Hotărârea nr. 417/2019

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Aleea Platanilor nr. 38

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 417 din 26.09.2019

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Platanilor, nr. 38

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 459/22.08.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 54556/22.08.2019, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 54558/22.08.2019, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2) lit. c, alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 43266/04.07.2019 al documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Platanilor nr. 38 (T39, P4/2, Lot 38/2), individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați U.T.R. 4, Aleea Platanilor nr. 38 (T39, P4/2, Lot 38/2), în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuință, pe terenul proprietate, beneficiar, Cosma Bogdan Andrei, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și a echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioarei, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Planului urbanistic general, ale Regulamentului local de urbanism și ale Strategiei de dezvoltare spațială a municipiului Galați, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 62/26.02.2015, rectificată prin HCL nr. 354/27.07.2017.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5  - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BACALU D. MIHAI PUIU

GALAȚI, STRADA BRĂILEI NR.1, BLOC I, SCARA 5, APART. 2

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE

Prezenta documentație s-a întocmit la solicitarea beneficiarilor COSMA BOGDAN ANDREI, pentru justificarea amplasarii unei locuinte, in Galati, ALEEA PLATANILOR NR. 38.

 • 1.1. Date de recunoaștere a documentației:

  Denumirea proiectului:

  LOCUINTA

  Amplasamentul:

  Galati, ALEEA PLATANILOR NR. 38

  Faza de proiectare:

  Plan urbanistic de detaliu (P.U.D)

  Initiator:

  COSMA BOGDAN ANDREI

  Beneficiar:

  COSMA BOGDAN ANDREI

  Elaborator:

  Birou individual de arhitectură Bacalu

  D. Mihai Puiu

  Data elaborării:

  06.2019

  Proiect nr. :

  29/2019

1.2. Obiectul lucrării

Tema program a fost concepută împreună cu initiatorul și constă în justificarea amplasarii din punct de vedere urbanistic a unei locuinte, in Galati, aleea Platanilor nr. 38 , pe terenul proprietatea solicitantului.

2. INCADRAREA ÎN ZONĂ

Terenul pe care este amplasata locuinta apartine beneficiarului și este situat in zona de margine a municipiului Galati.

2.1. Concluzii din documentații elaborate anterior PUD-ului

În PUG-ul municipiului Galați, terenul în analiză face parte din UTR 4 -zona locuințe individuale-Arcasilor, subzona L1a-locuire individuala si colectiva de tip urban cu cladiri de inaltime mica. Construirea este posibila pe baza unei documentatii de urbanism de tip PUD.

2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

La initiativa primariei municipiuluiGalati, a fost aprobat PUZ - TRAIAN NORD, precum si noul PUG al municipiului, conform caruia amplasamentul face parte din UTR 4.

 • 3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

3.1 Accesibilitatea la căile de comunicație

Amplasamentul este situat la aleea Platanilor, iar suprafata totala a terenului proprietate este de 500,00 mp ( conform actului de proprietate)

3.2 Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

Suprafata totala a terenului proprietate este de 500,00 mp.

Vecinatati :

-nord:ALEEA PLATANILOR

-est: NR. CAD 120627-CRACIUN VIOREL

-sud: NR. CAD 117133 si 120130 - PRODAN IULIA, TUFA SMARANDA EUGENIA -vest: NR. CAD 119645 - TOTOLICI MARICICA

3.3 Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

Terenul pe care se va amplasa locuinta este liber de constructii.

3.4 Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona in care este situat amplasamentul studiat este in dezvoltare si s-au realizat locuinte individuale cu regim de inaltime de P-P+2. Sub aspect compozitional, fiecare locuinta are un caracter diferit.

3.5 Destinația clădirilor

In incinta nu exista constructii. Constructia care va fi edificata va avea functiunea de locuinta.

3.6 Regimul juridic al terenurilor.

Terenul este proprietatea solicitantului in conformitate cu actul de proprietate.

 • 3.7 Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

 • 3. CERCETAREA TERENULUI

în vederea stabilirii stratificatei terenului de fundare si a principalelor caracteristici fizice ale acestuia, pe amplasamentul viitoarei construcții a fost executat 1 foraj geotehnic - f1, cu sondeoza de 03“, până la adâncimea de 6.00 m, fată de cotele actuale ale terenului natural. La întocmirea prezentului studiu geotehnic, au fost folosite si datele obținute anterior în zonă, pentru o serie de alte obiective.

