Hotărârea nr. 389/2019

Transmiterea in folosinta gratuita a spatiilor - Sala de spectacole, Sala Studio si foaier - aflate in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini", catre Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 389

din 28.08.2019

privind transmiterea în folosință gratuită a spațiilor - Sală de spectacole, Sala Studio și foaier - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic „Fani Tardini”, către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 429/12.08.2019

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 52522/12.08.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 52524/12.08.2019 al Direcției Relații Publice si Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură, turism, sport, culte, sănătate și evenimente;

Având în vedere solicitarea Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați nr. 30/01.08.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 66353/01.08.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 108 lit. „d” coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 287 lit. „b” coroborate cu cele ale art. 297, alin. (1), lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a spațiilor - Sală de spectacole, Sala Studio și foaier - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați, în data de 03 octombrie 2019, între orele 13:00 - 17:00, către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, pentru organizarea Festivității de premiere a performanței în mediul de afaceri gălățean, a unei mese rotunde, a unei conferințe de presă și pentru lansarea „Cartei Albe a IMM-urilor” din Regiunea Sud-Est.

Art. 2 - În cazul în care, din motive obiective, evenimentul nu mai poate avea loc în ziua menționată, se împuternicește Primarul municipiului Galați să stabilească o dată ulterioară pentru desfășurarea acestuia.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,