Hotărârea nr. 364/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Campus Colegiul Alexandru Ioan Cuza - Corp D - Utilitati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 364 din 31.07.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Campus Colegiul

Alexandru Ioan Cuza - Corp D - Utilități”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florn Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 398/19.07.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46770/19.07.2019 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 46772/19.07.2019 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. b), art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Campus Colegiul Alexandru Ioan Cuza - Corp D - Utilități", având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 364/31.07.2019

Campus Colegiul Alexandru Ioan Cuza - Corp D - Utilități

În vederea asigurării funcționalității corpului D în condiții optime este necesară asigurarea următoarelor utilități: apă - canalizare, gaze și energie electrică.

Prin proiect se vor realiza următoarele lucrări:

Încălzirea și apa caldă menajeră vor fi asigurate de 2 generatoare de aer cald și o centrală termică pe gaz în condensație cu putere termică de 60Kw.

Instalatii exterioare de apa rece si canalizare: alimentarea cu apa se va realiza din rețeaua de apă potabilă existentă a campusului colegiului Alexandru Ioan Cuza prin intermediul unui racord cu țeavă din PEHD, iar evacuarea apelor uzate cu conducte de tip PVC, montate in canal de protectie până la caminele de canalizare.

Instalații electrice: exterioare prin intermediul unui cablu pozat îngropat ce face legătura între Tablou de Distribuție al corpului D și Firida Generală a campusului.

Instalatii gaze naturale: alimentarea se va realiza din rețeaua de gaze naturale de pe strada Brăilei, iar la limita de proprietate se va monta un post de reglare și masură.

Sistematizare verticală: se vor amenaja trotuare pentru circulație pietonală

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 325.921,33lei

Din care C+M:             169.504,36 lei

Capacități: - 1 centrala în condensație de 6oKw

Durata de realizare a investitiei: 3 luni

Sursa de finantare: buget local / sau împrumut

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

OBIECTIVUL:    CAMPUS COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA - CORP D - UTILITATI

BENEFICIAR:    MUNICIPIUL GALAȚI

PROIECTANT:   S.C. BDP CONSTRUCT S.R.L.

PROIECT NR.:   906/2019

FAZA:            S.F.

DEVIZ GENERAL

---------privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investita

-        —CAMPUS COLEGiUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA- CORP-D - UTILITATI      ~

Nn crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara

T.V.A)

TVA

Valoare (inclusiv T.V.A)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

; 4

5 '         f

CAP. 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

; 1-1

Obținerea terenului

0.00

‘ 0.00

0.00

’ 1.2

Amenajarea terenului

0.00

1 0.00

: 0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

2,000.00

.     380.00

2,380.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0.00

;       o.oo

0.00

TOTAL CAPITOL 1

2,000.00

380.00

2,380.00

CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

................- ------------

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

9,600.00

1,824.00

11,424.00

TOTAL CAPITOL 2

9,600.00

1,824.00

11,424.00

CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

•3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

950.00

180.50

1,130.50

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței și auditui energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

52,000.00

9,880.00

61,880.00

,    3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Sudiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

I      3.5.3

Studiu de fezabilitate/ Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

33,500.00

6,365.00

39,865.00

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

3,500.00

665.00

4,165.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

12,000.00

j 2,280.00

14,280.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.7

Consultanță

0.00

; 0.00

• / 0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

o.ob

3.7.2

Auditui financiar

0.00

0.00

o.oo

I 3-8

Asistență tehnică                              |

8,000.00

;   1,520.00

9,520.00


1

|, Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara T.V.A)

TVA

Valoare (inclusiv I

T.V.A)         |

LEI

LEI

LEI

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

2,000.00

380.00

2,380.00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

1,000.00

190.00

1,190.001

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1,000.00

190.00

1,190.00

| î      3.8.2

Dirigenție de; șantier .

6,000.00

1,140.00

7J40,00

.Br 1

TOTAL CAPITOL 3 —       -----

------65,950,00

" 12,530750

1o,480.50

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza ;

4.1

Construcții si instalații

115,761.57

21,994.70

137,756.27

4.1.1.

Instalații electrice

23,304.00

4,427.76

27,731.76

4.1.2.

Instalații gaze naturale

12,385.00

! 2,353.15

14,738.15

4.1.3.

Instalații sanitare

45,383.69

.   8,622.90

54,006.59

?     4.1.4.

Instalații termice

34,688.88

'   6,590.89

41,279.77

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

11,829.07

î 2,247.52

' ■ ’

14,076.59

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

52,600.00

9,994.00

62,594.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

|                 TOTAL CAPITOL 4

180,190.64

34,236.22

214,426.86

CAP. 5 - Alte cheltuieli1         5.1

Organizare șantier

3,250.00

617.50

3,867.50

|       5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

3,250.00

617.50

3,867.50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

1 5'2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,566.84

0.00

1,566.84

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.1% din C+M)

142.44

0.00

142.44

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.5% din C+M)

712.20

0.00

712.20

6.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC

712.20

0.00

712.20

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

11,576.16

;   2,199.47

13,775.63

5.4        Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

;0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

16,393.00

2,816.97

19,209.97

CAP. 6 -1 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

;.....o.oo

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

274,133.64

51,787.69

325,921.33

din care C+M

142,440.64

TU

169,504.36

IIlVGOlHUfj

Mun. Galați