, iar reteau hidrografica este tributara la 2 rauri principale: Prutul si Siretul, care au vai asimetrice, cu afluenti scurti pe stanga si dezvoltati pe dreapta.

Conditii geologice

Din punct de vedere geologic este alcatuita din depozite cuaternare de natura eoliana (loessuri) și aluvionara (prafuri, argile, nisipuri). Grosimea depozitelor leossoide este de cca 25 m si au varsta Pleistocen mediu si superior.

Conditii climatice

Din punct de vedere climatic, zona Galati se caracterizeaza printr-o clima continentala temperata, cu amplitudine mare a variatiilor sezoniere si prin precipitatii cantitativ reduse.

Temperatura medie anuala este de + 11 grade C, iar cantitatea medie de precipitatii este de 500 mm/ an.

Vantul dominant sufla cu intensitate moderata din directia NE.

Conditii tectonice

Caracteristicile macroseismice ale terenului, conform prevederilor normativului P 100-1/2013, sunt acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0.30 g cu IMR=225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani, iar periada de control (colt) a spectrului de raspuns, Tc=1.0 secunde.

Stratificatia terenului

Lucrarile geotehnice executate in zona amplasamentului, au evidentiat prezenta unui strat superficial de sol vegetal si umpluturi eterogene neconsolidate, avand o grosime de 1.3 m.

In continuare, se intalneste un orizont loessoid macroporic, sensibil la umezire, alcatuit de loess prafos galben-cenusiu, uscat, tare ... plastic consistent, cu concretiuni calcaroase, pana la adancimea de investigare de 8 m de la cota terenului.

Pachetului loessoid are o grosime mare in zona amplasamentui, si se prezinta uscat, cu consistenta ridicata (plastic vartos ... plastic consistent) pe intreaga grosime interceptata.

Nivelul hidrostatic al apelor freatice nu a fost interceptat pana la adancimea de investigare, de 8 m de la cota terenului, fiind situat la adancime mai mare.

Caracterizarea geotehnica a terenului

Analize de laborator efectuate asupra probelor de pamant prelevate din lucrarile geotehnice executate in amplasamentul studiat, precum si din alte lucrari anterioare din zona, au evidentiat urmatoarele valori ale principalilor indici geotehnici ai pachetului loessoid:

- Umiditate naturala, w = 13,0 ... 18,1 %.

- Plasticitatea, Ip= 17,2 ... 18,9 %,

Ic= 0,71 ... 0,83;

- Gradul de umiditate, Sr = 0,20 ... 0,44;

- Greutatea volumica y = 15,3 ... 16,5 kN/m3 in stare naturala si yd =

13,5 ... 14,0 kN/m3 in stare uscata;

- Porozitatea, n = 49,4 ... 50,0 %;

- Indicele porilor, e = 0,98 ... 1,0;

- Modulul de deformatie edometric, M2-3=76,9 ... 105,3 daN/cm3, in stare naturala si Mp2-3 = 26,3 ... 34,5 daN/cm2, in stare inundata;

- Coeficientii de tasare specifica, Ep2=3,85 ... 4,60 % (stare naturala), Ep2i = 5,6 ... 7,5 % (stare inundat initial) si Ep31= 9,5 ... 12,15 % (stare inundat initial);

 • - Unghiul de frecare interna, Q = 18,0 ... 18,50;

 • - Coeziunea, c - 0,20 ... 0,25 daN/cm2;

 • - Tasarea specifica suplimentara prin umezire, im3 = 5,5 ... 7,6 %.

CONCLUZII SI RECOMANDARI:

Terenul din amplasament, se prezinta plan, orizontal, stabil;

Incadrarea seismica a amplasamentului, conform normativului P-100/1/2013: acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0.30 g cu IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire 50 de ani, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns, Tc = 1.0 secunde.

Terenul de fundare este reprezentat, sub stratul superficial de sol vegetal si umluturi, in grosime de 1.3 m de un pachet leossoid macroporic, galben, uscat, sensibil la umezire, tare ..... consistent, pana la adancimea de

investigare de 8 m.

Nivelul panzei de apa subterana nu a fost interceptat.

Orizontul leossoid interceptat, cu compresibilitate ridicata, se incadreaza in categoria terenurilor de fundare dificile si in grupa "B" a PSUC, conform prevederilor normativului NP 125-2010.

Obiectivul studiat, este incadrat in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

Se recomanda fundarea directa a constructiei, sub limita adancimii de inghet, la adancimea de minim 1.5 m (fundatii exterioare), pe stratul de loess, cu consistenta ridicata. Sub cota sapaturii, eventualele straturi de umplututri neconsolidate interceptate, vor fi decapate in totalitate si inlocuite cu loess compactat pe strate subtiri.

Pentru dimensionarea fundatiilor, se va considera o presiune conventionala maxima Pconv = 120 kPa, la sarcini fundamentale aplicate centric.

