Hotărârea nr. 416/2019

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 41, Soseaua Smardan nr. 4

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 416 din 26.09.2019

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 41, Șoseaua Smârdan, nr. 4

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 458/22.08.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 54552/22.08.2019, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 54554/22.08.2019, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2) lit. c, alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 29578/10.05.2019 al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 41, Șoseaua Smârdan nr. 4, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați U.T.R. 41, Șoseaua Smârdan, nr. 4, în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de hală producție și depozitare semifabricate metalice, pe terenul proprietate, beneficiar, Societatea Fierctc Sibel S.R.L., individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și a echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioarei, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Planului urbanistic general, ale Regulamentului local de urbanism și ale Strategiei de dezvoltare spațială a municipiului Galați, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 62/26.02.2015, rectificată prin HCL nr. 354/27.07.2017.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

MEMORIU JUSTIFICATIV

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea proiectului: Hala producție si depozitare semifabricate metalice str.Șoseaua Smârdan nr.4.

9

Investitor : S.C. FIERCTC SIBEL S.RL.

Proiectant : S.C. ARHITECT DURBACA S.R.L.

Data elaborării : februarie 2019.

Proiect nr.272/2019.

 • 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Planul urbanistic de detaliu este documentația care asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate.

Documentația are caracter de reglementare specifică și se elaborează pentru aprofundarea prevederilor din „Actualizare Plan Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism si Strategia de Dezvoltare Spațială a Municipiului Galați” aprobat cu Hotărârea nr.62/2015, corelate cu condiționările din Certificatul de Urbanism nr.1770/18.10.2018,

9                                                                                                                                                                                           “

eliberat de Primăria Municipiului Galați.

Documentația are drept scop realizarea investiției propuse prin temă, respectiv HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE SEMIFABRICATE METALICE, corelarea intereselor generale ale colectivității locale cu interesele particulare prin valorificarea terenurilor și facilitarea unor proiecte ulterioare de investiții.

Obiectivul documentației este de a asigura dezvoltarea și funcționalitatea zonei, integrarea și armonizarea propunerilor cu fondul construit existent și cel propus în vecinătate.

Reglementările abordate cuprind :

- Regimul juridic, economic și tehnic al terenului și construcțiilor;

- Compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor și

9                            9                                                                                    9                    9

amenajărilor;

- Relații funcționale și estetice cu vecinătatea;

9                      9                        9                                                                                “

- Asigurarea accesibilității și racordarea la rețelele edilitare.

2. ÎNCADRAREA în zonă

2.1. Situarea obiectivului în cadrul localității, cu prezentarea caracteristicilor zonei în care acesta este inclus.

Terenul pe care se va amplasa investiția propusă este situat în intravilanul municipiului Galați, în zona de nord-est a acestuia, pe str.Șoseaua Smârdan nr.4.

9

Terenul are următoarele vecinătăți:

9

Nord : teren proprietar S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.

Sud : str.Șoseaua Smârdan.

9

Est : teren proprietar S.C. ATLAS S.A.

Vest : teren particular, proprietar Brandabur Dumitru.

REGIMUL JURIDIC :

Imobilul (teren si construcții) se afla in intravilanul municipiului Galați si este proprietatea solicitantei conform contract de vânzare -cumpărare autentificat cu nr.967/30.05.2006 de B.N. NOVITAS, așa cum reiese din rubrica - înscrieri privitoare la proprietate - din extrasul de carte funciara eliberat la cererea nr.79285/24.09.2018 de către O.C.P.I. Galați in care se notează drept de ipoteca in favoarea ALPHA BANK.

REGIMUL ECONOMIC :

Folosința actuala : teren curți - construcții (construcții - hala C1, C3, birouri - C4 si atelier reparații C2).

Destinația admisa : UTR 41 - Zona pentru activități productive si depozitare.

Reglementari fiscale stabilite : conform legislației in vigoare.

Prin Certificatul de Urbanism nr.1770/18.10.2018 s-a specificat : „Prezentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat in scopul declarat 4) pentru OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU „HALA PRODUCȚIE SI DEPOZITARE SEMIFABRICATE METALICE”.

