Hotărârea nr. 371/2019

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere, in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, in suprafata totala de 135,28 mp - proprietate publica a Municipiului Galati

ROMANIA

județul galați municipiul galați CONSiLiuL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 371 din 31.07.2019

privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, in favoarea S.D.E.E. MuNTENiA NORD S.A., pentru un teren, în suprafață totală de 135,28 mp -proprietate publică a Municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 411/23.07.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit in ședință ordinară, in data de 31.07.2019;

Având in vedere Referatul de aprobare nr. 47462/23.07.2019 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având in vedere Raportul comun de specialitate nr. 47464/23.07.2019 al Direcției Patrimoniu și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având in vedere raportul de avizare al comisiei de buget fnanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având in vedere solicitarea S.D.E.E. MuNTENiA NORD S.A., inregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 54927/26.06.2019;

Având in vedere dispozițiile art. 12 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) și art. 14 alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;

Având in vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din OuG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din OuG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, în suprafață totală de 135,28 mp - proprietate publică a Municipiului Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,