Se vor pevedea masuri eficiente pentru evitarea pierderilor de apa din retele, colectarea si indepartarea apelor pluviale in afara amplasamentului constructiei. Sistematizarea verticala va asigura colectarea si indepartarea apelor meteorice.

Structura de rezistenta va fi rigidizata, adaptata sa poata prelua eventualele tasari diferentiate.

Concluzia generala asupra verificarii constata respectarea reglementarilor tehnice si asigurarea cerintelor fundamentale aplicabile prevazute de legislatia in vigoare, iar studiul efectuat este considerat a fi corespunzator.

Analiza fondului construit

Terenul este liber de orice construcții.

Echipare existenta la ora actuala

In baza datelor prezentate în planurile cadastrale - rețele tehnico-edilitare aflate în evidența Serviciului cadastru al Primăriei municipiului Galați rezultă că în prezent, la teren, exista retele de utiltati:

 • - Alimentare cu apa

 • - Retea de canalizare

 • - Alimentare cu energie electrica

 • - Alimentare cu gaze naturale

 • •    Alimentare cu apa și rețea de canalizare

Alimentarea cu apa se va realiza prin intermediul unui put forat, construit in apropiere pentru intreg ansamblu rezidential.

Evacuarea apelor uzate se va face la reteaua stradala la canalizarea existenta.

 • •    Alimentarea cu energie electrică

Potrivit avizului S.D.D.E. Muntenia Nord, nr. 30501922603 /22.02.2019, pe parcela nu este retea electrica.

Alimentarea cu energie electrica se va face prin racordarea la reteaua stradala existenta pe strada Soarelui.

 • •    Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin reacordare la reteaua stradala existenta.

Incalzirea se va face printr-o centrala termica proprie, alimentata cu gaze naturale.

5. REGLEMENTARI

a. Obiectivele noi solicitate prin tema program

În elaborarea proiectului s-au avut în vedere necesitățile și exigențele formulate prin tema de proiectare, întocmită de beneficiar și însușită de proiectant.

Se propune o locuinta cu regim de P+1.

b. Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor

Propunerea de amplasare :

- pe latura de nord constructia va fi amplasata la 1.73 m fata de limita de proprietate existenta;

- Pe latura de est locuinta va fi amplasata pe hat, exact pe limita Aleii de acces (aliniament 0);

 • - Pe latura de vest locuința va fi amplasata la 6.47 - 6.74 m fata de linia

de proprietate.

 • - Pe latura de sud locuinta va fi amplasata la 3.00 m fata de linia de

proprietate.

La parter sunt prevăzute camera de zi (living-ul) și locul de luat masa (dining-ul), bucătăria, un grup sanitar de serviciu, vestibulul și casa scării, respectiv un spațiu de trecere tip sas între vestibul și bucătărie.

La etaj sunt avute în vedere 3 dormitoare, un mic spațiu de depozitare tip pod asociat unuia dintre aceste dormitoare, o baie și un hol de distribuție.

9

 • c. Capacitatea, suprafata desfasurata

Locuinta va avea o capacitate de 4 camere locuibile si o suprafata desfasurata de 167.00 mp.

 • d. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

Sistem constructiv

Structura de rezistență a construcției este formată din cadre din beton

9                                            9

armat cu stâlpi, grinzi și planșee din beton armat. Închiderile cadrelor se vor realiza cu blocuri ceramice tip Porotherm de 25 cm grosime.

Circulația între etaje se realizează printr-o scară de beton armat cu balustradă metalică.

Soluția de acoperire este de tip șarpantă de lemn, într-o apă, cu o pantă de 8°, iar învelitoarea este din tablă plană falțuită. Sistemul constructiv al șarpantei, inclusiv învelitoarea din tablă, se continuă pe cea mai mare parte a fațadei est, caz în care panta de scurgere devine de 77°.

Fundațiile construcției sunt continue, din beton armat, fiind prevăzute la adâncimea prevăzută de normativul privind fundarea construcțiilor pe terenuri sensibile la umezire colapsibile (indicativ NP 125).

Finisaje

La exterior se va aplica termosistem de 10 cm finisat cu tencuială decorativă în culoare albă. Anumite zone ale fațadei sunt placate cu piatră naturală (placi de ardezie). Pereții interiori de compartimentare (nestructurali) se execută din sisteme ușoare tip gips carton, dublu placați si fonoizolați conform specificațiilor producătorului. Pereții de cărămidă și plafoanele se tencuiesc sau se plachează cu sisteme gips carton.

Pardosesile vor fi executate, după caz și în funcție de destinația diverselor spații, din parchet, plăci de granit sau plăci de gresie.

Apele pluviale se vor colecta prin jgheaburi și burlane din tablă, și se vor deversa la nivelul trotuarului de protecție, fiind preluate de sistematizarea verticală a terenului.

