Hotărârea nr. 366/2019

Concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren, proprietate privata a Municipiului Galati, situat pe Str. Mioritei nr. 45

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 366 din 31.07.2019

privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Str. Mioriței, nr. 45

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 401/22.07.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.07.2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 47032/22.07.2019 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 47034/22.07.2019 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, Str. Mioriței, nr. 45;

Având în vedere dispozițiile art. 13 alin. (1)-(3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 8 alin. (2) din anexa la HCL nr. 106/22.03.2018 privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a terenului în suprafața de 207 m.p., intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe strada Mioriței nr. 45.

Art. 2 - Se aprobă caietul de sarcini privind concesionarea, prin licitație publică, a terenului prevăzut la art. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă prețul de pornire al licitației la valoarea de 36,54 lei/m.p./an fără TVA.

Art. 4 - Cuantumul redevenței se indexează anual cu indicele de inflație.

Art. 5 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul general al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,