Hotărârea nr. 411/2019

Aprobarea realizarii proiectului "Gradinita cu 8 sali de grupa nr. 40 cu program normal, Tiglina II din Municipiul Galati" si a cheltuielilor necesare implementarii acestuia

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 411 din 28.08.2019

privind aprobarea realizării proiectului „Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din Municipiul Galați” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 463/23.08.2019;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 28.08.2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 54718/23.08.2019 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 54720/23.08.2019 al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Ordinul MDRAPFE nr. 3733/21.07.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.5 - Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (3) și (4) și art. 20 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din Municipiul Galați”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 7.017.694,51 lei cu TVA, din care valoarea totală eligibilă în cuantum de 5.744.482,91 lei și valoarea totală neeligibilă în cuantum de 1.273.211,60 lei.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 114.889,69 lei cu TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din Municipiul Galați.

Art. 4 - Se aprobă asigurarea din Bugetul Local a sumelor reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din Municipiul Galați”.

Art. 5 - Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor din fondurile structurale.

Art. 6 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,