Hotărârea nr. 380/2019

Alegerea unui presedinte de sedinta, in locul domnului consilier local Catalin Popa, pentru Sedinta Extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Galasi din data de 13.08.2019

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 380 din 13.08.2019

privind alegerea unui președinte de ședință, în locul domnului consilier local Cătălin Popa, pentru Ședința Extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Galați din data de 13.08.2019

Inițiatori: Consilierii locali, Cristian-Sorin Enache, Hristache Bogatu

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Extraordinară în data de 13.08.2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 52724/12.08.2019 al inițiatorilor -Consilieri locali, Cristian-Sorin Enache, Hristache Bogatu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52744/13.08.2019 al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 123 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se desemnează președinte de ședință, în locul domnului consilier local Popa Cătălin, pentru Ședința Extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Galați din data de 13.08.2019, domnul consilier local Claudiu-Ionuț Vasile.

Art. 2 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

HCL nr. 380/2019