Hotărârea nr. 390/2019

Aprobarea realizarii proiectului "Relocarea, reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie - Buna Vestire si a cheltuielilor necesare implementarii acestuia"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 390 din 28.08.2019

privind aprobarea realizării proiectului „Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie «Buna Vestire»” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 435/13.08.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 52922/13.08.2019, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 52924/13.08.2019, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Ordinul MDRAPFE nr. 4501/2018 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (3) și (4), art. 20, alin. (1), lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă proiectul «Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Buna Vestire”», în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului «Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Buna Vestire”», în cuantum de 16.223.981,03 lei, inclusiv TVA, din care 10.690.275,90 lei, inclusiv TVA, reprezintă cheltuieli eligibile, iar 5.533.705,13 lei, inclusiv TVA, reprezintă cheltuieli neeligibile.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.805,55 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului «Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Buna Vestire”».

Art. 4 - Se aprobă asigurarea, de la bugetul local al Municipiului Galați, a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor care pot fi identificate în procedura de verificare a achizițiilor.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,