Prin prezentul proiect in faza P.U.D. se solicita o derogare de la Regulamentul Local de Urbanism al zonei si anume :

- Nerespectarea distantelor de retragere laterale ale obiectivului.

Aceste retrageri au fost indicate in „Regimul tehnic care face parte din Certificatul de Urbanism.

STRUCTURA FUNCTIONALA :

Zona înconjurătoare este structurata funcțional astfel :

- Zona înconjurătoare, la vest si est de amplasamentul studiat, terenuri libere si unele construcții cu regim parter cu funcțiuni de producție si depozitare.

 • 2.2. Concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona

Pentru amplasamentul studiat s-au realizat următoarele studii de fundamentare :

- Ridicare topo realizata de P.F.A. ing.Ciobanu Cătălin si avizata de O.C.P.I.

- Studiu geotehnic întocmit de S.C.  GEOMAR-FOR

CONSULTING S.R.L.

Din ridicarea topo rezulta ca terenul este relativ plan cu mici denivelări de cca. 30 - 40 cm si este liber de orice construcții in zona

9

studiata.

Avizul geotehnic indica următoarea stratificație a terenului de fundare : la suprafață un strat de umplutura eterogena de cca.1,0 m după care, pana la adâncimea de 6,0 m, urmează o serie de straturi nisipoase si argiloase plastic consistente si plastic vârtoase.

 • 2.3. Concluzii din documentații elaborate in faza P.U.D.

In zona învecinată nu s-a realizat documentații in faza P.U.D. sau

9

P.U.Z.

 • 3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

 • a. Accesibilitatea la căile de comunicație

9

Accesul carosabil si pietonal la incinta in care urmează a se amplasa hala producție si depozitare semifabricate metalice se face din str.Șoseaua Smârdan, care are o ampriza de 18,00 m si un carosabil de 7,00 m.

Strada se afla într-o stare buna de funcționare; zona carosabila este

9                   “

asfaltata iar trotuarele laterale pietruite.

 • b. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

Terenul in cauza are suprafața de 35.524,00 mp si are următoarele vecinătăți :

9

Nord : teren proprietar S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.

Sud : str.Șoseaua Smârdan.

9

Est : teren proprietar S.C. ATLAS S.A.

Vest : teren particular, proprietar Brandabur Dumitru.

 • c. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

Suprafața terenului este de 35.524,00 mp si cuprinde încă 3 hale existente C1, C3 si C4 (pentru obiectivul C2 a fost eliberata Autorizația de Desființare nr.178/15.03.2019).

Bilanțul teritorial al situației existente este :

9                                                                         9

Suprafață teren = 35.524,00 mp

Suprafață construcții existente = 8.391,00 mp

Suprafață desfășurată construcții existente = 9.794,35 mp

POT = 23,62%

CUT = 0,27

 • d. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona înconjurătoare este structurata funcțional astfel:

Clădirile existente in incinta cat si cele din vecinătate au funcțiunea

9 de producție si depozitare.

Zona din partea de vest este teren liber, proprietate particulara.

 • e. Destinația clădirilor

9

Clădirile existente in incinta cat si cele din vecinătate au funcțiunea

9 de producție si depozitare.

 • f. Regimul juridic al terenurilor.

Imobilul (teren si construcții) se afla in intravilanul municipiului Galați si este proprietatea solicitantei conform contract de vânzare -cumpărare autentificat cu nr.967/30.05.2006 de B.N. NOVITAS, așa cum reiese din rubrica - înscrieri privitoare la proprietate - din extrasul de carte funciara eliberat la cererea nr.79285/24.09.2018 de către O.C.P.I. Galați in care se notează drept de ipoteca in favoarea ALPHA BANK.

 • g. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

Terenul de fundare are următoarea stratificație :

 • - la suprafață un strat de umplutura eterogena în grosime medie de 1,00 m.