Datele de teren si laborator obținute, au făcut posibilă întocmirea profilul» unitar al forajului executat, anexat prezentului studiu geotehnic si din a cări urmărire reies următoarele :

 • ❖ terenul de fundare de pe amplasament este constituit în suprafață, până I adâncimea de cca. 0.60 m, dintr-un strat de pământ vegetal negru;

 • ❖ în continuare, s-a interceptat până la adâncimea de execuție a forajului

6.00 m un orizont eolian loessoid

alcătuit din loess galben macroporic sensibil la umezire, de grupa "B”, local cu calcar precipitat si zone prăfoase argiloase galbene-cafenii.

Valorile umidității naturale ( W % )

ale orizontului eolian loessoid sunt cuprinse între W = 9.5 - 13.7 %, iar cele

ale indicilor de consistentă ( Ic ) între Ic = 0.98 - 0.94 în domeniul plastic vârtos.

Din datele deținute din zonă, indicele tasării specifice suplimentare la umezire (im-300) pentru orizontul loessoid prezentat mai sus, are valori cuprinse între im.3oo(cm/m) = 2,5 - 5,5 %, valori ce caracterizează respectivul orizont ca fiind sensibil la umezire. Tasarea suplimentară prin umezire sub sarcină geologică a pachetului sensibil la umezire pe zona activă Img >5%, încadrează aceste orizonturi ale terenului de fundare aferent amplasamentului cercetat, în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.


Alte caracterisitici fizico-mecanice ale orizontului de loess galben macroporic sensibil la umezire, existent în zonă, sunt următoarele :

 • •  compresibilitate :

 • - modulul de deformație edometric - 8000 < M 200-300 (kPa) < 9000

 • - coefic. de compresibilitate - 1,200 x 10-4 < a v 200-300   1,600 x 10'4

 • •     caracteristici de stare :

 • - densitate în stare umedă (naturala) - 1,500 < p (g/cm3) < 1,650

 • - densitate în stare uscată - 1,300 < pu (g/cm3) < 1,400

 • - porozitate - 45 £ n (%) < 50

 • - indice porilor - 0,850 < e < 1,000

 • - grad de umiditate (de saturație) - 0,40 < Sr < 0,45

 • •  Rezistenta la forfecare :

 • - unghi de frecare interioară - 20° < O < 22°

 • - coeziunea - 30 < c (kPa) < 40

în lipsa unor date ce se obțin prin încercări pe teren cu placa, pentru valorile coeficientului de pat „ks” aferent tipului de teren existent in zona studiata, se pot utiliza cele redate în tabelul 8.2 din NP 112 - 2004. Interpolând valorile menționate în respectivul tabel pentru indici de consistență reieșiți din probele analizate rezultă Coeficientul de pat (Ks) pentru orizontul eolian loessoid sensibil la umezire, plastic vârtos este Ks = 90000 kN/m3.

 • 3.1. Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajul executat, acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 6.00 m de la cotele actuale ale terenului natural de pe amplasament si funcție de acestea.

 • 4. CONDIȚII DE FUNDARE Șl RECOMANDĂRI

în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, condițiile geologo-tehnice descrise mai sus si caracteristicile construcției proiectate, rezulta următoarele condiții de fundare ale acesteia :

 • • Fundarea directă la adâncimea impusă constructiv si cu respectarea adâncimii limită de îngheț ( 1.00 m pentru municipiul Galați ) pe orizontul eolian loessoid macroporic sensibil la umezire, galben, plastic vârtos, ce se întâlnește imediat sub stratul de pământ vegetal negru din suprafața terenului de fundare, strat ce se va îndepărta în totalitatea lui. Zonele în care grosimile acestuia vor fi mai mari decât cota de fundare vor fi considerate accidente subterane, se vor elimina în totalitate lor si înlocui până la cota de fundare, cu loess galben curat, cu umiditatea optimă de compactare w = 12.0 - 16.0 % compactat semi/mecanic în strate elementare cu grosimea de 10 - 15 cm. La fel se va proceda si dacă la cota de fundare se vor întâlni zone cu umidități excesive ( mai mari decât a celor din jur) sau cu eventuale accidente subterane de teren.

• Fundațiile construcției proiectate vor fi încastrate corespunzător în terenul de fundare, ultimul strat al săpăturilor si compactarea semi/mecanizata a fundului acestora, fâcându-se în ziua turnării betonului de egalizare.