Construcția va fi protejată de infiltrații în zona de fundare prin intermediul unui trotuar general de protecție, perimetral, de minim 90cm lățime.

Împrejmuire

Pe laturile sud, est si nord ale parcelei, împrejmuirea se va realiza din gard de plasă bordurată de înălțime 1,20 m, alcătuit din panouri de plasă bordurată prinse între montanți metalici. Montanții, realizați din țeavă rectangulară, se vor fixa la partea de jos în mici blocuri de beton semiîngropate, prin intermediul cărora se va face legătura cu terenul natural.

Pe latura de vest ale parcelei, unde se realizeaza accesele (accesul auto în incintă, accesul pietonal în curte, și accesul pietonal direct în locuință), se va utiliza o împrejmuire din confecție metalică, utilizând cadre din țeavă rectangulară și panouri din tablă ambutisată, de tipul celor deja existente în zonă. Aceasta imprejmuire se realizeaza in planul fatadei.

Înălțimea gardului va fi de 1,80 m. Părțile fixe și cele mobile, adică segmentele de gard fix și respectiv porțile de acces, vor avea o alcătuire unitară din punct de vedere estetic.

Obiectivul se încadrează astfel :

- In conformitate cu HGR 766/1997, constructia se incadreaza la categoria „D” de importanta.

- Clasa de importanta III, conform P100-1/2006.

- Gradul III de rezistenta la foc, conform P118/1999.

- Risc MIC incendiu, conform P118/1999.

 • e. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente menținute

Locuinta propusa are regim de inaltime P+1E.

 • f. Principii de intervenție asupra construcțiilor existente

Nu este cazul.

 • g. Modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale

Accesul pietonal si carosabil pentru locuinta in cauza se va face direct din Aleea de acces cu drept de servitute (lot 2/1).

 • h. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

Avandu-se in vedere ca, gradul de ocupare al zonei este de max. 50 %, ansamblul in care se integreaza si locuinta propusa, are suficiente spatii verzi (51.31 %).

 • i. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de acesta

Nu este cazul.

 • j. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Nu este cazul.

 • k. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului

Nu este cazul.

 • l. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi

După executarea locuinței se vor face spațiile verzi prevăzute in cadrul documentatiei si care trebuie respectate si in cadrul documentatiei faza D.T.A.C. care va sta la baza eliberarii autorizatiei de constructii.

 • m. Profiluri transversale caracteristice

Drumul de acces din partea de vest va avea, in etapa finala, are o ampriza de 10,00 m cu trotuare: spre Est de 1,50 m si spre Vest de 5.00 m.

 • n. Lucrări necesare de sistematizare verticală

În cadrul incintei se vor realiza lucrări de sistematizare verticală, trotuare în jurul locuinței și asigurarea drenării apelor meteorice către drumul de acces.

 • o. Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenurilor)

Se propune ca alinierea construcției să se facă la retragere 0 față de limita de proprietate din partea de vest.

Regimul de înălțime este P+1E.

P.O.T. = 36.80 %;

CUT = 0,67.

 • p. Asigurarea utilităților

In baza datelor prezentate în planurile cadastrale - rețele tehnico-edilitare aflate în evidența Serviciului cadastru al Primăriei municipiului Galați rezultă că în prezent, in zona, exista retele de utiltati:

- Alimentare cu apa. Pe str. Soarelui (alee in indiviziune) exista o conducta de apa potabila PEHD de 110 mm (dezvoltata de catre Asociatia Brates Lake).

- Retea de canalizare

- Alimentare cu energie electrica

- Alimentare cu gaze naturale

 • •    Alimentare cu apa și rețea de canalizare

Alimentarea cu apa se va realiza prin intermediul unui put forat, construit in apropiere pentru intreg ansamblu rezidential.

Evacuarea apelor uzate se va face la reteaua stradala la canalizarea existenta.

 • •    Alimentarea cu energie electrică

Potrivit avizului S.D.D.E. Muntenia Nord, nr. 30501922603 /22.02.2019, pe parcela nu este retea electrica.

Alimentarea cu energie electrica se va face prin racordarea la reteaua stradala existenta (strada Soarelui).

 • •    Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin reacordare la reteaua stradala existenta.

Incalzirea se va face printr-o centrala termica proprie, alimentata cu gaze naturale.

Bilant teritorial la limita amplasamentului studiat

Nr.

crt.

Categoria de referinta

Existent

Propus

Procent % din suprafata studiata

1.

Suprafața teren incinta

250,00 mp

250,00 mp

100 %

2.

Suprafața construita a locuintei

-

80.00 mp

32.00 %

3.

Amprenta la sol a constructiei cu proiectia perimetrului etajelor superioare

92.00 mp

3.

Suprafata desfasurata construita

-

167.00 mp

-

4.

Trotuare, alei in incinta

-

31.72 mp

12.69 %

5.

