Hotărârea nr. 393/2019

Aprobarea ajutorului de urgenta constand in lemne de foc pentru sezonul rece 2019 - 2020

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 393 din 28.08.2019

privind aprobarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc pentru sezonul rece 2019 - 2020

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 438/14.08.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 53546/19.08.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 53548/19.08.2019, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând:

  • -  adresa nr. 44042/9770/08.07.2019;

  • -  dispoziția nr. 2080/26.06.2019 privind urmărirea, verificarea, analiza, monitorizarea și realizarea măsurilor despuse de Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Galați prim Nota de constatare nr. 270/10.06.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 11, lit. ”b” și art. 15, alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 28, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”d” și alin. (7), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă acordarea ajutorului de urgență pentru sezonul rece, 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020, constând în 2,5 m3 lemne de foc/persoană singură/familie.

Art. 2 - Ajutorul de urgență constând în lemne de foc provenite din deșeuri și tăieri, se acordă conform criteriului social general precizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă alocarea de la bugetul general de venituri și cheltuieli al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați, pentru anul 2019 a sumei de 64.000,00 lei, cu TVA, pentru transportul lemnelor la domiciliul beneficiarilor.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați și Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

Anexa la HCL nr. 393/28.08.2019

Criteriul social general: ajutorul de urgență constând în lemne de foc urmează a fi acordat persoanelor/familiilor cu un venit mediu net lunar sub nivelul salariului minim pe economie/lună/membru de familie, care nu pot beneficia de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și care, în urma efectuării anchetei sociale, se pot încadra în una din situațiile de prioritate identificate mai jos:

  • 1.    - pensionari singuri sau familii de pensionari fără aparținători legali sau cu susținători legali dar aceștia se află în imposibilitatea de a susține financiar cheltuielile legate de achiziționarea combustibililor necesari încălzirii locuinței acestora în perioada de iarnă;

  • 2.    - familii confruntate cu probleme grave de sănătate ale membrilor acesteia care, în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare și a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale ce necesită acordarea unui ajutor de urgență;

  • 3.     - persoanele cu handicap gradul I, II, III;

  • 4.     - alte situații sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale.

Președinte de ședință,