Hotărârea nr. 425/2019

Completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societatii Calorgal S.A. Galati in administrarea Consiliului Local Galati a unor spatii cu alta destinatie, precum si a terenurilor aferente acestora, cu completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 425 din 26.09.2019

privind completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 470/16.09.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1305271/16.09.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1305291/16.09.2019, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 9818/11.09.2019, a societății Calorgal S.A. Galați înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 1302865/12.09.2019;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. nr. 313/26.06.2019 pentru preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, corroborate cu cele ale art. 324, alin. (5), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se completează H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal SA. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare, conform anexei 1 care face parte integrantă din această hotărâre.

  • (2) Mijloacele fixe aferente imobilelor prevăzut la pozițiile 11 și 13 din anexa 1 se vor transfera și vor înlocui echipamente și instalații din punctele termice SC 50-Micro 19 și SC 1-Micro 40 transformate în centrale de cvartal, conform anexei 2 care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor active de natura mijloacelor fixe aferente imobilului prevăzut la poziția 14 din anexa 1, identificate în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • (2) Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe menționate la alin. (1);

  • (3) Suma rezultată din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune, constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al municipiului Galați;

  • (4) După scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe menționate, atât municipiul Galați, cât și Societatea Calorgal S.A. Galați vor actualiza evidențele contabile aferente.

Art. 3 - După dezmembrare, mijloacele fixe aferente imobilelor prevăzute la pozițiile 10,12,15 17 din anexa 1 se depozitează ca piese de schimb, fiind identificate în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

10

SC 69-str. 1 Decembrie, Bloc N4A, Micro 14 (St=145 mp; Sc=145mp; Sl=0 mp)

POST TRAFO S.D.E.E.G

10.1

CONSTRUCTIE CLADIRE SC-69

31.12.2015

110227

12181,93

10.2

CONSTRUCTIE CLADIRE SC-69

01.10.1979

110227

845967,58

10.3

CONSTRUCTIE SEDIU TERM. SC 69

01.12.1979

110230

125595

983744,51

11

SC 37-Bdul Dunărea, Bloc D4-B4 (St=315 mp; Sc=242,5 mp; Sl=72,5 mp)

11.1

CONST.CLADIRE SC-37 MICRO-20

31.12.2015

110271

11222,25

11.2

CONST.CLADIRE SC-37 MICRO-20

01.04.1983

110271

779322,78

790545,03

12

SC 1 - str. Română, Mazepa 2 (St=279,25 mp; Sc=207,73 mp; Sl=71,52 mp)

POST TRAFO S.D.E.E.G + HIDROMODUL Apa Canal S.A.

12.1

CONST.CLADIRE SC-1 STR BRAILEI

31.12.2015

110192

8135,87

12.2

CONST.CLADIRE SC-1 STR BRAILEI

01.08.1976

110192

564990,67

12.3

CONST.EXTINDERE SC-1 MAZEPA-II

01.12.1987

110303

461610,25

12.4

CONST.EXTINDERE SC-1 MAZEPA-II

31.12.2015

110303

6647,19

1041383,98

13

SC 73 - str. Alba Iulia, I.C. Frimu (St=290 mp; Sc=213,7 mp; Sl=76,3 mp)

13.1

CONST.CLADIRE SC-73 I.C.FRIMU

01.09.1988

110307

685659,59

13.2

CONST.CLADIRE SC-73 I.C.FRIMU

31.12.2015

110307

9873,5

695533,09

14

SC 51 - str. Brăilei, Micro 18 (St=425,75 mp; Sc=313,05 mp; Sl=112,7 mp)

HIDROMODUL Apa Canal S.A.

14.1

CONST.CLADIRE SC-51 A-MAR

01.11.1980

110239

663431,86

14.2

CONSTR.CLADIRE SC-51 ET-II

01.11.1984

110277

128874,81

14.3

INST.SANIT. SC-51 A-MARINESCU

01.11.1980

214130

9464,44

801771,11

15

SC 81 - str. Armata Poporului, Mazepa 2 (St=320,44 mp; Sc=281,24 mp; Sl=39,2 mp)

HIDROMODUL Apa Canal S.A.