Parcaj suprateran

-

10.00 mp

4.00 %

6.

Spatii verzi

-

128.28 mp

51.31 %

7.

P.O.T.

0,00 %

36.80 %

-

7.

C.U.T.

0

0,67

-

8.

Inaltimea minima la acoperis

-

+5,70

-

9.

Inaltimea totala la acoperis

-

+7,20

-

BILANT TERITORIAL

Elementele de tema preliminară au fost stabilite de comun acord între beneficiar S.C. DEN BREEJEN INVESTMENTS S.R.L. și șeful de proiect Arhitect Alexandru Marinescu - S.C. CENTERPOINT S.R.L., realizându-se astfel o arhitectură care se integrează în zonă.

FUNCTIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCTIEI SI REGIMUL DE INALTIME

Locuinta propusa va avea un regim de înălțime P + 1E, încadrându-se în regimul maxim în zonă.

CAPACITATEA, SUPRAFATA DESFASURATA

 • - Regimul de înălțime: P + 1E;

 • - Suprafața construită locuința Sc = 80,00 mp;

 • - Amprenta la sol Sc = 92.00 mp;

 • - Suprafața desfășurată Sd = 167,00 mp;

 • - Procentul de ocupare a terenului

(P.O.T.) propus = S construita (amp la sol) x 100 = 92.00 x 100 = 36.80 % Suprafața teren          250,00 mp

 • - Coeficientul de utilizare a terenului

(C.U.T) propus = S construita desfășurată = 167,00 mp = 0,67.

Suprafața teren       250,00 mp

REGIMUL JURIDIC

Terenul este în proprietatea beneficiarului și are o suprafață de 250,00 mp conform Actului de dezmembrare si Contract de vanzare nr. 2586/21.09.2018 emis de BNP Girleanu George Stefanita;

DATE DESPRE CLĂDIRE

Amplasarea exactă a construcției și distanțele minime față de vecinătăți sunt prezentate în planul de situație.

Accesul în incintă se realizează din Aleea de acces cu drept de servitute aflata pe latura vest a terenului, conform planului de situație.

Parcarea auto este prevăzută în incintă, pentru 2 autovehicule.

Accesul auto și cel pietonal se realizează pe latura de vest a parcelei, dinspre Aleea de acces principala, printr-o poartă auto și respectiv o poartă pietonală, acestea fiind integrate în gardul de împrejmuire.

Terenul natural se află la -0,40m față de cota ±0.00 (cota de călcare a pardoselii parterului).

Pe amplasamentul descris beneficiarul intenționează să construiască o clădire cu destinația de locuință unifamilială. Construcția propusă este de formă rectangulară, cu dimensiunile maxime în plan de 11.70 x 8.35 metri.

z\

În starea actuală, terenul are o ușoară pantă naturală dinspre vest către est (către Lacul Brateș) de circa 2,4%: o diferență de nivel de circa 0,40 metri la o deschidere a terenului de circa 16,50 metri (măsurată de la vest la est).

Regimul de înălțime propus pentru construcție este de parter + un etaj (P+1), cu înălțimea la minima la acoperiș de 5.65 m si inaltime maxima la acoperis este de 7.20 m inaltime, măsurată față de cota ± 0.00 a constructiei.

Este propus inca un loc de parcare supraterana. In total vor fi 2 locuri de parcare.

Funcțiuni

Pe amplasamentul descris, beneficiarul intenționează să construiască o clădire cu destinația de locuință unifamilială. Construcția propusă este de formă rectangulară, cu dimensiunile maxime în plan de 11.70 x 8.35 metri.

Soluția funcțională a fost stabilită pe baza temei de proiectare redactată împreună cu beneficiarul și cuprinde spațiile necesare unei locuiri normale, conform cerințelor actuale în ceea ce privește durabilitatea, stabilitatea, confortul și funcționalitatea.

Locuința este concepută ca un corp compact, dezvoltat pe parter și etaj.

Acoperirea este într-o singură apă, cu panta de scurgere de la sud la nord, această pantă continuându-se și fiind preluată apoi pe cea mai mare parte a fațadei nord, până la cota terenului, unde se va dispune un jgheab general de colectare pentru apele pluviale.

Ca organizare planimetrică, parterul este destinat zonei de zi, iar la etaj sunt dispuse încăperile ce compun zona de noapte. Astfel, la parter sunt prevăzute camera de zi (living-ul) și locul de luat masa (dining-ul),

bucătăria, un grup sanitar de serviciu, vestibulul și casa scării, respectiv un spațiu de trecere tip sas între vestibul și bucătărie.

La etaj sunt avute în vedere 3 dormitoare, un mic spațiu de depozitare asociat unuia dintre aceste dormitoare, o baie și un hol de distribuție.