 • - în continuare, pana la adâncimea de 6,00 m, urmează un strat de loess sensibil la umezire.

Fundarea se va face la adâncimea de îngheț cu Pconv. = 120 KPa.

Din punct de vedere geomorfologic, terenul studiat face parte din zona de racord dintre terasa medie și inferioară a Siretului, care se termină

9                                                                  “

la sud cu faleza Dunării.

Din punct de vedere geologic, orașul Galați este așezat pe partea de sud a platformei în zona în care ia contact cu platforma de tip nord dobrogeană.

Din punct de vedere tectonic, municipiul Galați este situat la linia de fractură tectonică Focșani-Nămoloasa-Galați, zonă în care se fac resimțite seismele produse în zona Vrancea și a căror ritmicitate este de aproximativ 30 de ani, intensitate 8 pe scara Mercalli. În zonele cu teren aluvionar și nivel hidrostatic ridicat, coeficientul dinamic al construcțiilor se mărește, iar forțele seismice cu care se încarcă structura cresc până la nivelul gradului 8,5 pe scara Mercalli.

 • h. Accidente de teren (beciuri, hrube și umpluturi) cu precizarea poziției acestora

Pe teren, in zona de amplasare a construcției propuse, nu exista accidente de teren conform avizului geotehnic.

 • i. Adâncimea apei subterane

Apa freatică este cantonată sub adâncimea de 8,0 m de la suprafața terenului.

 • j. Parametrii seismici caracteristici zonei (zona, grad, Ks, Tc)

Grad VIII de intensitate seismică (STAS 11100/1/1977), Tc = 1,0 sec, ag = 0,30 g.

 • k. Analiza fondului construit existent (înălțime, structură, stare)

Suprafața terenului este de 35.524,00 mp si cuprinde încă 3 hale existente C1, C3 si C4 (pentru obiectivul C2 a fost eliberata Autorizația de Desființare nr.178/15.03.2019).

Bilanțul teritorial al situației existente este :

9                                                                         9

Suprafață teren = 35.524,00 mp

Suprafață construcții existente = 8.391,00 mp

Suprafață desfășurată construcții existente = 9.794,35 mp

POT = 23,62%

CUT = 0,27

 • l. Echipare existentă

In zona amplasamentului situația rețelelor edilitare este următoarea in conformitate cu avizele de specialitate :

 • - Alimentarea cu apa si canalizarea - întreaga platforma cu construcțiile existente deține o gospodărie proprie cu put forat si bazin vidanjabil.

 • - Alimentare cu energie electrica - întreaga platforma cu construcțiile existente este racordata la rețeaua de energie electrica.

 • - Alimentare cu căldură - obiectivele existente din incintă sunt alimentate printr-o centrala termica existenta.

 • 4. REGLEMENTĂRI

 • a. Obiectivele noi solicitate prin tema program

În elaborarea proiectului s-au avut în vedere necesitățile și exigențele formulate prin tema de proiectare, întocmită de beneficiar și însușită de proiectant.

Construcția propusa se află în „UTR 41 - Zona pentru activități productive si depozitare” si amplasarea ei in aceasta zona corespunde funcțiunii stabilite prin proiectul in faza P.U.G. „Actualizare Plan Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism si Strategia de Dezvoltare Spațială a Municipiului Galați” aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Galați nr.62/26.02.2015.

9

Se propune realizarea unei hale cu regim de înălțime parter cuprinzând spatii pentru producție si depozitare semifabricate metalice.

 • b. Funcționalitatea, amplasarea si conformarea construcțiilor Construcția are o forma de L in plan si se înscrie in limitele terenului de amplasare astfel :

- Retragerea fata de limita de proprietate din partea de sud este intre 2,76 m - 2,90 m. Reatragerea halei propuse fata de aliniament s-a făcut la 2,76 m condiționat de faptul ca aceasta extindere s-a realizat in continuarea unei construcții existente care pentru păstrarea aspectului arhitectural ne-a condus la aceasta soluție. Menționăm ca intre trotuarul adiacent carosabilului si limita de

9

proprietate mai exista un spațiu verde cu o lățime de 6,0 m care asigura un „respiro” favorabil intre carosabil si construcția propusa.

