Hotărârea nr. 426/2019

Schimbarea destinatiei imobilului situat in Galati, Bulevardul Dunarea nr. 20, bl. C5, ap. 39, din spatiu de invatamant, in spatiu la dispozitia Consiliului Local al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 426 din 26.09.2019

privind schimbarea destinației imobilului situat în Galați, Bulevardul Dunărea, nr. 20, bl. C5, ap. 39, din spațiu de învățământ, în spațiu la dispoziția Consiliului Local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 471/16.09.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1305696/16.09.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1305720/16.09.2019, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 3, pct. (1) și ale art. 5 din Anexa la Ordinul nr. 5819/25.11.2016, al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă schimbarea destinației, pe o perioadă nedeterminată, a imobilului situat în Galați, Bulevardul Dunărea, nr. 20, bl. C5, ap. 39, în suprafață construită de 173,88 mp, aflat în domeniul public al municipiului Galați, din spațiu destinat învățământului în spațiu la dispoziția Consiliului Local al municipiului Galați.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,