”                        9                                                             9

Sistem constructiv

Structura de rezistență a construcției este formată din cadre din beton

9                                             9

armat cu stâlpi, grinzi și planșee din beton armat. Închiderile cadrelor se vor realiza cu blocuri ceramice tip Porotherm de 25 cm grosime.

Circulația între etaje se realizează printr-o scară de beton armat cu balustradă metalică.

Soluția de acoperire este de tip șarpantă de lemn, într-o apă, cu o pantă de 8°, iar învelitoarea este din tablă plană falțuită. Sistemul constructiv al șarpantei, inclusiv învelitoarea din tablă, se continuă pe cea mai mare parte a fațadei est, caz în care panta de scurgere devine de 77°.

Fundațiile construcției sunt continue, din beton armat, fiind prevăzute la adâncimea prevăzută de normativul privind fundarea construcțiilor pe terenuri sensibile la umezire colapsibile (indicativ NP 125).

Finisaje

La exterior se va aplica termosistem de 10 cm finisat cu tencuială decorativă în culoare albă. Anumite zone sunt placate cu piatră naturală sau cu lambriuri din esențe lemnoase dure. Pereții interiori de compartimentare (nestructurali) se execută din sisteme ușoare tip gips carton, dublu placați si fonoizolați conform specificațiilor producătorului.

Pereții de cărămidă și plafoanele se plachează de asemenea cu sisteme gips carton.

Pardoselile vor fi executate, după caz și în funcție de destinația diverselor spații, din parchet, plăci de granit sau plăci de gresie.

Apele pluviale se vor colecta prin jgheaburi și burlane din tablă, și se vor deversa la nivelul trotuarului de protecție, fiind preluate de sistematizarea verticală a terenului.

Construcția va fi protejată de infiltrații în zona de fundare prin intermediul unui trotuar general de protecție, perimetral, de minim 90 cm lățime.

9

Instalații electrice

z\

În proiectul DTAC vor fi prevăzute următoarele categorii de lucrări:

 • -    Instalații electrice iluminat interior și prize, instalații electrice iluminat exterior, racorduri electrice, instalații de legare la pământ, instalații de protecție împotriva trăsnetului;

 • -    Potrivit avizului S.D.D.E. Muntenia Nord, nr. 30501922603 /22.02.2019, de la Electrica, se specifica faptul ca pe amplasament nu exista retele electrice.

Alimentarea cu energie electrica a constructiei propuse se va face prin racordarea la reteaua existenta (conform aviz SDDE).

Măsuri de protecție a muncii

Măsurile de protecție a muncii avute în vedere au fost extrase din:

Legea protecției muncii nr. 90/1996 + Normele metodologice de

aplicare a acesteia;

 • Norme generale de protecție a muncii - 1996, aprobate de MMPS și MS cu Ordinul Nr.578/DB/5840;

 • Norme de Medicină a Muncii conform Ordinului Ministerului Sănătății Nr.983/23.06.94

 • Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, elaborat de MLPAT (Ordinul Nr.9/N/15.03.1993).

 • Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime, aprobate cu Ordinul Nr.235/26.07.1995 emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Pentru toate lucrările la înalțime este obligatorie legarea muncitorilor cu centuri de siguranță de elemente stabile în timpul lucrului și instruirea personalului privind lucrările la înălțime.

Pentru durata lucrărilor, executantul va respecta prevederile normelor de tehnica securității muncii pentru construcții -în vigoare- privind depozitarea, manipularea , transportul, montajul sau punerea în operă.

Aceste instrucțiuni nefiind limitative, constructorul la execuție și beneficiarul în exploatare vor lua măsurile suplimentare de protecția muncii ori de câte ori este nevoie.

Executantul va respecta întocmai obligațiile ce-i revin pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare, precum și dotarea locurilor de muncă cu truse sanitare și personal instruit în acest sens.

ASIGURAREA CALITĂȚII

- Precizarea cerintelor de calitate pentru care este necesara verificarea tehnica a proiectelor in conformitate cu HG 925 /1995 publicat in MO 286 din 11 dec 1995 si a normelor Inspectoratului de Stat in Constructii.

In conformitate cu legislatia in vigoare și tinand cont de categoria de importanta (D-redusa), prin proiect se asigura toate cerintele esentiale de calitate.

REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI STABILITATE (A)

Conform prevederilor din memoriul tehnic de rezistență.

SECURITATE LA INCENDIU (C)

Proiectul respectă "Normativul de siguranță la foc a construcțiilor" (P118/99).

IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU (D)

a) IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR

Iluminatul artificial va fi prevazut conform normativelor.

z\

În camerele fara ferestre spre exterior se va asigura ventilatie mecanica de aspiratie (30m3/h).

b) REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

Functiunile prevazute prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului.

Deseurile provenite din lucrarile de amenajare vor fi evacuate prin preluarea de catre o firma specializata in conformitate cu HCL mun. Galati.