- Retragerea fata de limita de proprietate din partea de vest este intre 2,11 m - 3,00 m.

Alinierea halei propuse se va face fata de str.Șoseaua Smârdan.

Structura de rezistenta este realizata din stâlpi si grinzi metalice cu acoperiș șarpantă cu învelitoare si pereți exteriori din panouri termoizolante.

La amplasarea construcției in teren s-au respectat prevederile Codului Civil ediția 2011.

9

 • c. Capacitatea, suprafața desfășurată

Construcția propusa va avea regim de înălțime parter si o suprafață construită = suprafață desfășurată de 4.700,00 mp.

 • d. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

Aspectul arhitectural exprima funcțiunea propusa : structura metalica cu închideri perimetrale si acoperiș din panouri termoizolante.

Panourile exterioare se vor livra in culorile indicate de proiectant.

Clădirea propusă se va amplasa conform planului de situație pe suport topografic anexat prezentei documentații. La amplasarea construcției in teren s-au respectat prevederile Codului Civil ediția 2011.

Obiectivul se încadrează astfel :

o Categoria de importanță „C”

o Clasa de importanță III

o Grad de rezistență la foc II conform NP118/1999

9

o Regim de înălțime P.

 • e. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente menținute

9

Construcția propusa urmează a se integra in ansamblul existent atât ca volum, tratare arhitecturala cat si ca funcționalitate.

“                                                                                                     9

 • f. Principii de intervenție asupra construcțiilor existente

Nu este cazul.

 • g. Modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale

Accesul carosabil si pietonal la incinta in care urmează a se amplasa hala producție si depozitare semifabricate metalice se face din str.Șoseaua Smârdan, care are o ampriza de 18,00 m si un carosabil de 7,00 m.

Strada se afla într-o stare buna de funcționare; zona carosabila este

9                   “

asfaltata iar trotuarele laterale pietruite.

Conform anexei la Certificatul de Urbanism nr.1770/18.10.2018 pentru ansamblul de construcții din cadrul prezentului PUD este necesar un loc de parcare la 100,00 mp din suprafața desfășurată a clădirilor existente si propuse.

Suprafață corp nou = 4.700,00 mp : 100,00 mp = 47 locuri de parcare.

Suprafață desfășurată totala (existent si propus) = 14.494,00 mp : 100,00 mp = 145 locuri de parcare.

In documentație s-au prevăzut 145 locuri de parcare.

 • h. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

Apele meteorice vor fi colectate prin rigole si dirijate către exteriorul incintei. In cadrul incintei existente se pot realiza spatii verzi in suprafață de 7.460,00 mp.

 • i. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de acesta

Nu este cazul.

 • j. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Prin reorganizarea incintei existente s-au propus spatii verzi in suprafață de 7.460,00 mp.

 • k. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului

Nu este cazul.

 • l. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi

După executarea construcției se vor face spațiile verzi prevăzute in cadrul documentației si care trebuie respectate si in cadrul documentației faza D.T.A.C. ce va sta la baza eliberării autorizației de construcții.

9                                                         9

Spatiile verzi se vor realiza din spatii gazonate cu gazon peren si arbuști decorativi sau arbori de foioase si reprezintă peste 20%.

 • m.Profiluri transversale caracteristice

Accesul carosabil si pietonal la incinta in care urmează a se amplasa hala producție si depozitare semifabricate metalice se face din str.Șoseaua Smârdan, care are o ampriza de 18,00 m si un carosabil de 7,00 m.

Strada se afla într-o stare buna de funcționare; zona carosabila este

9                   “

asfaltata iar trotuarele laterale pietruite.

 • n. Lucrări necesare de sistematizare verticală

Sistematizarea verticala nu ridica probleme deosebite întrucât prin poziționarea construcției propuse se poate asigura evacuarea apelor meteorice în afara incintei.

La limita construcției, pe laturile de sud si vest se vor realiza rigole betonate.