15.1

CONST.CLADIRE SC-81 MAZEPA

01.10.1982

110259

462040,59

15.2

CONST.CLADIRE SC-81 MAZEPA

31.12.2015

110259

6653,38

15.3

CONST.CLADIRE SC-81 MAZEPA-2

01.07.1986

110291

162467,52

15.4

CONST.CLADIRE SC-81 MAZEPA-2

31.12.2015

110291

2339,53

15.5

CONST.CLADIRE SC-2 EXTIN STR-B

01.12.1986

110296

105058,8

15.6

CONST.CLADIRE SC-2 EXTIN STR-B

31.12.2015

110296

1512,85

740072,67

16

SC 2 - str. Smârdan, Mazepa 1 (St=491 mp; Sc=327,2 mp; Sl=163,8 mp)

HIDROMODUL Apa Canal S.A.

16.1

MAGAZIE SC2 MAZEPAI

01.03.1997

1100011

4,35

16.2

CONST.CLADIRE SC-2 STR BRAILEI

01.10.1979

110226

715787,88

16.3

CONST.CLADIRE SC-2 STR BRAILEI

31.12.2015

110226

10307,35

726099,58

17

SC 7 - Bdul George Coșbuc nr.31, Bloc M3 (St=216 mp; Sc=194 mp; Sl=22 mp)

POST TRAFO S.D.E.E.G

17.1

CLADIRE SC-7 TIGLINA-II-

31.12.2015

110134

30,38

17.2

CLADIRE SC-7 TIGLINA-II-

01.11.1965

110134

2109,87

17.3

CONSTR.SC-7 SIST.TERMOFICARE

31.12.2015

110280

7677,08

17.4

CONSTR.SC-7 SIST.TERMOFICARE

01.12.1984

110280

533130,84

542948,17

Președinte de ședință

l Nr.crtJ


DENUMIRE


DATA PIF | NR. INVENTAR | VALOARE INVENTAR


Anexa nr. 2 la HCL nr. 425/26.09.2019

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

Mijloace fixe SC 37 care se relocă la SC 50

1

INSTALAT.TERMOMECANICA SC 37- POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS

EXP.1+3BUC.SEP.IMPUR.1+3BUC,SUPAPA SIG.6+3BUC.FILTR.IMP.5BUC.

16.03.2009

110717

241868,1

2

INSTALAT.TERMOMECANICA SC 37- POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS

EXP.1+3BUC.SEP.IMPUR.1+3BUC,SUPAPA SIG.6+3BUC.FILTR.IMP.5BUC.

31.12.2015

110717

3482,9

3

INSTALATIE SANITARA SC 37-PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMP.4+2 BUC.

31.12.2015

110718

989,05

4

INSTALATIE SANITARA SC 37-PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMP.4+2 BUC.

16.03.2009

110718

68683,87

5

RETEA A.C.M. +RECIRC.; TEAVA PREIZOLATA DN4''-DN3/4''

31.12.2015

1160112

38658,35

6

RETEA A.C.M. +RECIRC.; TEAVA PREIZOLATA DN4''-DN3/4''

26.10.2009

1160112

2684607,44

7

RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN 63.5-DN315

26.10.2009

1160113

1885106,41

8

RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN 63.5-DN315

31.12.2015

1160113

27145,53

9

INCALZ.SC 37

31.03.2000

220180

34899,95

10

schimbător caldura cu 184 placi serie 372

31.03.2000

220181

34899,95

11

DEBITMETRE ACM 21BUC SC 37

30.06.2005

220646.1a

23199,59

12

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 4 BUC SC 37

30.06.2005

220647.1a

10640,81

13

TERMOREZISTENTA DN 32. 47 SET.CABLU 508.2 M - SC 37

11.03.2010

220648.1a

19953,06

14

INSTAL.AUTOMATIZ. SC 37 VANA MOTORIZ.2BUC,VANA HIDR.1BUC.SONDA

TEMP.8+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 2 BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC.

16.03.2009

221235

50208,21

15

INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC SC 37

16.03.2009

221236

37028,68

16

CONTORI ENERGIE TERMICA 9 BUC- SC 37

16.03.2009

221237

18280,04

17

CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m SC 37

19.03.2010

221402

9184,52

18

CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BUC,TERMOREZIST.DN 25-2 SET,CABLU 48.4 m SC 37

01.04.2010

221450

4792,7

19

Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X29-SCL

13.01.2000

2215661

34899,95

20

Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X29-SCL

13.01.2000

2215662

34899,95

21

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221852

46490,29

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

22

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221854

46490,29

5356409,64

Mijloace fixe SC 73 care se relocă la SC 1 Micro 40

1

INSTALAT.TERMOMECANICA SC 73 -PPA CIRC.2+2 BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,VAS

EXPANS.1+2BUC.STAT.DEDUR.1BUC,SEPAR.IMPUR.3BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTRU IMPUR.2BUC.