 • • Conform prevederilor din Indicativ NP 125 / 2010, privind proiectarea si executarea construcțiilor fundate pe terenuri sensibile la umezire, adâncimea minima de fundare pentru fundațiile exterioare va fi de 1.50 m, iar pentru fundațiile intenoare de 1.00 m.

 • •  Presiunea convențională maximă admisă de calcul, pe terenul de fundare descris mai sus, plastic vârtos, va fi de 120 kPa la grupări fundamentale.

 • •  Structura de rezistentă a obiectivului proiectat, va fi astfel aleasa si calculată încât să micșoreze sensibilitatea construcției la deformatiile terenului de fundare si să fie capabilă sâ preia eventualele tasări neuniforme si diferențiate în timp ale terenului de fundare și implicit ale construcției.

 • •  între diversele părți ale construcției, cu adâncimi de fundare, înălțimi, sarcini sau sistem constructiv diferit, se vor prevedea rosturi de tasare corespunzătoare.

 • •  La proiectare, execuție si exploatare, se vor prevedea măsuri pentru evitarea umezirii terenului de fundare cu ape infiltrate provenite din precipitații sau pierderi din rețele sau conducte hidroedilitare, purtătoare de apă si canalizare, acestea introducându-se obligatoriu în canale de protecție, acolo unde va fi cazul si vor fi realizate din materiale performante de ultima generație.

 • •  Sistematizarea pe verticală a terenului din jurul construcției proiectate, ce va fi executată la cote superioare celor ale terenului adiacent, va trebui să asigure o îndepărtare rapidă a apelor de precipitații atmosferice căzute sau scurse spre amplasament. în afara acestuia, spre un emisar în funcțiune Acest lucru se va realiza prin trotuare de protecție, pante, rigole si șanțuri de gardă dalate, verificate periodic si menținute în funcțiune

 • •  Toate umpluturile din jurul fundațiilor viitoarei construcții sau cele aferente sistematizării pe verticală a terenului din jurul acesteia, se vor face cu loess galben, curat, în același mod ca cel expus anterior.

3.8 Accidente de teren (beciuri, hrube și umpluturi) cu precizarea poziției acestora

Conform forajelor executate pe amplasament, nu sunt accidente subterane.

3.9 Adâncimea apei subterane

Apa freatică este cantonată la adancimi mai mari de 6,00 m de la suprafața terenului, cu nivel variabil.

3.10 Parametrii seismici caracteristici zonei (zona, grad, Ks, Tc)

Grad 8 de intensitate seisimică (STAS 11100/1/1977), Tc = 1,0 sec, ag = 0,30 g.

3.11 Analiza fondului construit existent (înălțime, structură, stare)

Fondul construit existent in zona este in stare buna, o mare parte din constructii fiind realizate recent.

3.12 Echipare existentă

Pentru constructiile din zona studiata exista utilitatile de baza: apa, canalizare, energie electrica si gaze.

 • 4. REGLEMENTĂRI

4.1. Obiectivele noi solicitate prin teme - program

Constructia noua solicitata prin tema program este cea de LOCUINTA .

4.2. Functionalitatea, amplasarea si conformarea construcțiilor

Constructia noua se va realiza in regim de parter. Suprafata ocupata de constructia noua este de 170,00 mp, iar cea desfasurata este de 170,00 mp.(suprafetele au fost calculate conform prevederilor Legii nr.350/2001, cu completarile ulterioare).

4.3 Capacitatea, suprafata desfasurata

Constructia noua va avea o suprafata desfasurata de 170,00 mp si se va realiza pe un sungur nivel.

4.4. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

Constructia noua se va realiza in regim de P, cu o inaltime maxima de 5,50 m, de la cota +/- 0,00. Accesul carosabil se va realiza din aleea Platanilor. Distantele minime de amplasare constructii si vecinatati (1,20 m din vest, 2,50m din sud (masurat la limita proprietatii), 6,00 m din est, (la limita de proprietate), 3,50 m la nord, fac posibila accesul mijloacelor de interventie in incinta. In incinta se vor putea amenaja doua locuri de parcare.

Limita de aliniere, in sistem local, se va stabili la 3,50 m fata de limita de proprietate. Acesta limita se refera strict la lotul studiat, iar la nivelul intregului ansamblu se va obtine o imagine cu diferenta de aliniere intre constructii.