 • o. Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenurilor)

Se propune ca alinierea construcției să se facă la distanțe intre 2,76 m - 2,90 m fată de str.Șoseaua Smârdan.

Regimul de înăltime este parter.

P.O.T. = 36,85%    C.U.T. = 0,40.

Înăltimea la cornișă = +7,80 m, Înăltimea totala = +9,05 m.

9                                        9                    “               “                 9                                                 “

 • p. Asigurarea utilităților

 • - Alimentarea cu apa si canalizarea - se vor rezolva printr-o gospodărie proprie cu put forat si bazin vidanjabil amplasat subteran cu capacitatea de 48 mc.

 • - Alimentare cu energie electrica - se face prin sistemul electric al platformei conform avizului SDEE Muntenia Nord.

 • - Alimentare cu căldură - se va face din centrala termica existenta ce alimentează toate obiectivele existente din incintă.

 • q. Bilanț teritorial la limita amplasamentului studiat

BILANT TERITORIAL EXISTENT

Nr. crt.

Categoria de referință

EXISTENT

Procent % din suprafața studiata

1.

Suprafață teren

35.524,00 mp

100%

2.

Suprafață construita

8.391,00 mp

23,62%

3.

Suprafață desfășurată

9.794,35 mp

-

4.

Trotuare, alei, parcaje

25.613,00 mp

72,11%

5.

Spatii verzi

1.520,00 mp

4,27%

6.

P.O.T.

23,62%

-

7.

C.U.T.

0,27

-

8.

Înălțimea la cornișă

9                                             9

+ 7,80 m

-

9.

Înălțimea totala

9

+ 9,05 m

-

BILANT TERITORIAL PROPUS

Nr. crt.

Categoria de referință

PROPUS

Procent % din suprafața studiata

1.

Suprafață teren

35.524,00 mp

100%

2.

Suprafață construita

13.091,00 mp

36,85%

3.

Suprafață desfășurată

14.494,35 mp

-

4.

Trotuare, alei, parcaje

14.973,00 mp

42,15%

5.

Spatii verzi

7.460,00 mp

21,00%

6.

P.O.T.

36,85%

-

7.

C.U.T.

0,40

-

8.

Înălțimea la cornișă

9                                             9

+ 7,80 m

-

9.

Înălțimea totala

9

+ 9,05 m

-

Suprafața care a generat P.U.D = Suprafața studiata in P.U.D. = 35.524,00 mp

 • 5. CONCLUZII

La baza întocmirii documentației s-au aflat : tema de proiectare întocmită de beneficiar, Certificatul de Urbanism nr.1770/18.10.2018, planul de situație pe suport topografic, vizat de O.C.P.I. Galați, cat si a „Metodologiei privind conținutul - cadru al documentațiilor de urbanism - in concordanta cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul”.

Imobilul (teren si construcții) se afla in intravilanul municipiului Galați si este proprietatea solicitantei conform contract de vânzare -cumpărare autentificat cu nr.967/30.05.2006 de B.N. NOVITAS, așa cum reiese din rubrica - înscrieri privitoare la proprietate - din extrasul de carte funciara eliberat la cererea nr.79285/24.09.2018 de către O.C.P.I. Galați in care se notează drept de ipoteca in favoarea ALPHA BANK.

Amplasamentul propus se afla in UTR 41 - Zona pentru activități productive si depozitare.

Prezenta documentație in faza P.U.D. s-a întocmit ca urmare a faptului ca in condițiile concrete ale amplasamentului nu se respecta unele reglementari precizate in Certificatul de Urbanism nr.1770/18.10.2018 „Anexa la regimul tehnic” referitoare la amplasarea clădirilor fata de limitele laterale ale amplasamentului.

Regimul de înălțime propus este parter.

Are asigurat accesul carosabil si pietonal din str.Șoseaua Smârdan din partea de sud a incintei.

Construcția se amplasează la distanța intre 2,76 m - 2,90 m față de aliniament.

