Hotărârea nr. 407/2019

Asocierea Municipiului Galati cu Universitatea "Dunarea de Jos" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 407 din 28.08.2019

privind asocierea Municipiului Galați cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 453/20.08.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 54036/20.08.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 54506/22.08.2019, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea Universității Dunărea de Jos Galați nr. RF 3202/20.08.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 72015/20.08.2019;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 720/15.12.2018 privind aprobarea acțiunilor socio-culturale, sportive și civice pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, lit. „e”, alin. (7) lit. „c” și alin. (9) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 139 alin. (3) lit. „f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă asocierea dintre Municipiul Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, în vederea organizării și desfășurării a două congrese, după cum urmează:

  • - Congresul Național cu participare internațională, de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie 2019, care va avea loc în perioada 6 - 8 septembrie 2019;

  • - Congresul Național de Oncologie Ginecologică, care va avea loc în municipiul Galați, în perioada 12 - 14 septembrie 2019.

(2) Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA LA HCL 407/28.08.2019

CONTRACT Nr. ............./.............2019

de asociere între Municipiul Galați și Universitatea Dunărea de Jos Galați

Art. 1 PARTILE

Municipiul Galati, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 54, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar - ___________________

și

Universitatea Dunărea de Jos Galati, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 47, cod fiscal .................., cont nr. ...................., deschis la Banca

............................................., reprezentata prin rector -_____

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Sprijinirea organizării, în parteneriat, a două evenimente medicale, Congresul Național cu participare internațională, de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie 2019, în perioada 6-8 septembrie 2019 și Congresul Național de Oncologie Ginecologică, în perioada 12-14 septembrie 2019, la Galați.

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI

Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și își încetează valabilitatea la finalizarea acțiunilor.

Art. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Universității Dunărea de Jos Galati

Universitatea Dunărea de Jos Galati în vederea susținerii proiectului, se obligă:

  • a. Să transmită un raport de activitate cu privire la desfășurarea evenimentelor menționate, după finalizarea acestora;

  • b. Să anunțe pe parcursul fiecărui eveniment, sprijinul acordat de municipiul Galați în vederea desfășurării acestuia;

  • c. Să promoveze sigla și logo-ul municipiului Galați pe materialele publicitare aferente fiecărui eveniment în parte;

  • d. Să permită utilizarea, în scop necomercial, de către instituția parteneră, a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare;

  • e. Să promoveze evenimentul în mass-media locală și națională;

  • f. Să acorde acreditările reprezentanților mass-media;

  • g. Să obțină toate autorizațiile necesare desfășurării în bune condiții a celor două evenimente;

  • h. Să organizeze cele două evenimente în condițiile impuse de legislația în vigoare;

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

Municipiul Galați în vederea susținerii proiectului, se obligă:

a. Să asigure transportul pentru participanții din cadrul celor două congrese.

Art. 5. COMUNICĂRI

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Comunicările dintre părți se pot face prin telefon, telegramă sau fax, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 6. LITIGII

Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea contractului. În cazul nesoluționării divergențelor, părțile se vor adresa instanțelor române competente.

Art. 7. CLAUZA DE FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea, în mod necorespunzător (totală sau parțială), a oricărei obligații care îi revine pe baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră așa cum este definită de lege.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ........................, în 2 exemplare

originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Municipiul Galați                               Universitatea Dunărea de Jos Galați

Primar,                                               Rector

Direcția Financiar Contabilitate Director Executiv

Control Financiar Preventiv

Direcția Relații Publice și

Managementul Documentelor

Director Executiv

Avizat

Serviciul Juridic și Legalitate

Serviciul Învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Sănătate și Evenimente

Președinte de ședință,