Hotărârea nr. 423/2019

Aprobarea Masterplanului privind reteaua de spatii publice din municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 423 din 26.09.2019

pentru aprobarea Masterplanului privind rețeaua de spații publice din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 386/17.07.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46268/17.07.2019, al inițiatorului Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 46270/17.07.2019, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Galați;

Având în vedere avizul de urbanism nr. 56 - 43846/08.07.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, lit. „d”, alin. (6) lit. „c”, alin. (7) lit. „i”, lit. „j”, lit. „k” și lit. „r” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. „e” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Masterplanul privind rețeaua de spații publice din municipiul Galați, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar general,