Documentația s-a elaborat pentru asigurarea condițiilor de dimensionare, conformare și servire edilitară, în limita zonei studiate, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate.

Întocmit,

arh.Durbacă Liviu

~ 12 ~

PROIECT :

HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE SEMIFABRICATE METALICE STR.SOSEAUA SMARDAN NR.4

BENEFICIAR :

S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.

FAZA :

P.U.D.

INVESTIȚIA :

HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE

SEMIFABRICATE METALICE

STR.SOSEAUA SMARDAN NR.4

AMPLASAMENT :

INTRAVILAN GALAȚI

STR.SOSEAUA SMARDAN NR.4

PROIECT NR. :

272/2019

FAZA :

P.U.D.

BENEFICIAR :

S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.

PROIECTANT :

S.C. ARHITECT DURBACĂ S.R.L.

Str.Al.Lapusneanu bloc C8 ap.44 Galati

Tel. 0236436318, 0733184438

TABEL DE RESPONSABILITĂȚI

ARHITECTURĂ :


arh. Liviu DURBACĂ ..................................................


Proiect: Hala producție si depozitare semifabricate metalice str.Șoseaua Smârdan nr.4.

Beneficiar : S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.

Faza : P.U.D.

BORDEROU

Avize si acorduri :

 • 1. Aviz tehnic CTATU - 1 - 4 pag.

 • 2. Aviz ELECTRICA - 5 - 7 pag.

 • 3. Aviz ECOSAL - 8 pag.

 • 4. Aviz Sănătatea Populației - 9 pag.

 • 5. Aviz mediu - 10 - 12 pag.

 • 6. Aviz geotehnic - 13 - 32 pag.

 • 7. Acorduri vecini si declarație beneficiar - 33 - 35 pag.

 • 8. Extras de plan cadastral si carte funciara - 36 - 42 pag.

 • 9. Taxa RUR - 43 pag.

Documentație P.U.D. :

 • 10. Certificat R.U.R. - 44 pag.

 • 11. Memoriu justificativ - 45 - 55 pag.

 • 12. Contract de vânzare - cumpărare nr.967/30.05.2006 - 56 - 67 pag.

 • 13. Certificat de Urbanism nr.1770/18.10.2018 - 68 - 73 pag.

 • 14. Autorizație de Desființare nr.178/15.03.2019 - 74 - 76 pag.

 • 15. Aviz O.C.P.I. - 77 pag.

 • 16. Ridicare topo - 78 pag.

 • 17. Încadrare în municipiu și încadrare în zonă - 79 pag.

 • 18. Planșa 1 - situația existentă - 80 pag.

 • 19. Fotografii situația existentă - 81 pag.

 • 20. Planșa 2 - Reglementări urbanistice - 82 pag.

 • 21. Planșa 3 - Reglementări edilitare - 83 pag.

 • 22. Planșa 4 - Obiective de utilitate publică - 84 pag.

 • 23. Perspective - 85 pag.

Întocmit,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF

SERVICIUL STRATEGIE Șl DEZVOLTARE URBANĂ

Tel: +40 0236 307.708 Fax: +40 0236 461.460

Email: arhitectsef@primariagalati.ro


RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Conform Legii 350/2001 - ari. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele invecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, intocmim prezentul “raport al informării si consultării publicului” a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

P.U.D. “CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE

Șl DEPOZITARE SEMIFABRICATE METALICE”, ’ STR. SOSEAUA SMÂRDAN, NR. 4, GALAȚI, BENEFICIAR: S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.

Elaborator d-nul arh. Durbaca Liviu Cezar, S.C. Arhitect Durbacă S.R.L., Galați, str. Armata Poporului, bl. L5, ap. 2, tel. 0733184438, e-mail: durbaca.liviu@vahoo.com.

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat prin grija beneficiarului, care a prezentat notificările vecinilor direcți ai parcelei care a generat P.U.D.: domnul Brandabur Dumitru, S.C. Atlas S.A.

