Hotărârea nr. 409/2019

Aprobarea contributiei anuale pentru Fundatia Sportul Galatean

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 409 din 28.08.2019

privind aprobarea contribuției anuale pentru Fundația Sportul Gălățean

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 461/22.08.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 54544/22.08.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 54546/22.08.2019, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Fundației Sportul Gălățean nr. 1848/22.08.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 73411/22.08.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 30 din Statutul Fundației Sportul Gălățean aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/29.05.2014, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă contribuția anuală pentru Fundația Sportul Gălățean, în cuantum de 2.480.924 lei.

Art. 2 - La data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 634/23.11.2018 privind aprobarea cotizației anuale pentru Fundația Sportul Gălățean, precum și orice alte dispoziții anterioare contrare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,