31.12.2015

110727

2723,47

2

INSTALAT.TERMOMECANICA SC 73 -PPA CIRC.2+2 BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,VAS

EXPANS.1+2BUC.STAT.DEDUR.1BUC,SEPAR.IMPUR.3BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTRU IMPUR.2BUC.

16.03.2009

110727

189129,86

3

INSTALATIE SANITARA SC 73-PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC.FILTRU

IMPURIT.4BUC,

31.12.2015

110728

686,79

4

INSTALATIE SANITARA SC 73-PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC.FILTRU

IMPURIT.4BUC,

16.03.2009

110728

47693,97

5

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 73

31.12.2015

217406

597,04

6

RETELE TERMICE SC-73 ZONA-I-

31.12.2015

217406

2021,45

7

RETELE TERMICE SC-73 ZONA-I-

01.02.1991

217406

140378,21

8

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 73

30.03.2009

217406

41461,06

9

SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 73 APART.INV.414987

28.12.2001

220243

30931,08

10

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49 SCL PTR.ACM 3 Gcal. SERIE 903/2001 SC 74

19.04.2002

220261

16150,79

11

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 10 BUC SC 73

30.06.2005

220565.1

28643,87

12

TERMOREZISTENTA DN 32,20 SET,CABLU 484 M ,SC73

15.03.2010

220566.1

20190,60

13

DEBITMETRE ACM 20 BUC.SC 73

30.06.2005

220566.1

9583,31

14

SCP SIGMA X13 NCL 55 PLACI 0.6.. AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 73

04.03.2008

221048

23018,37

15

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 73

04.03.2008

221050

50564,15

16

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 73

04.03.2008

221051

30531,77

17

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 73

04.03.2008

221052

30531,77

18

INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 73- VANA MOTORIZ.1+1BUC,SONDA TEMP.5+1BUC,FLUSOSTAT PT.LICHIDE 1BUC,PRESOSTAT DE SIG.2BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCT.1BUC.

16.03.2009

221250

20579,08

19

INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC. - SC 73

16.03.2009

221251

36140,83

20

CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.SC 73

16.03.2009

221252

14402,32

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

21

CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZIST. DN 32, 4 SET,CABLU 205.72 m SC 73

22.03.2010

221423

9184,52

22

CONTORI ACC DN 32, 2 BUC,TERMOREZIST. DN 32, 2 SET,CABLU 48.4 m SC 73

22.03.2010

221424

4592,26

23

CONTOR INCALZ.DN 25- 2 BUC,TERMOREZIST.DN 25-2 SET,CABLU 48.4 m SC 73

01.04.2010

221434

4792,70

24

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221816

46490,29

25

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM AUREL VLAICU ASOC 770 BL U7 SC II SERIA 1490046