Imobilul avand destinatie de locuire, nu vor exista surse de poluare a apelor, a aerului, zgomote sau vibratii, radiatii ale solului sau subsolului, a ecosistemelor terestre sau acvatice.

Materialele de constructie se vor depozita in incinta proprietatii, in aer liber.

Pe terenul aferent constructiei se va organiza santierul prin amplaarea unor obiective provizorii (magazine, tablou electric, platou depozitare, materiale).

Nu sunt necesare masuri de protejare a vecinatatilor.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR

Mijloace de prima interventie: cate 1 stingator portabil P6/nivel.

Se vor respecta pevederile cuprinse în:

 • Legea Nr. 212/16.12.1997 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului N 60/ 28. 08. 1997 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor aprobate cu Ordini M. I. Nr. 775/1998;

 • Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99;

 • Normativ C 300/1984- aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 20/N/11.06. 19 pentru prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor d construcții și instalații;

Pentru perioada de exploatare normală, căile de evacuare au fost astf amplasate încât, în caz de incendiu, persoanele să poată ajunge în exterior, î cel mai scurt timp și în condiții de deplină siguranță.

Pentru perioada de execuție, măsurile de prevenire a incendiilor s stabilesc de către elaboratorul documentației de organizare de șantier și d către unitatea de execuție.

Recepția și darea în funcțiune se va face numai dacă s-au realiz măsurile de prevenire și stingere a incendiilor conform prevederilo proiectului și aceste măsuri corespund condițiilor de lucru și celor prevăzu în actele normative în vigoare la data recepției.

SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE (B)

a) SIGURANTA IN EXPLOATARE A CONSTRUCTIEI

Va fi asigurata prin urmarirea curenta a comportarii in timp a acesteia. Urmarirea comportarii constructiei pe durata executiei si pe durata exploatarii se face in conformitate cu prevederile normativului P130/99 si MP031/03.

b) SIGURANTA UTILIZATORULUI

Pardoselile pe caile de circulatii sunt prevazute din materiale antiderapante (interior: COF>0.5, exterior: COF>0.7). Se vor respecta înălțimile minime ale parapetelor cerute prin normativele în vigoare.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI (F)

Cladirea va asigura o buna izolare fonica intre etaje si fata de exterior.

Pentru a obtine o buna izolatie fonica, peretii de compartimentare din gips-carton vor fi prevazuti cu un strat de vata minerala cu grosimea egala cu cea a profilului, si cu densitatea de min. 50kg/mc. Peretii de compartimentare din panouri de gips-carton vor avea benzi elastice de etansare pe talpa tuturor profilelor perimetrale, si vor fi pe toata inaltimea nivelului (intre placile din beton armat).

ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ (E)

a) IZOLAREA TERMICA

6. CONCLUZII

Destinația construcției propuse este aceea de locuintă.

Din punct de vedere al sistematizarii urbane, s-a urmărit folosirea optimă a terenului, în limitele H.G.R. 525/1996, asigurându-se orientarea corespunzatoare, precum și accesul conform funcțiunilor propuse. Intervenția urbanistică propusă conduce la rezolvarea optimă a funcțiunii propuse.

Prezenta documentatie in faza P.U.D. s-a intocmit ca urmare a faptului ca in conditiile concrete ale amplasamentului nu se respecta unele reglementari precizate in Certificatului de Urbanism nr. 13 din 07.01.2019 emis de Primăria municipiului Galați în conformitate cu Metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. indicativ G M 009 - 2000. „Anexa la regimul tehnic” referitoare la amplasarea clădirilor fata de aliniament si limitele laterale.

Terenul este proprietatea beneficiarului conform Contract de vanzare-cumparare nr. 2586/21.09.2018 emis de BNP Girleanu George Stefanita

Terenul se află în UTR 1 - cartier Traian - zona mixta: locuinte, comert, servicii, conform Certificatului de Urbanism nr. 13 din 07.01.2019.

Regimul de înălțime propus este P+1E.

Locuința se amplasează la distanțele față de limitele de proprietate conform planșelor anexate.

Documentația s-a întocmit în conformitate cu cerințele RGU 525/1996 după cum urmează :

> Aspectul exterior și volumetria - art.32 RGU 525/1996.

Documentația s-a elaborat pentru asigurarea condițiilor de dimensionare, conformare și servire edilitară, în limita zonei studiate, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate.

Prin realizarea obiectivului prevazut in prezenta documentatie se continua amplasarea de locuinte in zona studiata.

Prin P.U.D.-ul întocmit rezultă ca această investiție se pliaza pe funcțiunile existente în zonă și este în concordanță cu normele în vigoare.

In cadrul aprobării P.U.D., se va obține avizul de mediu, precum și celelalte avize solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Prin aplicarea P.U.D.-ului elaborat se vor respecta caracteristicile volumetrice și arhitecturale propuse.

Proiectantul recomanda și susține realizarea investiției prezentate mai sus.

