Hotărârea nr. 37/2019

Aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de catre Societatea CALORGAL S.A. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 37

din 31.01.2019

privind aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de către

Societatea CALORGAL S.A. Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 40/23.01.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 4316/23.01.2019, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4318/23.01.2019, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit.”d”, alin. (6), lit. ”a”, pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă tarifele pentru realizarea unor servicii conexe de către Societatea

CALORGAL S.A. Galați, astfel:

Nr. Crt.

Denumire

Tarif

1.

Montat contori de energie termică

162 lei/contor

2.

Supraveghere funcționare și întreținere centrală termică murală până la 400 kw.

232 lei/lună/centrală

3.

Supraveghere funcționare și întreținere centrală termică peste

400 kw.

504 lei/lună/centrală

4.

Supraveghere funcționare și întreținere centrală (cazan din pardoseală cu elemente de fontă) care deservesc blocurile de locuințe ANL.

x

- lună de iarnă (perioada 1 noiembrie - 31 martie)

2.751 lei/lună

- lună de vară (perioada 1 aprilie - 31 octombrie)

1.708 lei/lună

5.

Tarif mediu supraveghere funcționare și întreținere centrală (cazan din pardoseală, ignitubulare, din oțel) care deservesc Fundația Sportul Gălățean, Sediul și arhiva Primăriei municipiului Galați.

x

- lună de iarnă (perioada 1 noiembrie - 31 martie)

9.432 lei/lună

- lună de vară (perioada 1 aprilie - 31 octombrie)

8.809 lei/lună

6.

Tarif pentru activitatea de conservare pentru PT/SC și rețelele aferente, aparținând Municipiului Galați.

14,83

lei/oră/salariat

Notă: Tarifele nu conțin cota T.V.A.

Art. 2 - Directorul general al societății Calorgal SA. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,