09.04.2003

317238

1502,68

802522,24

Președinte de ședință,

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VAL.INVENTAR

SC 51 - str. Brăilei, Micro 18

1

RETELE TERMICE -TEAVA 146X5,133X4,121X4,108X4

30.12.2004

110652

6319,18

2

RETELE TERMICE -TEAVA 146X5,133X4,121X4,108X4

31.12.2015

110652

91

3

INST TERMICE+AMC SC-51 A-MARIN

01.11.1980

214128

15987,42

4

INST.ELECTRICE SC-51 A-MARIN

01.11.1980

214129

5991,18

5

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 51

31.12.2015

214197

62,83

6

RETELE TERM.A\C BL.A4,B4 SC 51

01.02.1981

214197

7368,43

7

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 51

30.03.2009

214197

4363,08

8

RETELE TERMICE A/CALDA A4 ADA

01.12.1981

214249

5778,69

9

RETELE TERMICE A/CALDA ADA-M

01.02.1982

214255.1

12501,5

10

SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI X 19 NCL SC 51

28.12.2001

214128a

10361,18

11

SEPARATOR NAMOL SC-51

01.11.1980

214132

32,54

12

TERMOREZISTENTA DN 40,38 SET.CABLU 919.6 m SC 51

11.03.2010

220622

38362,14

13

DEBITMETRE ACM 38 BUC SC 51

30.06.2005

220622

40349,4

14

CONTOR EN.TERMICA PT INCALZIRE 23 BUC.SC 51

30.06.2005

220623.1

73440,18

15

SCP SIGMA 66 SCL.43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51

03.03.2008

220997

53997,77

16

SCP SIGMA66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51

03.03.2008

220998

51615,33

17

SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51

03.03.2008

220999

51615,33

18

CONTORI ACC DN 32,18 BUC,TERMOREZIST.DN 32,18 SET,CABLU 435.6 m SC 51

19.03.2010

221395

41330,34

19

CONTOR INCALZIRE DN 25-6 BUC,TERMOREZIST.DN 25-6 SET,CABLU 145.2 m SC 51

01.04.2010

221457

14378,1

20

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221850

14756,43

21

TABLOU CAPSULAT INST.EL SC-51

01.11.1980

311128

166,81

22

TABLOU CAPSULAT INST.EL SC-51

01.11.1980

311129

166,81

23

VAS DESCHIS 4000L SC-51

01.11.1980

414018

23,01

24

POMPA CRIS 200 SC-51

01.11.1980

414025

47,75

25

POMPA SADU 65 SC-51

01.11.1980

414029

27,02

26

POMPA SADU 65 SC-51

01.11.1980

414030

27,02

27

POMPA CERNA 50 SC-51

01.11.1984

414473

8,94

28

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 51

08.12.1999

4215633

22754,44

29

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC

08.12.1999

4215634

13404,66

30

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC

08.12.1999

4215659

23570,48

508898,99

Președinte de ședință,

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

Mijloace fixe SC 69 Micro 14 care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb

1

MODER.INSTAL.TERMOMECANICA SC 69;POMPA DE CIRC.CU CONV.FREC.=4BC;MODUL DE

EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS.INCH.=4BC;STATIE DE DEDURIZ. TIP DUPLEX=1BC;SEPARATOR

IMPURITATI DN 200=3BC;SUPAPA DE SIG=4BC

31.12.2015

1160183

2477,66

2

MODER.INSTAL.TERMOMECANICA SC 69;POMPA DE CIRC.CU CONV.FREC.=4BC;MODUL DE

EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS.INCH.=4BC;STATIE DE DEDURIZ. TIP DUPLEX=1BC;SEPARATOR

IMPURITATI DN 200=3BC;SUPAPA DE SIG=4BC

14.03.2011

1160183

172060,04

3

MODER.INSTAL.SANITARA SC 69;POMPA DE RECIC.ACN =3BC;POMPA DE RECIC.SCP=1BC; STATIE DE DEDURIZ.ELECTROMAG.=2BC

31.12.2015

1160184

4153,35

4

MODER.INSTAL.SANITARA SC 69;POMPA DE RECIC.ACN =3BC;POMPA DE RECIC.SCP=1BC; STATIE DE DEDURIZ.ELECTROMAG.=2BC

14.03.2011

1160184

288426,96

5

SCHIMBATOR CALDURA CU 70 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 69

28.12.2001

214074a

42148,44

6

DEBITMETRE ACM 4 BUC SC 69

30.06.2005

220541.1a

3117,54

7

TERMOREZISTENTA DN 32,4 SET.CABLU 245.84 m, SC 69

12.03.2010

220541.1a

4541,4

8

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 6 BUC SC 69

30.06.2005

220542.1a

16717,23

9

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 69

04.03.2008

221058

44362,95

10

SCP SIPGA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 69

04.03.2008

221059

44362,95

11

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC 69

04.03.2008

221060

56375,06

12

MODER.INSTALATII AUTOMATIZARE SC 69;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=1BC; VANA MOTORIZATA CU 3 CAI;=1BC;VANA DE ECHILIBRARE DN 200=2BC;VANA HIDRAULICA DN 150;

14.03.2011

221736

66977,3

13

MODER.INSTAL.ELECTR. SC 69;TABLOU ELECTRIX=1BC;INSTALATII ELECTRICE

=1BC;3*1.5=100M;5*2.5=70M;5*4=105M;7*1.5=60M;5*1.5=160M

14.03.2011

221737

84693,79

14

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69;