Prezentul proiect se preda beneficiarului in 6 exemplare.

ÎNTOCMIT

ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL

SEF PROIECT

ARHITECT MARIN ELEONORA DOINA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT SEF BIROU PLANIFICARE URBANA, COMPARTIMENT PLANURI DE URBANISM

Tel: +40 0236 307.708 Email: arhitectsef@primariagalati.ro


RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

NR. ..W.ț)...../....0.<..9Â.’W9

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele invecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural -volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, intocmim prezentul “raport al informării si consultării publicului” a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

PUD - LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ (P+1E),

TRAIAN NORD, STR. TRAIAN, NR. 490D (FOST TRAIAN 464, LOT 2/3), GALAȚI, BENEFICIAR: S.C. DEN BREEJEN INVESTMENTS S.R.L.

Elaborator d-na arh. Marin Eleonora Doina, Birou Individual de Arhitectură , Galați, str. Domnească nr. 13, bl. L, ap. 84, tel. 0722362560, e-mail: arh.doinamarin@yahoo.com.

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat exclusiv prin grija beneficiarului care a prezentat notificările vecinilor direcți ai parcelei:: S.C. Centerpoint S.R.L.; S.C. Elenor S.R.L.; S.C. Saber Service S.R.L.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor furnizate în cadrul procesului de informare și consultare a publicului.

Pană la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați


Str. Domnească, Nr.54, Cam.103, Et.1, Galați, România

www.primariagalati.ro

PLAN URBANISTIC DE DETALIU


DENUMIRE PROIECT:

LOCUINTA UNIFAMILIALA (P+1)

S.C. DEN BREEJEN INVESTMENTS S.R.L.Situația suprafețelor pentru imobilul din

Municipiul Galați, Strada Traian, nr. 46 avand nr. CAD si CF127318:


Suprafața teren = 250 mp


NOTA: Plan topografic intocmit pentru obținerea Autorizației de Construire.


OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLfCHATE iOliAV I .......

( nr. de înregistrare / data ) BE-osen

Ing. SILVIA DUMITRU

SEMNĂTURA,


Suprafața teren: 250.00 mp

Suprafața construita la sol = 80.00 mp

Suprafața construita pt. calcul POT = 92.00 mp

Suprafata desfasurata = 167.00 mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA PENTRU CALCUL P.O.T. (AMPRENTA LA SOL A CONSTRUCTIEI SAU PROIECTIA PE SOL A PERIMETRULUI ETAJELOR SUPERIOARE) CONFORM LEGII NR. 350/ 2001 ACTUALIZATA, ANEXA 2 = 92.00 MP.


Acces pietonal


PERSOANA FIZICA AUTORIZATA HALCH IN VALENTIN

Certificat Autorizare RO-GL-F nr. 0065

SCARA 1:500

Data: martie 2019

DESENAT

Halchin Valentin

ÎNTOCMIT

Halchin Valentin


Plan topografic intocmit pentru imobilul din Municipiul Galați, Strada Traian, nr. 464, LOT 2/3, Județul GalațiREGLEMENTARI URBANISTICE

LOCUINTA UNIFAMILIALA (P+1E)

TROTUAR PERIMETRAL LOCUINTA

SPATII VERZI

PARCAJ SUPRATERAN

CIRCULAȚII :

CIRCULATII CAROSABILE

TROTUAR

REGIM DE INALTIME :

P + 1E

ELEMENTE DE REGULAMENT :

▲ ▲ ▲ ▲

ACCES AUTO

▲ ▲ ▲ ▲

ACCES PIETONAL


POT PROPUS 37.00%

CUT PROPUS 0,67

H max = 7,20 m

CATEGORIA DE REFERINTA

EXISTENT

PROPUS

%

SUPRAFATA TEREN

250.00 mp

250.00 mp

100 %

NOTA

TEREN PROPRIETATE PRIVATAA S.C. DEN BREEJEN INVESTMENTS S.R.L., CONFORM ACTULUI DE DEZMEMBRARE SI A CONTRACTULUI DE VANZARE NR. 2586/ 21.09.2018

SUPRAFATA CONSTRUITA LOCUINTA

80.00 mp

32.00 %

Amprenta la sol a constructiei cu proiectia perimetrului etajelor superioare

92.00 mp

(SUPRAFATA CONSTRUITA DESF.)

167.00 mp

SPATII VERZI

128.28 mp

51.31 %

REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1: 500

PARCAJ SUPRATERAN

10.00 mp

4.00 %

TROTUARE

31.72 mp

12.69 %

P.O.T.

0.00

36.80 %

C.U.T.

0.00

0.67

INALTIMEA LA CORNISA

5.70 m

INALTIMEA TOTALA

7.20 m


BENEFICIAR: S.C. DEN BREEJEN INVESTMENTS S.R.L.