4.5. Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente

Constructia propusa nu va avea un regim de inaltime peste constructiile din jur, iar elementele decorative si de finisaj nu vor fi accentuate, mentinandu-se in limitele care sa asigure o relatie de vecinatate neagresiva si in acelasi timp de comunicare cu constructiile existente. S-a incercat o incadrarare prin armonie si mai putin prin contrast.

4.5. Principii de interventie asupra constructiilor existente.

Nu este cazul.

4.6. Modalitati de de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale.

Accesul auto in incinta se va face din aleea Platanilor. pentru a se asigura un acces facil, profilul aleii existente se va stabili conform prevederilor PUZ Traian Nord, incadrandu-se in cat.IV.

4.7. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei.

In cadrul lucrarilor de amenajare a incintei, se vor amenaja spatiile plantate, precum si aleile. Nu se va interveni asupra reliefului zonei, lucrarile de sistematizare verticala vor urmari miscari minime de terasamente, menite a asigura protejarea constructiilor din incinta fata de apele meteorice, luandu-se masuri pentru indepartarea acestora.

4.8 Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de acesta

Nu este cazul.

4.9 Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Constructia urmeaza a se executa intr-o zona care nu pune probleme de reabilitare ecologica.

4.10 Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului

Nu este cazul.

4.11 Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi

Dupa terminarea executiei noului obiectiv, in incinta se vor reface spatiile plantate, precum si aleile si trotuarele.

4.12 Profiluri transversale caracteristice

In prezent profilul transversal al aleii Platanilor este de cca. 7,00 m carosabil, urmand ca acest profil sa fie realizat conform strazii de cat. IV din PUZ Traian Nord.

4.13 Lucrări necesare de sistematizare verticală

In incinta se vor amenaja spatii plantate, alei, parcare, urmarindu-se scurgerea apelor meteorice de langa constructii .

4.14 Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenurilor)

Constructia noua se va realiza in regim de P, cu o inaltime maxima de 5,50 m, de la cota +/- 0,00. Accesul carosabil se va realiza din aleea Platanilor. Distantele minime de amplasare constructii si vecinatati (1,20 m din vest, 2,50m din sud (masurat la limita proprietatii), 6,00 m din est, (la limita de proprietate), 3,50 m la nord, fac 8

posibila accesul mijloacelor de interventie in incinta. In incinta se vor putea amenaja doua locuri de parcare.

Limita de aliniere, in sistem local, se va stabili la 3,50 m fata de limita de proprietate. Acesta limita se refera strict la lotul studiat, iar la nivelul intregului ansamblu se va obtine o imagine cu diferenta de aliniere intre constructii.

Avand in vedere ca Ac=170,00 mp si Ad=170,00 mp (constructia noua), rezulta P.O.T.=34% , C.U.T. = 0,34.

Amplasarea con structiei va respecta prevederile codului civil, iar inaltimea maxima masurata de la cota +/_ 0,00, este de 5,50 m.

Imprejmuirea care se va realiza va respecta prevederile certificatului de urbanism, astfel incat la aleea in indiviziune se va realiza o imprejmuire transparenta, iar pe celelalte laturi se vor putea realiza imprejmuiri opace. Inaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,00 m..

4.15 Asigurarea utilitatilor

Intrucat in imediata vecinatate a obiectivului exista utilitatile de baza: apa, canalizare, energie electrica, gaze, locuinta se va putea racorda la acestea , pe baza avizelor legale.

BILANT TERITORIAL:

Suprafata teren studiata: 500,00 mp, din care:

Existent propus

- teren proprietate beneficiar: 500,00 mp        500,00 mp

- Ac =                        -         170,00 mp

- Ad =                        -         170,00 mp

- Alei-trotuare-parcare = - 113,00 mp

- Aspatii plantate = - 217,00 mp

- POT =                     34 %

( raportat la teren proprietate real masurat de 500,00 MP)

- CUT =                         0,34

( raportat la teren proprietate real masurat de 500,00 MP)

indicii referitori la constructie sunt din proiect intocmit de S.C. d' ARCHITECTURE

S.R.L. GALATI.

5. . MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA P.U.D.-ULUI

Realizarea obiectivului propus nu modifica agresiv structura si volumetria zonei. Prezenta documentatie de urbanism creaza un cadru si o modalitate de abordare a unor ate investitii care ar putea fi solocitate in zona. si care vor dezvolta si dota acest nou cartier. Astfel in zona sunt in curs de realizare mai multe obiective, care atrag dupa sine si dezvoltarea utilitatilor (se vor extinde retelele de apa si canalizare, retelele electrice, dar si drumurile de acces).

Intocmit,

Arh. M. Bacalu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT SEF

BIROU PLANIFICARE URBANA, COMPARTIMENT PLANURI DE URBANISM

Tel: +40 0236 307.708 Email: arhitectsef@primariagalati.ro


RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

NR.                 ...9k.

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele invecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural -volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, intocmim prezentul “raport al informării si consultării publicului” a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ (P),

TRAIAN NORD, ALEEA PLATANILOR, NR. 38 (T39, P4/2, LOT 38/2), GALAȚI,

BENEFICIAR: COSMA BOGDAN ANDREI

Elaborator d-nul arh. Bacalu Mihai Puiu, Birou Individual de Arhitectură , Galați, str. Brăilei nr. 1, bl. I. ap. 2, tel. 0749061898. e-mail: puiubacalu@yahoo.com

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat exclusiv prin grija beneficiarului care a prezentat notificările vecinilor direcți ai parcelei: Crăciun Viorel; Totolici Maricica: Prodan lulia, Tufă Smaranda Georgiana.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor furnizate în cadrul procesului de informare și consultare a publicului.

Pană la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați
o                    1

o

O

r*                               1

•r>                                  L      "n

Ox V»

x© m

x© m r-

K

l>                                                                           1

>                        1

II

>

11                                                                                                                                                   1

>                                      1

studiata


. -k-          ^sof

.       2.50       |   1.50

. 6.00

8.00

NOTA: In zonele unde este necesar, ampriza poate scadea la 6,0 m prin ingustarea locala a carosabilului la 5,0 m si a trotuarelor Ia1,0m, respectiv 0,0mVERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BACALU D. MIHAI PUIU

C.I.F. 20265746 - GALATI - O.A.R. 791

BENEFICIAR:

COSMA BOGDAN ANDREI

PROIECT NR.

29/ 2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SCARA:

TITLU PROIECT:

FAZA:

INTOCMIT

arh. M. BACALU

1/200

LOCUINTA

GALATI, ALEEA PLATANILOR NR. 38

P.U.D.

PROIECTAT

arh. M. BACALU

DATA:

TITLUL PLANSEI:

PLANSA

06 / 2019

REGLEMENTARI EDILITARE

DESENAT

arh. M. BACALU


o                    1

o

O

r-                               1

•r>                                  L      "n

Ox V»

x© m

x© m r-

K

l>                                                                           1

>                        1

II

11                                                                                                                                                   1

>                                      1

limita zon >

S=500,00. mp

drumuri de acces (strazi, alei)


i.ffo

.       2.50

1.50

NOTA: In zonele unde este necesar, ampriza poate scadea la 6,0 m prin ingustarea locala a carosabilului la 5,0 m si a trotuarelor Ia1,0m, respectiv 0,0m


LEGENDA:

GARD DE BETON


Suprafața teren stUdiata: 500,00 mp, din care:

Existent         propus

- teren proprietate beneficiar: 500,00 mp        500,00 mp

 • Ac =                         -          170,00 mp

 • Ad =                        -         170,00 mp

 • Alei-trotuare-parcare =           -       113,00 mp

 • • Aspatii plantate =                -         217,00 mp

 • POT =                      34 %

( raportat la teren proprietate real masurat de 500,00 MP)

 • CUT =                         0,34

( raportat la teren proprietate real masurat de 500,00 MP)

indicii referitori la constructie sunt din proiect intocmit de S.C. d' ARCHITECTURE S.R.L. GALATI.

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BACALU D. MIHAI PUIU

C.I.F. 20265746 - GALATI - O.A.R. 791

BENEFICIAR:     COSMA BOGDAN ANDREI

PROIECT NR.

29/ 2019

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SCARA:

1/200

TITLU PROIECT:

LOCUINTA

GALATI, ALEEA PLATANILOR NR. 38

FAZA:

P.U.D.

INTOCMIT

arh. M. BACALU

PROIECTAT

arh. M. BACALU

DATA:

06 /2019

TITLUL PLANSEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLANSA

A2

DESENAT

arh. M. BACALU