14.03.2011

221738

3113,75

15

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

14.03.2011

221739

3465,08

16

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

14.03.2011

221740

3465,08

17

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

14.03.2011

221741

2868,69

18

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

14.03.2011

221742

2868,7

19

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

14.03.2011

221743

2523,88

20

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

14.03.2011

221744

2523,89

21

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

14.03.2011

221745

2523,88

22

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

14.03.2011

221746

2523,88

23

CONTOR APA RECE 1 BUC.SC 69

14.03.2011

221747

1335,89

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

24

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221822

46490,29

25

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE

TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 27 BUC STUPARU

15.12.2014

391.23

47794,7

26

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE

TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) -4 BUC STUPARU

15.12.2014

393.17

10641,28

27

CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 27 BUC STUPARU

15.12.2014

397.26

2023,86

28

CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 4 BUC STUPARU

15.12.2014

397.39

299,83

964877,35

Mijloace fixe SC 1 Mazepa care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb

1

INSTALATIE TERMOMECANICA SC 1- PPA CIRC.2 BUC,VAS EXPANS.1+3 BUC,ST.DEDURIZ.1

BUC,SEP.IMPUR.2+2BUC,SUP.SIG.5+3 BUC,FILTR.IMP.2+1 ,CONDUCTE,TEAVA SI VANE 2+4+6BUC

16.03.2009

110697

169899,14

2

INSTALATIE TERMOMECANICA SC 1- PPA CIRC.2 BUC,VAS EXPANS.1+3 BUC,ST.DEDURIZ.1

BUC,SEP.IMPUR.2+2BUC,SUP.SIG.5+3 BUC,FILTR.IMP.2+1 ,CONDUCTE,TEAVA SI VANE 2+4+6BUC

31.12.2015

110697

2446,55

3

INSTAL.SANITARA SC 1-PPA CIRC.CU CONVERTIZ.4 BUC,PPA RECIRC.2 BUC,STAT.DEDURIZ.2 BUC,FILTRU IMPUR.2+6BUC

16.03.2009

110698

64389,89

4

INSTAL.SANITARA SC 1-PPA CIRC.CU CONVERTIZ.4 BUC,PPA RECIRC.2 BUC,STAT.DEDURIZ.2 BUC,FILTRU IMPUR.2+6BUC

31.12.2015

110698

927,21

5

RETEA A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4''+DN3/4''

31.12.2015

1160120

10590,59

6

RETEA A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4''+DN3/4''

26.10.2009

1160120

735457,45

7

RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315

26.10.2009

1160121

1532764,74

8

RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315

31.12.2015

1160121

22071,81

9

SCP SIGMA66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC 1

03.03.2008

220918

56658,38

10

SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 1

03.03.2008

220919

51720,55

11

SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR EPDM COLECT.DN100 SC 1

03.03.2008

220920

51720,55

12

INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 1 VANA HIDR.1 BUC,VANA MOTORIZ.3BUC,SONDA DE TEMP.7+1 BUC, FLUSOSTAT 2 BUC,PRESOSTAT 2 BUC,DETECTOR DEBIT-3 BUC,

16.03.2009

221205

51657,86

13

INSTALATIE ELECTRICA SC 1 +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.

16.03.2009

221206

35493,09

14

CONTORI ENERGIE TERMICA SC 1 - 11 BUC WEC

16.03.2009

221207

22144,10

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

15

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221876

46490,29

16

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE

TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 8 BUC STUPARU SC 1

15.12.2014

392.3

14803,60

2869235,80

Mijloace fixe SC 81 Mazepa care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb

1

INSTAL.TERMOMEC.SC 81-PPA CIRC.MODUL EXPANS.1 BUC.VAS EXPANS.2 BUC.STATIE DEDURIZ.1

BUC.SEPAR.IMPURIT.3 BUC.SUP.SIG.5+3BUC,FILTR.IMP.3BUC,

16.03.2009

110701

156926,17

2

INSTAL.TERMOMEC.SC 81-PPA CIRC.MODUL EXPANS.1 BUC.VAS EXPANS.2 BUC.STATIE DEDURIZ.1

BUC.SEPAR.IMPURIT.3 BUC.SUP.SIG.5+3BUC,FILTR.IMP.3BUC,

31.12.2015

110701

2259,74

3

INSTAL.SANITARA SC 81 -PPA CIRC.CU CONVERT.2BUC,PPA

RECIRC.2BUC,STAT.DEDURIZ.2BUC,FITR.IMP.1+3BUC.