PR.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA SI URBANISM

AMPLASAMENT: LOT 2/3, STR. TRAIAN NR.464, MUNICIPIUL GALATI, JUD. GALATI

MED/05/2019

" ARHITECT MARIN ELEONORA

- DOINA

proiect:     LOCUINTA UNIFAMILIALA

(P + 1)

P.U.D.

SEF PROIECT

ARHITECT MARIN E. DOINA

SCARA

PR. ARH.

ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL

1: 500

REGLEMENTARI URBANISTICE

U

DESENAT

ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL

DATA

VERIFICAT

ARHITECT MARIN E. DOINA

2019

5


PLAN URBANISTIC DE DETALIUDENUMIRE PROIECT:
- LOCUINTA UNIFAMILIALA (P+1) -

S.C. DEN BREEJEN INVESTMENTS S.R.L.Retea distributie energie electrica

Retea distributie gaze naturale


Retea de canalizare


Situația suprafețelor pentru imobilul din Municipiul Galați, Strada Traian, avand nr. CAD si CF127318:


Suprafața teren = 250 mp


NOTA: Pian topografic intocmit pentru obținerea Autorizației de Construire.


OFlCilll DE CADASTRU Șl PUBLICrTATE

......

l nr. de înregistrare I data )


Plan topografic intocmit pentru imobilul din Municipiul Galați, Strada Traian, nr. 464, LOT 2/3, Județul Galați


ECHIPARE EDILITARA

L E G E N D A :

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

POTRIVIT AVIZULUI ELECTRICA - S.D.D.E. MUNTENIA NORD NR. 30501922603 /22.02.2019, REZULTA CA PE PARCELA NU EXISTA RETELE ELECTRICE , IAR. CONSTRUCTIILE PROPUSE NU VOR AFECTA RETEAUA ELECTRICA.

RETEAUA ELECTRICA SE GASESTE PE STR. SOARELUI (ALEE IN INDIVIZIUNE), SITUATA LA CCA 55.00 M FATA DE AMPLASAMENT .

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA SE VA FACE PRIN RACORDAREA LA RETEAUA STRADALA EXISTENTA (STRADA SOARELUI).

RETEAUA DE APA

POTRIVIT AVIZULUI NR. 4764/ 28.02.2018, REZULTA CA IN ZONA, S.C. APA -CANAL GALATI, NU DETINE IN EXPLOATARE CONDUCTA DE APA.

PE STR. SOARELUI (ALEE IN INDIVIZIUNE) EXISTA O CONDUCTA DE APA POTABILA PEHD DE 110 MM (DEZVOLTATA DE CATRE ASOCIATIA BRATES LAKE).

DREPT URMARE, ALIMENTAREA CU APA SE VA FACE PRINTR-UN PUT FORAT, CONSTRUIT IN APROPIERE PENTRU TOT ANSAMBLUL REZIDENTIAL.

RETEAUA DE

CANALIZARE

POTRIVIT AVIZULUI NR. 4764/ 28.02.2018, REZULTA CA IN ZONA, S.C. APA -CANAL GALATI, DETINE UN COLECTOR DE CANALIZARE.

DREPT URMARE, EVACUAREA APELOR UZATE SE VA FACE LA RETEAUA STRADALA IN BAZA PROIECTULUI INTOCMIT DE CATRE SPECIALISTII ATESTATI, CU AVIZUL APA-CANAL.

c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c—c

RETEAUA DE GAZE NATURALE

POTRIVIT AVIZULUI NR. 313627578/ 22.02.2019, REZULTA CA IN ZONA, S.C. DISTRIGAZSUD RETELE GALATI DETINE CONDUCTE DE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE.

PE STR. SOARELUI (ALEE IN INDIVIZIUNE). RACORDAREA LA RETEAUA DE GAZE NATURALE SE VA FACE IN BAZA PROIECTULUI INTOCMIT DE CATRE SPECIALISTII ATESTATI, CU AVIZUL SC DISTRIGAZ SUD RETELE.

G--G--G--G--G--G--G--G--G--G--G--G--G--G--G--G--G--G--G--G

NOTA: IN PREZENT NU EXISTA UTILITATI PE TEREN


REGLEMENTARI EDILITARE SC. 1: 500


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA SI URBANISM

BENEFICIAR: S.C. DEN BREEJEN INVESTMENTS S.R.L.

AMPLASAMENT: LOT 2/3, STR. TRAIAN NR.464, MUNICIPIUL GALATI, JUD. GALATI

PR.

MED/05/2019

" ARHITECT MARIN ELEONORA

DOINA

proiect:     locuința unifamiliala

(P + 1)

P.U.D.

SEF PROIECT

ARHITECT MARIN E. DOINA

SCARA

PR. ARH.

ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL

1: 500

REGLEMENTARI EDILITARE

U

DESENAT

ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL

DATA

VERIFICAT

ARHITECT MARIN E. DOINA

2019

7