Hotărârea nr. 363/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare imobil str. Tecuci nr. 116"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 363 din 31.07.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare imobil strada Tecuci nr. 116"

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 397/19.07.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46774/19.07.2019 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 46776/19.07.2019 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Reabilitare imobil strada Tecuci nr. 116", având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

Anexa la HCL nr. 363/31.07.2019

Reabilitare imobil strada Tecuci nr. 116

Principalele lucrări prevăzute în documentație sunt:

 • -     înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din PVC cu geam termorezistent tip termopan;

 • -     inlocuirea ușilor interioare cu usi din PVC/Aluminiu;

 • -     termoizolarea cu perlit natural 4 cm exterior 3 cm interior;

 • -     termoizolare placa pod polistiren extrudat de 5cm,

 • -     reabilitarea instalațiilor sanitare de apă canalizare;

 • -     reabilitarea instalațiilor electrice prin înlocuire coloane, conductori, tablouri, aparataj electric;

 • -     înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LEI), cu durată mare de viață

consum redus;

 • -     montare centrala termica corpuri de încălzire;

 • -     înlocuirea învelitorii cu țiglă metalică dotarea cu parazăpezi;

 • -     reabilitare grup sanitar;

 • -    realizare împrejmuire;

 • -     refacere trotuare de protecție

PRICIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investitiei: 853.958,84 lei

Din care C+M:      618.892,85 lei

Capacități:

 • -     105,66 mp spații reabilitate;

Durata de realizare a investiției : 12 luni

Sursa de finantare: buget local, buget de stat / sau împrumut,fonduri europene

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

OBIECTIV: REABILTARE IMOBIL


Anexa 7


BENEFICIAR: MUNICIPIUL GALAȚI

PROIECTANT GENERAL : S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. - mun. Galați


PR. NR            68/2018


FAZA:             D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL

(cf. H.G, 907/2016)

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții REABILTARE IMOBIL

JUDEȚUL GALAȚI, MUNICIPIUL GALAȚI, STRADA TECUCI, NR. 116


leuro


CURS EURO DE REFERINȚA ECB -12.06.2018

4,66 Lei =

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

Iei

1

2

3

4

5

'fi .

-Si*'. >-s--"jf-■..-.'X1 -y-'*'-.                         ■ ■’tîW-.■■/.'■VA-,;

r :'S?-

■-      - '          :-V,s■;’ -A :‘-A.Aii iftiitril -nfifîftiwi

iții'■ HM.          "V?

'                '/■.i. ":     '1 Lr:.*'

1'i                 Zi' AîV. X

1.1

Obținerea terenului

0,0(

0,0(

0,00

1.2

Amenajarea terenului denivelări si sistematizare

o,oc

0,0(

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

6.000,0(

1.140,0(

7.140,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilitarilor

o,oc

0,0C

0,00

‘^QQQ:Q(

..7-

ștîțțiluiy / ■■■ v

2.1 (Rețele exterioare apa-canal in incinta

|             10.137,45

1.926,12

12.063,57

KWMi;^3ă7i4ș

^7- ■ < va

‘-y

j. ■■■

\     -v-!'’’ V-\< j

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.7.7

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.7.7./

Studiu geotehnic

0,00

0,00

0,00

3.1.1.2

Studiu topografic

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

544,36

103,43

647,79

3.3

Expertiza tehnica

0,00

.....0,00

..........0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

106,22

20,18

126,40

3.5

Proiectare

75.916,08

14.424,06

90.340,14

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

D.A.L.I. /Studiu de fezabilitate documentație de avizare a lucrărilor de investiții si deviz general

34.000,00

6.460,00

40.460,00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

10.887,29

2.068,59

12.955,88

3.5.5

Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalii Io/ de execuție

3.810,55

724,01

4.53<56|

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

27.218,24

5.171,46

32.389,70^

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0,00

0,00

0,001

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investita

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

8.165,47

1.551,44

9.716,91

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

2.721,82

517,15

3.238,97

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.088,73

206,86

1.295,59

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de catn Inspectoratul de Stan in Construcții

1.633,09

310,29

1.943,38

3.8.2

Diriginte de șantier

5.443,65

1.034,29

6.477,94|

MS®»»»

«■sa

4.1

Construcții si instalații

485.775,66

92.297,38

578.073,04

1 42

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

5.480,07

1.041,21

6.521,28


1 4,3

Utilaje si echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

53.I09,0C

10.090,71

.

63.199,71

-1 4'4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,0C

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

■■hcch z< 3443603

:^;>..^:MI».4293£

j.iv'' ■£ £C;. \ •feri •    ■ 7%      ■■

Vk/;

5.1

Organizare de șantier (max. 2,5% din C+M)

12.684,83

2.410,12

15.094,95

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier 2,5%

12.684,83

2.410,12

15.094,95

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

10.655,26

Faratva

10.655,26

5.2.7

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii financiare

0,00

Fara tva

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISCpentrul controlul calitatii lucrărilor de construcții 0,5%

2.536,97

Fara tva

2.536,97

5.2.3

Cota aferenta ISC pentrul controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism,si pentru autorizareahicrarilor de construcții 0,1%

507,39

Fara tva

507,39

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC - 0,5%

2.536,97

Faratva

2.536,97

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

5.073,93

Fara tva

5.073,93

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (max.20% )

50.739,32

9.640,47

60.379,79

5.4

Cheltuieli pentru informarea si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTALGAPEEOL5   :=

U: <■■

■■c xi&msa

.:■■ ■■■■      - .?• •• 86T29.199

■■■/■ x . ■ ■

.:. ■' .■ ■’' "

■■■■: •>:.,*•,:<'■■:<

6.1

Pregătirea personalului de exploatare                          |

o,oo|

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste                                       |

o,oo|

0,00

0,00

M®®

0WH)|

'î0^OtfO

fflwS

•fflwSBsB&o

Data,

20.08.2018

Beneficiar,

PRIMĂRIA GAL ATI