31.12.2015

110702

1115,63

4

INSTAL.SANITARA SC 81 -PPA CIRC.CU CONVERT.2BUC,PPA

RECIRC.2BUC,STAT.DEDURIZ.2BUC,FITR.IMP.1+3BUC.

16.03.2009

110702

77474,25

5

RETELE TERMICE A/CALDA MAZ-II-

01.12.1982

217009

116475,7

6

RK 2007 -RETEA TERMICA SC 81

31.12.2015

217009

566,06

7

RK 2007 -RETEA TERMICA SC 81

30.03.2009

217009

39309,94

8

RET.TERM.APA L4-5-6 SC 81

01.11.1985

217184

29014,26

9

RK 2010-RETEA TERMICA RECIRCULATIE SC 81

21.01.2011

217190

35919,49

10

RK 2010-RETEA TERMICA RECIRCULATIE SC 81

31.12.2015

217190

517,24

11

RETELE EXT A/C RECIRC. SC 81

01.12.1985

217190

59006,32

12

INST.ELECTRICE LA SC-81 MAZEPA

31.12.2015

217217

109,11

13

INST.ELECTRICE LA SC-81 MAZEPA

01.07.1986

217217

7577,22

14

TERMOREZISTENTA DR 32; 2 SETURI; CABLU 875.81 M; SC 81;

10.03.2010

220556.1a

2019,06

15

DEBITMETRE ACM 2 BUC SC 81

30.06.2005

220556.1a

1579,83

16

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 5 BUC.SC 81

30.06.2005

220557.1a

15511,67

17

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 SC 81

03.03.2008

220924

39717,99

18

SCP SIGMA 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 81

03.03.2008

220925

46674,4

19

SCP SIGMA 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 81

03.03.2008

220926

46674,52

20

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 81-VANA MOTORIZ.1+2BUC,SONDA TEMP.2BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 3BUC,DETECTOR DEBIT 3BUC

16.03.2009

221211

27819,15

21

INSTALATIE ELECTRICA SC 81 +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.

16.03.2009

221212

34983,5

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

22

CONTORI ENERGIE TERMICA - 6 BUC SC 81

16.03.2009

221213

12019,85

23

Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL

12.01.2000

2215667

9630,38

24

Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL

12.01.2000

2215668

9630,38

25

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221878

46490,29

819022,15

Mijloace fixe SC 2 Mazepa care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb

1

INSTALATIE TERMOMECANICASC 2 -PPA CIRC.2 BUC,MODUL EXPANS.1 BUC,VAS

EXP.2BUC,ST.DEDURIZ.1BUC,SEP.IMPUR.3BUC,SUP.SIG.5+3BUC,FILTRU 3BUC,CONDUC.+VANE 4+6+4BUC.

16.03.2009

110699

175523,37

2

INSTALATIE TERMOMECANICASC 2 -PPA CIRC.2 BUC,MODUL EXPANS.1 BUC,VAS

EXP.2BUC,ST.DEDURIZ.1BUC,SEP.IMPUR.3BUC,SUP.SIG.5+3BUC,FILTRU 3BUC,CONDUC.+VANE 4+6+4BUC.

31.12.2015

110699

2527,54

3

INSTALATIE SANITARA SC 2 PPA CIRC.CU CONVERT.2BUC,PP

RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMP.1+3BUC.

31.12.2015

110700

963,06

4

INSTALATIE SANITARA SC 2 PPA CIRC.CU CONVERT.2BUC,PP

RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMP.1+3BUC.