Pană la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local GalațiCategoria de referinta

PROPUS

Procent din suprafata studiata

Suprafata teren

35.524,00 mp

200%

Suprafata construita

13.092,00 mp

36,85%

Suprafata desfasurata

14.494,35 mp

-

Trotuare, alei, parcaj

14.973,00 mp

42,15%

Spatii verzi

7.460,00 mp

21,00%

P.O.T.

36,85%

-

C.U.T.

0,40

-

Inaltimea la cornisa

+7,80

-

Inaltimea totala

+9.05 m

-


Suprafata de teren ce a generat P.U.D Suprafata de teren studiata prin P.U.D. = 35.524,00 mp


PLANSA 2 - Reglementari urbanistice


Limita amplasamentului studiat.


Aliniament (limita intre proprietatea privata si domeniul public). Aliniere propusa.

Acces carosabil.

Acces pietonal.

Drum si trotuare de acces.

Inaltimea constructiei propuse - parter.


Suprafata de teren ce a generat P.U.D Suprafata de teren studiata prin P.U.D. = 35.524,00 mp.


65.98


ROTATE IMOBIJARĂ


(nr. de înregistrare / data)


Categoria de referinta

EXIS TENT

Procent din suprafata studiata

Suprafata teren

35.524,00 mp

100%

Suprafata construita

8.391,00 mp

23,62%

Suprafata desfasurata

9.794,35 mp

-

Trotuare, alei, parcaj

25.603,00 mp

72,11%

Spatii verzi

1.520,00 mp

4,27%

P.O.T.

23,62%o

-

C.U.T.

0,27

-

Inaltimea la cornisa

2-7,80

-

Inaltimea totala

+9,05 m

-

Verificator


S.C. ARHITECT DURBACA S.R.L.


CUI 40572354 J17/311/2019


Beneficiar:

S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.


NOTA : Folosirea prezentelor planse pentru alte lucrari sau intocmirea de proiecte in faza D.E. pentru prezenta lucrare, fara acceptul autorului se pedepseste conform legii. Licenta ArchiCAD22 3-4037508.


Specificatie

Nume

Semnatura

Sef proiect

arh.DURBACA Liviu

Proiectat

arh.DURBACA Liviu

Design

sing.Sirbu Gabi

Scara

1 : 1 000

Data

02.2019


Titlu proiect : HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE SEMIFABRICATE METALICE STR.SOSEAUA SMARDAN NR.4


Titlu plansa :

REGLEMENTARI URBANISTICEProiect nr.

272 / 2019


Faza

P.U.D.


P0nsa nr.

A3Conducta racord canalizare. Bazin vidanjabil.


 • □ BV          .

O CV1,2 Camin e vizitare canalizare.

 • □ PF


Put forat existent in incinta. Conductaracord apa . Camin vizitare apa.

Retea electrica existenta. Racord electric propus. Firida bransament.


6..M,

66.00

ÎMStiforma       \

’„.a.7"

Wfeta      \ U

237

\      xx xxWt


>ÎSI62           \

Yc£

M  O 238

65'9^    67.85 ®

®161

□ 0A1

betonata


imobi jara

( nr. de înregistrare / data)  BfCEPTlQMI Sing. ANDREEA CORINNOTA : Folosirea prezentelor planse pentru alte lucrări sau intocmirea de proiecte in faza D.E. pentru prezenta lucrare, fara acceptul autorului se pedepseste conform legii. Licenta ArchiCAD22 3-4037508.

Verificator

Nume

Semnatura

Cerinta

Referatnr./Data

S.C. ARHITECT DURBACA S.R.L.

CUI 40572354    J17/311/2019

Beneficiar:

S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.

Proiect nr.

272/ 2019

Specificatie

Nume

Semnatura

Scara

1: 1 000

Titlu proiect : HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE SEMIFABRICATE METALICE STR.SOSEAUA SMARDAN NR.4

Faza

PUD.

Sef proiect

arh.DURBACA Liviu

Proiectat

arh.DURBACA Liviu

Data

02.2019

Titlu plansa :

REGLEMENTARI EDILITARE

Pansa nr.

A4

Design

sing.SirbuGabi