16.03.2009

110700

66879,18

5

RETELE TERMICE STR.BRAILEI

01.08.1976

213136

657,72

6

LUCR CONSTR.TUNELE CANAL/EXT.S

01.08.1976

213148

197782,27

7

LUCR CONSTR.TUNELE CANAL/EXT.S

31.12.2015

213148

2848,06

8

RETELE TERMICE A/C BR1-4 SC 2

01.12.1979

214108

2853,98

9

RETELE TERMICE A/CALDA MAZEPA

01.10.1986

217237

291245,39

10

RET.A\C DIF.ML.585 A1-2-3 SC 2

01.12.1988

217316

105880,15

11

RETELE EXT.ACM BL.BR5A MAZ.2

01.08.1992

218493

406,22

12

RETELE EXT.ACM BL.BR5A MAZ.2

31.12.2015

218493

5,85

13

RETELE EXT.TERMICE BL.BR5A

31.12.2015

218494

3,15

14

RETELE EXT.TERMICE BL.BR5A

01.08.1992

218494

218,45

15

SCP SIGMA 66SCL,57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR EPDM COLECT.DN100 SC 2

03.03.2008

220921

60398,96

16

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC2

03.03.2008

220922

46901,18

17

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC2

03.03.2008

220923

46901,18

18

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 2 -VANA HIDR.1BUC,VANA MOTORIZ.1+2BUC,SONDA

TEMP.7+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOST.SIG.2BUC,AUTOM.PROG.1BUC,DETECT.DEBIT 2 BUC

16.03.2009

221208

50788,12

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

19

INSTALATIE ELECTRICA SC 2 -+TABLOU ELECTR.1 BUC

16.03.2009

221209

36712,84

20

CONTORI ENERG.TERMICA 6 BUC- SC 2

16.03.2009

221210

13747,78

21

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221877

46490,29

22

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI V45 CH

01.07.1997

315210

73219,15

23

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI V45 CH

01.07.1997

315211

73219,15

1296173,04

Mijloace fixe SC 7 Țiglina 2 care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb

1

TUN TERM LA GRAD 125 TIG-2-SC3

01.10.1973

212089

34980,26

2

INSTALATIE TERMOM. SC 7;PMP CIRC.2+1 BUC;MODUL DE EXP.1 BUC;VAS DE EXP.1 +1

BUC;;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;SEPARATORMP.1+1 BUC;SUPAPA DE SIGR.2 BUC;FILTRU IMP 1 BUC;FILTRU AUTOCUR.1 BUC; VANA FLUTURE 2 BUC; VANE 4+16+4 BUC;

31.12.2015

221315

3985,39

3

INSTALATIE TERMOM. SC 7;PMP CIRC.2+1 BUC;MODUL DE EXP.1 BUC;VAS DE EXP.1 +1

BUC;;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;SEPARATORMP.1+1 BUC;SUPAPA DE SIGR.2 BUC;FILTRU IMP 1 BUC;FILTRU AUTOCUR.1 BUC; VANA FLUTURE 2 BUC; VANE 4+16+4 BUC;

14.09.2009

221315

276762,97

4

INSTALATIE SANITARA SC 7;PMP CIRCULATIE 2 BUC; PMP.RECIRC.1 BUC;STATIE DE DEDUIZARE 1 BUC;FILTRU IMPURIT.4 BUC;

14.09.2009

221316

64079,16

5

INSTALATIE SANITARA SC 7;PMP CIRCULATIE 2 BUC; PMP.RECIRC.1 BUC;STATIE DE DEDUIZARE 1 BUC;FILTRU IMPURIT.4 BUC;

31.12.2015

221316

922,74

6

SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 7

03.03.2008

220953

51631,27

7

SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MMAISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 7

03.03.2008

220954

36629,45

8

INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 7;VANA MOTORIZATA 1 +1BUC;VANA HIDRAUL.1+2 BUC;SONDA TEMP.5 +1BUC;FLUSOSTAT,PRESOSTAT SIGR. AUTOMAT PROGROMABIL 1 BUC, DETECTOR DEBIT 1+1 BUC;SENZOR DE PRESIUNE 1 BUC.

15.09.2009

221317

46469,06

9

INSTALATIE ELECTRICA SC 7;INSTALATIE ELECTRICA SI TABLOU ELECTRIC 1 BUC;

15.09.2009

221318

51686,61

10

CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTORI 4+1 BUC

15.09.2009

221319

13079,3

11

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=2 BUC, SURSA ALIMENTARE =2 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=2 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=2 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=2 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

13.09.2016

221786

51155,11

12

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE

TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) -1 BUC

15.12.2014

393.9a

2660,32

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

13

CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 1 BUC

15.12.2014

397.24a

74,96

14

SCHIMBĂTOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC 68 PLACI SERIA 293 SC 7

08.12.1999

4215648

17337,6

651454,2

Președinte de ședință,